УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 41 „ДУДАРИК”

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

________________________________________________________________________
_____

18009, м. Черкаси, вул. Смілянська, 81, тел. (0472) 63-94-03

E-mail: [email protected]

вихователь-методист ДНЗ №41

Ванько К.І.

«Зі мною працювали десятки молодих педагогів.

Я впевнився, що як би людина успішно не

закінчила педагогічний вуз, який би він не був талановитий,

а якщо не буде вчитися на досвіді,

ніколи не буде гарним педагогом, я сам навчався

у більш досвідчених педагогів…»

А.С. Макаренко

Одним із провідних завдань методичної діяльності дошкільного закладу
стає забезпечення необхідних умов для творчої діяльності молодих
педагогів, надання їм допомоги у проходженні ступенів становлення й
розвитку системи роботи

Для того щоб вихователь зміг утілити свої професійні задуми, необхідні
спеціальні знання. Очевидно, що певне коло знань молодий вихователь
отримує, ще навчаючись у вищому та середньому навчальному закладі. А
доповнювати й поглиблювати одержані знання він має в безпосередній
роботі у дошкільному закладі. Тож шлях до самовдосконалення лежить через
ознайомлення з провідними педагогічними ідеями, одержання інформації
через наукові та періодичні видання. Натомість молодий педагог не завжди
готовий прийняти та практично реалізувати всі нововведення в сучасному
дошкільному закладі.

Успішна педагогічна діяльність молодого фахівця залежить не лише від
його професійної підготовки та особистих якостей, а й від того, в який
колектив він потрапить, які умови будуть йому створені, яку методичну
допомогу йому надаватимуть для того, щоб він міг розвивати
ініціативність, творче начало.

«Справжнім учителем-вихователем можна стати після кількох років роботи в
хорошому творчому педагогічному колективі», — писав А. С. Макаренко.

Знаю, що найголовнішим чинником становлення молодого педагога є період
адаптації. Працюючи вже не з одним молодим спеціалістом, можу
підтвердити, що процес їх адаптації до навчальної діяльності значною
мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку молоді спеціалісти
отримують від методиста, завідуючої, від досвідченого
вихователя-наставника, від ставлення до нього колег по роботі.

Здебільшого випускники педагогічних інститутів, училищ, університетів
мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в
питаннях методичної підготовки, діяльності колективу вихованців, ведення
документації, у роботі з батьками. Молоді вихователі — це майбутнє
дошкільного закладу, держави. То ж, на мою думку, дуже важливо, щоб
творчий досвід, сміливість у пошуках нових технологій, молодий фахівець
здобув саме в перші роки своєї

педагогічної діяльності. А ми, методист, наставники, повинні не дати
згаснути вогню бажання, не допустити сумнівів у правильності вибраної
професії. Байдужість адміністрації, легковажне ставлення старшого колеги
до свого доручення можуть призвести до втрати можливості творчого
зростання молодого педагога.

Щоб не допустити вищезазначеного негативного факту, адміністрація нашого
дошкільного закладу велику увагу приділяє на перший погляд дрібниці —
зустрічі молодого педагога: лагідна посмішка завідуючої, доброзичливі
погляди методиста, вихователів, які свідчать, що кожен з них у будь-який
момент може надати допомогу, щиру пораду, підтримку.

У бесіді з молодими вихователями з’ясовуємо їхні нахили, бажання,
інтереси. Адміністрація до наставництва залучає найдосвідченіших колег,
які пам’ятатимуть, що молодому вихователю потрібні постійна товариська
допомога й підтримка. Робота наставника з стажерами починається з
довірливої бесіди, щоб вивчити позитивні й негативні моменти в його
підготовці, накреслити напрямки допомоги. Знайомимо початківця з
обладнанням методичного кабінету дошкільного закладу, з колегами, які
будуть працювати з ним.

Орієнтую молодого спеціаліста на виконання основних завдань, а саме:

набуття практичних навичок;

уміння застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ, училищі, у
конкретній практиці;

набуття практичних навичок виховної та навчальної роботи з дітьми;

засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового досвіду;
використання сучасних засобів навчання;

залучення нетрадиційних форм і методів навчання, нових педагогічних
технологій.

Різноманітні форми роботи з молодими спеціалістами впливають на розвиток
пізнавального інтересу до професії, активному засвоєнню прийомів роботи
з дітьми та їх батьками, позитивно впливають на удосконалення
професійної діяльності.

На етапі становлення молодого педагога як спеціаліста вдосконалюється
знання із психології, педагогіки, методик, вправно проводиться виховна
робота; вивчаються принципи перспективного та поточного планування
навчально-виховного процесу у дошкільному закладі; досконало планується
навчально-виховна робота у своїй групі, методично правильно
розробляються плани занять. У навчальній роботі молодий спеціаліст
керується моїми вказівками, використовує різноманітні методи, форми,
прийоми, які сприяють активізації пізнавальної діяльності вихованців.

Молодий фахівець відвідує не лише заняття та режимні моменти наставника,
а й інших досвідчених вихователів. У цьому велику допомогу йому надає
адміністрація дошкільного закладу.

Однією з ефективних форм роботи, яку я проводжу, є «круглий стіл».
Заздалегідь визначаємо питання для обговорення. Кожен висловлює своє
бачення в розкритті змісту даної теми. У процесі обговорення виникає
творча дискусія. Молоді спеціалісти залучаються до колективного
планування одного дня.

