.

Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1958
Скачать документ

Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 946
Скачать документ

Реферат на тему:

Розвиток педагогічної думки

в Росії у XVIII —XIX ст.

Розвиткові педагогічної думки в Росії у XVIII ст. передусім сприяли
освітня діяльність і педагогічні погляди Михайла Васильовича Ломоносова
(1711—1765), який виступав за демократизацію освіти, за народну школу.
Він вважав, що система освіти повинна складатися з трьох ступенів
державної безстанової школи: початкової, середньої — гімназії та вищої —
університету. Головне завдання школи — виховати в дітей любов до праці,
навчити їх «правил і прийомів поведінки», дати освіту. Мета виховання —
формування щасливих, духовно і фізично розвинених громадян. Обстоюючи
принцип народності у вихованні, наголошував на необхідності виховувати у
дітей любов до вітчизни, гуманність, вірність громадянському обов’язку,
прагнення до знань, працьовитість, силу волі, відвагу, скромність, тобто
риси, притаманні народові.

М. Ломоносов створив навчальні плани і програми для навчальних закладів
різних типів, визначив основні принципи та методи навчання, запровадив
класно-урочну систему. Був переконаний, що провідними методами навчання
є бесіда, розповідь, лекція, які необхідно доповнювати вправами.
Навчання повинно мати виховний характер, забезпечувати свідоме, міцне,
систематичне засвоєння матеріалу, матеріал слід викладати стисло,
підкріплюючи теоретичні положення фактами, наочністю, враховуючи вікові
та психологічні особливості учнів, їх природні нахили та ін.

У моральному вихованні М. Ломоносов обстоював метод прикладу,
переконання: могутнім засобом виховання вважав працю; виступав проти
фізичних покарань. Цінні його думки про сімейне виховання, взаємозв’язок
школи і сім’ї, про допомогу батьків учителям. Він написав підручники
(«Риторика», «Російська граматика», «Стародавня російська історія» та
ін.), які упродовж півстоліття були кращими в російській
загальноосвітній школі. «Російська граматика» витримала 14 видань, її
було перекладено багатьма іноземними мовами, покладено в основу всіх
наступних граматик, що розроблялися в Росії.

М. Ломоносов — основоположник університетської освіти в Росії. За його
ініціативи й активної участі в 1755 р. було відкрито Московський
університет. Він виступав за те, що викладачі й студенти університету
повинні паралельно з навчанням займатися науковою роботою.

Помітний слід у розвитку педагогічної думки в Росії залишив відомий
учений, хірург і анатом, основоположник військово-польової хірургії,
Микола Іванович Пирогов (1810—1881). Свої педагогічні погляди він виклав
у статтях та офіційних документах «Питання життя», «Про публічні лекції
з педагогіки», «Про методи викладання» та ін. У статті «Питання життя»
виступив проти станової системи освіти в Росії, вузькопрофесійної
підготовки молоді, зниження загальноосвітнього рівня навчання учнів
початкової та середньої школи і студентів університетів. Високо оцінював
роль знань у підготовці розумове розвиненої особистості. Обстоюючи ідею
людяності у вихованні, сформулював прогресивну ідею виховного навчання,
при цьому велику увагу приділяв моральному вихованню, вихованню чесної,
правдивої, щирої людини. Він вимагав, щоб усе негативне, що є в житті й
побуті, було усунуто із системи засобів виховання молодого покоління;
щоб своєю поведінкою вчителі наполегливо й систематично впливали на
дітей і молодь. Найважливішим чинником морального виховання, на його
переконання, є наука, яка дає змогу людині зрозуміти природу, розвиває
її свідомість, допомагає пізнати себе й інших.

У центрі уваги педагогів, за Пироговим, повинні бути активні методи
навчання, які сприяли б розвиткові думки учнів, розвивали б їх здібності
та інтереси, прищеплювали б уміння самостійно працювати. В усіх
навчальних закладах слід широко використовувати наочність. З метою
активізації учнів варто організовувати навчальні ігри, оскільки вони
сприяють розвиткові мислення, почуттів, фантазії.

