.

Поняття методу та прийому виховання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4352
Скачать документ

Поняття методу та прийому виховання

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється
за допомогою методів виховання.

Методи виховання — способи взаємопов’язаної діяльності вихователів і
вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань,
навичок і звичок поведінки.

Виховна ефективність методів підвищується, якщо під час застосування
методу використовують педагогічні прийоми.

Прийом виховання — частина, елемент методу виховання, необхідний для
ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації.

Окрім методів і прийомів, у виховній роботі використовують засоби
виховання.

Засоби виховання — вид суспільної діяльності, який може впливати на
особистість у певному напрямі.

До засобів виховання відносять працю, мистецтво, засоби масової
інформації, шкільний режим та ін.

Методи виховання поділяють на загальні (їх застосовують в усіх напрямах
виховання) і часткові (використовуються переважно в одному з них —
правовому, економічному чи фізичному).

Класифікація методів виховання випливає з логіки цілісного педагогічного
процесу, необхідності безпосередньої організації всіх видів діяльності
дітей, їх взаємин з педагогами і між собою, стимулювання самодіяльності
та самоосвіти. Щодо функціональної залежності розрізняють такі групи
методів виховання: методи формування свідомості; методи формування
суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності та поведінки;
методи контролю й аналізу рівня вихованості.

Методи виховання завжди діють у певній системі, кожен є структурним
елементом цієї системи і у взаємозв’язку з іншими забезпечує
ефективність виховного процесу, їх використовують у тісному
взаємозв’язку і взаємозалежності. А. Макаренко зауважував, що кожний
виховний засіб слід розглядати як частину виховної системи. Методи
виховання змінюються, вдосконалюються із зміною мети виховання, умов, у
яких воно здійснюється, віку дитини та ступеня її вихованості.

Вибір методу та ефективне його використання залежать від:

— вікових особливостей школярів та їх життєвого досвіду. Так, у виховній
роботі з молодшими учнями віддають перевагу привчанню і вправам, перед
переконуванням. Диспут і лекцію доцільно використовувати у виховній
роботі зі старшокласниками;

— рівня розвитку дитячого колективу. У несформованому колективі педагог
використовує метод вимог у категоричній безпосередній формі, у
згуртованому — можна вдатися до таких методів, як громадська думка,
прийом паралельної дії;

— індивідуальних особливостей школярів. На ці особливості слід зважати
не лише в індивідуальній виховній роботі, а й під час групових і
фронтальних виховних заходів. Підібраний метод виховання повинен
передбачати індивідуальні корективи;

— поєднання методів формування свідомості та поведінки. Підбираючи
методи виховання, слід розумно поєднувати методи формування свідомості й
методи формування суспільної поведінки з урахуванням принципу виховання
єдності свідомості та поведінки;

— ефективності методів виховання, яке забезпечується за умови, що
вчитель спирається у їх використанні на психологію школяра. Учень реагує
на виховний вплив позитивно, негативно або нейтрально. Це потребує від
педагога вміння «вловити» реакцію вихованця і відповідно скоригувати
його сприймання.

Характеристика основних груп методів виховання

Методи формування свідомості

Ця група методів виховання охоплює методи різнобічного впливу на
свідомість, почуття і волю учнів з метою формування у них поглядів і
переконань. До неї належать: а) словесні методи (роз’яснення, бесіда,
лекція, диспут); б) метод прикладу, їх ще називають методами
переконування, оскільки за їх допомогою не лише розвивають і доводять до
свідомості учнів сутність норм поведінки, а й долають помилкові погляди
й переконання, негативні прояви поведінки.

Роз’яснення. За його допомогою вихователі впливають на свідомість учнів,
прищеплюють їм моральні норми і правила поведінки. Особливо ефективне
під час засвоєння правил поведінки, режимних вимог школи, правових норм.
Такі роз’яснення підсилюють показом, наочним демонструванням. Метод
роз’яснення часто використовують як прийом виховання під час бесіди,
лекції, диспуту.

Бесіда (фронтальна або індивідуальна) — поширений метод виховання. Щоб
фронтальна бесіда дала позитивний результат, педагог повинен:
обґрунтувати тему як життєво важливу, а не надуману, формулювати
запитання таким чином, щоб вони спонукали до розмови, спрямовувати
розмову в конструктивне русло. Учнів слід залучати до оцінювання подій,
вчинків, явищ суспільного життя і формувати у них на цій основі
ставлення до навколишньої дійсності, до своїх громадських і моральних
обов’язків. Підсумовуючи бесіду, учитель обґрунтовує раціональне
вирішення обговорюваної проблеми, накреслює конкретну програму дій для
закріплення прийнятої в результаті бесіди норми. Фронтальну бесіду можна
проводити кількома етапами. На першому вихователь розкриває суть теми
бесіди, її значення, відтак переходить до бесіди у формі розповіді.
Розкриваючи зміст, він спирається на наявний в учнів запас уявлень і
понять, який виявляє цоперед-нім анкетуванням чи в індивідуальних
бесідах. На другому етапі він залучає до бесіди учнів, які висловилися з
приводу думок вихователя стосовно теми бесіди. На підставі цих
висловлювань він розкриває суть поставленої проблеми, що допомагає учням
виробити певні світоглядні поняття, пов’язані з даною темою. На третьому
етапі, виходячи з аналізу конкретних фактів, наголошують на дієвому
характері обговорюваної проблеми, пов’язують її з поведінкою і
діяльністю учнів. На четвертому — учні усвідомлюють значення розглянутої
проблеми для власної поведінки.

При підготовці й проведенні фронтальних бесід на будь-яку тему
враховують вікові особливості учнів. Так, у молодших класах доцільно
проводити бесіди на морально-правові теми: «Поважай своїх друзів»,
«Бережи все, що створено людською працею», «Красиве і потворне у
поведінці людей», «Будь чесним і правдивим» тощо. Класоводи намагаються
пов’язати зміст цих бесід з поведінкою учнів, запобігти негативним
вчинкам. З цією метою використовують випадки з життя, оповідання з
дитячих газет і журналів. Під час бесід дітей привчають оцінювати
достойні й недостойні вчинки персонажів оповідань.

Бесіди з учнями середнього шкільного віку більш насичені
морально-правовим змістом: «Відповідальність школярів за свою
поведінку», «Твої учнівські права і обов’язки», «Охорона природи — твій
громадянський обов’язок», «Людина без «гальм» — зіпсована машина» тощо.
Методика їх проведення дещо інша. Насамперед слід враховувати, що
підлітки вже мають певний досвід виконання вимог і правил поведінки,
брали участь в обговоренні поведінки однокласників та ін. Водночас
педагоги під час бесід навчають учнів самостійно оцінювати
морально-правові факти і події.

У старших класах варто проводити бесіди, зміст яких спирається на наявні
в учнів правові знання, здобуті під час вивчення навчальних дисциплін:
«Твій обов’язок — виявляти і запобігати правопорушенням», «Право,
мораль, звичаї й традиції», «Знати, поважати і виконувати закони —
обов’язок кожного юнака і дівчини» та ін. Такі бесіди повинні
відбуватися в невимушеній обстановці. Педагог має прагнути дохідливе
розкрити тему, її основні положення, вказати джерела, в яких можна
знайти додаткову інформацію. Важливо спонукати учнів до обміну думками,
докладно відповісти на їх запитання.