Цікавою формою практичної роботи, на мою думку, є ділові ігри, розгляд
педагогічних ситуацій. Розв’язання педагогічних ситуацій дає можливість
запобігти недолікам, прорахункам у подальшій практичній роботі.

За весь період наставницької роботи я намагаюсь допомогти молодому
спеціалісту усвідомити, що професія вихователя не знає зупинок у своєму
розвитку. А для цього потрібна наполеглива творча праця на всіх рівнях,
яка допоможе успішно виконувати поставлені перед дошкільним закладом
завдання, сприятиме прискоренню їх адаптації.

Професійна адаптація вихователя-початківця в процесі його входження в
навчальне середовище пройде успішно, якщо:

професійна адаптація вихователя проходить в нерозривному зв’язку з
процесом його особистісного і професійного розвитку;

в організації педагогічної праці має місце максимальне врахування
особистісних особливостей і рівня професійної підготовки, активна
підтримка особистісного і професійного росту вихователя;

матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає сучасним
вимогам і допомагає педагогу реалізувати інноваційні підходи.

Тільки за таких умов відбудеться успішне професійне становлення.

Робота з молодими колегами приносить насолоду й наставнику, тримає на
сучасному рівні педагогічної вдосконаленості, не дає затьмаритись
багаторічному досвіду. А коли бачиш, що твій колишній стажер досяг
вершин педагогічної майстерності, то це для наставника — найбільша
радість.

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ

РОЛЬ САМООСВІТИ У СТАНОВЛЕНІ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого
вихователя є цілеспрямована і систематична робота по самоосвіті бо, за
словами Жан-Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді
ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен
бути освітянин. Самоосвіта вихователя-стажера має істотне значення для
реалізації на практиці раніше отриманої освіти, формування вмінь
професійної педагогічної діяльності.

Варто виділити декілька критеріїв готовності вихователя-стажера до
самоосвітньої діяльності. Це:

уміння вибрати напрям пошуку необхідної літератури; визначити, у якого
роду публікаціях містяться відповіді на питання, які цікавлять молодого
педагога; у яких періодичних виданнях можна знайти потрібну інформацію;
у яких бібліографічних показниках повинна бути інформація, яка цікавить
вихователя;

здатність, впроваджуючи конкретний педагогічний досвід, уяснити основну
ідею досвіду, осмислити систему свого власного досвіду;

потреба у різнобічній педагогічній діяльності як однієї із засобів
підвищення рівня своєї педагогічної культури.

Відповідно до діючих нормативних документів адміністрація дошкільного
закладу не повинна вимагати від педагога планування самоосвіти, але це
не виключає необхідності здійснення контролю за нею з боку
адміністрації. Необхідною умовою плідної роботи молодих спеціалістів є
відповідна організація самоосвіти адміністрацією дошкільного закладу.
Мова йде про:

створення оптимальних умов для самоосвітньої роботи;

організацію семінарів-практикумів для педагогів з питань використання
прийомів і засобів організації самоосвітньої роботи;

визначення конкретних вимог до вчителів стосовно самоосвіти;

забезпечення внутрішнього контролю за цією ділянкою методичної роботи.

Що залежить від адміністрації дошкільного закладу у справі створення
максимально сприятливих умов для плідної самоосвітньої роботи педагога?
Це:

збільшення вільного часу молодого педагога;

наявність у розпорядженні вихователів бібліотека методичного кабінету,
Інтернет;

хороший методичний кабінет, який має бути «організуючим центром
методичної роботи з педагогічними працівниками».

Важливо стимулювати самоосвітню діяльність педагога-стажера. Відмітимо
деякі шляхи вирішення цієї проблеми:

осмислення педагогічного досвіду і методичних рекомендацій з позицій
науки, усвідомлення принципів, закономірностей, ідей, що лежать в основі
досвіду, який вивчається, чи методичних рекомендацій;

включення молодих педагогів в активну роботу методичних об’єднань.

Варто у планах роботи методичних об’єднань передбачити виступи молодих
вихователів з певних теоретичних питань;

відкриті уроки, які молоді педагоги проводять на останньому, заключному
етапі стажування (у квітні-травні), та їхні творчі звіти перед
педагогічним колективом;

одним із головних шляхів стимулювання самоосвітньої діяльності молодих
педагогів є творча атмосфера, яка панує в педагогічному колективі.

Тому керівництво самоосвітою вихователів-стажерів тісно пов’язані з цією
роботою щодо професійного виховання педагогічного колективу. Найвищою
формою самоосвіти педагога є проблемний семінар, тобто організаційна
форма роботи з кадрами, об’єднаними спільним інтересом до конкретних
питань діяльності дошкільного закладу і прагненням до вдосконалення
практики. Саме проблемний семінар — найбільш вдала форма навчання
педагогів, яка поєднує перспективний педагогічний досвід, набутий
багатьма педагогами, з результатами наукових досліджень, спонукає
педагога вишукувати шляхи розв’язання реальних педагогічних завдань та
ситуацій.

Приведу перелік завдань, які виконує молодий спеціаліст протягом першого
року роботи у дошкільному закладі:

розробка календарно-тематичного планування;

розробка різних типів занять;

складання характеристики на вихованця з урахуванням його досягнень;

аналіз заняття та інших режимних моментів;

підготовка і проведення батьківських зборів.

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ФАХІВЦЯМИ

ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ — МЕТОДИСТА З МОЛОДИМИ ПЕДАГОГАМИ

План роботи на 2008 – 2009 н. р.

п\ п

Вид роботи

Дата проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Консультація: «Документи, якими керується в своїй роботі вихователь ДНЗ»

Інструктивно-методична нарада з педагогами наставниками з метою
організації наставництва.

