.

Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2332
Скачать документ

Реферат на тему:

Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови
для віртуального навчального середовища Moodle

В кінці 90-х років українське освітнє і наукове товариство стало
звертати пильну увагу на впровадження дистанційного навчання на теренах
України. Дослідження нової, перспективної форми організації освітнього
процесу ставить на меті її забезпечення новими навчальними матеріалами.
Залежно від того, яку технологію ДН мають на увазі, по різному
розуміють, що відноситься до навчальних матеріалів для цієї форми
освіти. Згідно з „Концепцією дистанційної освіти в Україні” (грудень
2000 р) ДН у нашій країні вважається навчання з використанням Інтернету.
Отже, навчальні матеріали для ДН є електронні дистанційні курси, які
укладені на основі будь якого віртуального навчального середовища і
представляють собою навчальні матеріали, які повинні бути особливо
структуровані. Вони можуть бути записані на магнітні носії (дискети,
компакт-диски), або мати доступ до комп’ютерної мережі. Головна
особливість електронних навчальних курсів полягає в тому, що
реалізований в них гнучкий сценарій має здібність прилаштовуватися до
потреб та можливостей конкретного студенту і розвивати його потенційні
здібності. Електронні навчальні курси активно використовуються в
системах відкритого та дистанційного навчання. При цьому в різних
навчальних закладах розробляється велика кількість таких курсів, які
охоплюють різні предметні сфери. Для того, щоб зробити навчальний процес
максимально ефективним необхідно при проектуванні закласти як
загально-дидактичні так і специфічні вимоги, що стосуються конкретної
предметної сфери.

Сьогодні дистанційне навчання іноземних мов є дуже поширеним в Україні.
Використання електронних навчальних курсів надає усі можливості для
якісного опанування предметом. Головна особливість дистанційного
навчання іноземних мов полягає в його діяльній основі, яка передбачає
необхідність надання студентам  достатньої індивідуальної практики у
відповідному виді мовної діяльності, у вправі по формуванню відповідних
навичок. Досвід вітчизняних науковців говоре про те, що вивчення
іноземних мов з використанням електронних навчальних курсів найбільш
ефективно, якщо воно спирається на наступні вимоги:

?                    при оволодінні будь-яким видом мовної діяльності
необхідно спиратися на слухомоторні навички, тобто в основі навчання
будь-яким видам мовної діяльності повинні бути усні вправи (звідси
приділяється велика значимість у дистанційних курсах звукової основи)

?                    оволодіння іноземною мовою передбачає необхідність
опори на рідну мову, яка забезпечує свідоме, а отже більш міцне
засвоєння

?                    діяльність кожного студента будується під
керівництвом досвідченого педагога, тобто на основі принципу
інтерактивності. Навчальний процес повинен бути побудований таким чином,
щоб педагог мав можливість систематично протягом усього курсу
відслідковувати, коректувати, контролювати та оцінювати діяльність тих,
кого навчають;

?                    самостійна діяльність студентів має потребу в
ефективному зворотному зв’язку як у відношенні використання навчального
матеріалу – поопераційний внутрішній зворотний зв’язок, що забезпечує
можливість самоконтролю так і зовнішнього зворотного зв’язку при роботі
в групах, при контактах з викладачем. Студенти у такій спосіб повинні
мати різноманітні контакти в процесі навчання, крім навчального курсу: з
партнерами за курсом (парні, групові, колективні); з викладачем

Таким чином, розробляючи концепцію дистанційного навчання іноземним
мовам, необхідно приймати до уваги, з одного боку загально дидактичні
властивості і функції телекомунікацій, мультимедійних засобів як
технологічну основу навчання, з іншої специфіку навчання іноземним
мовам.

В Україні електронні дистанційні курси з іноземних мов існують з 1996
року. Один з перших дистанційних курсів, який діє з 1999 року –  Курс з
ділової англійської мови, розроблений у Міжнародному університеті
фінансів спільно з Міжнародним науково-навчальним центром ЮНЕСКО/МПІ
інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і
науки України. Автори – Т. Павлова, А.Манако, К.Синиця..  Курс
складається з текстів для 15 тем, вправ, тестів і інш. Програмне
забезпечення – Веб-курс.

