.

Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
402 7195
Скачать документ

Моніторинг якості освіти: педагогічний аналіз

Сучасні соціально-економічні та політичні зміни стали передумовою
реформування національної системи освіти. Основною соціальною вимогою
українського суспільства є потреба в якості шкільної освіти

Ураховуючи інтереси суспільства, Національна доктрина розвитку освіти
визначає стратегічні напрями і наголошує на необхідності «підвищення
якості освіти, оновленні її змісту та форм організації
навчально-виховного процесу». Водночас держава бере на себе функції
забезпечення моніторингу освітнього процесу шляхом регулярного збору
інформації, об’єктивного аналізу та прийняття відповідних рішень.

Отже, основним засобом вивчення якості шкільної освіти є моніторинг,
система інструментарію якого здатна оцінити ефективність освітнього
процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення.

ДОСЛІДЖЕНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

У 90-х роках ХХ століття інтерес до моніторингу в педагогічній науці та
практиці активізується. Сучасні дослідження проблем моніторингу
вивчають: ефективність роботи початкових шкіл (Вілмс та ін.); рівень
розвитку моніторингу в межах загальноосвітніх навчальних закладів (А.
Вілохін, А. Ісаєва, Г. Сігеєва, В. Кальней, С. Шишов, Дж. Уілмс та ін.);
організацію поточного відслідковування системи набутих знань, умінь і
навичок учнів (В. Аванесов та ін.); оцінювання навчальних програм (Д.
Кемпбелл та ін.); добір еквівалентних груп, класів для вивчення
ефективності експериментальних і контрольних шкіл (Ч. Тедлі та ін.);
управління якістю освіти (М. Поташник); управління якістю освіти на
основі нових інформаційних технологій (Д. Матрос, Д. Полев, Н.
Мельникова та ін.); удосконалення організації освітнього процесу (Л.
Мойсеєва та ін.) та інші.

Натомість у сучасній українській педагогічний науці недостатньо
розроблені підходи до виявлення критеріїв якості шкільної освіти,
механізмів моніторингу та процесів його використання. Тому завдання
статті полягають в аналізі наукових підходів до використання моніторингу
як засобу вивчення якості шкільної освіти; у висвітленні процесу
організації підготовки та застосування моніторингу; визначенні функцій
моніторингу; інформаційному забезпеченні розробки та реалізації
моніторингу.

ПОНЯТТЯ МОНІТОРИНГУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У сучасному розумінні моніторинг виконує роль процесу діагностування.
Однак вимагає уточнення те, що діагностика не займала провідного місця у
практиці шкільної освіти. Нерідко такі проблемні моменти шкільного
життя, як міжособистісні стосунки, особистісний розвиток учнів, їхній
рівень навчальної мотивації та рівень тривожності, згуртованість
колективу вирішувалися емпіричним шляхом, без урахування наукових
підходів. Відтак, виникає невідповідність між реально існуючою практикою
та вимогами суспільства до якості шкільної освіти.

Упровадження педагогічного моніторингу дозволить психологізувати
педагогічну діяльність учителя, навчально-виховний процес, що підніме
професійний рівень педагогічних колективів, підвищить рівень якості
шкільної освіти. Результати педагогічного моніторингу дозволять
висвітлити позиції керівництва, виявити мікроклімат учнівського,
учительського, батьківського колективів, надаючи тим самим можливість
адміністрації школи, управлінням освіти аналізувати свої дії, відповідно
планувати педагогічну діяльність.

Моніторинг використовується в різних сферах суспільної діяльності, а
отже. належить до різних галузей наукового знання. Уперше моніторинг
було використано в ґрунтознавстві, в екології та інших науках. Так, в
екології за допомогою моніторингу проводяться спостереження за станом
навколишнього середовища з метою попередження екологічних катастроф.
Застосування моніторингу в медицині дає можливість виявити критичний
стан людини, що загрожує її здоров’ю. У психологічних науках моніторинг
використовують для виявлення тенденцій і закономірностей психологічного
мікроклімату як окремих колективів, так і окремої людини (А. Орлов та
ін.). Аналіз наукової літератури дає підстави вважати, що залишилося
мало галузей наукового знання, де б не використовувався моніторинг.

У соціології поняття «моніторинг» розглядається як систематичне
спостереження, оцінка і прогнозування стану оточуючого середовища,
обумовленого діяльністю людини (І. Бестужев-Лада та ін.); як систему
регулярних досліджень, мета яких полягає в науково-інформаційній
допомозі та реалізації соціальних програм (А. Толстих та ін.).

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

У педагогіці моніторинг має свої етапи становлення й розвитку. Інтерес
до моніторингу як явища педагогічного процесу вперше виникає в 30-ті
роки ХХ століття. Шлях становлення та розвитку моніторингу у світовій
системі педагогіки, за дослідженням О. Локшиної, пройшов три етапи.