Фронтальну бесіду з класом можна проводити на будь-яку тему: політичну,
моральну, правову, статевого виховання, естетичну та ін. Вчитель
стикається зі значними труднощами, коли учнів доводиться переконувати у
хибності їхніх поглядів і переконань, неправильності їхньої поведінки.
Тому педагог повинен знати різні прийоми підвищення ефективності
фронтальної бесіди.

Дослідження психологів переконують, що учні критичніше ставляться до дій
і вчинків інших людей, ніж до власних. Аналогії та зіставлення під час
бесіди подібних випадків позитивно впливає на них.

Нерідко учні скоюють вчинки, не замислюючись над тим, що в них
проявляються їх негативні риси, про існування яких вони навіть не
підозрюють. Наприклад, кругову поруку в колективі можна кваліфікувати як
відсутність принциповості в його членів. У такому разі говорять про
неправильне розуміння таких моральних понять, як товаришування,
колективізм і дружба.

Ефективність фронтальної бесіди зростає, коли у розглядуваних фактах,
процесах учні відкривають невідомі для себе сторони. Під час такої
бесіди вони можуть обстоювати свої помилкові погляди і переконання.
Педагог ніби погоджується з ними, приймає їхню точку зору, але, виявивши
слабкі й суперечливі місця в аргументації вихованців, спростовує їх: «Яз
вами згоден, але ж як пояснити…», «Припустімо, ви маєте рацію, проте
як бути, коли…». Слід продумати запитання, якими можна спонукати учнів
до самостійних пошуків відповіді на суперечливі судження. Аргументи
педагога мають бути неспростовними.

Найскладнішою для вчителя є індивідуальна бесіда, яку проводять за
заздалегідь наміченим планом у спокійній обстановці. Важливо, щоб
психічний стан учня спонукав його до відвертості. В індивідуальній
бесіді учень має не лише усвідомлювати зміст моральних сентенцій, які
доводять до його свідомості, а й переживати його. З цією метою
використовують переконливі приклади. Водночас вихованець повинен
відчути, що педагог прагне допомогти йому. Якщо йдеться про порушення
правил поведінки, бесіду не можна починати з докорів і винесення рішення
про покарання. Спершу з’ясовують причини і мотиви порушення, відтак
визначають міру педагогічного впливу.

Молоді педагоги нерідко зводять індивідуальну бесіду до розвінчуваня
вчинків учнів. Проте досвід переконує, що бесіда корисніша, коли її
починають з аргументованого розкриття правильного розуміння суті вчинку,
дії, явища і на цьому тлі показують недостойність скоєного учнем вчинку.

Лекція відкриває для учня можливості живого спілкування з людиною,
ґрунтовно обізнаною з певними питаннями, проблемами, готовою відповісти
на запитання, що можуть його цікавити. Успіх лекції передусім залежить
від особистих якостей лектора, який повинен мати належну теоретичну
підготовку, добре знати матеріал, володіти прийомами донесення його до
слухачів.

Лекції читають головним чином у старших класах, зрідка — в середніх.
Готуючись до них, важливо продумати побудову, переконливість доказів і
аргументів, власну оцінку подій, фактів, явищ, прийоми зосередження
уваги учнів. Лекція може мати епізодичний характер, належати до певного
тематичного циклу або кінолекторію. Епізодична лекція дає уявлення про
одне питання чи проблему і повинна бути позначена науковістю, повнотою,
точністю викладу, доступністю термінології, насиченістю новою
інформацією, емоційністю тощо.

Теоретичні положення лекції розкриваються в тісному взаємозв’язку з
практикою, з життям учнівського колективу. Лекторові легше встановити
контакт з аудиторією, якщо він достатньою мірою використовує факти з
життя і діяльності колективу учнів. Найскладнішим моментом лекції є
відповіді на запитання. Ці запитання можуть бути найрізноманітніші:
потребувати уточнення або оцінки факту лектором, його думки з приводу
певної проблеми, так звані гострі запитання полемічного характеру.
Лектор не повинен ухилятися від відповідей, в тому числі й на гострі
запитання, оскільки учні можуть дати своє, можливо, й неправильне
трактування тих чи інших складних проблем.

Читаючи лекцію, важливо вміти переходити до невимушеної розмови з
аудиторією, враховуючи її вікові особливості, рівень загальної культури,
обізнаність з проблемою, про яку йдеться в лекції. Це створює атмосферу
співпраці, посилює вплив на думки, почуття, поведінку учнів. Для
активізації сприймання інформації лектор використовує і вплив учнів один
на одного, що зовні виражається в обміні репліками, аплодисментами та
іншими емоційними виявами. В атмосфері взаєморозуміння між лектором і
слухачами легше відповідати на гострі полемічні запитання, залучати до
відповідей на них самих учнів, дискутувати. Не слід обминати гострих
тем.

Цикл лекцій — низка лекцій, присвячених одній проблемі. Його обсяг
залежить від характеру проблеми, складу слухачів, конкретних умов і
можливостей. Важливим є наповнення лекцій цікавим змістом, висвітлення
найістотніших і найактуальніших для учнів моментів. Приміром,
старшокласникам можна запропонувати цикл лекцій з трудового
законодавства, до якого можуть увійти такі теми: «Конституція України
про право громадян на працю», «Трудові права і обов’язки працюючої
молоді», «Особливості трудової діяльності неповнолітніх», «Пільги
працівникам, які навчаються без відриву від виробництва» та ін.

Певний інтерес в учнів викликають кінолекторїї — на моральну, правову,
антиалкогольну, естетичну та іншу тематику, їх ефективність зумовлена
тим, що пізнавальне значення лекції зростає, коли вона доповнена фактами
конкретної діяльності, відображеної в науково-популярному чи художньому
фільмі. Кінолекторії об’єднують кілька лекцій однією ідеєю, їм дають
різні назви: «Підліток і закон», «Мораль, право, обов’язок» та ін.
Тематичні плани кінолекторію передбачають одну-дві лекції на місяць з
найактуальніших питань виховання школярів й орієнтовані на постійну
аудиторію з урахуванням віку, освіти, рівня вихованості слухачів.
Кінолекторії проводять переважно для учнів середнього і старшого
шкільного віку. До роботи над ними залучають передусім фахівців з
конкретної тематики. Кінофільми використовують по-різному. Цілий
кінофільм або його фрагменти демонструють під час бесіди чи лекції для
переконливішого звучання висунутих лектором теоретичних положень. Іноді
спершу читають лекцію, а відтак демонструють кінофільм. Якщо кінофільм
доволі інформаційний, достатньо прокоментувати його матеріал, поставити
учням запитання, зосередити їхню увагу на головному.

Кінолекторій забезпечує послідовний, тривалий і цілеспрямований вплив на
учнів, дає можливість сформувати в них цілісне уявлення з багатьох
проблем, отримати вичерпні відповіді на запитання, що виникають під час
лекції. Для підвищення ефективності його роботи проводять підсумкові
заняття, які охоплюють запитання і відповіді з вивчених тем,
переглянутих кінофільмів, анкетування слухачів щодо оцінки роботи
кінолекторію і врахування потреб учнів, обговорення з ними
найзлободенніших питань тощо.