Дистанційний курс англійської мови для студентів немовних
спеціальностей, укладено в 2003 році в Національному університеті
„Львівська політехніка”, а в 2004 році в Львівському державному
університеті безпеки життєдіяльності та Українській академії друкарства.
Курс розроблено для мережевої технології дистанційного навчання. Автор
Б.Шуневич. Курс призначений для студентів першого курсу вищих навчальних
закладів, які навчаються за дистанційною формою навчання та для
комбінованого навчання. Дистанційний курс укладений на базі посібника
Getting on English. Кожна з шести розмовних тем посібника у вигляді
модулів „Життя у сім’ї”, „Повсякденне життя”, „Студентське життя
сьогодні”, „Україна”, „Англомовні країни”, „Подорожування” поділені на
п’ять уроків, які у свою чергу складаються з шести секцій:

1) Aural Comprehension–аудіювання;

2) Use of Applied Grammar–опрацювання граматичного матеріалу;

3) Use of Vocabulary–опрацювання активної лексики;

4) Developing Speaking Skills – розвиток діалогічного мовлення;

5) Reading and Writing –розвиток навиків читання і письма;

6) Extended reading – домашнє читання і переклад. ДК доповнений
технічними текстами для навчання студентів першого курсу напряму
„Комп’ютерні науки”, „Видавничо-поліграфічна справа”, „Прикладна
фізика”, „Пожежна безпека”, спеціальності „ Телекомунікації”,
„Радіофізика і електроніка”. Програмне забезпечення – „Веб-клас ХПІ” (у
Національному технічному університеті „ХПІ”), а також LearningSpace (у
Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій), ILLIAS
(у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності й
Українській академії друкарства)

Протягом 2003-2005 років викладачами кафедри міжкультурної комунікації
та іноземних мов Національного технічного університету „ХПІ” були
розроблені наступні електронні ДК: „Business Across Cultures”
(Бізнес-англійська мова з точки зору міжкультурних зв’язків),
„Communication in Science” (Спілкування науковців), „English for
Information Тechnologies” (Англійська для спеціалістів з інформаційних
технологій). Автори – Є.Горошко, А. Молодих, Є. Соколинська, І.
Лойченко. Курси призначені для студентів денного і заочного навчання
Національного технічного університету „ХПІ”. ДК „Business Across
Cultures” розрахований на 15 тижнів для студентів які цікавиться
міжкультурними конфліктами та шляхами їх вирішення. Завершується курс
заліком. Для роботи студенти можуть  мати нижче середнього, або середній
рівень знання англійської мови.

„English for Information Тechnologies” побудований на основі підручника
„Oxford. Information Technology”, який використовує новітній матеріал в
галузі інформаційних технологій. Цей курс використовується для
електронної підтримки студентів денного навчання, хоча надає можливість
виконувати 80% вправ в дистанційному режимі. Деякі завдання курсу
вимагають виключно очного контакту з викладачем, інші виконуватися
тільки дистанційно, є також завдання виконання яких можливо і
дистанційно і очно. Програмне забезпечення – Веб клас ХПІ

Таким чином, наведена інформація свідчить про те, що останнє десятиліття
дало поштовх для швидкого зростання кількості вітчизняних електронних
дистанційних курсів. Це стало можливим завдяки наполегливому
дослідженню  теоретичних та методологічних основ дистанційного навчання
іноземних мов. Сьогодні у галузі теорії і практики дистанційного
навчання працюють багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Так у
дисертаційному дослідженні О. Сороки на основі аналізу некомп’ютерних
методів навчання іноземної мови показано, що їх не можна безпосередньо
застосувати до навчального процесу за новими інформаційними
технологіями, який має ґрунтуватися на психолого-педагогічних вимогах до
організації навчальної діяльності студентів. На основі цих вимог
розроблено нормативну модель навчання. У процесі її реалізації створено
комп’ютерне навчальне середовище, яке складається з комунікативних
ситуацій і задач усіх типів. Воно передбачає гіпертекстову організацію
системи, поширене застосування зворотного зв’язку, оптимальний розподіл
функцій управління навчальною діяльністю. Експериментальна перевірка
технології навчання засвідчила її ефективність і допомогла з’ясувати
важливу роль, яку виконують під час її реалізації індивідуальні
особливості студентів.

Першим науковим дослідженням, яке стосувалося використання комп’ютерів і
впровадження дистанційного навчання під час викладання і вивчення
іноземних мов була докторська дисертація П. Сердюкова. Ще одним
дослідженням стосовно методики викладання іноземних мов є кандидатська
дисертація Н. Муліної, яка присвячена проблемам створення та
впровадження дистанційного курсу для вивчення англійської мови
студентами вищих технічних навчальних закладів. 

gd•i†

”3/4•O•uuuuuuuuoaeuuuuuouuuuuuuuuo

, а також проведено аналіз вітчизняних дистанційних курсів, розглянуто
їх структуру, вимоги до апаратного і програмного забезпечення,
необхідного під час дистанційного і комбінованого навчання.