Перший етап становлення (30-50-ті роки), посилаючись на американського
вченого Р. Тайлера, дослідниця відзначає як такий, що «вперше акцентував
увагу на можливості системного підходу в галузі моніторингу, починаючи
від адекватного структурування змісту освіти і закінчуючи ефективними
процедурами оцінювання навчальних досягнень учнів з основних дисциплін з
урахуванням не лише отриманих знань, а й набутих умінь і навичок».

Другий етап (60-70-ті роки) пов’язаний з діяльністю групи вчених Центру
порівняльних досліджень у галузі освіти (США), яка ініціює проведення
міждержавних моніторингових досліджень шляхом тестування навчальних
досягнень учнів.

80-90-ті роки (третій етап) – це час завершення формування моніторингу
як цілісної системи, що включає збір даних на різних рівнях освіти,
ураховує контекстуальну інформацію, ресурсний внесок, освітній процес та
освітні результати і передбачає інтерпретацію отриманих фактів з метою
вироблення плану подальших дій.

Отже, поняття «моніторинг» вивчається й використовується в межах різних
сфер науково-практичної діяльності, у тому числі педагогічної. Водночас
необхідно відзначити, що окремі аспекти цієї важливої проблеми ще
потребують вивчення. Насамперед виявлення різниці та визначення
особливостей між поняттями «навчальний моніторинг», «педагогічний
моніторинг», «моніторинг якості освіти», «моніторинг якості навчання»
тощо, категорії яких сучасними вченими розкриваються неоднозначно і
свідчать про різні підходи до їх використання.

Скажімо, Д. Матрос, Д. Полев, Н. Мельников розглядають моніторинг як
механізм контролю й відстеження якості освіти, постійне спостереження за
навчально-виховним процесом з метою виявлення його відповідності
бажаному результату або першочерговим пропозиціям, що дозволяє виявити
тенденції розвитку системи освіти. За переконанням учених, поняття
«освітній моніторинг» як категорія педагогічна й управлінська – не
копіює загальних положень теорії інформації, а переводить їх на мову
педагогіки, психології й управління. Дослідники вважають, що завдання
вчених полягає в конкретизації положень теорії, а завдання вчителя –
реалізувати їх у практичній діяльності.

Спираючись на теоретичні положення використання моніторингу шкільної
освіти, він має пройти такі етапи: визначення мети, завдання, процес
упровадження, організація моніторингу якості освіти.

взаємопов’язаних функцій: функції спостереження та функції попередження.
Функція спостереження дозволяє оцінити якість освіти порівняння її з
іншими результатами. Функція попередження є попередженням небажаних
результатів.

Натомість С. Шишов і В. Кальней убачають обмежений зв’язок моніторингу з
функціями управління. Проявляється він у тому, що функція управління
виступає основною точкою моніторингу. Загалом функції освітнього
моніторингу на кожному рівні змінюються і набувають специфічних
характеристик.

Відповідно до визначеної мети організації моніторингу якості шкільної
освіти передбачається формулювання основних завдань, що полягають у
такому: вивчення особливостей педагогічного, учнівського, батьківського
колективу напередодні проведення дослідження; збір інформації за
напрямами дослідження; визначення об’єктів дослідження (учень, клас,
навчальний заклад, регіон); підготовка діагностичного інструментарію,
відбір системи показників, на основі яких проводиться моніторинг якості
освіти; проведення систематичних досліджень щодо розвитку особистості
учнів з метою виявлення динаміки змін; підготовка щорічних звітів з
висвітленням результатів моніторингу.

У педагогічній практиці нерідко використовуються окремі елементи
моніторингу у формі контрольних робіт, екзаменів, інспекторських
перевірок. Однак вони недостатньо ефективні, оскільки такий моніторинг
має епізодичний характер, залишаючи без уваги сам процес навчання та
виховання. При цьому рідко використовуються діагностичні методики, за
допомогою яких можна виявити причини недоліків у роботі колективу,
зокрема виявити фактори, що впливають на успішність учнів.

В організації моніторингу розрізняють моніторинг результатів
експерименту в цілому і моніторинг результатів експерименту за окремими
напрямами. Моніторинг результатів експерименту в цілому проводиться на
основі єдиних методик та інструментарію, розроблених для всіх учасників
експерименту, а також із використанням власних розробок. Це дає
можливість відстежувати результати експерименту з єдиних позицій,
виявляти особливості та результати експериментальної роботи в місті,
районі або окремій школі. Необхідно відзначити, що ефективність
моніторингу різко знижується за умов, якщо не розроблені конкретні цілі
та задачі діяльності навчального закладу, а педагогічний колектив не
ознайомлений з кінцевими цілями і напрямками діяльності.

Важливим організаційним питанням є питання інформаційного впровадження
моніторингу як основного інструменту вивчення якості шкільної освіти;
хто розроблятиме та реалізувати моніторинг в освіті. Для навчального
закладу це можуть бути і самі педагогічні працівники, а також залучатися
фахівці педагогічної громадськості, незалежні експерти (суб’єкти
дослідження). Наступним кроком у питанні проведення моніторингу є
репрезентативна вибірка учасників експериментального процесу (контрольні
та експериментальні класи, навчальні заклади – об’єкти дослідження). Щоб
довести ефективність проведеного дослідження, необхідно підібрати
еквівалентні групи, що дозволяє зняти вплив багатьох факторів, які
викликають зміщення оцінок.