Диспут — ефективний у вихованні передусім старшокласників. Як метод
формування свідомості особистості він передбачає вільний, жвавий обмін
думками, колективне обговорення питань, що хвилюють учнів. Під час
диспуту учні обстоюють власну позицію, переконуються в правильності чи
помилковості своїх поглядів, розкриваються їх ерудиція, культура,
темперамент, розвивається логічне мислення, вміння аналізувати,
узагальнювати, робити висновки. Тематику диспутів підбирають з таким
розрахунком, щоб спонукати учнів до роздумів про мету життя, справжнє
щастя, обов’язок людини перед суспільством. Можна обговорювати факти з
життя класу, школи, літературний твір, газетну чи журнальну статтю.
Обираючи тему диспуту, необхідно з’ясувати, наскільки учні обізнані з
нею, їхні погляди і переконання з проблеми, що дискутується. Відтак
окреслюють коло питань для обговорення. Диспут повинен відбуватися в
атмосфері невимушеності, ніхто не повинен повчати, виступи мають бути
аргументованими. Для цього слід дотримуватися таких правил: вільний
обмін думками; в суперечці всі рівні; головне — факти, логіка,
доказовість; некоректні жарти забороняються; гостре влучне слово
схвалюється; говори, що думаєш, думай, що говориш.

Успішність проведення диспуту залежить від попередньої підготовки. Вже
за три-чотири тижні в класі вивішують плакат-оголошення, в якому
зазначено тему з одним або кількома епіграфами, основні питання теми,
літературу. Його бажано доповнити правилами або законами диспуту та ін.
Можна випустити стіннівку, оформити вітрину з книгами, журнальними і
газетними статтями стосовно теми диспуту, провести анкетування,
індивідуальні та групові бесіди, радіопередачі тощо.

Ведучий повинен добре підготуватися до нього, продумати, як викликати
обмін думками між його учасниками, вміло керувати полемікою,
спрямовувати її так, щоб вона не перетворилася на беззмістовну
балаканину. Він має вчасно зупинити тих, хто надто відхиляється від
головного, допомогти тим, хто висловлює розумні думки, але не вміє їх
аргументувати, підвести учасників дискусії до необхідних узагальнень і
висновків. Анкетування, попередні бесіди з учасниками диспуту полегшать
роботу ведучого, підкажуть йому, на кого можна спертися, певною мірою
застрахують від випадковостей, затяжних пауз або поверхового вирішення
спірних питань. Наприкінці диспуту підводять підсумки, відзначають
дискусійні чи помилкові погляди і судження, детальніше зупиняються на
тому, що цінного, корисного дав диспут його учасникам.

Щодо словесних методів виховного впливу на учнів В. Сухомлинський
зазначав: «В руках вихователя слово — такий же могутній засіб, як
музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця, як
різець і мармур в руках скульптора. Як без скрипки немає музики, без
фарб і пензля — живопису, без мармуру й різця — скульптури, так без
живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, педагогіки. Слово — це
ніби той місточок, через який наука виховання переходить у мистецтво,
майстерність»1.

Приклад використовують передусім як самостійний метод виховання і як
прийом при застосуванні інших методів.

Як метод виховання приклад дає конкретні зразки наслідування і, отже,
активно впливає на свідомість та поведінку школяра. Прикладом для
виховання можуть бути педагоги, батьки, рідні й близькі люди,
однокласники; історичні національні герої; літературні персонажі, діячі
науки і культури; відомі політики, підприємці. Наслідування
пропонованого взірця відбувається у три етапи: на першому — на основі
сприймання конкретного прикладу виникає суб’єктивний образ взірця,
бажання наслідувати його; на другому — діє зв’язок між взірцем для
наслідування і поведінкою вихованця, на третьому — здійснюється синтез
наслідувальних та самостійних дій і вчинків.

Виховні функції прикладу різні: він може слугувати педагогу для
конкретизації певного теоретичного положення; на прикладі можна довести
істинність певної моральної норми; він є переконливим аргументом;
приклад може спонукати до певного типу поведінки. Особливість виховного
впливу прикладу в тому, що він діє своєю наочністю і конкретністю. І що
ближчий і зрозуміліший учневі приклад, то більша його виховна сила.
Використання прикладу у вихованні потребує врахування вікових та
індивідуальних особливостей учнів. Так, у роботі з підлітками і
старшокласниками виходять з того, що вони вже не сліпо наслідують
приклад, а критично ставляться до пропонованого їм взірця. Хоча, на
жаль, іноді учні наслідують не те, що гідне цього.

Одним з недоліків виховання на позитивному прикладі, що доволі часто
спостерігається в школі, є поверхове розкриття окремими вчителями його
суті, простий перелік позитивних героїв художніх творів, кінофільмів,
кращих учнів без детального, образного, емоційного аналізу. У виховній
роботі нерідко використовують приклади з навколишнього життя, в тому
числі й шкільного. Проте не кожен приклад зі шкільного життя однаковою
мірою хвилює учнів. Інколи взірець для наслідування, пропонований
учителем, викликає репліки, негативну реакцію учнів. Адже не всі учні,
зараховані педагогом до кращих, користуються авторитетом у колективі.

На негативні приклади у виховній роботі спираються, зокрема, тоді, коли
йдеться про правове, антиалкогольне виховання, щоб показати
недоцільність наслідування цих явищ. Прийоми застосування таких
прикладів: громадський осуд негативних проявів у житті класу чи школи;
розвінчання негативного, коли не всі розуміють його суть; протиставлення
аморальним вчинкам кращих зразків високоморальної поведінки; розкриття
на конкретних і відомих учням прикладах наслідків аморальної та
асоціальної поведінки. Аналізуючи негативні факти з життя, слід
прагнути, щоб в учнів сформувалися негативне ставлення до
правопорушення, морально-правова стійкість до зла, наголошувати на
шкідливості наслідування недостой-ного прикладу.

Виховна ефективність методів цієї групи зростає за умови, що:

1) під час формування конкретних світоглядних понять, поглядів і
переконань ураховують «базу», на яку накладається пропонована учням
інформація, тобто наявність у них з цього питання власних раніше
сформованих понять, поглядів і переконань. Для цього-перед кожним
виховним заходом треба не лише ставити конкретну мету щодо формування
певних якостей, а й вивчати рівень вихованості учнів і враховувати його
під час проведення цього заходу. Інакше користі буде мало: адже одні
вихованці погодяться з пропонованими сентенціями, другі —
сумніватимуться в них, а треті — сприйматимуть їх скептично, а то й
вороже. І якщо вони відверто не виявлять свого ставлення (зокрема під
час лекції), то педагог не знатиме, що робиться в їхній свідомості й не
зможе скоригувати її;

2) переконуючи, апелюють не лише до розуму, а й до емоційно-почуттєвої
сфери. Переконування ефективніше, коли учень відчуває сором за скоєне.
Посилює переконування й пробудження в учня совісті;

3) переконують на конкретних прикладах, що затор-кують інтереси дітей,
тобто тих, до яких вони мають безпосередній стосунок. Наприклад, коли
йдеться про бережливе ставлення до речей, обладнання чи шкільних меблів,
доцільно вести мову про власні речі, обладнання навчального кабінету,
шкільний інвентар і тільки згодом — про віддаленіші приклади і
узагальнення;

4) ведучи мову про якості особистості, які прагнуть сформувати в учнів,
вихователь сам повинен ними володіти. Якщо ці якості не притаманні йому,
він втрачає головний аргумент переконування. Наприклад, коли педагог,
який палить, закликатиме учнів не робити цього, його слова навряд чи
дійдуть до їх серця й розуму.

