.

Впровадження інтерактивних методів на уроках англійської мови (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6967
Скачать документ

Реферат на тему:

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності
добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі
методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу.
Традиційне тлумачення терміну “методи навчання” є таким: це
“упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів,
спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань”.

На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами
навчання: вони перетинаються, доповнюють один одного, складаються в
комплексний “пакет”, систему прийомів, за допомогою яких педагог і учні
реалізують поставлені цілі.

Вибір методів навчання зумовлений:

цілями навчання;

змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області;

темпом та терміном процесу навчання;

стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога;

дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання;

рівнем підготовки учнів.

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх
застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання.
Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання
не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи
іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей
учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

При плануванні конкретних уроків педагогу необхідно враховувати, що
будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати:

активну участь учнів у процесі навчання;

встановлення зворотного зв’язку в системі “педагог–учень”;

можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та
навчальних ситуаціях;

розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності,
роботи в малих групах);

мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях
і в реальних ситуаціях;

можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

У процесі навчання найбільш доцільно використання, в першу чергу, тих
методів, при яких:

в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці;

учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну
поведінку;

відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи
підприємницької діяльності.

Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання (ІАМН).
Слово “інтерактив” (пер. з англійської “inter” – “взаємний”, “act” –
діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії
через бесіду, діалог.

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого
відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою
взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку
особистісних якостей учнів.

ІАМН передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами.
Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи
учнів малими групами.

Правила організації інтерактивного навчання:

1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;

2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;

3. Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у малих
групах;

4. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки
в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;

5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та
малих групах.

Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам’ятовують:

80% того, що висловлювали самі;

90% того, що робили самі.

Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його
ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання
інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких
особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння
відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.

Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці,
готуючи учнів до складання іспитів до вузів, а це призводить до
обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь.
У світовій методичній скарбниці вчителів іноземної мови є великий набір
інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до нашої навчальної
програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики. При
цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від
власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і
нудним маніпулюванням граматичними формами.

На жаль, в діючих шкільних підручниках домінують некомунікативні
граматичні вправи. Вони є легшими для виконання й контролю, але зовсім
не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об’єкта в
суб’єкт навчального процесу.

Вислів Бенджаміна Франкліна “Tell me and I forget, teach me and I
remember, involve me and I learn” стали гаслом моєї роботи: пропонуючи
учням активні форми роботи для навчання граматики, я тим самим створюю
умови для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного
використання набутих знань у реальному житті.

Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати
підходи до наочності: вона повинна містити елемент роздуму, на основі
якого учні самостійно опрацьовують матеріал. Висловлювання учня як
продукт такої організації навчання буде результатом його думки й рук. І
це, на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише
покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме
сили зробити новий крок у політиці та економіці. Жоден із нас не може
передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно,
вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій
необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати
знання, орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному
житті. А інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови
виховують особистість і готують її до реального життя.

Комунікативні вправи для навчання граматики англійської мови у середній
школі

1. Routines. (6 клас. Вживання Present Indefinite для опису звичних,
постійних дій.)

1. За 5 хв. учні повинні описати повними реченнями щонайбільше дій, які
вони виконують щодня, один раз на місяць, один раз на рік.

2. Потім вони об’єднуються в групи по 4 – 5 чол. і зачитують ці речення
вголос. Якщо ще хтось із членів групи описав таку саму дію, то всі
повинні вилучити це речення зі свого переліку.

3. Зрештою у кожного залишаться в переліку тільки ті дії, які характерні
для них особисто.

4. Представник кожної групи описує ці особливі дії від третьої особи:

Tania goes to ballet class every day.

Ihor doesn’t eat anything for one day every month.

5. У добре підготовленому класі члени інших груп можуть поставити
запитання й отримати детальнішу інформацію про того чи іншого учня, який
зацікавив їх своїми особливими діями.

2. Family Tree. (6 клас. Тема “Family”. Вживання присвійного відмінка
іменника). Можливі два способи виконання цієї вправи:

1. Кожен учень повинен намалювати своє родинне дерево, вказавши імена, і
пояснити родинні зв’язки.

2. Усій групі пропонується одне родинне дерево і вони повинні усно чи
письмово встановити родинні зв’язки.