Учений виступав передусім проти існуючого формалізму під час перевідних
і випускних екзаменів, який знижує їх ефективність. За правильної
організації екзаменів, вони потрібні при вступі молодих людей до вищих
навчальних закладів, проте слід зважати не лише на бали, а й на їх
загальний розвиток, на прагнення здобути наукові знання, оволодіти
методами наукових досліджень.

Великого значення у навчанні й вихованні М. Пирогов надавав добре
підготовленим учителям-вихователям, які повинні дбати про підвищення
свого методичного рівня, обмінюватися досвідом з іншими, в усьому бути
прикладом для молоді. Проте головне для вчителя — його освіта, ґрунтовне
знання свого предмета і методики навчання та виховання учнів. Важливим
аспектом морального виховання він вважав формування свідомої дисципліни,
ріпіуче боровся проти використання у дисциплінуванні учнів тілесних
покарань, що негативно впливають на нервову систему та психіку дитини,
принижують людську гідність. Проте, заперечуючи їх теоретично, він,
будучи керівником Київського учбового округу, не зумів відстояти свою
позицію при обговоренні цього питання і підписав циркуляр, яким
дозволялися різки як засіб покарання школярів.

М. Пирогов наголошував, що завдяки належній освіті жінка може досягти
того ж рівня, що й чоловік. Однак виступаючи за рівноправність чоловіка
і жінки в освіті, він не був прихильником їх рівноправності загалом.

Видатний російський письменник і педагог Лев Миколайович Толстой
(1828—1910), заперечуючи революційну перебудову суспільства, мріяв про
мирне самовдосконалення людей. Його педагогічні погляди знайшли
відображення у статтях «Загальний нарис характеру Яснополянської школи»,
«Про народну освіту», «Про методи навчання грамоти», «Проект загального
плану організації народних училищ», «Про виховання» та ін. Він показав
неспроможність абстрактної педагогіки, відірваної від практики. Доводив,
що педагогіка буде справжньою наукою лише тоді, коли спиратиметься на
досвід учителів і будуватиме свої висновки на узагальненнях педагогічної
практики. У 60-х роках Л. Толстой обстоював думку, що школа повинна
давати учням широке коло знань, всебічно розвивати їх творчі сили, але
заперечував наперед укладені програми, твердий розклад занять і вимагав,
щоб зміст навчальних занять у школі визначався інтересами й потребами
дітей. На його думку, головне завдання школи — щоб дитина охоче і добре
вчилася. Для цього необхідно, щоб те, чому її навчають, було зрозуміле,
захоплююче та відповідало її розвиткові.

Виходячи з ідеї вільного виховання, Л. Толстой вважав, що школа повинна
займатися тільки освітою, а не вихованням учнів. Згодом він визнав
помилковість цього погляду і дійшов висновку, що школа має також
виховувати дітей, але в релігійному дусі.

Виступаючи проти догматичного навчання і зазубрювання, Л. Толстой
наголошував, що дітей треба навчати так, щоб вони могли самостійно
формулювати висновки, які випливають із спостережень і дослідів. Високо
оцінюючи роль наочності в навчанні, закликав вивчати предмети і явища в
природній обстановці, проводити екскурсії в поле, до лісу, де діти
можуть спостерігати за життям рослин, тварин та ін.

Л. Толстой розробив методику шкільної розповіді й бесіди, подав взірці
використання живого слова вчителем. Методом бесіди він пробуджував думки
дітей, допомагав їм самостійно вникнути у складні питання. Найвагоміший
внесок зробив у методику написання дітьми творів, що сприяють розвиткові
їх творчих задатків. Великої уваги видатний письменник надавав питанням
сімейного виховання. Вимагав, щоб батьки виховували дітей у дусі поваги
до праці, піклувалися про їх усебічний розвиток, наголошував, що
вирішальний вплив на поведінку дітей справляє приклад батьків. На його
думку, діти народжуються без негативних якостей, ці якості формуються
під впливом середовища і неправильного виховання. Особистість дитини
потрібно поважати і вміло розвивати її задатки й творчі здібності.

Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст.

Видатним представником прогресивної російської педагогіки початку XX ст.
був відомий учений у галузі анатомії та фізіології, лікар,
основоположник системи фізичного виховання в Росії Петро Францович
Лесгафт (1837—1909).

Педагогічним проблемам він присвятив такі свої праці: «Керівництво з
фізичної освіти дітей шкільного віку», «Про ігри та фізичне виховання в
школах», «Сімейне виховання дітей і його значення» та ін. П. Лесгафт
дбав про створення нової школи, яка давала б справді наукову, пов’язану
з життям освіту; використання активних методів навчання, що «будили б
думку» учнів; всебічний гармонійний розвиток молодого організму;
нерозривний зв’язок фізичного виховання з розумовим, моральним, трудовим
та естетичним; рівне право жінок на освіту тощо. Значну роль відіграли
праці П. Лесгафта з питань виховання дітей раннього і дошкільного віку.
У праці «Сімейне виховання дитини і його значення» запропонована ним
теорія сімейного виховання пронизана великою любов’ю до дітей. На його
думку, дитина не народжується ні доброю, ні злою, ні поетом, ні
музикантом, а стає тим чи тим завдяки вихованню. «Зіпсованість» дитини —
здебільшого результат не вродженої розумової чи моральної тупості, а
педагогічних помилок вихователів.

На думку Лесгафта, у шкільному віці вплив школи могутніший за вплив
сім’ї, і школа може і повинна виправляти помилки сімейного виховання.
Прагнучи до всебічного гармонійного виховання, вона повинна, озброюючи
учнів науковими знаннями, розширювати їх розумовий кругозір, розвивати
мислення, формувати морально правильні уявлення про значення людської
особистості, про правду і справедливість, зміцнювати їхню волю й
самостійність та ін.

П. Лесгафт розробив і систему фізичного виховання. Основним засобом
фізичної освіти вважав фізичні вправи: прості вправи; вправи у
пересуванні з місця; вправи в киданні; складні вправи із збільшенням
напруги; вправи в більш точному розрізненні просторових відносин і часу;
ручна праця.

Високі вимоги П. Лесгафт висував до вчителя, який повинен знати і
розуміти дитину.

Відомий педагог і психолог Павло Петрович Блонський (1884—1941)
обстоював самостійність педагогіки як науки. На його думку, педагогічна
теорія повинна мати всі характеристики наукового знання:
концептуальність, чіткий понятійний апарат, власні методи дослідженя.
Він розробив такі методи педагогічного дослідження: опитування, анкетний
метод; тестування; тривале спостереження; статистичний метод. Визначаючи
місце виховання в розвитку особистості, дійшов висновку, що спадковість
є одним із чинників розвитку людини, але вирішальна роль належить
вихованню. Ідеалом виховання має стати людина, в якій поєднувалися б
знання про природу, суспільство, здоров’я, вміння пізнавати і
перетворювати дійсність, моральна чистота, багатство естетичних
почуттів. Завдання школи — навчити жити, виробити в учнів уміння і
бажання здобувати знання впродовж життя, озброїти їх уміннями і
навичками самоосвіти, «робити свою освіту».

П. Блонський був прихильником активних методів навчання, що ґрунтуються
на інтересі дитини й на організації її самостійної діяльності. Провідним
вважав дослідницький метод, який охоплює дитячий експеримент,
систематичні спостереження, екскурсії. Намагався запровадити в школі
генетичний метод, згідно з яким дитина ніби повторює історію, генезис
науки. Історія розвитку розуму дитини — копія розвитку розуму людства,
але копія нечітка, з масою прогалин, вставок із сучасної свідомості.
Дитина серцем і думкою пов’язана з історією рідної культури, з народом.
Такий метод дає опору освіченій людині, робить для неї батьківщину
батьківщиною і виховує в неї повагу до свого народу.

