.

Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1369
Скачать документ

Реферат на тему:

Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під
час вивчення інформатики

Механічне повторення або заучування – не найкращий засіб передавання
соціального досвіду. Найбільший ефект досягається за активної участі
вихованця в цьому процесі, при залученні його до творчої діяльності,
спрямованої на розвиток мислення і розширення світогляду людини. Сама
творча діяльність – процес неоднозначний. С.О.Смирнов виділяє два рівні
творчої діяльності евристичний і креативний. Перший має емпіричний
характер, другий – теоретичний. Обидва рівні важливі для людини і мають
бути засвоєні тими, хто навчається. Але засвоїти їх однаково добре може
не кожна людина; зазвичай в індивідуума виявляються здібності до якогось
одного рівня. Проте, організовуючи навчальну діяльність, необхідно
залучати тих, хто навчається, до творчої діяльності обох рівнів [6].

Творча діяльність, що стає необхідним інструментом професійного і
побутового існування, є одним з головних показників людської сутності.
Людина створює досить складні сучасні машини, які можуть робити за нього
чимало роботи: розв’язувати складні математичні завдання, проектувати,
будувати тощо краще за людину. Але створювати нові машина не може.
Здатність до творчості властива лише людині.

Творчість потребує оригінальності мислення, пошуку рішень у різних
умовах, прогнозування тощо, що значно розвиває розумову діяльність
людини [5]. Творча діяльність – це засіб інтенсивного розвитку
інтелектуальних здібностей і особистісних якостей людини. Питання
розвитку творчої діяльності учнів та студентів розглядаються у працях
відомих учених: В.В.Давидова, З.І.Калмикової, В.О.Кан-Калика,
О.М.Леонтьєва, С.Д.Максименка, В.О.Моляка, Н.Д.Никандова,
Я.О.Пономарьова, З.І.Слепко та інших. У літературних джерелах майже
немає матеріалу з питань методики формування завдань для розвитку
творчої діяльності, розкриття можливостей розвитку творчої діяльності
студентів гуманітарних ВЗН у процесі з вивчення інформатики. Ця стаття
присвячена розгляду саме цих питань.

Навчання – цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь,
навичок і способів пізнавальної діяльності. Воно виконує центральну
функцію в розумовому розвитку та підготовці студентів до праці.

У структурі навчального процесу виділяють такі його елементи: постановка
проблеми й усвідомлення пізнавальних завдань; формування понять,
закріплення знань, формування вмінь та навичок; застосування їх у різних
умовах; перевірка і оцінка навчальних досягнень та рівня розумового
розвитку [1].

Навчальна праця є важливим компонентом навчально-виховного процесу у
ВЗН, саме тієї його сторони, яка відображає активність студента в
оволодінні соціальним досвідом. Тому слід звертати особливу увагу на
формування у студентів різноманітних, глибоких і міцних систем знань, на
максимальну стимуляцію їх самостійної діяльності, розвиток стійких
творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під
час виконання творчих завдань.

Творчість науковці розглядають по-різному. За визначенням С.О.Смирнова,
творча діяльність є засобом інтенсивного розвитку інтелектуальних
можливостей і особистісних якостей тієї людини, яка навчається [6].
В.І.Петрушин говорить: “Творчий процес – це діяльність людини, яка
направлена на створення чогось нового, оригінального продукту у галузі
ідей, мистецтва, а також виробництва і організації. Новизна, яка
виникає в результаті творчої діяльності, може мати як об’єктивний, так
і суб’єктивний характер.”[7]. Творчість – це така діяльність людини, в
результаті якої створюється щось нове, чого до цього часу не було. [5].
Ставлячи завдання розробки методики навчання студентів гуманітарних
вузів інформатики, спрямованої на розвиток їх творчої діяльності,
візьмемо за основу визначення С.О.Смирнова.

Сутність творчості – у передбаченні результату, створенні силою думки
гіпотези та її перевірці. Діапазон творчих завдань надзвичайно широкий і
складний: від розв’язання головоломки до наукового відкриття – але
сутність їх одна: при вирішенні здійснюється акт творчості, знаходиться
новий шлях або створюється щось нове. Тут потрібні особливі якості
розуму: спостережливість, уміння зіставляти й аналізувати, комбінувати,
знаходити зв’язки і залежності, закономірності, тобто вирішення творчих
завдань розвиває творчі здібності майбутніх спеціалістів. Як зазазначає
С.О.Смирнов, творча діяльність є засобом інтенсивної роботи,
інтенсивного навчання. У процесі навчання від студента слід вимагати,
щоб він умів правильно моделювати і користуватися аналогіями; науково
фантазувати; бути працездатним, послідовним, наполегливим, пристрасним,
самокритичним, точним [2].

