.

Трудове виховання дітей дошкільного віку, розвиток і завдання. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
802 12371
Скачать документ

Реферат на тему:

Трудове виховання дітей дошкільного віку, розвиток і завдання.

Людина перетворює світ за допомогою праці — фізичної, інтелектуальної
діяльності, спрямованої на задоволення матеріальних і духовних потреб
людини. Праця виконує практичну (створення матеріальних, духовних
цінностей, соціально-побутових умов життя і діяльності людини),
розвивальну (розвиток особистості в процесі активного включення людини у
трудовий процес) і виховну (формування суспільне і особистісно цінних
якостей людини, її морально-естетичного ставлення до життя і діяльності)
функції. Виховна функція праці реалізується в процесі трудового
виховання дітей дошкільного віку.

Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей трудових
навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової
діяльності.

Його завдання полягає у формуванні в дітей стійких переконань, що праця
є життєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку
передбачає привчання їх до самообслуговування, елементарних трудових
дій, ручної і господарської праці. Навіть найпростіший результат
трудових зусиль дитини (вимитий посуд, прибрана кімната тощо) сприяє
самоусвідомленню дитини, вселяє їй впевненість у собі, прагнення
випробувати себе у нових видах діяльності.

Розвиток теорії трудового виховання

За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших
спільних для них чинників є цінність праці як засобу існування людини в
світі та засобу виховання підростаючих поколінь. Споконвічне перші
заповіді та настанови дітям стосувалися саме підготовки до майбутньої
трудової діяльності. Вже на етапі патріархальної родової общини
з’являється потреба у вихованні як спеціальній діяльності, спрямованій
на підготовку до здобування засобів для виживання.

Трудове виховання притаманне всім історичним формаціям, воно є
найдавнішою формою виховання. Вже античні мислителі наголошували на
необхідності виховання людини самостійної, здатної до життєвого
самовизначення. Водночас класовий характер освіти і виховання не
передбачав використання фізичної праці у школах. Діти рабів у школах не
виховувалися; виховання відбувалося у праці нарівні з дорослими.

До проблеми виховання дітей у процесі праці зверталися автори перших
утопічних систем оновлення суспільства шляхом виховання. Зокрема, Т. Мор
рекомендував маленьких дітей знайомити з працею людей і спонукати їх до
посильної участі в трудових процесах.

На думку Ж.-Ж. Руссо, дитину, яка фізично зміцніла і навчилася
самостійно орієнтуватися в навколишньому середовищі, слід залучати до
фізичної праці. Оволодіння трудовими навичками — необхідна умова
забезпечення молодій людині власного кусня хліба, а відтак —
незалежності і свободи.

Послідовник Руссо Й.-Г. Песталоцці не лише теоретично, а й практично
доклав багато зусиль до того, щоб, поєднавши навчання з фізичною працею,
виховувати дітей для чесного життя. Він вперше в історії педагогіки
пов’язав мотивацію праці з природою дитини, обґрунтував роль праці як
частини педагогічної системи. Песталоцці наголошував, що завдяки
поєднанню навчання і фізичної праці діти виходять у життя морально
загартованими, здатними до самостійного визначення.

Значна кількість теорій трудового виховання виникає із розвитком
буржуазії. Засновник філантропізму німецький педагог Й. Базедов вважав
за необхідне вводити у школах заняття праці, диференціюючи їх відповідно
до соціального становища сімей учнів.

Особливу увагу питанням трудового виховання приділяв Георг Кершенштейнер
(1854—1932), автор проекту німецької трудової школи, який пов’язував
виховання громадянина з оволодінням професією. Він запропонував
створювати, крім народних, додаткові школи, які мали забезпечувати
професійно-технічне навчання і формувати навички виконання громадянських
обов’язків.

Ідея праці як засобу всебічного розвитку людини розроблена в
педагогічній теорії К. Ушинського. їй присвячена спеціальна робота —
«Праця у її психологічному та виховному значенні», в якій обґрунтована
необхідність «вільної праці» для розвитку почуття людської гідності.
Людина, відірвана від праці, на думку Ушинського, втрачає кращі якості
особистості, а батьки, оберігаючи своїх дітей від праці, розбещують і
роблять їх нещасними.

Дитяча праця, на думку С. Русової, є основою виховання. Зокрема, ручна
праця повинна забезпечити творчу активність дітей, задоволення від
результату. А старші дошкільники здатні до усвідомлення соціальної
значущості праці. Це сприяє вихованню відповідальності, почуття
обов’язку.