Як видно із проведеного аналізу літератури, за останнє десятиліття в
нашій країні надруковано багато матеріалів по цій тематиці, але питання,
яке пов’язане з організацією контролю навчально пізнавальної діяльності
студентів в процесі опанування електронного дистанційного курсу
залишається відкритим. Головне завдання ефективного дистанційного курсу
полягає в тому, щоб його контрольно-комунікативий блок мав змогу
забезпечувати студента кількома видами контролю: попереднім, поточним,
рубіжним та підсумковим

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що мета даної статті
полягає в необхідності запропонування авторської моделі електронного
дистанційного курсу з іноземної мови, що забезпечувала б усі вимоги
стосовно контролю як одного з головних компонентів дистанційного курсу.

Електронний дистанційний курс  „Basic English for Engineering students.”
Розроблено викладачами кафедри сучасних мов, Національного університету
кораблебудування у відповідності до нової програми з іноземної мови для
студентів молодших курсів технічних спеціальностей вузів дистанційної та
заочної форм навчання. Він містить новітні матеріали загально-технічного
спрямування, які призначені для самостійної роботи студентів та
спрямовані на розвиток комунікативних навичок у сферах
соціально-обумовленого та професійно-орієнтованого спілкування.

Графічно структуру курсу зображено на малюнку 1.

 Мал. 1. Структура дистанційного електронного курсу „Basic English for
Engineering students.”

 

Розглянемо, яким чином організовано процес навчання та контролю при
використанні даного дистанційного курсу.  Після попереднього етапу, який
включає отримання паролю та доступу до матеріалів курсу, ознайомлення з
організаційними моментами роботи : опанування інформації про мету та
послідовність роботи над курсом, календарним планом, термінами робочих
зустрічей студент приступає до безпосереднього опрацювання уроків та
модулів курсу.  Робота над курсом починається зі вступного тестування,
основна мета якого – визначити рівень володіння іноземною мовою. Усі
завдання уроків представлено у вигляді тестів, правильність виконання
яких студент може перевірити самостійно (за допомогою спеціальної опції
системи) і отримати відповідний бал. Якщо студента не влаштовує
результат, він має можливість виконати це завдання ще раз (кількість
разів не обмежена) і отримати вищий бал. Дистанційний курс містить різні
типи завдань. Правильність виконання завдань, які мають однозначну,
запрограмовану відповідь перевіряє та оцінює система. Відповіді на
завдання, які потребують висловлювання своїх думок, творчого підходу (як
наприклад у розділі – Listening library) студенти пересилають
внутрішньою електронною поштою викладачеві, який і оцінює їх
результативність.

Однією з головних особливостей цього курсу є закладена в ньому модель
діагностування якості знань. Сьогодні діагностування в дидактиці
розуміється як “… діяльність по встановленню і вивченню ознак, які
характеризують стан яких-небудь систем для передбачення можливих
відхилень і запобіганню порушень нормального режиму роботи”.  В системі
дистанційного навчання цей процес набуває особливого значення, оскільки
являється чи не єдиним механізмом стимулювання і розвитку процесу
самонавчання. Діагностування включає контроль, перевірку, оцінювання,
накопичення статистичних даних, їх аналіз виявлення динаміки,
прогнозування подальшого розвитку явищ. Особливість цього процесу
полягає у можливості його проведення в умовах відсутності очного
контакту студентів і викладача і необхідності додаткової реалізації
функцій ідентифікації особистості студента для виключення можливості
фальсифікації результатів навчання. У розробленої моделі дистанційного
курсу процес діагностування спрямовано на з’ясування ефективності всієї
дистанційної моделі навчального процесу, визначення результативності дій
кожного її компоненту, а також своєчасне внесення оптимальних коректив.
Графічно цю модель зображено на малюнку 2. (див. Мал.2)

 

Мал.2. Модель діагностування якості знань.

 

Розроблена нами модель передбачає два виду контролю: самоконтроль і
поточний зовнішній об’єктивний контроль.

Самоконтроль представлено у формах внутрішнього і зовнішнього
самоконтролю. Внутрішній самоконтроль (СКт) передбачає той факт, що при
вивченні навчального матеріалу студент сам керує і контролює процес
пізнання. Він може або обмежитись інформаційним сприйняттям матеріалу,
або піднятися до розумового, понятійного рівня фундаментальних знань. В
залежності від індивідуальних психолого-фізіологічних можливостей
суб’єкт самостійно обирає методи самоконтролю (це можуть бути як методи
усного відтворення інформації так і застосування письмових методів, або
комбінації обох).

