.

Розвиток і виховання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
183 1407
Скачать документ

Розвиток і виховання

Виховання — один із чинників, під впливом якого здійснюється розвиток
дитини.

Якщо середовище переважно стихійно впливає на розвиток людини, то
виховання завжди є цілеспрямованим, тому його результати передбачувані.

Як вирішальний чинник розвитку людини, виховання виконує такі функції:
організовує діяльність, в якій розвивається і формується особистість;
підбирає зміст навчання і виховання, який сприяє розвиткові й формуванню
особистості; усуває впливи, які можуть негативно позначитися на розвитку
і формуванні особистості; ізолює особистість від несприятливих для її
розвитку та формування умов, які неможливо усунути.

Передусім виховання спрямовується на створення умов для розвитку
успадкованих фізичних особливостей і природних задатків та набуття нових
рис і якостей, що формуються впродовж життя людини. Звісно, воно не може
змінити кольору шкіри чи конституції тіла, успадкованих особистістю, але
може зробити її фізично здоровою, витривалою, загартованою. Виховання не
може докорінно перебудувати й тип темпераменту, але здатне внести до
нього певні корективи. Вихованням, особливо самовихованням, людина
розвиває та зміцнює гальмівні процеси або збільшує силу й динамічність
нервових процесів.

Успадковані людиною задатки розвиваються тільки у процесі її виховання:
правильне виховання сприяє розвиткові навіть дуже слабко виражених
задатків, неправильне — гальмує його.

Виховання не лише визначає розвиток, а й само залежить від нього,
постійно спирається на досягнутий рівень розвитку. Проте головне його
завдання — йти попереду розвитку, просувати його й зумовлювати в ньому
новоутворення. Таку ідею висунув психолог Л. Виготський, який
обґрунтував тезу про провідну роль навчання у розвитку особистості. Суть
її в тому, що в розумовому розвитку дитини простежуються два рівні:
перший — рівень актуального розвитку як наявний рівень підготовленості
учня, що визначається тим, які завдання він може виконати самостійно;
другий, вищий рівень — «зона ближнього розвитку», — охоплює завдання,
які дитина не може виконати самостійно, але впорається з ними за
невеликої допомоги. Те, що сьогодні дитина робить за допомогою дорослих,
завтра робитиме самостійно. За таких умов, вважає Л. Виготський,
навчання викликає у неї інтерес до життя, пробуджує і приводить у рух
низку внутрішніх процесів розвитку. Отже, виховання формує особистість,
сприяє її розвитку, орієнтує на процеси, які ще не визріли, але
перебувають у стадії становлення.

Виготський Лев Семенович (1896—1934) — російський психолог, автор
культурно-історичної теорії розвитку людини, відомий теоретик
психології. Його праці мали значний вплив на розвиток суміжних з
психологією наук — дефектології, мовознавства, етнографії та ін.

Ефективність розвитку і формування особистості підвищується за умови, що
вона стає не лише об’єктом, а й суб’єктом виховання. Тільки ті виховні
впливи, які виражають потребу самої дитини і спираються на її
активність, цінні як виховні й забезпечують її розвиток.

Прикладом такого підходу до організації навчально-виховного процесу може
слугувати діяльність педагогічного колективу Севастопольського
гуманітарно-технічного ліцею. Тут з метою врахування вчителями
індивідуальних особливостей учнів психолог підготував психологічні карти
на кожного гімназиста, в яких зібрано необхідні для роботи відомості.
Так, у психологічній карті гімназистки Ніни записано, що вона прагне
дружнього спілкування, але природна підозрілість змушує її триматися від
однокласників оддалік. Схильна до аналізу, проте ця її риса може
перерости у критиканство. Докладає чимало зусиль для досягнення успіху в
навчанні, зневажливо ставиться до невдах. Психолог радить учителям
тримати її «в рамках», у її присутності наголошувати на позитивних
якостях інших гімназистів. Можна запропонувати дівчині стати
організатором, контролюючи при цьому виконання нею своїх обов’язків.

Скільки дітей — стільки й порад. Отримавши відповідні орієнтири,
педагоги виводять учнів на оптимальний режим навчання, і ті швидко
адаптуються до нових обставин.

Діяльність як чинник розвитку особистості

Анатомо-фізіологічний, психічний і соціальний розвиток особистості
здійснюється в діяльності.

Діяльність — спосіб буття людини у світі, її здатність вносити в
дійсність зміни.

Основними компонентами діяльності є:

1) суб’єкт з його потребами;

2) мета, відповідно до якої предмет перетворюється на об’єкт, на який
спрямовано діяльність;

3) засіб реалізації мети;

4) результат діяльності.

У роки навчання школяр бере участь в ігровій, навчальній, трудовій,
художній, спортивній та громадській діяльності, які забезпечують його
всебічний розвиток. «Тільки та діяльність дає щастя душі, — писав К.
Ушинський, — зберігаючи її гідність, яка виходить з неї самої, отже,
діяльність улюблена, діяльність вільна; а тому, наскільки потрібно
виховувати в душі прагнення до діяльності, настільки ж потрібно
виховувати і прагнення до самостійності або свободи: один розвиток без
другого, як ми бачимо, не може посуватися вперед».