Методи формування суспільної поведінки

Друга група методів виховання передбачає організацію діяльності та
формування досвіду суспільної поведінки. До неї належать: педагогічна
вимога, громадська думка, вправлення, привчання, доручення, створення
виховуючих ситуацій.

Педагогічна вимога — це педагогічний вплив на свідомість вихованця з
метою спонукання його до позитивної діяльності або гальмування
його-негативних дій і вчинків. А. Макаренко вважав, що без щирої,
переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання
колективу.

Вимога впливає не лише на свідомість учнів, а й активізує їхні вольові
якості, перебудовує мотиваційну і почуттєву сфери діяльності в
позитивному напрямі, сприяючи виробленню позитивних навичок і звичок
поведінки. Вимога до учнів повинна бути доцільною, зрозумілою і
посильною. Висувають вимогу, коли свідомість учня підготовлена до її
сприйняття. З цією метою йому роз’яснюють сутність вимоги, переконують в
необхідності її виконання, в користі від її виконання. Крім того,
домагаються позитивної реакції колективу на поставлену вимогу, щоб бути
впевненим, що він підтримає педагога, вплине на учня, коли той з певних
причин відмовиться виконувати вимогу.

Рівень вихованості учнів змінюється. Із зміною учня на краще вимога
повинна підвищуватися. Відступ від цього правила, коли вихованців
заохочують за одні й ті самі показники в навчанні, праці та поведінці,
не підвищуючи до них вимог, не сприяє їх зростанню, роботі над собою,
тому що вони заспокоюються на досягнутому. Педагогічна вимога повинна
випереджати розвиток особистості учня. Вона має бути справедливою. Якщо
учень усвідомив справедливість вимоги, вона виправдана в його очах, він
скоріше буде її виконувати. Дріб’язкова, формальна вимога, або вимога,
що є примхою педагога, втрачає виховне значення і сприймається як
несправедлива.

Ефективність вимоги залежить від того, наскільки вона коротко, чітко і в
який спосіб викладена, тобто де, в якому обсязі, до якого часу, якими
засобами і хто повинен її виконати. Така вимога виховує в учнів
персональну відповідальність, дисциплінує їх. Якщо ж вона сформульована
розпливчасте, непереконливо, некоректно, то й виконання її буде
безвідповідальним.

Вимоги висувають в усіх сферах життя та діяльності учнів. Не можна,
наприклад, вимагати від учня чистоти і порядку в класі, а в майстерні на
це не зважати. Тому в школі виробляють єдині вимоги до учнів з боку
всього педагогічного колективу. Щоденне дотримання таких вимог усіма
членами колективу створює сприятливу морально-психологічну атмосферу,
підвищує ефективність виховного процесу.

Вимога приносить виховну користь, якщо її висувають систематично і
послідовно, а не від випадку до випадку. Тоді вихованці постійно
докладають зусилля для виконання правил поведінки, не допускають
відхилень у поведінці, навіть коли їм ніхто не нагадує про необхідність
дотримання цієї вимоги.

Педагогічну вимогу висувають у прямій або опосередкованій формі.

На початку роботи педагога з дитячим колективом, коли вихованці ще до
нього не звикли і стимульована вимогою діяльність невідома їм,
найефективнішою є пряма вимога. Вона має бути чітко сформульована і
висловлена спокійним, упевненим тоном, який не викликає заперечень
(наприклад: «Петренко і Василенко сьогодні прибирають клас»). Характерні
ознаки цієї форми вимоги — позитивність (ідеться про те, що повинні
робити учні, а не про те, чого не слід робити) та інструктивність
(розкриваються не лише мета діяльності, а й спосіб її виконання).

З розвитком учнівського колективу, стосунків дітей і педагога, а також з
появою у вихованців негативного чи позитивного ставлення до
організованої педагогом діяльності використовують різні форми
опосередкованої вимоги. Розрізняють три групи опосередкованих вимог.
Перша пов’язана з виявом позитивного ставлення педагога до вихованця
(прохання, довір’я, схвалення). Вимоги другої групи не виявляють чіткого
ставлення вихователя до дітей, але ґрунтуються на вже існуючому
ставленні вихованця до стимульованої діяльності (порада, натяк, умовна
вимога, вимога в ігровій формі). Третя група демонструє негативне
ставлення педагога до діяльності вихованця, до прояву певних його
моральних якостей (осуд, недовіра і погроза). Перша група
опосередкованих вимог — позитивні, друга — нейтральні, третя —
негативні.

Вимогу-прохання висувають тоді, коли між педагогом і учнями встановилися
добрі взаємини, довіра і повага, коли вихованцеві здається, що він
виконує вимогу за власним бажанням. Цінність такої вимоги в тому, що
вона привчає учнів до ввічливості, взаємодопомоги, піклування про інших,
тобто розвиває такі якості, яких їм нерідко бракує. Вимога-довіра
застосовується у вигляді різних доручень, які викликають у вихованця
переживання почуття поваги до нього з боку педагога, думкою якого він
дорожить. Тому він сам проймається повагою до вчителя, і йому незручно
не виконати його доручення. Витогу-схва-лення використовують, коли учень
домігся певних успіхів, а похвала педагога спонукає його до поліпшення
діяльності, викликає почуття задоволення результатами цієї діяльності,
почуття власної гідності. Вимога-натяк має на меті передусім досягнення
бажаного результату, коли потрібен незначний виховний вплив. Ним може
бути жарт, докір, погляд або жест, звернений до одного або кількох
членів колективу. Вимогу-умову висувають до учнів, коли для виконання
бажаної для них діяльності спершу необхідно зробити щось інше. При цьому
види діяльності поєднують так, щоб вони випливали один з одного, щоб між
ними був природний зв’язок («Буде в тебе усе гаразд з навчанням, зможеш
займатися в оркестрі»). Використовуючи цю форму вимоги, не слід цікаву
для учнів справу перетворювати на «підкуп» задля її виконання.
Вимога-не-довіра полягає в тому, що педагог усуває учня від певного виду
діяльності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.
Ефективність такої вимоги залежить від авторитету педагога й від того,
наскільки вихованець дорожить його довір’ям і цим видом діяльності.
Вимога-осуд передбачає негативну оцінку педагогом конкретних дій та
вчинків учня і розрахована на гальмування небажаних вчинків і
стимулювання позитивних. Осуд можна висловити в колективі або учневі
наодинці, це може бути докір, закид чи обурення. Найрізкішою формою є
вимога-погроза. Учневі повідомляють, що у разі невиконання розпорядження
до нього буде вжито серйозніших заходів виховного впливу. Погроза має
бути обґрунтованою, а в разі невиконання вимог повинна бути реалізована.

