Ракша Микола Петрович,

с. Валява, Городищенський район

Оцінювання знань з фізики

Мета та завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
визначені Державним стандартом базової і повної середньої освіти та
навчальними програмами з фізики і передбачають:

формування в учнів наукового світогляду, уявлень про сучасну
природничонаукову картину світу, розвиток в учнів наукових знань та
вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, що
відбуваються в природі, техніці, побуті, та для продовження освіти в
галузі природничих наук і техніки, оволодіння учнями науковим стилем
мислення і методами пізнання природи, мовою фізики та вмінням
користуватися нею для аналізу інформації, формування в учнів уміння
планувати та визначати умови, необхідні для проведення дослідження;
уміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити
експерименти, систематизувати результати спостережень явищ природи,
робити

узагальнення й оцінювати їх вірогідність та межі застосування, розвиток
в учнів логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й
дедукції, аналізу та синтезу, робити висновки та узагальнення,
формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з
природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві,
усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі й значення наукового знання
в суспільному розвитку.

Оцінювання знань з фізики повинно визначати рівень знань, умінь та
навичок учнів.

Учні повинні вміти:

встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання
законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів, практично
застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, визначати
загальні риси і суттєві відмінності фізичних явищ та процесів,
використовувати теоретичні знання для розв’язування задач, користуватися
вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження,
читати прості електричні схеми та графіки, пояснювати принцип дії
простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки
зору, аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити
висновки, правильно визначати та використовувати одиниці фізичних
величин.

Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики дає змогу
об’єктивно оцінити знання учнів незалежно від школи, учителя.

Метою зовнішнього оцінювання з фізики є перевірка відповідності знань,
умінь та навичок учнів програмовим вимогам, виявлення та оцінювання
рівня навчальних досягнень учнів, оцінка ступеня підготовленості
випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання
у вищих навчальних закладах

Для ефективного контролю знань учнів часто використовують різного виду
тести. Тести це завдання, результати виконання яких допускають
однозначну оцінку без участі людини. Тести дають змогу швидко й відносно
точно оцінити знання учнів. Тестування виконує такі три функції:
діагностичну, навчальну і виховну.

Діагностична функція полягає у виявленні рівня знань, умінь і навичок –
це основна і наглядна функція тестування. Вона об’єктивна й швидка.

Навчальна функція сприяє активізації роботи щодо засвоєння навчального
матеріалу. Для її підсилення можна давати перелік питань, які
використовуються в тестах.

Виховна функція проявляється в періодичності й обов’язковості тестового
контролю знань. Це дисциплінує, організовує і направляє діяльність
учнів, формує бажання розвивати свої здібності.

Тестування — найбільш об’єктивний метод контролю знань, воно ставить
всіх учнів в рівні умови, виключаючи суб’єктивізм учителя. Широке
використання персональних комп’ютерів дало великий поштовх розробці
нових інформаційних технологій та широкому впровадженню їх у школах.
Основними напрямками стали розробки електронних підручників,
автоматизованих систем контролю знань. Важливим питанням під час
навчання є контроль знань Для поточного та підсумкового контролю
використовуються спеціальні системи тестування. Їх використання надає
контролю якості знань об’єктивності. Крім того можлива одночасна
перевірка за відносно короткий проміжок часу багатьох учнів.

Найбільш перспективною в майбутньому є електронна модель тестування, що
передбачено у положенні про незалежне тестування: «…здійснення
зовнішнього незалежного тестування… шляхом проведення тестування на
паперових носіях і комп’ютерного тестування».

Під час комп’ютерного тестування тестове завдання формується комп’ютером
безпосередньо в момент тестування. Для цього використовується бібліотека
тестів, що охоплює всі необхідні розділи предмета. Питання з’являються
на екрані, а відповіді вводяться з клавіатури або мишкою. Найголовніша
ознака комп’ютерного тестування полягає в тому, що оцінка за кожне
запитання або задачу з’являється на екрані відразу ж після введення
відповіді. Підсумкова оцінка також виводиться на екран без затримки
після закінчення тестування. При тестуванні відбувається економія часу
на оцінювання учнів усього класу – набагато менше ніж при письмовому або
усному контролі. Хоча часу для створення тестів затрачається багато.

hTH

h

h

???????????тести. Мною створені тести для контролю знань з фізики на
комп’ютерах по всіх темах курсу фізики у 7-11 класах за старою
програмою (Фізика 7-11класи, Астрономія 11клас, Київ, Шкільний світ,
2001)

У зв’язку з переходом на нові програми, для 7-8 класів створені тести,
які відповідають новим програмам (Фізика, астрономія, 7-12класи”, Київ,
Ірпінь).У питаннях тестів враховано, що учні повинні знати і вміти
згідно з вимогами навчальної програми з фізики. Тестова оболонка для
тестів –

Test-W2 розроблена Шестопаловим Є.А. Вона дозволяє вставляти у тести
малюнки, формули, таблиці.