В організації моніторингу важливим є питання періодичності проведення
вимірів і циклічність, оскільки не всі показники мають однакову
динаміку. Деякі з показників мають недостатню динаміку розвитку, тому
немає необхідності проводити часті заміри, інші – навпаки. На даному
етапі підготовки моніторингу освіти це розробка та добір відповідного
діагностичного інструментарію: анкети (для адміністрації, учителя, учня,
батьків); рекомендації з проведення діагностування; аналіз інформації,
механізми обробки, збереження та розповсюдження інформації.

Моніторинг формується як багаторівнева система діагностичних процедур,
що проводяться з використанням методик, які об’єктивно висвітлюють
показники якісної освіти. Але при аналізі інформації виокремлюються
одиничні об’єкти та найбільш суттєві зв’язки між ними, а також
проводиться порівняння. У випадку відсутності подібного порівняння
система аналізу вважається закритою, і навпаки. Необхідно відзначити, що
кількісні виміри здійснюються будь-ким, а якісні виміри – експертом у
даній галузі. Одним з етапів процесу дослідження є відповідна
інтерпретація результатів дослідження фахівцями (переведення їх на мову
педагогіки, психології, управління) та підготовка відповідних
рекомендацій. Важливо, щоб оцінка (інтерпретація) була адекватною,
справедливою та об’єктивною.

Аналізуючи інформацію результатів дослідження, необхідно знати чинники,
що впливають на результати моніторингу і можуть мати позитивний чи
негативний наслідок:

чинники, що перекручують істинні оцінки (якість інструментарію,
професійність, підготовленість і часта зміна кадрів у процесі
експериментальної роботи, еквівалентність груп, перекручування
результатів, соціальне становище, зовнішнє середовище);

досконалість діагностичного інструментарію (соціально-психологічні,
психолого-педагогічні, медичні методи дослідження). Вимогами до
діагностичного інструментарію є: валідність, апробованість, зручність у
використанні, в окремих випадках анонімність;

професійність і відповідна підготовленість кадрів;

зміна кадрів у процесі дослідження;

періодичність проведення діагностування;

відбір (еквівалентність груп) учасників дослідження;

групова фальсифікація результатів;

вплив соціально-територіального середовища;

швидкість протікання періоду адаптації учасників дослідження;

фактори, що не змінюються з часом, і фактори, що змінюються.

Знання чинників, що впливають на результати моніторингу може бути
корисним для керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі
планування навчально-виховного процесу з метою покращення ефективності
навчання. Окрім того, є ряд чинників, що впливають на моніторинг якості
освіти, і навчальний заклад не може їх змінити, і чинники, що можуть
змінити заклад за відповідних умов. Саме питання моніторингу освіти
пов’язані з виявленням і регулюванням впливу чинників зовнішнього
середовища і внутрішніх факторів самої педагогічної системи.

Таким чином, на основі результатів експериментального дослідження та
теоретичного аналізу ми вважаємо, що наукова організація моніторингу
якості освіти дає можливість приймати відповідні управлінські рішення та
прогнозувати навчально-виховні ситуації на наступний навчальний рік;
оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до педагогічного
процесу; конкретно планувати роботу з відповідної проблеми з учителями
та учнями; створювати умови для порівняння власної оцінки діяльності
педагогічного колективу з незалежною оцінкою.

Перспективи подальшого педагогічного дослідження полягають у виявленні
передового педагогічного досвіду, його узагальненні та розповсюдженні;
ефективному використанні кваліфікації вчителя, практичного досвіду та
працездатності; відкритті нових проблемних ситуацій; плануванні роботи
методичного об’єднання вчителів, класних керівників; створенні ситуації,
за якої сам учитель зацікавлений у незалежній об’єктивній оцінці своєї
праці; забезпеченні механізмами регулювання цілей та шляхів їх
досягнення; виявленні помилок у самих цілях, планах, нормах, що
встановлені адміністрацією школи; можливості вчителям, батькам побачити
об’єктивну картину навчально-виховного процесу тощо.

Отже, моніторинг вивчається й використовується в межах різних сфер
науково-практичної діяльності, у тому числі педагогічної. Під
моніторингом ми розуміємо відповідні механізми контролю й відстеження
якості освіти, постійне спостереження за навчально-виховним процесом з
метою виявлення його відповідності бажаному результату. Моніторинг
якості освіти пов’язаний із такими педагогічними категоріями, як об’єкт
і предмет дослідження; постановка завдання; формування гіпотези; збір
інформації, планування, організація, систематизація; узагальнення та
обробка даних; формування наукових прогнозів і відповідних пояснень;
розробка та добір відповідного діагностичного інструментарію.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020