«Школа молодого вихователя»

1.Призначення наставників та закріплення вихователів-стажерів за ними.

2. Ознайомлення з планом роботи школи.

3.Складання індивідуальних планів роботи.

4. Анкетування «Запити і потреби молодих вихователів»

Педагогічний калейдоскоп «Сім’я у фокусі педагогічних проблем» —
спільне засідання молодих педагогів, вихователів з досвідом роботи та
батьків.

Ділова гра «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователя з
дошкільнятами»

Творча лабораторія вихователів «Перспективне планування
освітньо-виховної роботи»

Перегляд відкритих занять педагогів які атестуються

Круглий стіл «Дитячий садок –школа моральності»

Тиждень молодого вихователя

1. Індивідуальні консультації.

2. Взаємо відвідування.

3.Перехресний аналіз календарного планування.

4. Проведення рольової гри «Батьківські збори»

Зустріч з цікавою людиною Ольга Головко-Микитюк. Презентація книги
«Струмочок»

«Школа молодого вихователя»

1. Анкетування вихователів-стажерів.

2. Звіт наставників про проведення стажування.

3. Вироблення рекомендацій плану роботи на наступний рік.

Вересень

Вересень

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Грудень

Січень

Березень

Квітень

Травень

Вихователь-методист

Вихователь-методист, педагоги-наставники

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

План роботи на 2009 – 2010 н. р.

п\ п

Вид роботи

Дата проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Інструктивно-методична нарада з педагогами наставниками з метою
організації наставництва.

Проведення анкетування на виявлення зростання професійної майстерності
молодого спеціаліста.

«Школа молодого вихователя»

1.Призначення наставників та закріплення вихователів-стажерів за ними.

2. Ознайомлення з планом роботи школи.

3.Складання індивідуальних планів роботи.

4. Анкетування «Запити і потреби молодих вихователів»

Розв’язання практичних ситуацій, складання педагогічного портрету
сучасного вихователя.

Ділова гра «Законодавче забезпечення дитинства.»

Педагогічна гра «Методичні кубики»

Тиждень молодого вихователя.

(індивідуальні консультації, взаємовідвідування)

Педагогічна гра «Методичні фантазії»

Ділова гра «Так чи ні?»

Музично-літературне засідання клубу «Новачок»

Культурно-масова робота. Відвідування Черкаського драматичного театру.
Вистава «Кайдашева сім;я»

«Школа молодого вихователя»

1. Анкетування вихователів-стажерів.

2. Звіт наставників про проведення стажування.

3. Вироблення рекомендацій плану роботи на наступний рік.

Вересень

Вересень

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Квітень

Травень

Вихователь-методист, педагоги-наставники

Вихователь-методист, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

Вихователь-методист, педагоги-наставники, вихователі-стажери

ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ – НАСТАВНИКА

План роботи вихователя-наставника Неупокоєвої Л.Б.

на 2008 – 2009 навчальний рік

№ п\п

Вид роботи Дата проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.Складання індивідуального плану роботи.

2.Складання гороскопу-суміщення вихователя-наставника та молодого
фахівця.

3. Опрацювання вихователем-стажером Кулагіною І.О. програми «Дитина»

1.Спільне написання плану навчально-виховної роботи

2.Перегляд занять вихователя-наставника з наступним аналізом.

1.Індивідуальна консультація «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку
дітей»

2. Спільне проведення батьківських здорів

1.Виготовлення дидактичних ігор з різних розділів програми.

2. Відвідування підсумкових занять вихователя Неупокоєвої Л.Б.

1. Культурно-масова робота. Відвідування Черкаського краєзнавчого
музею.

2. Відвідування занять Кулагіної І.О. вихователем наставником.
Самоаналіз проведеного заняття.

Спільна підготовка до проведення «Тижня безпеки дитини»

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Березень

Травень

Неупокоєва Л.Б., Кулагіна І.О.

Неупокоєва Л.Б., Кулагіна І.О.

Неупокоєва Л.Б., Кулагіна І.О.

Неупокоєва Л.Б., Кулагіна І.О.

Неупокоєва Л.Б., Кулагіна І.О.

Неупокоєва Л.Б., Кулагіна І.О.

План роботи вихователя-наставника Мізіної Н.Л.

на 2009 – 2010 навчальний рік

№ п\п

Вид роботи Дата проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Складання індивідуального плану роботи.

Індивідуальна консультація «Організація предметно розвиваючого
середовища»

Взаємо відвідування занять з наступним самоаналізом.

Бесіда щодо виконання плану з самоаналізом причин досягнень і невдач

Виготовлення дидактичних ігор на розвиток логіко-математичних здібностей
дітей

Проведення вихователем Вовкотруб І М. батьківських зборів

Розробка занять по екологічному вихованню з елементами ТРВЗ.

Розробка тематичних занять до дня народження Л.Українки, Т.Г. Шевченка.

Культурно-масова робота. Перегляд вистави у Черкаському драматичному
театрі.

Спільна підготовка до проведення «Тижня безпеки дитини»

Підготовка до засідання «Школи молодого вихователя»

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Грудень

Лютий

Лютий

Квітень

Квітень

Травень

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

Мізіна Н.Л., Вовкотруб І.М.

ДОДАТКИ:

1.ПЕДАГОГІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП «СІМ’Я У ФОКУСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»

Мета: підвищення психолого-педагогічної компетенції. педагогів,
формування навичок партнерських стосунків з батьками, оволодіння
інтерактивними прийомами впливу.