На важливості трудового виховання як засобу всебічного розвитку дитини
наголошувалося на з’їздах з дошкільного виховання. У 1919 р. на першому
з’їзді було визначено види дитячої праці і вимоги до її організації.
Другий з’їзд (1921) звернув увагу на зв’язок праці і гри. На основі його
рішень у центральному дитячому садку Першої дослідної станції з
дошкільного виховання, яка була експериментальним майданчиком для
досліджень проблем дошкільної освіти, було введено самообслуговуючу,
ручну та суспільну працю, необхідну для всіх (в саду, на городі тощо).

У 20—30-ті роки теоретики і практики дискутували питання про те, що е
головним у вихованні дитини: праця чи гра. У процесі дискусій дійшли
висновку, що ці види діяльності дитини не повинні протиставлятися один
одному: граючи, дитина трудиться, а працюючи, грається. Відтак у
50—60-ті pp. питання трудового виховання були відображені і в програмних
документах дошкільних закладів, і в наукових дослідженнях (О. Усова, Л.
Порембська, Я. Неверович та ін.).

Сучасні українські дослідники проблеми трудового виховання (3. Борисова,
В. Павленчик, Г. Бєлєнька, М. Ма-шовець) вивчають питання виховного
значення праці дітей у дитячому садку і сім’ї.

До актуальних проблем трудового виховання в нових соціально-економічних
умовах належать: виховання у дітей основ економічної грамотності,
здатності сприймати і використовувати економічну інформацію; відбір
видів праці, які найбільше цікавлять дітей у зв’язку з модернізацією
економіки; підвищення педагогічної компетенції батьків у питаннях
організації дитячої праці в умовах родинного виховання.

Завдання трудового виховання

З перших днів від народження дитини батьки виношують сподівання, що вона
виросте гармонійною особистістю, успішним спеціалістом, продовжить їх
справу чи реалізує здібності і вміння у самостійно обраній сфері
діяльності. Намагаючись виховати її цілеспрямованою, працелюбною,
здатною долати труднощі на шляху до мети, вони покладають сподівання і
на досвід дошкільних установ.

Трудове виховання дітей покликане забезпечити вирішення таких завдань:

1. Формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов’язку і
відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного ставлення до праці як
до форми буття і способу самореалізації людини.

2. Формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору
професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення.

3. Формування досвіду суспільне корисної виробничої діяльності, вміння
використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до творчості.

Вирішення цих завдань відбувається у процесі загальноосвітньої
підготовки, трудового навчання, різноманітної за змістом і формою
трудової діяльності.

Для того щоб праця стала засобом виховання, вона повинна бути
змістовною, мати особистісну і суспільне корисну значущість, чітку
організацію. Процес праці слід будувати на моральних засадах (мета,
процес, результат). Моральна сутність її виявляється не лише в бажанні
трудитися, діяти творчо, домагатися значущого для себе та інших
результату, а й у колективному характері трудової діяльності, що вимагає
узгодження мети і дій її учасників, взаєморозуміння і допомоги.

З огляду на особливості розвитку дітей дошкільного віку виокремлюють
завдання трудового виховання, пов’язані з формуванням і розвитком
мотиваційної сфери, навичок трудової діяльності, становленням
особистості. У реальній педагогічній практиці воно покликане
забезпечити:

1. Виховання інтересу до праці дорослих, бережливого ставлення до їх
результатів, поваги до людини-трудівника. Праця є особливим видом
діяльності, спрямованим на створення суспільне значущих результатів.
Ознайомлюючись із працею дорослих, дитина бачить трудовий процес, його
конкретні результати, пізнає їх роль у задоволенні потреб людини.
Оскільки дитина від природи схильна до наслідування, все цікаве її
приваблює, педагог має широкі можливості для спрямування її вільної
діяльності, ініціювання певних емоцій, прагнень. Від педагога залежить
усвідомлення дітьми того, що праця потребує фізичних і вольових зусиль,
уміння, терпіння.