Учений розширив традиційне розуміння мети трудової школи, яка
передбачала передусім ручну працю учнів. Він увів ширше поняття —
соціальна праця. Великого значення надавав політехнічній підготовці
школярів. Цінним внеском П. Блонського у педагогіку є розробка ним
питань статевого розвитку і статевого виховання дітей та підлітків.
Набули наукової інтерпретації такі питання, як сексуальні переживання
хлопців і дівчат різного віку, їх вплив на статеве життя в зрілому віці,
психологія кохання, перше кохання та ін.

Багато цікавих думок П. Блонський висунув і щодо підготовки вчителя,
який повинен бути вихованою й освіченою людиною, знавцем своєї науки та
її викладання.

Станіслав Теофілович Шацький (1878—1934) написав низку педагогічних
праць: «Мої педагогічні шляхи», «Бадьоре життя», «Піднесення якості
уроку», «Про ліквідацію другорічництва» та ін. Його вважають засновником
нової форми роботи з дітьми та підлітками — дитячих клубів, покликаних
задовольнити дитячі запити й сприяти розвитку ініціативи та
самодіяльності дітей (нині аналогічні клуби діють під назвою «клуби за
інтересами»). Робота в організованих С. Шацьким дитячих клубах
складалася з таких основних елементів: фізична праця; ділове
самоврядування (соціальна діяльність); мистецтво (живить естетичні
почуття); гра; робота розуму, розумова діяльність; охорона здоров’я
(самозбереження). Поєднання цих елементів підсилює соціальні навички.

У своїх працях С. Шацький розвивав проблему раціоналізації процесу
навчання, розумного використання кожної хвилини на уроці. На його думку,
треба продумувати не лише те, в якій послідовності викладати матеріал, а
й те, щоб діти були активні, привчалися до самостійної роботи на уроці,
яку він вважав одним із шляхів раціоналізації пізнавальної діяльності
учнів. Учитель повинен розробляти самостійні завдання.

Важливе завдання школи і вчителя — навчити дитину працювати, розвивати в
учнів дослідницькі вміння, прагнення до дослідницької роботи. С. Шацький
вивчав послідовність етапів такого дослідження в учнів (постановка
питання — гіпотеза — дослідження гіпотези шляхом спостереження, досвіду
— результати дослідження у формі запису, малюнка, виготовлення
колекції). Він одним із перших дослідив педагогіку дитячого
співтовариства («колективу»), порушив питання про те, як привчити дітей
жити разом, спільно працювати, допомагаючи одне одному, і дати їм
відчути, що спільними зусиллями можна зробити значно більше, ніж кожному
окремо. С. Шацький розкрив низку закономірностей формування дитячого
колективу (самоврядування, чіткий розподіл обов’язків, організація
корисної діяльності в умовах взаємодопомоги і контролю, шефство старших
над молодшими, громадська думка, формування звичаїв, рух колективу
вперед).

На думку Шацького, у вихованні підростаючого покоління особливе місце
має належати праці. Він акцентує на її соціально-виховній ролі. Праця
школярів — засіб, що дає можливість дитині відчути себе учасником
загальної праці. Учений висуває до дитячої праці певні вимоги (її
різноманітність, пов’язаність з працею дорослих, продуктивність; зміна
видів праці, її систематичність і посильність; розумна організація
праці, емоційна забарвленість, захопленість; усвідомлення учнем
значущості своєї праці для народу).

С. Шацький вважав, що виховує підростаюче покоління не лише школа, а й
навколишнє середовище. Тому необхідно вивчати його потенційні виховні
можливості й розумно їх використовувати.

Література

Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К., 1973.

Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.

Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія зарубіжної школи і
педагогіки. — Тернопіль, 1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст.