1.Ігрова вправа «Овації»

Щоб налаштуватися на роботу, покращити настрій, пропоную ігрову вправу
«Овації». Будь ласка, ті, кого я назву, — підведіться, а всі учасники
зустрічайте їх оплесками.

Підведіться ті, у кого двоє дітей.

У кого карі очі.

У кого є досвід написання передового педагогічного досвіду.

У кого є бажання продовжити роботу.

2.Правила групи

У нашому колективі відпрацьовані правила спільної діяльності — наші
правила групи. Повторимо їх (правила записані на плакаті):

активність;

взаєморозуміння;

щирість висловлювань;

вміння слухати;

говорити від себе;

толерантність;

критикувати думку, а не людину;

заперечуючи пропонуй;

правило «тут і зараз»;

правило «пас»

Чи є у вас якісь доповнення? Тоді продовжимо роботу.

3.Мозковий штурм «Сучасний дошкільний заклад — який він?».

Правила проведення:

Учасники діляться на три групи, пропонується завдання: записати на
спікерах, як вони розуміють питання «Сучасний дошкільний який він?» з
погляду дітей (вихователі стажери), батьків, педагогів
(вихователі-наставники), та прикріпити на відповідні плакати.

Інформація обговорюється та узагальнюється:

для дитини найважливіше, щоб у садку було затишно, можна було зайнятися
улюбленими справами, відчувати турботу і прихильність дорослих та
однолітків;

для батьків — найголовніше здоров’я малюка, а отже, належний догляд за
ним, безпека його життя, сприяння розумовому розвитку;

з погляду педагога — атмосфера закладу, можливість реалізувати свої
здібності, відчувати повагу дітей, батьків, колег.

Робиться висновок, що визначальною є культура садка, загальна атмосфера
в ньому, що її створюють спільними зусиллями усі учасники освітнього
процесу: педагоги, батьки, діти. Визначаються слабкі та сильні аспекти
роботи закладу.

4.Вправа «Педагогічна культура — це…».

Ніхто не буде заперечувати, що батьки — головні природні вихователі
своєї дитини. Як у краплі води відбивається сонце, так і дитина є
віддзеркаленням сім’ї.

Щоб виховати сучасну особистість, дорослі мають бути не лише самі
належно вихованими, а й мати педагогічну культуру. Для досягнення
поставленої мети, а саме: опанування дорослими членами сімей основ
спеціальних знань, набуття умінь і навичок правильного виховання дітей у
родині; встановлення й розвиток відносин взаєморозуміння, взаємоповаги,
взаємодопомоги між членами сім’ї, — педагогові важливо знати справжню
картину життя кожної сім’ї та стан психолого-педагогічної підготовки
батьків.

Педагогічна культура батьків — компонент загальної культури, який
акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід виховання. Як
твердять психологи, навіть найсерйозніші прорахунки педагогів не
позначаються так фатально на розвиткові особистості дитини, як
неправильна поведінка батьків. Педагогічна культура батьків є складною і
динамічною системою, що має свої структурні елементи (демонструються на
плакаті):

Опираючись на власний досвід, сформулюємо визначення кожного з цих
компонентів педагогічної культури батьків. (Керівник уточнює та
узагальнює відповіді вихователів.)

Педагогічні знання — уявлення батьків про вікову динаміку розвитку
дитини, самоцінність періоду дитинства, про головні завдання виховання,
які виявляються у ставленні до дитини, в оцінюванні її поведінки,
реальній діяльності та спілкуванні з нею.

4

gdss:‹

>

@

B

D

F

¤

oe

p uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiii

< >

F

n p x

z

?

Z

x

z

,ooooa******I***AeAeAeAeAe?

4

&

4

4

4

4

&

4

&

&

&

&

4

4

&

&

&

F

&

4

&

&

4

J

J

J

gdOYU

J

J

gdOYU

J

J

J

??????$??$?????4?—здатність зрозуміти потреби дітей, раціонально
спрямувати зусилля і засоби й уміння бачити перспективи розвитку дитини.

Педагогічна рефлексія — (зворотний зв’язок) — уміння батьків
аналізувати, критично оцінювати власну виховну діяльність, знаходити
причини своїх педагогічних помилок;

Педагогічна емпатія — співпереживання, вміння погоджуватися з думкою
іншої людини, адекватна реакція на вчинки і почуття людей.

Більшість батьків не має педагогічної освіти, вони заклопотані безліччю
справ і зазвичай у вихованні власної дитини відтворюють ті традиції, за
якими виховували їх. Тож завдання педагогів усіляко сприяти формуванню
педагогічної культури батьків та вибудовувати партнерські стосунки з
ними.

5. Вправа «Будуємо дім».

Мета: визначити обізнаність педагогів у формах, методах роботи з
батьками.

Завдання: наступна вправа — «Будуємо дім».

Завдання нашого будівництва ми окреслили — вони записані на даху
будинку. А будівельним матеріалом будуть методи роботи.

Вихователі-стажери записують на аркуші паперу методи формування
педагогічної культури батьків, а вихователі-наставники визначить, які
перешкоди досягнення цієї мети, і запишуть їх на стікерах.

На виконання вправи дається 2 хвилини (групи працюють за окремими
столами)

Групи готові. Прошу визначитись, хто зробить колегіальне подання
напрацювань.

Тож які методи сприяють формуванню педагогічної культури батьків
(зачитують) — закріпіть їх на стіні будинку.

Які ви бачите перешкоди? — зачитуйте і закріплюйте біля будинку.