Спираючись на емоції дітей, бажання брати участь у житті і діяльності
дорослих, вихователь роз’яснює, що саме працею дорослих створені всі
блага, які їх оточують, наголошуючи, що сенс праці полягає у створенні
необхідних для людини благ і розвитку самої людини (інтелекту, умінь,
сили, цілеспрямованості, волі). Якщо праця не зорієнтована на конкретний
результат, не створює необхідних суспільству, людям цінностей, то вона і
не має суспільного значення. Бажано, щоб всі діти пізнавали це не лише
зі слів, а й на конкретних життєвих прикладах. Такі старання педагога
сприяють формуванню позитивного ставлення дитини до праці дорослих,
людини-працівника, майстра своєї справи, розумінню суспільне значущих
мотивів праці, усвідомленому прилученню до трудової діяльності.

2. Формування навичок трудової діяльності. Уже в дошкільному віці діти
намагаються наслідувати працю дорослих. Слід допомогти їм усвідомити, що
процес має певну послідовність операцій, потребує відповідних старань і
вмінь. З часом діти починають розуміти, що перед тим, як приступити до
праці, треба знати її мету, уявити її процес і результат, підібрати
необхідні засоби (речі, комплекс речей, якими людина діє на предмети
праці) і предмети праці (сировина, матеріали тощо), здійснювати
цілеспрямовані трудові дії, взаємодіяти з іншими людьми.

Спершу діти мають опанувати прості трудові уміння (розстібати і
застібати ґудзики, розставляти хлібниці на столи, поливати рослини), а
згодом — цілісні трудові процеси (накрити стіл до сніданку чи обіду,
випрасувати білизну ляльки, прибрати в куточку природи тощо). Оволодіння
трудовими навичками розширює можливості дітей щодо участі у простих
трудових процесах вдома, дитячому садку, виховує самостійність,
ініціативу, впевненість у своїх силах.

Постійна участь у різних видах праці формує вміння і звичку працювати
регулярно, переборювати труднощі, виховує організованість,
самостійність, вольові якості особистості.

Організовуючи трудову діяльність дітей дошкільного віку, педагог має
бути особливо уважним до їх індивідуальних особливостей, сприяти
виробленню індивідуального стилю трудової діяльності, оволодінню
своєрідними прийомами роботи. Це забезпечить максимальне використання
цінних особливостей характерів дітей, їх ставлення до праці, компенсує
те, що перешкоджає успіху в роботі.

3. Виховання особистості дитини у процесі її трудової діяльності. Ця
група завдань передбачає виховання відповідальності, самостійності,
цілеспрямованості, ініціативи й витримки. Без них неможливе формування
основ працелюбства (звички до трудових зусиль, готовності брати участь у
трудовій діяльності, вміння доводити розпочату справу до завершення).
Педагоги, батьки мають зважати, що організм, психіка дошкільників швидко
втомлюються від одноманітної, складної роботи, і регулювати обсяг і
тривалість конкретних робіт, чергуючи елементи статичного й динамічного
навантаження. Оптимізація трудових зусиль дітей вбереже їх від
розчарувань, непомірної втоми, що є важливими передумовами їх
позитивного ставлення до праці.

Розвиток особистості дитини обумовлений такими особливостями праці:

— результативність, яка сприяє вихованню цілеспрямованості, звички
доводити почату справу до кінця, адже планування майбутнього результату,
необхідність виконання запланованого, можливість використання результату
спонукають дитину серйозно ставитися до роботи;

— творчий характер, що розвиває налаштованість дитини на пошук,
удосконалення своєї праці і себе у праці; немає нетворчої праці,
оскільки за будь-яких обставин дитина має змогу зробити щось по-новому,
не так, як завжди, знайти нові форми взаємодії з однолітками.

Будучи спрямованим на особистісний розвиток дитини, трудове виховання
дітей дошкільного віку пов’язане з фізичним, моральним, розумовим
вихованням. Конкретні його завдання, форми організації трудової
діяльності дітей зумовлені як виховними можливостями праці, так і
віковими особливостями дошкільнят.

Особливості трудової діяльності дошкільників

За твердженням психологів, праця є одним із провідних чинників
всебічного розвитку дітей. Це положення вони аргументують тим, що дитина
вже наприкінці молодшого дошкільного віку починає прагнути
самостійності, заявляючи «Хочу сам». На думку Д. Ельконіна, два чинники
спонукають дитину дошкільного віку до трудової діяльності: тенденція до
самостійності та інтерес до всього, що стосується життя і праці
дорослих. Однак ці прагнення дошкільнята можуть реалізувати не лише у
трудовій, а і в інших видах діяльності. Тому необхідна педагогічне
доцільна організація залучення дитини до праці. «Праця мусить збудити в
дитячій душі найбільше самостійної, природної творчості, дати вільно
розвинутися цільній гармонійній індивідуальності», — стверджувала С.
Русова, виокремлюючи такі характерні риси дитячої праці, як вияв
активності дитини, її безпосереднього свідомого бажання (інтересу,
цікавості до чогось). Праця має завжди конкретне завдання і реальні
наслідки (цим і відрізняється від гри). Вона є приємною дитині, яка
самостійно знаходить засоби досягнення бажаної мети.