Громадська думка — за своєю сутністю цей метод є колективною вимогою.
Адже, обговорюючи вчинок учня, колектив прагне, щоб той усвідомив свою
провину. Обговорювати чи критикувати треба не особистість вихованця, а
вчинок, його шкідливість для колективу, суспільства й самого порушника.
Розмова має бути такою, щоб учень сам назвав причину свого вчинку. Під
час обговорення обов’язково визначають шляхи подолання недоліків. За
допомогою громадської думки учня легше переконати в хибності його
поглядів чи в неналежній поведінці, ніж в індивідуальній бесіді. Учень
бачить, як реагують однокласники на поради педагога і членів колективу,
пересвідчується, що його погляди ніхто не підтримує, і починає
прислухатися до порад вихователя.

Готуючись до обговорення поведінки учнів, досвідчені вчителі уникають
надмірного втручання в розмову. Коли колектив сам дає оцінку й ухвалює
рішення, учень сприймає це серйозніше, оскільки бачить, що педагог не
налаштовував проти нього членів колективу, вони мають власну думку.

До обговорення негативних вчинків одних і тих самих вихованців не варто
звертатися надто часто, оскільки їх реакція на критичні зауваження
притуплюється, а інші члени колективу, бачачи відсутність результатів,
зневірюються в можливостях громадської думки. Високо оцінюючи роль
громадської думки у вихованні школярів, В. Сухомлинський вказував, що не
повинно бути предметом обговорення в колективі:

1) поведінка дитини (підлітка, юнака), причиною якої є явні або
приховані ненормальності в сім’ї, зокрема антигромадські вчинки батьків,
сварки, скандали, незгоди між батьком і матір’ю; діти розуміють
взаємозв’язок між своєю поведінкою і життям сім’ї, тому оголення
тіньових сторін цього життя пригнічує їх;

2) поведінка або окремі вчинки, що об’єктивно є протестом проти
грубості, сваволі старших, оскільки підліток у такому разі вважає осуд
несправедливістю щодо себе;

3) вчинки підлітків, що є результатом допущеної педагогом помилки;

4) вчинок, зумовлений тим, що вчитель припустився необ’єктивності в
оцінці знань учня;

5) неправильний вчинок, пояснення якого потребує розповіді про глибоко
особисті, дружні стосунки учня зі своїми однолітками чи із старшим або
молодшим другом, тому що наштовхування на відвертість у такому разі
учень переживає як спонукання до зради, виказування друга;

6) поганий вчинок, мотиви якого пов’язані з особливостями стосунків у
сім’ї, про які дітям рано знати і які не можна їм роз’яснювати.

Ефективність громадської думки у вихованні школярів залежить від умілого
її використання. Вона має бути спрямована на тих, хто на неї зважає, її
слід обережно застосовувати в роботі з учнями з підвищеною емоційністю.

Громадська думка як метод виховання формується заздалегідь, а не тоді,
коли треба обговорити вчинок, що стався в колективі. Успішне її
формування здійснюється за єдиних педагогічних вимог до учнів, чіткої
системи учнівського самоврядування і систематичної роботи з учнівським
активом, наявності аналізу життя та діяльності школярів у світлі
моральних норм, стимулювання учнів до висловлення власної думки,
колективного аналізу конфліктних ситуацій та їх вирішення, привчання
учнів критично самостійно оцінювати думки і явища, аргументовано
обстоювати власну думку.

Вправляння як метод полягає у поступовому створенні умов, в яких учень
виконує певні дії з метою вироблення необхідних і закріплення позитивних
форм поведінки.

У школі учень щодня вправляється у виконанні розпорядку дня і вимог
шкільного режиму, в навчальній і трудовій діяльності. Якщо на кожній
ділянці життя і діяльності він дотримуватиметься суворих вимог, що
змушують його чітко виконувати свої обов’язки, він постійно
вправлятиметься в позитивній поведінці, у нього виробляться відповідні
навички і звички.

Звісно, важко заздалегідь придумати вправи, які можна було б
рекомендувати педагогові на всі випадки. У цій справі потрібні вдумливий
підхід, творчість і майстерність вихователя. Однак можна сформулювати
низку вимог, яких слід дотримуватися при використанні цього методу:
обґрунтування необхідності вправляння; доступність вправ; їх
систематичність; достатня кількість вправ для формування певних навичок
і звичок поведінки.

Привчання як метод виховання ґрунтується на вимозі до учня виконати
певні дії. Вирішальним чинником у привчанні є режим життя та діяльності
школяра. Його виховна функція полягає в тому, що режим забезпечує
постійність, неперервність зусиль, заощаджує енергію людини, привчає
вчасно виконувати будь-яку роботу, до систематичного, неухильного
дотримання встановлених вимог. А. Макаренко вважав, що шкільний режим
виконує свою корисну функцію лише за умови, що він точний, педагогічне
доцільний, загальний і визначений.

Метод привчання відіграє особливу роль у вихованні. Нерідко учень не
усвідомлює важливості й значення пропонованого йому виду поведінки. У
такому разі від нього вимагають поводитися належним чином, керують ним у
процесі діяльності, ускладнюючи методи роботи. Наприклад, у такий спосіб
учня привчають бути ввічливим, дисциплінованим, читати книжки тощо. Якщо
сьогодні, завтра, післязавтра від вихованця домагатися бажаного, з часом
у нього сформуються відповідні навички поведінки, він усвідомить
правильність, слушність, необхідність висунутих вимог, почне виконувати
свої обов’язки.

Доручення як метод виховання також передбачає вправляння учня в
позитивних діях і вчинках. З цією метою педагог, учнівське
самоврядування чи учнівський колектив дають йому конкретне завдання,
виконання якого потребує певних дій або вчинків. Застосовуючи цей метод,
враховують індивідуальні особливості учнів. Доручення підбирають з таким
розрахунком, щоб його виконання сприяло розвиткові необхідних
вихованцеві якостей. Наприклад, неорганізованим учням корисно доручити
провести захід, у підготовці до якого треба виявити самостійність,
ініціативу, зібраність. Отримавши доручення, учень повинен усвідомити
його важливість і значення для колективу й для себе. Доручення має бути
посильним для учня. Нескладне завдання виховує впевненість у власних
силах, непосильне — підриває віру в свої можливості. Педагог повинен не
лише дати доручення, а й навчити учня виконувати його, допомогти йому
довести справу до кінця.

Доручення можуть бути постійними або епізодичними. Постійні доцільно
давати учням, які вже мають певний досвід їх виконання, а також
розвинене почуття відповідальності. Згодом доручення ускладнюють за
змістом і методикою виконання.

Ефективність доручення як методу виховання значною мірою залежить від
організації контролю за його виконанням. Саме завдяки контролю
запобігають забудькуватості. Відсутність контролю призводить до
безвідповідальності. Існує контроль індивідуальний з боку педагога або у
формі звіту на зборах колективу чи засіданні його активу. Виконання
доручень потребує оцінювання.

Створення виховуючих ситуацій — важливий чинник формування суспільної
поведінки. Кожна з таких ситуацій передбачає визначення педагогом умов,
необхідних для здійснення запланованого, продумування ним своїх дій і
поведінки в новій ситуації, виникнення в учнів нових почуттів,
зумовлених новою педагогічною ситуацією, які стають підґрунтям нових
думок, мотивів поведінки і подолання недоліків.