6. Завдання для вихователів «визначення типів виховання в родині».

Мета: активізувати та поглибити знання педагогів щодо типів родинного
виховання, розвиток гуманних взаємин педагогів у спільній діяльності.

Так, будівництво — нелегка справа. В умовах особистісно орієнтовного
підходу до дитини пріоритетним в оцінці ефективності виховання є
критерії добробуту і розвитку дитини як особистості. І таких сімей, де
дитина відчуває психологічний комфорт, оптимістичне самопочуття, сімей,
які мають позитивний педагогічний досвід, — багато. На них ми й
орієнтуємось. Та у педагогічній практиці вам доводиться стикатися з
різними сім’ями, з різними ситуаціями. Щоб налагодити ефективну
взаємодію з ними, потрібно, зокрема, знати, які ж типи виховання в
родинах існують, та визначати їх належність. Це й буде нашим наступним
завданням — дати характеристику певного типу виховання:

«безконтрольність»;

«надмірна опіка»;

«попелюшка»;

«дитина — кумир»;

навести приклади і сформулювати рекомендації.

Працюватимемо міні-командами за кожним столом. Час на підготовку — 5
хвилин.

(Командам пропонують вибрати аркуш певного кольору, на зворотній стороні
якого записано, який тип виховання потрібно характеризувати.)

Тип виховання: безконтрольність.

Часто у вихованні дітей відсутній такий важливий елемент, як контроль.
Найчастіше це простежується в родинах бізнесменів, алкоголіків або в
неповних сім’ях. Дитина живе на «самообслуговуванні», в ній виховується
«внутрішня сила», але їй бракує дисципліни, витримки, вміння опанувати
свої емоції та бажання.

Профілактика і перевиховання: батькам потрібно частіше проявляти
співчуття до таких дітей, цікавитися їхнім життям, контролювати
виконання доручень, уроків, дотримання правил формальної поведінки з
оточенням.

Тип виховання: надмірна опіка.

Йдеться про постійний контроль батьків за дітьми, культивування
дисципліни і звітності, дитина не здатна приймати самостійне рішення.

Профілактика і перевиховання: передусім батькам слід тренувати у дитини
самостійні рішення.

Тип виховання: «попелюшка».

Це стосується не лише нелюбої дитини, а виникає там, де на дитину
звалюється занадто багато обов’язків і часто їй самій приділяється мало
уваги. Внаслідок цього вибудовується астенічний (ослаблений) тип
особистості.

Профілактика і перевиховання: потрібно налагодити емоційний контакт з
дитиною, пояснивши: ми тебе любимо, але обставини так складаються, що…

Тип виховання: «дитина — кумир».

Часто ним стає єдина або наймолодша дитина в сім’ї. Вона дуже страждає
від нестачі уваги до себе і готова привернути її будь-якими вчинками.
Виникає конфлікт претензій, егоцентризм.

Профілактика і перевиховання: убезпечити дитину від почуття, що вона —
кумир, у її присутності демонструвати любов і турботу до інших членів
сім’ї, незважаючи на ревнощі.

Звісно ж, основою, загальною рекомендацією для кожної родини є любов до
своєї дитини.

Любов — це фундамент, на якому будуються будь-які стосунки. «Лише
любов’ю до дітей та справжнім спілкуванням з дитячою душею можливо
створити щасливе дитинство» (Л.Толстой).

7. Вправа «Хвилі любові».

Тож вдихнемо хвилю любові. (Використовується метод сугестивної на
педагогіки—навіювання на фоні спокійної музики—фонограма.)

«Пам’ятаєте, коли Ви вперше відчули любов? Які почуття Ви переживали?
Напевно, відчуття насолоди від життя, душевного підйому, емоційного
тепла. Наразі навіть важко пояснити цей стан. Але Ви пам’ятаєте точно,
що були щасливі. Яким Ви відчували себе? Насамперед вільним. Пам’ятаєте
це відчуття польоту?! Любов не стояла Вам на заваді нових знань, вона
допомагала розкритися в роботі, давала поштовх до розвитку творчих
можливостей. Хвилі виховання — це і є хвилі любові. Навіть найменша
пташка або рибка знає, хто її любить, а хто — ні. Навіть кімнатні
рослини гинуть без любові.

Любов — це молоко Всесвіту, золоте яєчко, світла аура, що зігріває душу.
Хай Ваша любов струменить від серця до серця. Знайте, вона повернеться
до Вас, помножена стократно. Я зичу вам любові, любові і розуміння.»

8. Вправа «Зміни висловлювання».

Мета: формувати практичні вміння безособистісного спілкування.

Завдання: у вас на столах лежать аркуші паперу, на яких записані
звертання до батьків в авторитарному стилі. їх слід сформулювати в
толерантному стилі.

Оголошення: «Увага! Витирайте взуття перед входом в групу».

Без довідки від лікаря за період відсутності дитини діти в групу
прийматись не будуть.

Вашій дитині принести спортивну форму і взуття до 01.09.06 р.

Ні, ви не праві! Так не роблять.

Ваш син знову ображав дітей.

Ви як батько зовсім не займаєтеся дитиною.

До дитячого садка запізнюватися не можна.

Наталіє Петрівно, ви так панькаєтесь зі своїм сином. Він уже дорослий —
нехай роздягається сам.

Це не моє питання. Зверніться до лікаря.

Ще раз повторюю: не давайте дитині дорогих іграшок у дитячий садок.

Під час підбиття підсумків ведуча використовує слова:

«Ну що, здавалося б слова…

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!..»