Порівняно з трудовою діяльністю дорослих праця дітей дошкільного віку
має такі особливості:

1. Умовність. Праця дітей ще не пов’язана із суспільне значущим
результатом, оскільки, як правило, не створює ні матеріальних, ні
культурних цінностей. Водночас вона є результативною, а результатом тут
стає не тільки її матеріальне втілення (вирощена рослина, виготовлені
іграшки, накритий стіл тощо), а й моральний фактор (дитина відчуває
значущість затрачених зусиль).

2. Поступове вироблення здатності мотивувати трудову діяльність. Молодші
діти ще не здатні формулювати мотиви, їх приваблює процес участі у
спільній з дорослим справі так само, як приваблює спільна гра. У
старшому дошкільному віці діти мотивують свою працю тим, що вона їм
подобається, бажанням допомогти дорослому, одержати від нього позитивну
оцінку, перевірити свої сили (мотив самоствердження). З’являються у них
і суспільні мотиви — принести користь іншим людям.

3. Динамічний розвиток компонентів трудової діяльності дітей дошкільного
віку. Включаючись у трудову діяльність, дитина поступово починає
усвідомлювати, що будь-яка праця повинна переслідувати конкретну мету,
завершуватися певним результатом. Однак чим менша дитина, тим частіше
вона відволікається, цікавлячись не стільки результатом, скільки
процесом праці, що часто спричинює повторення одних і тих самих дій,
віддаляє від мети, перетворює працю на гру. Тому дорослі повинні
допомогти дитині усвідомити мету своїх дій, зв’язок між метою і
результатом, навчити проектувати трудовий процес. Навіть старші
дошкільники часто планують роботу безпосередньо в процесі її виконання,
що не сприяє виробленню наполегливості, ретельності, цілеспрямованості.
Враховуючи це, дорослі спочатку самі планують роботу дітей, потім
поступово залучають їх до планування, надаючи їм у цьому все більшої
самостійності.

4. Виховна значущість як найвища цінність дитячої праці. Беручи участь у
праці постійно, дитина виробляє у собі самостійність, відповідальність,
звичку до трудових зусиль, прагнення допомогти товаришеві,
ініціативність та інші особистісні якості. Проте участь дитини у
трудовому процесі без створення педагогом відповідних умов не тільки не
забезпечує виховного впливу, а й породжує протилежний ефект. Часто
негативне ставлення дітей до праці є наслідком неправильного залучення
до неї (праця як покарання, трудові доручення за відсутності необхідних
для них навичок, недостатня увага вихователя до результату, неправильна
оцінка зусиль).

5. Тісний зв’язок праці малюка з грою. За твердженням П. Бленського, між
грою і працею немає великої різниці, оскільки найвища форма праці
(творча праця) є подібною до гри, містить у собі елемент насолоди від
процесу діяльності. До того ж творча праця часто виникає саме з гри.
Однак людині нікуди подітися від повсякденної роботи, до якої у дитини
немає природного нахилу. Усвідомлення її необхідності приходить
унаслідок певної підготовки, змістом якої є спочатку гра дитини, потім —
творчість, що розвивається у грі і спрямовує її до творчої праці. На
основі ігор, творчої праці формується звичка до буденної роботи,
обтяжливість і монотонність якої полегшуються захопленням дитини своєю
діяльністю. І гра, і праця приносять дитині задоволення, є засобами її
самореалізації. Спершу дитина готується до праці у процесі гри, майже у
кожному різновиді якої наявний певний трудовий елемент. Гра дає змогу
виявляти в ігровій формі різноманітні трудові навички, оскільки однією з
основних тем дитячих ігор є праця. Потреба самостійно щось зробити,
створити вперше виникає у грі і зумовлена саме її вимогами (виготовити,
наприклад, необхідний ігровий атрибут). Водночас у дитини формуються
цілеспрямованість, вольові якості, самостійність, ініціативність.