Прийоми створення виховуючих ситуацій поділяють на дві групи: 1) творчі
прийоми (доброта, увага і піклування; вияв уміння й переваги вчителя;
активізація прихованих почуттів; пробудження гуманних почуттів; вияв
засмучення; зміцнення віри у власні сили; довіра; залучення до цікавої
діяльності); 2) гальмівні прийоми (паралельна педагогічна дія, наказ,
ласкавий докір, натяк, показна байдужість, іронія, розвінчання, вияв
обурення, попередження, вибух).

Позитивні наслідки в індивідуальній виховній роботі з учнями дають вияв
доброти, уваги та піклування. Це, а також допомога дорослих або
товаришів, викликає у вихованця почуття вдячності, створює атмосферу
взаємної поваги й довіри. Теплі почуття, що виникли до педагога чи
товаришів, згодом поширюються на інших людей. В окремих учнів можуть
бути складні стосунки з батьками, вони не відчувають родинного тепла і
піклування про себе. Якщо педагогу вдається провести відповідну роботу з
такими батьками і вони починають інакше ставитися до своїх дітей, це
викликає позитивну реакцію, діти краще поводяться.

Кожен учень захоплюється певною галуззю знань. Коли він не може чогось
збагнути, то звертається по допомогу до педагога. Якщо педагог виявить
уміння і знання у галузі, яка цікавить вихованця, це викликає в нього
здивування, захоплення, піднімає в його очах авторитет педагога.

Учні не байдужі до свого становища в колективі, до ставлення до них
дорослих і однолітків. Кожен переживає своє становище в колективі
по-своєму, приховуючи заповітні думки й почуття. Спостереження за
поведінкою учнів, бесіди з ними та їх батьками дають змогу виявити, чим
вони найбільше дорожать. Створена вихователем педагогічна ситуація, що
активізує ці думки і почуття, робить їх провідними і вирішальними,
допомагає формувати позитивні риси особистості.

Окремі учні не вірять у власні сили. Нерідко вони самі заявляють, що у
них нічого не вийде, що ні на що не здатні. Такі учні часто байдужі до
зауважень вчителів, до оцінок, почуваються неповноцінними, стають
пасивними.

Щоб запобігти цьому, важливо мобілізувати їх здібності, зміцнити віру у
власні сили. Для цього створюють педагогічну ситуацію, в якій такий
учень зміг би в чомусь виявити себе, переконатися, що є у нього
здібності. Дуже важливо, щоб його перші успіхи помітили товариші.
Відчувши їх повагу та інтерес до себе, він сповнюється почуттям
гідності, інакше оцінює себе, міцніє віра у власні сили, з’являється
бажання поводитися інакше, стати іншим.

Прийом довір’я базується на вірі, що в кожній людині є щось хороше, на
що можна спертися і досягти істотних успіхів.

В індивідуальній роботі використовують прийом залучення учня до цікавої
діяльності, яка захоплює його, в якій він «забуває» про свої негативні
потяги, в нього народжуються благородні прагнення, виявляються позитивні
якості.

Дитячому вікові притаманне прагнення до діяльності, бажання в чомусь
виявити себе, знайти вихід своїй енергії. Важливо створити відповідні
умови для позитивного спрямування такої діяльності. Тому цей прийом
застосовують лише за умови, що в школі працюють різні гуртки (предметні,
спортивні, художні, технічні).

А. Макаренко часто користувався прийомом паралельної педагогічної дії,
під яким розумів непрямий вплив на виховання через колектив. Подолання
негативної риси характеру чи поведінки окремого учня здійснюється не
безпосереднім зверненням до нього, а організацією впливу на нього
колективу. Педагог у такому разі має претензії до колективу і вимагає
від нього відповіді за поведінку його членів. Відповідно колектив
впливає на свого члена, а він певним чином реагує на думку колективу.

Суть прийому удаваної байдужості в тому, що педагог завдяки своїй
витримці робить вигляд, що нічого не помітив, і продовжує розпочату
роботу. Вихованець здивований, що на його витівку не реагують, він не
чекав цього, його задум не вдався, він відчуває незручність і
недоречність своєї поведінки.

Колектив учнів складається з окремих осіб, які мають ті чи ті негативні
риси характеру, що проявляються в щоденній поведінці. Такі факти педагог
повинен помічати і реагувати на них відповідним чином, зокрема
застосовуючи прийом осуду дій і вчинків, поглядів і переконань. Педагоги
або члени колективу на зборах чи наодинці осуджують учнів, які
поводяться негідно. Пережите при цьому почуття допомагає таким школярам
у майбутньому утримуватися від подібних вчинків, виховує почуття
відповідальності за свою поведінку.

А. Макаренко запропонував і використовував у практичній діяльності
педагогічний прийом вибуху. Його суть — у створенні відповідної
педагогічної обстановки, в якій особистість перебудовується швидко і
докорінним чином. Як зауважував К. Ушинський, «сильне душевне
потрясіння, надзвичайний порив духу, високе піднесення одним ударом
знищують найпікідливіші схильності й закоренілі звички, ніби стираючи,
спалюючи своїм полум’ям усю попередню історію людини, щоб почати нову,
під новим прапором»1.

Такі психологічні зміни можуть статися лише в педагогічній обстановці,
яка викликає в учня нові сильні почуття. Педагог має добре знати
вихованця, щоб вплинути на головне почуття (радість, смуток, сором,
гнів), щоб він по-новому оцінив себе, переконався у необхідності
поводитись інакше. Важливу роль відіграє і несподіваність педагогічної
обстановки для вихованця.

Методи стимулювання діяльності та поведінки

Третя група методів виконує функції регулювання, коригування і
стимулювання поведінки й діяльності вихованців. До неї належать
змагання, заохочення і покарання.

Змагання ґрунтується на природній схильності дітей до здорового
суперництва і самоутвердження в колективі. Його виховна сила виявляється
лише за умови, що воно стає дієвою формою самодіяльності учнівського
колективу.

Змагання, конкуренція, боротьба за існування, як і життя, — вічні, вони
— пружина розвитку. Змагання сильне гласністю, об’єктивним порівнянням
підсумків. Воно організовує, згуртовує колектив, спрямовує на досягнення
успіхів, навчає перемагати. У його підсумках, як у фокусі,
відображається вся багатогранність життя школи. Змагання змушує
відстаючих підтягуватися до рівня передових, а передових надихає на нові
успіхи.

У шкільній практиці використовують різноманітні види змагання школярів,
які враховують їх вікові особливості у процесі виконання ними трудових і
творчих завдань. Практикують такі форми змагання: конкурси, олімпіади,
фестивалі й огляди художньої самодіяльності, виставки образотворчого
мистецтва і технічної творчості, шкільні спартакіади, вікторини та ін.
Під час цих змагань виявляються і розвиваються інтереси й творчі
здібності учнів, розширюються їхні знання і кругозір, активізуються
пізнавальна та інші види корисної діяльності.

Педагогічне доцільно організоване змагання має відповідати таким
вимогам: знання учнями його умов і регулярне підведення підсумків,
залучення учнів до аналізу змагання і підведення підсумків; гласність
змагання; наочне оформлення його процесу і результатів; матеріальне і
моральне стимулювання.

Заохочення — схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання
вихованців до повторення. Його мета — спрямування поведінки учня в
потрібне русло, зміцнення в ньому впевненості у власних силах і, отже,
посилення прагнення до позитивних вчинків, певних успіхів. У школі
застосовують такі види заохочення: подяка директора (за наказом),
вміщення фото на дошку відмінників навчання, нагородження грамотою,
цінним подарунком, золотою чи срібною медаллю після закінчення школи.