Т.Шевченко

Нагадую, слухання — це не просто мовчання — це активна діяльність, їй
передує бажання почути, інтерес до співрозмовника. Будьте бажаними і
цікавими співрозмовниками для батьків.

9.Вправа «Кроки успіху».

Мета: сприяти впровадженню в роботу інтерактивних форм роботи з
батьками.

Завдання: на цих «сонячних» слідах (вирізаних з паперу) запишіть, які
дії, на Вашу думку, сприяють успішній взаємодії з родинами. Зачитайте й
закріпіть на доріжці, що веде до нашого дому.

10. Підсумок роботи.

Сьогодні ми повернули лише кілька скелець калейдоскопа взаємодії з
сім’єю, прожили в цій проблемі, подолали якийсь відрізок шляху і,
сподіваюсь, хоч трішки стали ближчими самі до себе.

Зразок плакату, який заповнюється протягом заходу

2. ДІЛОВІ ІГРИ

Педагогічна гра «Так чи ні?»

Мета: поповнити та закріпити знання педагогів про сучасні вимоги до
проведення заняття з дітьми дошкільного віку.

Правила гри: педагогам пропонують варіанти таких тверджень:

Кожне заняття проводиться в ігровій формі.

Під час заняття варто пропонувати ігрові завдання з поясненням, показом.

У кожному занятті має бути науково-проблемний підхід.

До кожного заняття слід продумувати мотивацію.

Слід відмовлятися від надмірних опікувань.

Самостійна пошукова діяльність дітей має складати не менше 50 % часу
всього заняття.

Вихователь повинен забезпечувати дітей роздатковим матеріалом.

Наявність новизни на будь-якому занятті.

Пов’язувати кожне заняття з життям.

Здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до дітей.

Успіх заняття — правильне розташування дидактичного матеріалу та
розміщення дітей.

Застосовувати різні види занять: інтегровані, комбіновані, тематичні,
бінарні.

Вихователі:

якщо-погоджуються з варіантом відповіді, показують синю картку;

якщо категорично не погоджуються — червону картку;

якщо вважають враховувати за потрібне — жовту картку.

Матеріал: картки різного кольору.

Педагогічна гра «Методичні кубики.

Мета: вправляти вихователів у складанні моделі майбутнього заняття;
розвивати самооцінку щодо моделювання, самоконтроль у визначенні форм і
способів роботи з дошкільнятами.

Правила гри: вихователі самостійно обирають кубики, дотримуючись
послідовності у складанні моделі заняття.

Матеріал: дерев’яні кубики різної форми та величини, на сторонах кожного
розміщені варіанти етапів моделювання заняття. По одному комплекту
кубиків — на педагога.

Проведення гри: вихователі ознайомлюються з варіантами етапів
моделювання заняття, розташованими довільно (один кубик—один етап),
складаючи модель-споруду у цій грі.

Ключ перевірки знань:

Педагогічна гра «Методичні фантазії»

7. Переконання дітей в необхідності знань

5. Що треба зробити, щоб дитина відчула потребу в тих чи інших знаннях?

6. Залучення дітей до активної діяльності, виходячи з мети заняття.

Б. Визначення форми організації дітей

1. Мета заняття

2. Досягнутий результат

заняття

3. Суміжні

заняття

4. Додаткові завдання

А. Визначення мети заняття

Мета: вправляти педагогів у плануванні занять із дітьми дошкільного
віку; актуалізувати їхні знання в межах окресленої теми; визначати
напрямки роботи і можливі навантаження під час проведення занять із
дітьми.

Правила гри: самостійно ознайомитися з етапами планування заняття;
скласти власний варіант плану.

Матеріал: для кожного педагога — по одному комплекту — силует ялинки і
10 прикрас. (Силует ялинки — уявна модель заняття; ялинкові прикраси —
етапи його планування ).

Проведення гри: вихователі ознайомлюються з етапами планування заняття,
викладаючи їх (знизу до гори) на силуеті

ялинки.

Варіант планування вихователем заняття з дітьми:

Ключ перевірки знань:

А.1,2,3.

Б.4,5,6,7,8.

В.9,10,11.

Педагогічна гра «Законодавче забезпечення дитинства»

Мета: закріпити знання педагогів про законодавчу базу сучасного
дошкілля; вправляти у класифікації та диференціації основних законів і
підзаконних актів.

Правила гри: вихователі ознайомлюються із сучасною правовою законодавчою
базою, що захищає дитинство, і класифікують документи. Один закон чи
підзаконний акт можна використати лише один раз у певній групі.

Матеріал: для кожного педагога — індивідуальна ігрова картка з вказівкою
нормативних актів та переліком законів і підзаконних актів.

Проведення гри: педагог, класифікуючи законодавчу базу щодо захисту
дитинства, за допомогою літерних позначок зазначає місце розташування
документа в певній нормативній групі (підкреслює потрібну літеру).

Нормативні групи:

Закони та підзаконні акти

Закон України «Про охорону дитинства» (А, Б, В, Г).

Конвенція про права дитини (А, Б, В, Г).

Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні
установи для неповнолітніх» (А, Б, В, Г).

Закон України «Про попередження насильства у сім’ї» (А, Б, В, Г) .

Національна програма «Діти України» (А, Б, В, Г).

«Цивільний кодекс України» (А, Б, В, Г).

Закон України «Про біженців» (А, Б, В, Г).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення кримінальної міліції
у справах неповнолітніх» (А, Б, В, Г).