Із двох різних цілей навчання: студенти повинні запам’ятати і зрозуміти;
студенти повинні розвинути здатність і смак до самостійного мислення,
викладач, безумовно, повинен прагнути до реалізації другої. При цьому
дуже важливою є постановка навчального завдання, тобто така організація
змісту завдання (та інструкції до неї, якщо це необхідно), яка стимулює
самостійний пошук [8].

Наведемо приклад навчального завдання з інформатики для студентів
гуманітарних спеціальностей з вивчення теми: “Робота з автофігурами та
об’єктами MS Equation у текстовому редакторі MS Word”.

Студенти вже вміють набирати текст, редагувати його записувати на диск.
Отримуючи завдання: скласти схему за допомогою авто фігур, набрати
математичну формулу, вони формулюють проблему, яку потрібно вирішити:
вставити різноманітні зв’язки між автофігурами, написати в них текст,
набір індексних змінних і набір формул. Студенти помічають різницю між
набором тексту і набором формул. Працюючи з пунктом меню “Довідка”
текстового редактора MS Word, підручниками й посібниками з інформатики,
вони знаходять спосіб виконання завдання.

Відмінність у підході – пояснення принципу роботи редактора формул,
виконання завдання полягає в тому, що немає механічного заучування
навчального матеріалу. Під час виконання завдання дисциплінується робота
думки студентів, вона стає більш продуктивною і цілеспрямованою, що
сприяє підвищенню якості засвоєння знань.

Після виконання завдання студентам можна запропонувати проаналізувати
загальні і специфічні принципи набору індексних відомостей і формул,
методи виконання завдань, відмінність цього завдання від попереднього.
Крім того, студенти покращують техніку спілкування з MS Word.

Таким чином, постановка цього простого навчального завдання сприяє
формуванню активності розумової діяльності, бо активізує не тільки
наявний рівень розвитку студента, а й зону його найближчого розвитку.
Пошук нових знань успішно здійснюється, бо у процесі роботи студенти
з’ясувують, що вони вже засвоїли, а що ще слід засвоїти.

Встановлення зв’язку між новим і засвоєним здійснюється у всіх студентів
по-різному, тому знання мають бути диференційованими, можливо, з
різнотипними інструкціями.

Завдання 1 Чи є різниця між записами функцій =SUM(51;52) та =51+52, які
використовуються у полі Формула текстового редактора MS Word?

Інструкція 1 (допомога невстигаючим студентам)

1. Зверніться до пункту меню текстового редактора MS Word “Довідка”.

2. У полі питань наберіть «Типи функцій у полі формула», та натисніть
«Знайти».

3. З’явиться вікно, у якому виберіть пункт «Виконання обчислень».

При знайомстві з описом пункту «Виконання обчислень» виберіть виноску
«Додаткові відомості про поле =(Формула)» подвійним натисканням на ліву
кнопку миші.

????A?У наступному вікні при описі елемента Формула виникають три
виноски. Ознайомтеся з кожною виноскою окремо та дайте відповіді на
запитання.

Завдання 2 Наберіть:

Означення. Дріб називається раціональним, якщо його чисельник та
знаменник є многочленами, тобто дріб має вигляд:

де ai та bk – коефіцієнти многочленів, і = 0, 1, 2, …, n;

k = 0, 1, 2, …, m.

Інструкція

1. Наберіть текст.

2. Виділіть перше речення за допомогою клавіатури (Shift+клавіші
управління курсором) або миші (подвійне натисканням на ліву клавішу
миші).

3. Виберіть на панелі «Форматування» тип написання «Напівжирний».

4. Виконайте Пункт 2 для наступного речення.

5. Виберіть на панелі «Форматування» тип написання «Курсив».

, з’явиться вікно формул – помічник набору (Рис.1)

7. Наберіть наступну текстову та індексну інформацію, використовуючи
пункти 2-6.

Після виконання завдання і обговорення результатів роботи у студентів
активізувалися прояви таких якостей: самостійність, допитливість,
бажання вирішити складні навчальні питання, формування узагальнень
теоретичного типу, а це характеристики активності розумової діяльності.

Безумовно, це завдання просте і нічого нового студентам не відкриває.
Однак, як зазначав В.І.Петрушин, творчий процес – це діяльність людини,
спрямована на створення якогось оригінального продукту. Новизна, яка
виникає в результаті творчої діяльності, може мати як об’єктивний, так і
суб’єктивний характер.

Об’єктивність навчально-виховного процесу визначається не лише рівнем
засвоєння знань, але й ставленням до навчання. Як зазначає Г.С.Костюк,
навчальна діяльність проходить по-різному залежно від суб’ктивних
причин, від того, як особистість ставиться до цієї діяльності, яка її
внутрішня позиція, якого змісту набуває для неї діяльність [4].