Проте не будь-яке заохочення активізує процес виховання учнів, воно має
виховну силу тільки за певних умов. Передусім важливо своєчасно помітити
позитивні зрушення в особистості учня, в його ставленні до навчання,
праці, людей. Часто корисно похвалити вихованця, коли він ще не досяг
значних успіхів у поведінці, але прагне до цього. Відзначення хоча б
невеликих зрушень на краще, маленької перемоги учня над собою,
пробуджують в ньому енергію, стимулюють його на повторення схвалених
вчинків. Непомічання цього може негативно позначитися на всьому процесі
виховання дитини.

Виховна сила заохочення «авансом» насамперед виявляється стосовно тих,
кого взагалі рідко або ніколи не заохочують, хто не відчув радості від
похвали дорослих. Однак заохоченням «авансом» не слід зловживати, воно
має бути заслуженим. При цьому враховують не лише результати діяльності,
а й те, наскільки сумлінно учень її виконав, скільки він вклав у неї
праці, тобто ступінь його зусиль. Адже учні мають різний досвід і рівень
розвитку, та сама справа одним дається легко, а іншим — набагато важче.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускники
школи отримують нагороди. Золотою медаллю «За особливі успіхи у
навчанні» нагороджують випускників середнього навчального закладу, які
мають усі річні та екзаменаційні (підсумкові за рік) не нижче

10, 11, 12 балів у 11 і 12 класах. Срібною медаллю «За успіхи у
навчанні» нагороджують випускників середнього навчального закладу, які
за період навчання в 11 і 12 класах мають річні та екзаменаційні не
нижче 8—9 балів не більш ніж з двох предметів, а з усіх інших предметів
річні та екзаменаційні (підсумкові за рік) оцінки 10, 11, 12 балів.
Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні» нагороджують учнів
1—11 класів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, які
досягли відмінних результатів у вивченні всіх предметів за відповідний
навчальний рік. Цією нагородою учнів можуть відзначати за наявності
позитивної оцінки з музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури.
Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів»
нагороджують випускників середніх загальноосвітніх навчально-виховних
закладів, які досягли особливих результатів у вивченні одного або
кількох предметів. Такою грамотою відзначають насамперед призерів
міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань,
авторів винаходів, наукових досліджень, художніх творів тощо.

Покарання — несхвалення, осуд негативних дій та вчинків з метою їх
припинення або недопущення в майбутньому.

Покарання сприяє формуванню вміння переборювати в собі шкідливі потяги і
звички, викорінювати негативні вчинки, привчає до дисципліни і порядку.
Як і заохочення, його слід використовувати тільки як виховний засіб.

До порушників правил поведінки, дисципліни, режиму праці застосовують
такі покарання, як догана за наказом директора школи, усне зауваження
(директора, його заступників, учителя, класного керівника), зауваження
із записом у щоденнику, зниження оцінки за поведінку. Найбільше
покарання — виключення порушника зі школи, коли він систематично
допускає вчинки, які не дають йому права перебувати в шкільному
колективі (злодійство, хуліганство тощо).

Багато педагогів не вдаються до покарань або намагаються не зловживати
ними. Іноді жарт, іронія, осудливий погляд зроблять більше, ніж
найсуворіші засоби. Проте це не означає, що без них можна обійтися
взагалі. Безкарність спричиняє непослух, порушення дисципліни. Розумна
система покарань необхідна, вона допомагає формувати людський характер,
виховувати почуття відповідальності, вміння долати труднощі.

Застосовувати покарання слід обережно. Якщо учень сприйматиме його як
кару за скоєне, це призведе до озлоблення, страху перед дорослими,
розвиватиме хитрість і лицемірство. Тому слід всебічно перевірити факти,
довести провину. Незаслужене покарання викликає бажання пом-ститися,
зробити щось «на зло» вихователеві, призводить до нових конфліктів. Якщо
учень усвідомив свою вину, покарання змушує його пережити почуття
провини, збуджує докори сумління і прагнення змінити поведінку, підвищує
в нього почуття відповідальності, зміцнює дисциплінованість,
несприйнятливість до негативного. Коли він усвідомив своє становище,
глибоко переживає його, обіцяє більше не допускати подібного, міру
покарання можна зменшити або обійтися розмовою.

Ефективність методів заохочення і покарання підвищується за таких умов:

— заохочення і покарання мусять бути справедливими. Неправильна оцінка
поведінки, захвалювання спричиняють зазнайство, самовпевненість,
викликають нездорові заздрощі з боку товаришів. НезаСлужене покарання, у
свою чергу, викликає у вихованця обурення, озлоблення. Тому заохочувати
чи карати можна, тільки детально проаналізувавши його поведінку або
вчинок;

— до заохоченнь і покараннь не слід вдаватися часто. Часті заохочення
призводять до того, що учень після кожного позитивного вчинку очікує на
певну «винагороду», він вже поводиться добре задля того, щоб «заробити»
нагороду. Якщо ж карати вихованця за його вчинки надто часто, він звикає
до них і покарання на нього вже не діють;

— заохочення і покарання слід використовувати в міру їх зростання від
найменшого до найбільшого, інакше збіднюється арсенал цих виховних
засобів. Адже якщо учень отримав більш вагоме заохочення чи покарання,
то менші заходи впливають на нього вже не так ефективно;

— заохочення і покарання повинні бути гуманними. Неприпустимо, коли,
вдаючись до покарання, ображають людську гідність вихованця. Негуманним
є також і заохочення вихованця, який того не заслужив. Колектив
відреагує на таку подію своєрідним ставленням до заохоченого, в якому
буде виражено здивування, а то й зневагу.

Методи контролю та аналізу ефективності виховання

До четвертої групи методів виховання відносять педагогічне
спостереження, бесіду, опитування (анкетне, усне), аналіз результатів
суспільно корисної роботи, виконання

доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів. У практичній
діяльності вчителя важливо вміти використовувати їх під час вивчення
окремого учня та учнівського колективу, яке здійснюється за орієнтовними
програмами.

Орієнтовна програма вивчення особистості учня

І. Загальні відомості про учня.

1. Біографічні дані. Прізвище та ім’я учня, рік народження,
національність.

2. Соціально-побутові умови. Адреса проживання, склад сім’ї, освіта,
місце роботи батьків. Допомога сім’ї у навчанні й вихованні дитини.
Режим праці та дозвілля учня. Участь учня в домашній праці. Любов до
праці.

3. Стан здоров’я. Крім загальної характеристики стану здоров’я учня за
даними шкільного лікаря, обов’язково слід виявити сенсорні дефекти, якщо
учень їх має.

II. Загальний рівень розвитку учня.

1. Психічний розвиток учня. Характеристика його уваги. Особливості
сприймання і розуміння навчального матеріалу. Швидкість, точність і
міцність запам’ятовування. Характеристика прийомів запам’ятовування.
Особливості мислення. Рівень володіння операціями аналізу, синтезу,
порівняння, абстрагування й узагальнення. Особливості уяви. Рівень
розвитку мовлення (культура мовлення, багатство активного словника,
логічність мовлення). Розвиток вольових якостей (цілеспрямованість,
принциповість, самостійність, ініціативність, витримка тощо).