Конвенція про заборону нічної праці дітей та підлітків (А, Б, В, Г).

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (А, Б, В, Г).

Закон України «Про дошкільну освіту» (А, Б, В,Г).

Закон України «Про охорону здоров’я» (А, Б, В, Г).

Ключ перевірки знань:

1 (А). 2 (В). З (Г). 4 (Б). 5 (А). 6 (Б). 7 (А). 8 (Г). 9 (В). 10 (Б).
11 (А). 12

3. АНКЕТИ, ТЕСТИ

Анкета «Молодий педагог»

Мета: оперативне визначення стратегії і тактики діяльності методичної
служби по відношенню до молодого педагога.

п\ п

Питання

Відповідь

1. Чому Ви вибрали професію педагога?

2. Чим вона Вас приваблює?

3. Як Ви оцінюєте різноманітні сторони своєї професійної підготовки?

4. З якими труднощами Ви стикнулися в роботі?

5. Якої допомоги потребували більш за все і до кого зверталися по
допомогу частіш за все?

6. Як Ви оцінюєте свої взаємовідносини з педагогічним колективом?

7. Які завдання Ви ставите перед собою в найближчий час?

8. Які Ваші професійні плани на майбутнє?

9. Як би Вам випала нагода знову вибрати професію, чи стали б Ви
педагогом?

10. Що Вас манить в роботі колективу:

новизна діяльності;

умови праці;

можливість експериментувати;

приклад та вплив колективу, керівника;

організація праці;

довіра;

можливість професійного росту.

11. Що б Ви хотіли змінити?

Анкета молодого спеціаліста

Ви вибрали педучилище (педінститут):

за власним бажанням;

за рекомендацією батьків;

за рекомендацією друзів.

2. Чи набули Ви, на вашу думку, необхідних знань для роботи за вибраним
фахом? Так, ні.

3. Чи відповідають Ваші перші враження від роботи з дітьми тим уявленням
про педагогічну діяльність, які Ви одержали в навчальному закладі? Так,
ні.

4. Які труднощі виникли у Вас у перші дні роботи?

5. Яких знань чи умінь Вам бракує?

6. Що дається Вам легко?

7.Що в роботі у Вас виходить найкраще?

8.Чи не виникло у Вас бажання змінити спеціальність?

9.Яку громадську роботу Ви хотіли б виконувати?

Анкета для молодих спеціалістів на визначення зростання їхньої
професійної майстерності

1. Якими практичними навичками Ви оволоділи за поточний рік?

2. Хто із колег допомагав Вам в оволодінні практичними навичками?

3. Які форми методичної роботи сприяли підвищенню Вашого теоретичного
рівня?

4.Яка методична допомога потрібна Вам у подальшій роботі?

5. Якими практичними навичками Вам необхідно оволодіти або удосконалити
уже набуті?

6. Яке методичне об’єднання Ви хотіли б відвідувати наступного року?

7. Як Ви вважаєте, що стало виходити краще у практичній роботі?

8. Які труднощі виникають у Вас під час планування освітнього процесу?

Анкета для педагога-початківця

Шановні педагоги, для визначення вибору тем занять Школи молодого
вихователя дайте відповіді на наступні питання:

1. З якими законодавчими актами, нормативними документами, які
регламентують питання виховання і навчання, Ви хотіли б познайомитись?

2. Яку навчальну програму дошкільного виховання Ви хотіли б вивчити
більш досконало?

3.Які труднощі виникають у вас при складанні плану ( перспективного,
календарного), заняття, сценарію?

4. З якими труднощами Ви стикаєтесь в навчальному процесі ( вкажіть
напрямки навчально-виховної діяльності, які викликають у Вас найбільші
труднощі)?

5. Які проблеми виникають у Вас при встановлені контакту з дитиною,
спілкуванні з групою вихованців, вирішенні дитячих конфліктів?

6. Якими педагогічними методами і прийомами, інтерактивними методиками
Ви хотіли б оволодіти?

7. Консультації яких спеціалістів ( освіти, медицини, психології, та
інших) Ви хотіли б отримати, по яким питанням?

8. Які проблеми виникають у Вас в роботі з сім’ями вихованців?

9. Які забруднення викликає у Вас створення предметно-розвиваючого
середовища?

Тест для молодого воспитателя на определение его педагогической
стрессустойчивости

Из приведенных пословиц и поговорок выберете те, которые в найбольшей
степени отражают особенности Вашей жизни в качестве молодого
специалиста:

1. Поступление на работу в детский сад:

А. Не ищи зайца в бору – на опушке сидит.

Б. Ехал к вам, да заехал к нам.

В. Попался, как ворона в суп.

2. Посвящение в должность воспитателя:

А. Посла не секут, не рубят, а только жалуют.

Б. Летать летаю, а сесть не дают.

В. Напишешь пером, что не вывезешь волом.

3. Первый самостоятельный опыт:

А. Прежде веку не помрешь.

Б. Его пошли, да сам за ним иди.

В. Как ступил, так и по уши в воду.

4. Отношение к наставничеству:

А. Наука учит только умного.

Б. Болеющий ожидает здравия даже до смерти.

В. Кабы знать, где упасть, так и соломки подослал.

5. Проведение занятий с детьми:

А. Не бьет стрела татарина.

Б. Учи других – и сам поймешь.

В. Ехала кума неведомо куда.

6. Проведение режимных моментов:

А. День в день, топор в день.

Б. Жив, жив Курилка.

В. Что ни хвать, то ерш да еж.

7. Родительское собрание:

А. Не трудно сделать, да трудно задумать.