Багато психологів, зокрема Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, А.К.Макаров,
С.Д.Максименко, П.М.Якобсон та інші центральним компонентом ставлення
до навчання вважають навчальне мотивування.

М.І.Алєксєєв експериментально з’ясував зв’язок між мотиваційним і
операційним компонентами навчальної діяльності. О.М.Леонтьєв ставлення
до навчання розкриває шляхом визначення значення для особистості
засвоюваних знань і навчальної діяльності загалом [3].

Мотиви – це те, заради чого людина вчиться, що підштовхує її до
навчання. Таким чином, якщо йдеться про студентів гуманітарних
спеціальностей, то основним мотивом вивчення інформатики може бути добір
професійно значущих завдань.

При підготовці майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної
діяльності у Маріупольському державному гуманітарному університеті
використовуються спеціально розроблені завдання. Наприклад, при наборі
текстів з малюнками та таблиць студенти отримують такі завдання:

Предмет “Інформатика” складають наступні поняття:

апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

засоби взаємодії апаратного і програмного забезпечення;

засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами.

Факультети

Економіко правовий Філологічний Іноземних мов Грецької філології
Історичний

Спеціальності

Міжнародна економіка Правознавство Рос. мов. та літ. Укр. мов. та літ.
Практ. псих. Журналістика Перекл.(укр.,рос., польськ.) Англ. мов. та
літ. Перекл.(англ. ,нов.) Нім. мов та літ. Новогр. мов. та літ. Перекл.(
нов. , англ.) Історія Міжнародні відносини Докум. та інфор. дяльн.

Найбільше студентів на спеціальності

При виконанні першого завдання студенти користуються інструкцією:

Для створення списку вибрати команду «Формат» – «Список». На екрані
з’явиться вікно списку (Рис.1). Вибрати одну з вкладок, з’являться види
списків, вибрати вид списку, клацнувши на ньому лівою кнопкою миші,
натискаючи кнопку «ОК», вставити вид Вашого списку в поточну позицію
курсора Вашого документа. На екрані з’явиться цей вид списку.

Для вставки у Ваш документ малюнку вибрати команду «Вставка» – «Малюнок»
– «Картинка (З файла)», на екрані з’явиться вікно, у якому потрібно
вибрати необхідний малюнок, двічі натиснувши мишу.

Після того, як ви вставите малюнок, клацніть на ньому правою кнопкою
миші – і перед вами з’явиться контекстове меню, де виберіть вкладку
«Положення малюнка». Виберіть положення малюнка «Навкруги рамки»,
натискаючи на нього лівою кнопкою миші, і горизонтальне вирівнювання –
«По центру» (тим же способом). Натисніть на кнопку «ОК», і ваш малюнок
матиме те положення, яке ви йому задали. Спробуйте інші положення і
вирівнювання.

Для виконання другого завдання студенту необхідно зібрати і розташувати
відомості у таблиці.

Загальна потреба в знаннях про навколишню дійсність як мотив навчання
часто співпадає з потребою у самовдосконаленні, зокрема в розумовому. З
потребою набувати знання пов’язане вироблення студентами таких
інтелектуальних відчуттів, як задоволення від розумового напруження,
радість відкриття нового, невідомого, почуття розумового пошуку,
сумніви, припущення.

Частина студентів гуманітарних спеціальностей вже добре володіє
комп’ютерною технікою, тому їх творчу діяльність слід спрямувати на
підготовку реферативних і наукових робіт міжпредметного характеру, а не
на програмування.

Слід пам’ятати, що інформатизація – це не підготовка до професії
програміста, а оволодіння комп’ютером як допоміжним засобом своєї
навчального та майбутньої професійної діяльності, опосередковано
пов’язаної з комп’ютером .

ЛІТЕРАТУРА

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, –
1997. – 376с.

Демиденко В.К. Психологія вищої освіти. Навчальний посібник. –
Бердянськ: БДПУ, 2003. – 48с.

Леонтьев А.Н. Мотивы и эмоции. – М.: издательство МГУ, 1972.

Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1969.

Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Знание УССР, 1978.
– 48.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. пособие
для студентов сред. пед. учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б.Котова,
Е.Н.Шиянов, Т.И.Бабаева и др.; Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Издательский
центр «Академия», 1998. – 512.

Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов и
преподавателей. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384.

Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе / Под ред.
С.Д.Максименко. – К.: Рад. школа, 1983. – 176.

Ривкін Й.Я., Маргуліс Є.Д. Комп’ютер у школі: Кн. для вчителя. – К.:
Рад. шк., 1991. – 191.

Сивак О.А. Основи інформатики та прикладної лінгвістики.
Навчально-методичний комплекс для студентів факультету іноземних мов. –
Маріуполь: МГІ, 2003. – 52 с.

Рис.1

Рис.1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020