2. Інтелектуальний розвиток учня, його ерудиція. Інтерес до питань
світогляду, моралі, науки, техніки, мистецтва, спорту. Наявність
провідного інтересу. В яких гуртках і спеціальних дитячих установах
працює? Особливості читацьких інтересів, їх широта і стійкість.
Самостійність, критичність, гнучкість та логічність мислення.

3. Індивідуально-психологічні особливості учня. Його збудливість і
енергійність, врівноваженість і емоційна вразливість. Темп роботи і
мовлення. Чи легко він переходить від одного виду діяльності до іншого?

Наполегливість, упевненість, охайність учня, Рівень розвитку почуття
колективізму, обов’язку, власної гідності.

Скромність, сміливість, рішучість, правдивість, чесність,
самокритичність учня. Ставлення до вчителів, товаришів, батьків. До
якого виду діяльності має нахил? Яку діяльність може виконувати
найуспішніше? Яку професію в майбутньому хоче обрати? Схарактеризувати
загальні й спеціальні здібності учня.

III. Навчальна діяльність учня. Мотиви навчальної діяльності.

Ставлення учня до занять у школі. Чи є пропуски занять, їх причини.
Уважність на уроках. Якими навчальними предметами найбільше цікавиться?
Якість і систематичність виконання домашніх завдань. Які прийоми
індивідуального підходу використовувались у роботі з ним? їх наслідки.
Ставлення учня до оцінювання вчителем його успіхів і невдач у навчанні.
Успішність з різних навчальних предметів. Участь у предметних гуртках.
Які навчальні предмети опановує легко, а які з труднощами? їх причина.
Яких заходів було вжито для підвищення успішності з цих предметів і які
їх наслідки?

IV. Громадська активність учня.

Участь у громадському житті класу і школи. Які доручення має і як їх
виконує? Дисципліна учня (якщо він припускається порушень, то
схарактеризувати їх причини). Становище учня в класному колективі
(офіційний чи неофіційний лідер, лідер малої групи, не прийнятий у
колектив). Участь у суспільне корисній праці. Мотиви громадсько-корисної
діяльності.

Інтерес до суспільно-політичних подій в Україні та за кордоном. Почуття
національної самосвідомості.

Чи були спроби підвищити інтерес учня до громадської роботи? Якими
шляхами вони здійснювалися? їх наслідки.

Орієнтовна програма вивчення учнівського колективу

1. Склад класу за віком, національністю і статтю.

2. Актив класу. Наявність у нього авторитету серед учнів. Характеристика
активістів (ініціативність, самостійність, наполегливість, вимогливість,
організаторські здібності). Наявність у класі неофіційного активу, його
характеристика і стосунки з офіційним активом.

3. Стан згуртованості та організованості класу. Вміння розподілити
роботу і обов’язки. Вміння підкорятися розпорядженням уповноважених
осіб. Критика і самокритика в колективі. Стан дисципліни в класі.
Випадки порушення дисципліни та їх характерні причини. Взаємини між
учнями класу. На чому вони ґрунтуються: на спільній роботі, спільних
інтересах, визнанні авторитету, взаємодопомозі тощо? Наявність малих
груп, основа їх виникнення і ступінь зацікавленості загальними справами
колективу. Характер і спрямованість товаришування і дружби. Взаємини між
хлопчиками і дівчатками. Наявність кругової поруки в класі.

4. Ідейно-політична спрямованість колективу класу. Моральні переконання
та ідеали учнів. Інтерес до суспільно-політичних подій і соціальних
проблем у нашій країні та за кордоном. Рівень розвитку почуття
національної самосвідомості.

5. Успішність класу. Загальний показник успішності класу з навчальних
предметів. Ставлення учнів до окремих навчальних предметів і вчителів.
Взаємодопомога в навчанні. Дисципліна на уроках. Негативні моменти в
навчальній діяльності (списування, шпаргалки, підказування). Невстигаючі
учні, причини їх неуспішності.

6. Громадська робота класу. Інтерес класу до загаль-ношкільного життя і
участь у ньому. Місце суспільне корисної праці в житті колективу. Види
праці та характер її виконання класом. Вияви свідомої дисципліни в
праці. Громадські обов’язки учнів.

7. Кругозір учнів, їх загальний розвиток, інтерес до мистецтва,
літератури і спорту. Форми його вияву (колекціонування, читацькі
конференції, диспути, обговорення переглянутих кінофільмів, спектаклів
тощо). Культура мовлення.

8. Культура поведінки учнів у школі та поза нею. Ставлення до вчителів,
батьків і товаришів.

Хоч який би метод вивчення особистості або колективу застосовувався,
педагог повинен чітко уявити, для чого йому потрібні певні відомості про
об’єкт вивчення. Необхідна конкретна програма вивчення учня або
колективу.

Особистість формується і виявляється в різних видах діяльності. Що
свідомішою, активнішою та цілеспрямованішою є діяльність особистості, то
повніше й достовірніше виявляються її якості. Педагог бачить, як учень
ставиться до навчання, до фізичної праці, до спорту, до громадських
справ. Вияв певних рис у різних видах діяльності підвищує достовірність
даних про учня. Вивчення учня здійснюється у взаємозв’язку з колективом,
у системі колективних взаємин. Його поведінка залежить не лише від
особистих якостей, а й від характеру стосунків з колективом, специфіки
життя колективу. Педагог має знати специфіку впливу колективу на учня та
його реагування на цей вплив.

Особистість вихованця і сам колектив не є чимось застиглим і незмінним.
Вони проходять складний процес розвитку й формування. Тому дослідження
змін в особистості й колективі має практичне значення для виховної
роботи з ними, правильного прогнозування її змісту й добору методів та
форм виховного впливу.

За час навчання учень може побувати в різних класах та школах, однак
процес його вивчення повинен тривати всюди. Кожний новий вихователь перш
ніж почати вивчення і виховання нового учня, має встановити, що вже було
зроблено до нього, щоб продовжити розпочате.

Відомості про учня або колектив, отримані за допомогою одного методу,
потребують перевірки іншими методами, щоб гарантувати достовірність і
об’єктивність.

Вивчення і виховання здійснюються одночасно, взаємодоповнюються. Прийом
або метод вивчення особистості може бути водночас і методом її виховання
(бесіда, доручення та ін.). Аналіз реагування учня або колективу на
певний виховний вплив допомагає дібрати способи впливу для наступної
роботи.

Дані, отримані у процесі вивчення учня або колективу, слід одразу ж
використовувати у виховній роботі з ними.

Народна педагогіка про методи виховання: .

Добрий приклад кращий за сто слів.

Приклад кращий за правило.

Бурчання наскучить, приклад научить (приклад).

Шануй батька і матір.

Поважай старших (вимога).

Стид хоч і не дим, а очі виїсть.

Раз на віку спіткнешся, та й то люди бачать (громадсь-йа.” думка).

Перед тим як карати, полічи до ста.

Злість — погана порадниця (покарання).

Перехвалення — як пересолення (заохочення).

Не вчи дитину штурханами, а добрими словами.

Добрі діти доброго слова послухаються, а лихі й дрючка не бояться
(переконання).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020