Включення гри до праці дітей допомагає підвищити ефективність її
виховного впливу, забезпечити основу для вироблення інтересу до праці,
бажання трудитися. Однак не варто намагатися перетворити на гру будь-які
трудові завдання чи якомога раніше відокремити працю від гри.

Як зауважував А. Макаренко, несвоєчасне відокремлення гри від праці було
б справжнім насильством над дитиною і викликало б у неї відразу до
трудового зусилля та ще сильніше прагнення до гри. Дитину слід поступово
готувати до усвідомлення того, що її трудові доручення, якими б простими
чи складними вони не були, є обов’язковими. Гра, хоч і створює
можливості для підготовки до праці, але не замінює власне трудової
діяльності дошкільнят. Це особливо важливо стосовно дітей молодшого
дошкільного віку, яким властиві нестійкі мотиви поведінки, ігрове
ставлення до праці і яких слід спрямовувати на те, щоб трудовий процес
не перетворювався на ігровий. Водночас цілком доречне використання у грі
старших дошкільників результатів їхньої праці (пошитого лялькового
платтячка, змайстрованого човника та ін.).

Одним із компонентів готовності дитини до трудової діяльності є
привабливість праці. Цей своєрідний психологічний механізм формується
під час усвідомлення дитиною того, що у процесі праці вона відкриває
нове у собі, довкола себе, випробовує свої можливості на зовсім іншому
рівні вимог, здатна досягти конкретного результату, який приносить
радість їй і тим, хто вболіває за її успіхи.

Сподіватися на формування цього психологічного механізму в процесі
насиченої елементами праці гри недоцільно, оскільки в грі він має зовсім
іншу психологічну основу. Це свідчить про необхідність забезпечення
найтіснішого зв’язку дитячої праці з грою, використання під час її
організації ігрових прийомів, створення ігрових ситуацій, а також
виховання ставлення до праці як до обов’язку.

Література

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. — К., 1999.

Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному
закладі. — К., 2002.

Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та
етнографія. — 1993. — № 2.

Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М., 2003.

Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного
розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. — К., 1998.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей
дошкільного віку. — Л., 1998.

Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры
ребенка от рождения до 6 лет. — М., 1988.

Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисовой — К., 2002.

Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К.
Котырло. — К., 1987.

Денисенко Н. Впровадження програми з валеології // Дошкільне виховання.
— 1998. — № 9.

Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття» // Освіта.
— 1993. — № 44—46.

Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3—7 років у дитячих
закладах. — К., 1992.

Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. —
К., 1995.

Запорожец А. В. Проблемы развития психики // Избранные психологические
труды. — М., 1986.

Киричук О. В. Філософія освіти і проблеми виховання // Нові технології
навчання. — К., 1997.

Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 2002.

Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. —
М., 1984.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук, ред.
О. Л. Кононко. — К., 2003.

Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання — життєва компетентність дитини
//Дошкільне виховання. — 1999. — № 5.

Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994.

Концепція дошкільного виховання в Україні. — К., 1993.

Концепция дошкольного воспитания. — М., 1989.

Котляр В. Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. — К., 1986.

Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. — К., 1971.

Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1999.

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /Под ред. Р. С.
Буре. — М., 1987.

Основы дошкольной педагогики /Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой.
— М., 1980.

Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. — К., 1975.

Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за
рубежом. — М., 2001.

Підкурганна Г. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з
художнього розвитку дітей дошкільного віку. — К., 2001.

Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників. — К., 2002.

Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. — К., 1993.

Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. —
К., 1987.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. —
К., 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника. — К.,
1985.

Про дошкільну освіту: Закон України — К., 2001.

Про освіту: Закон України // Освіта. — 1991. — 25 червня.

Русова С. Ф. Ідейні підвалини школи // Світло. — 1913. — Кн. 8.

Сенсорное воспитание в детском саду. — М., 1981.

Сковорода Г. Пізнай у собі людину. — Л., 1995.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. — К., 1986.

Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. — М., 1990.

Стрелкова Л. П. Уроки сказки. — М., 1990.

Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані
твори: В 2-х т. — Т. 1. — К., 1983.

Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье. — К.,
1987.

Художественное творчество и ребенок. — М., 1972.

Чабовская А. П. Гигиена детей раннего и дошкольного возраста. — М.,
1989.

Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на
заняттях з малювання. — К., 1995.

Эстетическое воспитание в детском саду. — М., 1985.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020