3. Якщо група добре підготовлена, то вправу можна ускладнити,
запропонувавши одному учневі “читати” схему родинного дерева, а іншому —
відтворити його на чистому аркуші зі слів партнера.

 

3. Whose is it? (6 – 7 клас. Вживання присвійного відмінка іменників і
абсолютної форми присвійних займенників). Вправу можна виконувати усно
або письмово.

1. Посеред столу лежать різні предмети, що належать учням класу (по
одному-два від кожного учня). Бажано, щоб учні знали, кому що належить і
як цей предмет називається англійською мовою.

2. Усі учні стають навколо столу, по черзі беруть будь-який предмет і
кажуть, кому він належить: The pen is Olena’s. This is Olena’s pen.

3. Якщо вони сумніваються, то повинні уточнити, звертаючись до учня,
якому, на їхню думку, належить цей предмет: Is this pen yours, Olena? —
No, it isn’t mine. It’s Halyna’s.

 

4. My best days of this month / week. (6 клас. Вживання the Past
Indefinite Тense.)

1. Учні записують 3 – 5 дат, які їм найбільше запам’яталися в цьому
місяці / тижні.

2. Поділити учнів на пари і попросити їх обмінятися інформацією,
пояснивши партнерові, чим саме їм запам’яталися ці дні.

3. Для успішного виконання вправи можна запропонувати допоміжні вирази:

І remember / like… Do you remember this day? Yes, it was the day I…
No, not really.

 

5. Find someone who… (7 клас. Вживання the Present Perfect Тense,
прислівників ever, never у питальній, стверджувальній і заперечній
формах.)

1. На кожній картці написано завдання, що починається словами: Find
someone who + Present Perfect.

2. Карток повинно бути 10, але їх варто дублювати.

3. Одне завдання вчитель виконує з класом для зразка: читає завдання,
запитує учнів, записує повну відповідь на дошці.

4. Потім учні приступають до виконання вправи. За 5 хв. вони повинні
заповнити якнайбільше карток.

5. Способи перевірки:

— Вчитель запитує, а учні зачитують свої відповіді на це запитання.

— Підраховують, хто скільки завдань виконав, а правильність виконання
можна перевірити після уроку.

— двоє чи троє добре підготовлені учні переглядають заповнені картки і
коротко коментують результати для класу.

6. В картку включати завдання, які відображають життя учнів класу, або
лексичні одиниці, які вивчаються чи нещодавно вивчалися.

7. Картка має такий вигляд (після того, як учень її заповнив):

Find someone who has read “The Adventures of Tom Sawyer” in

English.

Name: Oleh.

Oleh has read “The Adventures of Tom Sawyer”.

Або:

Name: Nobody. Nobody has ever read “The Adventures of Tom Sawyer”.

 

6. Things have changed since then. (7 клас. Вживання the Present Perfect
Тense).

1. Учні працюють у групах. За 5 – 7 хв. кожна група повинна сказати чи
написати, що відбулося / змінилося в запропонованій сфері життя:

What has changed in your family since last year? (Your city; your
street; your school; means of transport; fashion; etc.)

2. Кожна група робить повідомлення, а члени інших груп можуть
запропонувати свої варіанти доповнення.

 

7. Brainstorming comparisons. (7 клас. Вживання ступенів порівняння
прикметників, as… as; not so…as; than.)

1. Учні отримують картку з назвами трьох предметів або їх зображенням.

2. За 2 – 3 хв. вони повинні використати щонайбільше способів порівняти
ці предмети.

3. Учні працюють у малих групах, а групи змагаються між собою.

4. Для порівняння можна запропонувати такі групи слів:

— A TV set, a lamp, a chair

— A mountain, a river, a lake

— A car, a bus, a bicycle.

 

8. Preferences. (7 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, щоб
повідомити про переваги й недоліки, порівняти смаки.)

1. Учні отримують набори назв чи зображень предметів, явищ, тварин і
т.п.

— Dog, cat, canary

— Morning, afternoon, evening

— Summer, spring, winter

— Village, city, town

— TV, radio, video. Which do you prefer and why?

2. Учні працюють індивідуально і в групах.

3. Зразок відповіді: І prefer morning to afternoon because it is not so
hot.

4. Можна порівняти свої смаки, узагальнити смаки групи, класу.