Розвиткові педагогічної думки в Росії у XVIII ст. передусім сприяли
освітня діяльність і педагогічні погляди Михайла Васильовича Ломоносова
(1711—1765), який виступав за демократизацію освіти, за народну школу.
Він вважав, що система освіти повинна складатися з трьох ступенів
державної безстанової школи: початкової, середньої — гімназії та вищої —
університету. Головне завдання школи — виховати в дітей любов до праці,
навчити їх «правил і прийомів поведінки», дати освіту. Мета виховання —
формування щасливих, духовно і фізично розвинених громадян. Обстоюючи
принцип народності у вихованні, наголошував на необхідності виховувати у
дітей любов до вітчизни, гуманність, вірність громадянському обов’язку,
прагнення до знань, працьовитість, силу волі, відвагу, скромність, тобто
риси, притаманні народові.

М. Ломоносов створив навчальні плани і програми для навчальних закладів
різних типів, визначив основні принципи та методи навчання, запровадив
класно-урочну систему. Був переконаний, що провідними методами навчання
є бесіда, розповідь, лекція, які необхідно доповнювати вправами.
Навчання повинно мати виховний характер, забезпечувати свідоме, міцне,
систематичне засвоєння матеріалу, матеріал слід викладати стисло,
підкріплюючи теоретичні положення фактами, наочністю, враховуючи вікові
та психологічні особливості учнів, їх природні нахили та ін.

У моральному вихованні М. Ломоносов обстоював метод прикладу,
переконання: могутнім засобом виховання вважав працю; виступав проти
фізичних покарань. Цінні його думки про сімейне виховання, взаємозв’язок
школи і сім’ї, про допомогу батьків учителям. Він написав підручники
(«Риторика», «Російська граматика», «Стародавня російська історія» та
ін.), які упродовж півстоліття були кращими в російській
загальноосвітній школі. «Російська граматика» витримала 14 видань, її
було перекладено багатьма іноземними мовами, покладено в основу всіх
наступних граматик, що розроблялися в Росії.

М. Ломоносов — основоположник університетської освіти в Росії. За його
ініціативи й активної участі в 1755 р. було відкрито Московський
університет. Він виступав за те, що викладачі й студенти університету
повинні паралельно з навчанням займатися науковою роботою.

Помітний слід у розвитку педагогічної думки в Росії залишив відомий
учений, хірург і анатом, основоположник військово-польової хірургії,
Микола Іванович Пирогов (1810—1881). Свої педагогічні погляди він виклав
у статтях та офіційних документах «Питання життя», «Про публічні лекції
з педагогіки», «Про методи викладання» та ін. У статті «Питання життя»
виступив проти станової системи освіти в Росії, вузькопрофесійної
підготовки молоді, зниження загальноосвітнього рівня навчання учнів
початкової та середньої школи і студентів університетів. Високо оцінював
роль знань у підготовці розумове розвиненої особистості. Обстоюючи ідею
людяності у вихованні, сформулював прогресивну ідею виховного навчання,
при цьому велику увагу приділяв моральному вихованню, вихованню чесної,
правдивої, щирої людини. Він вимагав, щоб усе негативне, що є в житті й
побуті, було усунуто із системи засобів виховання молодого покоління;
щоб своєю поведінкою вчителі наполегливо й систематично впливали на
дітей і молодь. Найважливішим чинником морального виховання, на його
переконання, є наука, яка дає змогу людині зрозуміти природу, розвиває
її свідомість, допомагає пізнати себе й інших.

У центрі уваги педагогів, за Пироговим, повинні бути активні методи
навчання, які сприяли б розвиткові думки учнів, розвивали б їх здібності
та інтереси, прищеплювали б уміння самостійно працювати. В усіх
навчальних закладах слід широко використовувати наочність. З метою
активізації учнів варто організовувати навчальні ігри, оскільки вони
сприяють розвиткові мислення, почуттів, фантазії.