Б. Первый блин комом.

В. Жаловался всем, да никто не слушает.

8. Участие в педагогических советах ДОУ:

А. Живет и эта песня для почину.

Б. Стрелял в воробья, да попал в журавля.

В. Фасон дороже приклада.

9. Конец учебного года:

А. Не то дорого, что красного золота, а те дорого, что доброго
мастерства.

Б. За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают.

В. Вечер плач, а заутре радость.

Ключ к тесту

Если у Вас преобладают ответы:

«А» — у Вас сформированы устойчивые представления о себе как «идеальном
педагоге» (каким бы Вы хотели стать), «потенциальном педагоге» (каким бы
Вы могли стать) и «реальном педагоге» (как Вы себя оцениваете). Это
позволяет Вам уже учится у более опытных педагогов и успешно работать по
выбранной специальности.

«Б» — у Вас недостаточно дифференцированы представления о себе как о
реальном и потенциальном педагоге. Вы привыкли учится и работать, не
задумываясь над тем, что меняетесь в ходе этого процесса. Попробуйте
посмотреть на себя со стороны – и увидите, что у Вас уже вырабатывается
свой собственный, присущий только Вам, стиль педагогической
деятельности.

«В» — у Вас занижена самооценка как самообразовательной, так и
профессиональной деятельности. Это приводит к неуверенности в своих
силах и пассивности. Попробуйте придумать для себя идеальный образ себя
– педагога и Вы убедитесь, что разница между Вашими возможностями и
желаниями намного меньше, чем Вам кажется.

Стрессоустойчивость:

для ответов типа «А» — нормальная;

для ответов типа «Б» — неустойчивая;

для ответов типа «В» — свидетельствует о необходимости оказания
психологической помощи в процессе адаптации к требованиям педагогической
профессии.

4. ПАМ’ЯТКА ДЛЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ «ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І
СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ »

Намагайтесь:

Мати в душі прекрасний ідеал , високу мету і наближатись до неї. Бути
кращим, пам’ятаючи, що для досконалості немає меж.

Рости професійно, бути в курсі останніх досягнень педагогічної науки, не
зупинятись на досягнутому.

Бути завжди в рівновазі, стримувати негативні емоції.

Виходити із конфліктних ситуацій з честю та гумором.

Прощати, співчувати, співпереживати.

Жити легко, просто і радісно. Бачити у всьому лише позитив.

Бути завжди доброзичливим. Доброзичливість – основа Вашого здоров’я.

Скрізь навести лад , створити оазу доброти, любові і красоти – в душі, в
сім’ї, на роботі. Прививайте це дітям.

Будьте добрими і чесними. Пам’ятайте, що добро створене вами, завжди
вернеться до вас збільшеним в декілька раз.

Пам’ятайте:

«Терпіння – дар Неба». Хто має терпіння не принизиться до роздратування.

Завжди є той хто, кому потрібна ваша допомога, кому важче ніж вам.

Велика місія жінки – нести у світ любов, красоту, гармонію.

Колектив – це також сім’я. Укріплюйте мир нашої сім’ї добрими думками,
добрими словами, добрими справами.

Ваші пояснення повинні бути простими, і зрозумілими дітям.

Коли дитина розмовляє з вами слухайте її уважно.

Не скупіться на похвалу.

Не створюйте конфліктних ситуацій.

Слідкуйте за зовнішність, за поведінкою.

Ваше відношення до роботи, людей, речам – зразок для наслідування.

Виховуючи дітей намагайтесь:

Любити дитину такою, якою вона є.

Поважати в кожній дитині особистість.

Помічати не промахи дитини, а динаміку його розвитку.

Зроби батьків своїми союзниками у справі виховання.

Заохочуй бажання дитини задавати питання.

В дошкільному закладі забороняється:

Кричати і наказувати дітей.

Виставляти вчинки дітей на загальний огляд.

Приходити до дітей з поганим настроєм.

Обговорювати з батьками поведінку чужої дитини.

Залишати дітей одних.

Принижувати дитину.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

«Палітра педагога» №2 2006 рік

«Дитячий садок» № 19 2003 рік

«Дитячий садок» №42-43 2005 рік

«Дитячий садок» №30-32 2006 рік

«Дитячий садок» № 38 2007 рік

«Дитячий садок. Управління» №4 2008 рік

«Управление дошкольным образовательным учреждением» №5 2006 г.

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №12 2008 г.

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №10 2008 г.

В.А. Тавберидзе, В.А. Калугина «Диагностика и критерии оценки
деятельности воспитателя ДОУ. Организация и управление методической
работой»

«Методичний кабінет дитячому садку » Шкільний світ. Бібліотека.

4. Що вже відомо дітям

2. Що педагог знає з цієї теми

Б. Конкретні умови навчання

А. Зміст заняття

В. Арсенал засобів навчання

Любов

Методи роботи

Педагогічна культура, партнерське спілкування

3. З якими поняттями пов’язаний матеріал

1. Що вивчатиметься на занятті

7. Які навички дітей слід врахувати під час засвоєння ними матеріалу

9. Доцільна форма організації дітей на занятті

6. На які знання дітей слід спиратись

5. Які знання мають бути у центрі уваги

10. Тип, вид заняття, засоби, методи та прийоми навчання

11. Критерії оцінки

8. Можливі мовленнєві помилки дітей

А. Охорона

основних прав дитини

Б. Сімейні відносини стосовно охорони прав дітей

Г. Запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

В. Захист трудових прав дітей

Похожие записи