.

Поняття про метод і прийом навчання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
327 3377
Скачать документ

Поняття про метод і прийом навчання

Відповідь на запитання дидактики – як навчати? – дає категорія методів
навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати
зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну діяльність учнів.
Метод навчання – важлива ланка в дидактичній системі “мета – зміст –
методи – форми – результат навчання”.

Метод – (від грец. metodos – шлях до чого-небудь) означає спосіб
діяльності, спрямованої на досягнення певної мети.

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя
й учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти.

В дидактичній літературі іноді розрізняють методи викладання, що
стосуються діяльності вчителя і методи учіння, що забезпечують
протікання навчальної діяльності учнів. Методи навчання – характеризують
насамперед спільну роботу вчителя й учнів.

Окрім основного визначення в літературі зустрічаються й інші визначення
методів навчання:

Метод – це форма руху змісту навчального матеріалу.

Метод – це упорядкована сукупність методичних прийомів, дій та операцій,
за допомогою яких організовується навчальна діяльність учнів і процес
засвоєння знань.

Метод – форма обміну навчальною інформацією між тим, хто навчає, і тим,
хто вчиться.

Метод – форма руху пізнавальної діяльності учнів.

Метод – упорядкована сукупність прийомів, дій і логічних операцій.

Метод – це спосіб співробітництва вчителя й учнів.

Метод – спосіб роботи вчителя й учнів, за допомогою якого досягається
засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток їх пізнавальних
здібностей.

Таким чином, метод навчання – досить складне, багатоякісне багатовимірне
педагогічне явище, в якому знаходять відображення об’єктивні
закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей зв’язок з
іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: принципи, цілі, зміст і
форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без
нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації.

Кожний метод навчання вимагає активності не тільки вчителя, але й учнів.
Один і той самий метод може застосовуватися для різних навчальних цілей.
Наприклад, бесіда може бути застосована з метою засвоєння нових знань, і
з метою повторення чи перевірки. Природньо, що в різних випадках даний
метод має свої особливості реалізації. Правильне застосування методів
навчання унеможливлює механічне чи догматичне засвоєння учнями
навчального матеріалу, забезпечує ефективність пізнавальної діяльності
учнів, можливість застосовувати знання на практиці.

Кожний метод навчання повинен виконувати не тільки освітню, розвивальну
та виховну функції, але й спонукальну і корекційну (розвиток сприймання,
мислення, уяви, пам’яті, емоційно-почуттєвої сфери).

Будь-який навчальний предмет, окрім загальних методів навчання, має свої
методи, зумовлені специфікою його змісту. Так, наприклад, при викладанні
української мови застосовуються спеціальні методи: читання і письмо,
словникова робота, граматичний розбір та ін. В географії важливе місце
належить роботі з картами, в природознавстві – спостереження, досліди та
ін. Дидактика вивчає методи, які мають найбільш загальне значення і які
можуть бути застосовані при вивченні різних навчальних предметів.

Будь-який навчальний предмет, окрім загальних методів навчання, має свої
методи, зумовлені специфікою його змісту. Так, наприклад, при викладанні
української мови застосовуються спеціальні методи: читання і письмо,
словникова робота, граматичний розбір та ін. В географії важливе місце
належить роботі з картами, в природознавстві – спостереження, досліди та
ін. Дидактика вивчає методи, які мають найбільш загальне значення і які
можуть бути застосовані при вивченні різних навчальних предметів.

У структурі методів виділяють прийоми, тому кожний метод можна
представити як сукупність методичних прийомів. Отже, прийом – це елемент
методу. Елементи методів не є сумою окремих частин цілого, а системою,
що об’єднана логікою дидактичного завдання. Якщо метод є способом
діяльності, що охоплює весь шлях її протікання, то прийом – це окремий
крок, дія в реалізації методу. Необхідно розрізняти прийоми розумової
діяльності (логічні прийоми) – виділення головного, аналогія,
конкретизація, порівняння та ін., а також прийоми навчальної роботи –
розв’язування задач, прикладів, граматичний розбір тощо. Логічні прийоми
є однаковими в різних методах. Тільки системне поєднання прийомів
утворює певний метод навчання, тому важливою є послідовність їх
застосування. Одні і ті ж самі прийоми можуть входити в різні методи
навчання, але в поєднанні з іншими прийомами вони утворюють зовсім інший
метод навчання. Наприклад, прийом запам’ятовування має місце як в
репродуктивних, так і в проблемно-пошукових методах навчання. Але, якщо
в першій групі методів він домінує, то в другій – є допоміжним, бо
сприяє запам’ятовуванню основних результатів проблемних міркувань. Окрім
цього слід пам’ятати, що метод може стати прийомом, а прийом – методом.
Коли прийом починає виконувати основне навчальне навантаження (допомагає
розкрити суть того чи іншого питання), він стає методом. Наприклад,
корегування відповідей учнів (як прийом) під час проведення бесіди може
трансформуватися у дискусійну площину. За такої умови цей прийом може
стати самостійним методом навчання (дискусія). Важливо підкреслити, що
діалектика переходу методу в прийом чи навпаки обумовлена логікою
процесу навчання, наявністю суперечливих аспектів між метою і засобами
її досягнення, різними елементами пізнавальної діяльності.