Учений виступав передусім проти існуючого формалізму під час перевідних
і випускних екзаменів, який знижує їх ефективність. За правильної
організації екзаменів, вони потрібні при вступі молодих людей до вищих
навчальних закладів, проте слід зважати не лише на бали, а й на їх
загальний розвиток, на прагнення здобути наукові знання, оволодіти
методами наукових досліджень.

Великого значення у навчанні й вихованні М. Пирогов надавав добре
підготовленим учителям-вихователям, які повинні дбати про підвищення
свого методичного рівня, обмінюватися досвідом з іншими, в усьому бути
прикладом для молоді. Проте головне для вчителя — його освіта, ґрунтовне
знання свого предмета і методики навчання та виховання учнів. Важливим
аспектом морального виховання він вважав формування свідомої дисципліни,
ріпіуче боровся проти використання у дисциплінуванні учнів тілесних
покарань, що негативно впливають на нервову систему та психіку дитини,
принижують людську гідність. Проте, заперечуючи їх теоретично, він,
будучи керівником Київського учбового округу, не зумів відстояти свою
позицію при обговоренні цього питання і підписав циркуляр, яким
дозволялися різки як засіб покарання школярів.

М. Пирогов наголошував, що завдяки належній освіті жінка може досягти
того ж рівня, що й чоловік. Однак виступаючи за рівноправність чоловіка
і жінки в освіті, він не був прихильником їх рівноправності загалом.

Видатний російський письменник і педагог Лев Миколайович Толстой
(1828—1910), заперечуючи революційну перебудову суспільства, мріяв про
мирне самовдосконалення людей. Його педагогічні погляди знайшли
відображення у статтях «Загальний нарис характеру Яснополянської школи»,
«Про народну освіту», «Про методи навчання грамоти», «Проект загального
плану організації народних училищ», «Про виховання» та ін. Він показав
неспроможність абстрактної педагогіки, відірваної від практики. Доводив,
що педагогіка буде справжньою наукою лише тоді, коли спиратиметься на
досвід учителів і будуватиме свої висновки на узагальненнях педагогічної
практики. У 60-х роках Л. Толстой обстоював думку, що школа повинна
давати учням широке коло знань, всебічно розвивати їх творчі сили, але
заперечував наперед укладені програми, твердий розклад занять і вимагав,
щоб зміст навчальних занять у школі визначався інтересами й потребами
дітей. На його думку, головне завдання школи — щоб дитина охоче і добре
вчилася. Для цього необхідно, щоб те, чому її навчають, було зрозуміле,
захоплююче та відповідало її розвиткові.

Виходячи з ідеї вільного виховання, Л. Толстой вважав, що школа повинна
займатися тільки освітою, а не вихованням учнів. Згодом він визнав
помилковість цього погляду і дійшов висновку, що школа має також
виховувати дітей, але в релігійному дусі.

Виступаючи проти догматичного навчання і зазубрювання, Л. Толстой
наголошував, що дітей треба навчати так, щоб вони могли самостійно
формулювати висновки, які випливають із спостережень і дослідів. Високо
оцінюючи роль наочності в навчанні, закликав вивчати предмети і явища в
природній обстановці, проводити екскурсії в поле, до лісу, де діти
можуть спостерігати за життям рослин, тварин та ін.

Л. Толстой розробив методику шкільної розповіді й бесіди, подав взірці
використання живого слова вчителем. Методом бесіди він пробуджував думки
дітей, допомагав їм самостійно вникнути у складні питання. Найвагоміший
внесок зробив у методику написання дітьми творів, що сприяють розвиткові
їх творчих задатків. Великої уваги видатний письменник надавав питанням
сімейного виховання. Вимагав, щоб батьки виховували дітей у дусі поваги
до праці, піклувалися про їх усебічний розвиток, наголошував, що
вирішальний вплив на поведінку дітей справляє приклад батьків. На його
думку, діти народжуються без негативних якостей, ці якості формуються
під впливом середовища і неправильного виховання. Особистість дитини
потрібно поважати і вміло розвивати її задатки й творчі здібності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020