Зовнішній самоконтроль (ЗСКт) готується викладачем у вигляді питань,
завдань, тестів, вправ до кожної теми. Особливість ситуації полягає в
тому, що ці завдання обов’язково повинні мати ключі для самоперевірки.
Мета зовнішнього самоконтролю полягає в перевірці відповідності і
системності засвоєння суб’єктом інформації. Зовнішній самоконтроль може
бути представлено як за допомогою усних і письмових методів контролю,
так і за допомогою тестів для самоперевірки. У нашому випадку зовнішній
самоконтроль здійснюється за допомогою різноманітного тестового
матеріалу, який представлено в навчальних уроках кожного модулю.
Правильність виконання тестових вправ студент може перевірити за
допомогою системи, застосовуючи спеціальну опцію. Якщо результат буде
негативним, студент має можливість здійснити самокорекцію (СКц) своєї
навчально-пізнавальної діяльності шляхом більш детального опанування 
свого навчального матеріалу.

Поточний зовнішній об’єктивний контроль здійснюється у формі вхідного,
оперативно-роз’яснювального, рубіжного контролів.

Вхідний – здійснюється на початку вивчення нової теми. Він дозволяє
визначити рівень базових знань, встановлює наскільки студенти вже
знайомі з новою темою, визначає невірні уявлення, сприяє проектуванню
процесу самонавчання. У нашому випадку вхідний контроль здійснюється під
час запланованих очних зустрічей зі студентами перед початком вивчення
кожного модулю.

Оперативно-розяснювальний контроль (ОРКт) – призначено для запобігання
появі прогалин у сприйнятті нового матеріалу. Він є своєрідним ланцюгом
зв’язку між зовнішнім самоконтролем (ЗСКт) і зовнішнім об’єктивним
поточним контролем. Разом з зовнішнім самоконтролем (ЗСКт) він значно
поглиблює і удосконалює підготовку до рубіжного і підсумкового
контролів. Оперативний контроль може здійснюватися за допомогою
письмових відповідей на контрольні запитання, вправи, а також за
допомогою адаптованого тестування, яке носить навчаючий характер. В
структурі нашого дистанційного курсу цей вид контроль представлено у
секції поточного тестування.

Рубіжний контроль (РбКт)- є основним видом поточного контролю. Він
здійснюється в кінці вивчення кожного модулю і може існувати у формі
педагогічних тестів, контрольних робот, а також творчих робот
(рефератів, творів, ессе та інш). Тестування на цьому етапі
відрізняється від навчаючого тестування задачами і способами його
проведення. Оцінка за контрольне тестування реєструється в навчальній
документації і впливає на результат підсумкового контролю. У нашому
випадку рубіжний контроль відбувається на очних зустрічах зі студентами,
де ми можемо приділити увагу і усним методам контролю (проведення
бесід,  читання і переказ текстів, повідомлень та інш.). В розробленої
моделі рубіжний контроль є основним видом поточного об’єктивного
контролю.

Підсумковий контроль – здійснюється у кінці семестру і являє собою
залік, або екзамен, які можуть проходити за допомогою або усних методів
перевірки знань, або критеріально-орієнтованого тестування, або
комбінації обох.

Висновки

Таким чином, узагальнюючи наведену інформацію, можна  свідчити про те,
що однією з головних вимог до створення якісних електронних дистанційних
курсів є забезпечення процесу організації педагогічного діагностування
якості отриманих знань, вмінь та навичок. Контрольно-корекційний блок
таких навчальних систем надає можливість для  забезпечення цього
процесу.  Про це свідчить той факт, що кілька видів контролю
(попередній, поточний, рубіжний та підсумковий)  доступні для
забезпечення; завдяки аналізу інформації про результати навчальної
роботи, діагностику навчально-пізнавальної діяльності створюється база
даних про кожного студента, що дозволяє прогнозувати їх розвиток, а
також удосконалювати зміст та структуру навчальних курсів та принципи
організації навчально-виховного процесу.

 

Література

Захарова И. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003. – 192 с.

Шуневич Б. Організація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх
закладах України. – Львів: „Ставропігіон”, 2006. – 206 с.

Кухаренко В. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний
курс. – Харків:”Торсінг”, 2001. – 246 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020