 

9. Detectives. (7 клас. Вживання абсолютної форми присвійних
займенників.)

1. Один учень — “детектив” — виходить із класу.

2. Хтось з учнів подає вчителеві щось, що належить йому, але не виказує
з першого погляду власника (олівець, гумку, підручник тощо).

3. Коли “детектив” повертається, йому дають цей предмет і він починає
“розслідування”, запитуючи учнів: Is this yours?

4. Учень повинен заперечити й вказати на когось іншого: No, it isn’t
mine. It’s his (hers, theirs). Так триває доти, доки не знайдеться
справжній власник.

 

10. The old days. (8 клас. Вживання used to.)

1. Фотографії окремих місць міста колись і тепер.

2. Кожній групі з 3 – 4 чол. дати одну пару фотографій (старий вид і
новий).

3. За 10 хв. вони повинні описати, як колись виглядало це місце,
визначити 4 – 5 змін, які відбулися, описати їх.

4. Кожна група звітує про свою роботу.

11. I have lived here for…(10 – 11 клас. Вживання the Present Perfect
Тense або the Present Perfect Continuous із since, for.)

1. Кожен учень пише на аркуші паперу 4 факти зі свого життя в Present
Indefinite: I go to school №6. I live in Kalush. I read an interesting
book. I go in for sport.

2. Учні обмінюються картками (у парах чи по колу).

3. Вони повинні вияснити один в одного, як довго чи відколи кожен факт
із їхнього життя має місце. Наприклад:

Since when have you been going to school № 6? I have been going to
school №6 since 1994.

4. Учні підсумовують отриману інформацію про свого партнера у короткому
повідомленні для класу.

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

ТЕМА УРОКУ: EACH OF US CAN SAVE AND PROTECT EARTH — OUR HOME

 

Завдання уроку: 1. Тренувати учнів у використанні навчального матеріалу
за темою в комунікативних ситуаціях.

2. Навчити учнів працювати в команді і малих групах.

3. Формувати в учнів активну громадянську позицію.

4. Формувати навики критичного мислення.

5. Виховати почуття відповідальності за свої вчинки.

6. Переконати учнів, що кожен із нас навіть маленькими вчинками може
змінити світ на краще.

 

Унаочнення: плакат із темою уроку, глобус, постери, індикаційні
картки, інструктивні картки для роботи в малих групах.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент:

На прохання вчителя учні зачитують тему уроку і з’ясовують, про що
йтиметься на ньому.

 

II. Вступне слово вчителя й бесіда з класом:

We are inhabitants of Earth. Our planet is our home. But it is in danger
because much of it

is dirty or dying.

What is the reason for this situation on our planet?

What environmental problems does our planet face? Please, write down one
problem on a

sheet of paper, stick it to the globe and explain why it is so important
to your mind.

 

На глобусі з’являються написи:

 

GREENHOUSE EFFECT POLLUTION OF AIR ACID RAINS ENERGY POLLUTION OF WATER
POLLUTION OF LAND RAINFORESTS CHEMICALS IN FOOD WILDLIFE RUBBISH

 

III. As you can see our planet does face very serious problems. The
situation is so serious that some scientists say either we stop killing
our planet or we’ll kill ourselves. Pollution causes other ecological
problems, doesn’t it? But is it possible to stop the pollution of air,
water, and land at all?

Учні висловлюють свої думки і пояснюють їх. В ході обговорення вони
приходять до висновку, що забруднення неможливо повністю припинити, бо
неможливо зупинити прогрес, закрити фабрики й заводи, не використовувати
комп’ютери, не досліджувати космос і океан, не використовувати
холодильники, сучасний одяг, пластикові пакети, телевізори і т.п.

You are right saying that it’s impossible to stop the pollution of
Earth. What can mankind do to protect Earth, our home? Is there any way
out of this situation?

Учні дають свої пропозиції і приходять до висновку, що забруднення можна
й необхідно КОНТРОЛЮВАТИ.

 

IV. Учні працюють у команді з постерами “CONTROLLING POLLUTION”

While working with these posters you should find answers to the
following questions:

WHO can control pollution?

WHAT must they do for this?

Потім вони повідомляють про те, хто і яким чином може контролювати
забруднення.

Look at your posters very attentively and say WHO IS MISSING.

Pupils: INDIVIDUALS.