Дещо про можливості тестової оболонки Test-W2:

збереження прізвища і класу учня, що тестується;

проведення тестування з діагностикою відкритого (позначаються правильні
і неправильні відповіді) або закритого типу;

добір потрібних параметрів шрифту запитань і відповідей;

використання шкали оцінювання 2, 5, 6, 9 або 12 балів:

встановлення індивідуальних параметрів тестування (кількість запитань,
час тестування, шкала оцінювання, діагностика);

введення в запитання формул, таблиць і графічних зображень;

використання можливостей редакторів Paint і Word;

захист тестів і протоколу тестування від несанкціонованих дій;

зберігання протоколу результатів тестування;

робота в локальній комп’ютерній мережі.

Система Test-W2 працює з будь-якою версією операційної системи Windows.
Система Test-W2 застосовується для контролю знань та навичок учнів там,
де можна підготувати коротко сформульовані запитання і до кожного дати
2-5 варіантів відповідей (від 1 до 3 з яких правильні) у вигляді тексту,
формули, таблиці або малюнку. Послідовність виведення на екран питань із
тесту, розташування варіантів відповідей на сусідніх комп’ютерах різна.
Таким чином кожен учень одержує свій, відмінний від сусідів, набір
запитань і варіантів відповідей. Ця різниця тим більша, чим більше
підготовлено питань, при одній і тій же заданій кількості відповідей.
Наприклад, тест має 42 запитання, а відповісти задано на 20. Варіантів
із 42 елементів по 20 буде створено безліч не тільки різною
послідовністю їх подачі, але й відмінами у наборі запитань. Це виключає
списування при тестуванні. Оцінка формується як результат відсоткового
співвідношення кількості правильних відповідей до загальної кількості
запитань. Тестуюча система може виводити оцінку за шкалою 2
(залік/незалік), 5, 6, 9 або 12 балів. Оцінка за 12-бальною шкалою
виводиться згідно з таблицею, наведеною у наказі № 341 МОН України від
25.04.2001 р.

Бал % правильних відповідей Бал % правильних відповідей

1

2

3

4

5

6 <20 20-29 30-44 45-54 55-64 65-74 7 8 9 10 11 75-79 80-84 85-94 95-99 100 . У процесі створення тестів і в складених тестах передбачено режим корекції введених даних, доповнення новою інформацією, знищення застарілої. Від учителя не вимагається знань з програмування, досить бути хорошим фахівцем, уміти чітко сформулювати текст запитання, дати правильні та альтернативні відповіді на запитання. При тестуванні знань може враховуватись час, затрачений учнем на виконання завдання. Вирішення проблеми часу роботи над запропонованим завданням має два шляхи. У першому випадку за несвоєчасне виконання завдання виставляється незадовільна оцінка. Можливий і інший варіант, коли при закінченні відведеного на контроль часу, буде підраховуватись відсоток правильних відповідей на момент завершення контролю до загальної кількості питань, що виносились на перевірку У ході тестування учень має можливість контролювати темп своєї роботи. На екран постійно виводиться інформація про час контролю та кількість пройдених питань. Використання комп'ютерних тестів дозволяє більш ефективно здійснювати перевірку знань учнів.  Перед початком вивчення теми ознайомлюю учнів з переліком запитань, які будуть входити до тестів. Запитання повинні відображати основні знання та вміння учнів з теми, передбачені програмою. До кожної з тем мною розроблено близько 30-40 запитань, які не повторюються у тестах. Об'єм тесту - 20 запитань. Час виконання - 10 хвилин. Користуватись тестами дуже просто: на поставлене запитання потрібно знайти правильні відповіді. Після закінчення тесту виставляється оцінка в залежності від відсотка правильних відповідей. Кількість запитань і час, відведений для тестування можна змінювати. На сьогодні у мене наявні комп’ютерні тести для перевірки учнями 7-11класів знання формул за кожен клас. У цих тестах передбачено знання формули, позначення фізичних величин, одиниці їх вимірювання у міжнародній системі одиниць. Завершую роботу зі складання тестів до всіх розділів з фізики у відповідності з вимогами за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Використання даних тестів дуже ефективне при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Застосовую й інший ефективний метод контролю знань: письмове опитування. Проводжу даний вид перевірки на початку уроку. Передбачено по одному запитанню для кожного варіанту (найчастіше їх 2), з вивченого на попередньому уроці. Учні дають письмові відповіді на поставлені запитання у зошитах для контрольних робіт. На це затрачається до 2 хвилини. Протягом вивчення теми таких запитань 12. Правильна відповідь оцінюється одним балом. Таким чином виставляється так звана "поточна" об'єктивна оцінка. Такий метод заставляє учнів готуватись до кожного уроку адже поточна оцінка залежить лише від правильності його відповідей. PAGE PAGE 2

Похожие записи