Метод навчання має дві складові частини: об’єктивну і суб’єктивну.
Об’єктивна частина методу обумовлена вимогами законів і закономірностей,
принципів і правил навчання, а також цілями, завданнями, змістом,
формами навчальної діяльності. Суб’єктивна частина методу обумовлена
особистістю педагога, його творчістю, майстерністю; особливостями учнів,
конкретними умовами протікання навчання. Проблема співвідношення
об’єктивного і суб’єктивного в методі розв’язана не повністю: є
прихильники думки про те, що метод – об’єктивне явище, але є дослідники,
які вважають його результатом творчої праці педагога, індивідуального
надбання. Безперечним є те, що об’єктивна частина дозволяє дидактам
розробляти теорію методів, рекомендувати педагогам шляхи їх ефективної
реалізації. З іншого боку, саме методи є сферою прояву високої
педагогічної майстерності.

Характеристика методів контролю і самоконтролю

в навчанні

Методи контролю і самоконтролю спрямовані на перевірку рівня засвоєння
учнями знань, сформованості вмінь і навичок. Існують такі методи
контролю: спостереження за різними видами діяльності учнів на уроці,
усна перевірка, письмова перевірка, контрольні і лабораторні роботи,
твори, домашні завдання, графічна перевірка, перевірка практикою,
тестова перевірка.

Методи усного контролю – здійснюється шляхом індивідуального і
фронтального опитування. Під час фронтального опитування вчитель
пропонує серію логічно пов’язаних між собою запитань для учнів всього
класу. Фронтальне опитування сприяє систематизації знань, розвиває
навчальну активність учнів, але не враховує індивідуальний темп
мислення, стимулює прості відповіді. Саме тому його необхідно поєднувати
з індивідуальним опитуванням. В процесі індивідуального опитування учень
має можливість самостійно викласти свої думки, корегувати їх і
доповнювати. Ефективність методів усного контролю залежить від ретельної
підготовки вчителя, чіткості формулювання запитань (зрозумілі,
лаконічні), від ступеня їх проблемності.

Методи письмового контролю спрямовані на аналіз документального
матеріалу, визначення характеру допущених учнями помилок, визначення
засобів їх подолання. Найбільш поширеними є такі методи письмового
контролю: контрольні роботи, твори, диктанти, письмові заліки,
контрольні тестові роботи програмованого типу (перелік запитань і
можливі варіанти відповідей).

Спостереження за навчальною діяльністю учнів як метод контролю виділяють
умовно, бо він органічно входить до всіх методів навчання і контролю,
адже вчитель завжди фіксує ступінь уважності учня, рівень його мислення,
культуру поведінки, ставлення до предмета.

Методи лабораторного контролю забезпечують можливість перевірити рівень
сформованості уміння застосовувати здобуті знання на практиці.

Метод самоконтролю спрямований на формування вміння усвідомлено
регулювати власну навчальну діяльність, удосконалювати її, попереджати
помилки і неточності. Важливими засобами формування в учнів умінь
самоконтролю є усвідомлення правильності операцій і дій, складання плану
відповідей, переказ основних думок, робота з контрольними запитаннями,
контроль з боку вчителя, самооцінка.

Література:

Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння. – К.:Знання, 1980. – 48
с.

Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе.
– М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический
аспект. – К.: Рад. шк., 1987. – 160 с.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981. – 184 с.

Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський,
В. І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2
кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы.
Процесс обучения. – 576 с.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном
процессе. – М., 1979.

Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ.
вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020