V. And now we’ll see whether you do something in your everyday life to
control pollution. You’ll work in small groups.

Щоб допомогти учням розділитися на малі групи, вчитель пропонує їм
об’єднатися по 3 чол. за будь-якою спільною ознакою. Коли такі групи
сформуються, представник кожної групи повинен пояснити за якою ознакою
вони об’єдналися. Кожна група обирає 1 конверт із завданням (зміст
завдань у Додатку). За 3 хв. вони повинні розподілити між собою ролі,
взяти інтерв’ю і на підставі одержаної інформації, повідомити про те,
яку вони беруть участь у процесі контролю за забрудненням навколишнього
середовища.

VI. Вправа на розвиток критичного мислення:

On the whole some of you know how to act in these everyday situations.
But as we see

(have a look at our globe) our planet faces some other problems and as
you have already

stressed they must be solved too.

Please, read the subject of our class again: EACH OF US CAN SAVE AND
PROTECT

OUR EARTH – OUR HOME

Think it over and express your opinion taking a certain position and
giving arguments to

explain your choice.

В різних куточках класу розкладені індикаційні картки:

STRONGLY DISAGREE DISAGREE NEUTRAL AGREE STRONGLY AGREE. Учні обирають
на свій розсуд позицію. Після цього вчитель просить кожного пояснити,
чому він зайняв саме цю позицію. Обговорення ведеться в такій
послідовності: NEUTRAL – STRONGLY DISAGREE – DISAGREE – AGREE -STRONGLY
AGREE

При цьому кожен наступний учень повинен пояснювати свою позицію,
приймаючи чи коректно заперечуючи аргументи свого попередника. Коли
кожен висловить своє ставлення до проблеми, вчитель просить їх ще раз
прочитати її і, якщо вони вважають за потрібне, якщо попередня дискусія
і аргументи товаришів їх у чомусь переконали, змінити свою позицію.

Переважно 2 – 3 учні змінюють свої позиції з STRONGLY DISAGREE –
NEUTAL /

DISAGREE, NEUTRAL – AGREE .

Учитель просить тих, хто змінив свою позицію, пояснити, що вплинуло на
цю зміну.

 

VII. And now it’s time for you to complete the poster by making up a
list of things

individuals can do to control pollution.

На дошці намальований “чоловічок” і кожен по черзі підходить до дошки,
пише і

промовляє 1 речення чи словосполучення про те, що він уже сьогодні
готовий

зробити, щоб контролювати забруднення. Ці записи розміщуються навколо

“чоловічка”:

· to reuse products

· to take part in the recycling programs

· to drive less, to use bikes and mass transportation

· to save electricity to save water and heat

· to save paper and wood

· to buy food that needs less packing

· not to litter our streets, parks, rivers and forests

· to eat less meat to stop killing of the animals

· not to use aerosols (hair and body spray)

· to plant trees, flowers

· not to cut off trees, bushes

· to enlarge our knowledge about our nature and the ways of reducing
damage to the planet.

 

VIII. Підведення підсумків:

I hope now you understand that each of us can do at least one thing in
our everyday life and even it can change the world we live in. I believe
you’ll do your best to save our planet for ourselves and for future
generations.

ДОДАТОК: ІНСТРУКТИВНІ КАРТКИ ДЛЯ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ

INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION WHETHER THEY WORRY
ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT BACK ON THE RESULTS

 

Imagine you are in the park or in the street. You eat sweets, ice cream
or chips but there aren’t any rubbish bins to put their wrappers in.
What do you do?

A. Keep the wrappers in your pocket until you see a bin.

B. Throw them on the ground. It’s not your fault there aren’t enough
rubbish bins.

C. It depends. If there is a lot of rubbish on the floor, you might
“drop them accidentally”.

 

INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION WHETHER THEY WORRY
ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT BACK ON THE RESULTS.

 

On the way home you are very thirsty. What do you buy?

A. Something in a non-recyclable plastic bottle.

B. Something in a glass bottle or aluminium can.

C. Something in a carton.

INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION WHETHER THEY WORRY
ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT BACK ON THE RESULTS

 

You are writing a letter to a good friend. You have made several
mistakes and need to cross things out. What do you do?

 

A. Start the letter again on another piece of paper.

B. Continue writing; your friend will excuse your mistakes.

С. Continue to write but if you make any more mistakes, start again.

PAGE

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020