Важливою умовою ефективності розвитку особистості у вищезгаданих видах
діяльності є її активність, здатність до свідомої трудової та соціальної
діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення
навколишнього середовища й самої себе. Активність виявляється у рухах,
пізнанні навколишньої дійсності, у спілкуванні, впливі на оточення й на
саму себе. Останній вид активності називають самовихованням.

Найголовнішими видами діяльності є гра, навчання і праця. Гру вважають
провідним видом діяльності для маленької дитини, хоча важливою вона є й
для школярів, нерідко граються і дорослі. Навчання характерне для
школяра, але навчаються також дорослі люди. Праця — вид діяльності, яку
здійснюють дорослі, але працювати можуть і школярі. Тому поділ видів
діяльності за принципом, що маленькі діти граються, школярі —
навчаються, а дорослі — працюють, певною мірою відносний. Можна
погодитися лише з твердженням, що на кожному віковому етапі превалює
певний вид діяльності.

Пізнавальна активність сприяє інтелектуальному розвитку дитини. Тому
змалку слід підтримувати дитячу цікавість, відповідати на запитання
дитини, розвивати в неї Інтерес до знань. В. Сухомлинський з цього
приводу писав: «Лінощі, недбальство, слабовілля, розпущеність у навчанні
означають, що ти закладаєш корінь свого паразитичного існування».

Активність особистості в трудовій діяльності сприяє її фізичному й
інтелектуальному розвитку, готує до майбутнього професійного
самовизначення.

Активність дитини у спілкуванні дає їй змогу набути морального досвіду
поведінки, визначити своє місце в колективі, вчить її підкорятися і
керувати іншими.

Рушійною силою будь-якої діяльності, вияву в ній активності є потреби.
Завдання педагога — відкрити вихованцям багатоманіття корисних для їх
розвитку видів діяльності та спонукати до корисних справ, стримуючи від
шкідливих.

Зарубіжні теорії розвитку особистості

У зарубіжній педагогіці та психології домінують погляди, що люди
народжуються добрими або злими, чесними або брехливими, що людині від
природи властива агресивність, жорстокість та інші негативні моральні
якості (М. Монтессорі, К. Лоренц, Е. Фромм, А. Чічерліх). Такої позиції
дотримуються представники біологічного напряму в педагогіці.

Представники соціологічного напряму (Ж.-Ж. Руссо, К,-А. Гельвецій, Д.
Дідро та ін.) вважали, що вирішальним фактором у розвитку і формуванні
особистості є середовище, а головним — вплив домашнього середовища.
Йдеться про те, що школа нічого не може вдіяти, якщо дитина живе в
несприятливих домашніх умовах.

За оцінками прибічників біологічного напряму, вплив спадковості на
розвиток особистості становить 80—90 %; вплив середовища, за оцінками
представників соціологічного напряму — 90%.

Представники біосоціологічного напряму (конвергенції) дотримуються
думки, що психічні процеси (відчуття, сприймання, мислення та ін.) мають
біологічну природу, а спрямованість, інтереси, здібності особистості
формуються як явище соціальне. Зокрема, англійський психолог Д.
Шаттлеворт вважає, що на розумовий .розвиток особистості біологічні та
соціальні чинники впливають у таких співвідношеннях: 64% чинників —
спадковість; 16 — відмінності в рівнях домашнього середовища; 3
—відмінності у вихованні дітей в тій же сім’ї; 17% — змішані фактори
(взаємодія спадковості та середовища)1.

Залежно від поглядів на роль спадковості чи середовища в розвитку
особистості, представники цих педагогічних теорій відводять і різну роль
процесові виховання в розвитку особистості: від визнання його
цілковитого безсилля (за несприятливих умов середовища) і пасивного
прямування за розвитком (Ж. Піаже) до активного втручання в поведінку
людини (жорстка «поведінкова інженерія Б. Скіннера).

Народна педагогіка про розвиток особистості:

Вплив середовища: 3 ким поведешся, від того й наберешся. З розумним
будеш розумним, з дурнем і сам будеш таким. Як зайдеш між реп’яхи, то й
реп’яхів наберешся. Як у сім’ї згідливе життя, то й виросте дитя до
пуття.

Роль спадковості: Яке коріння, таке й насіння. Яке зіллячко, таке й
сім’ячко. Від лося — лосенята, від свині — поросята. Яка гребля, такий
млин, який батько, такий і син.

Роль виховання: Як бавитимеш дитя, так воно й виросте. Бурчання
наскучить, приклад научить.

Вікові особливості: Звички трирічного зберігаються до 80 років. Від
п’ятирічного до дорослої людини — один крок, а від новонародженого до
п’ятирічного — велика відстань.

Відображення вікових періодів до п’яти років: народженятко, сідунчик,
ходунчик, брехунець, бігунець, товкунець.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020