.

Миколенко Т.В.,

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
153 1865
Скачать документ

Миколенко Т.В.,

вихователь НВК № 1 м. Умань

Реалізація програмових завдань з креативного розвитку через інтерактивні
методи навчання.

З 2009 – 2010 навчального року педагоги дошкілля України працюють за
новою Базовою програмою «Я у Світі». «Я у Світі» – програма нового типу,
що передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника,
формування його особистості, створення в умовах дошкільного закладу
розвивального життєвого простору. Програма проголошує пріоритет принципу
активності, відповідно з яким дошкільник визнається активним суб’єктом
життєдіяльності зі своїм досвідом та особливим сприйняттям світу.
Впровадження в практику принципу активності розширює ступені свободи
дошкільника, активізує необхідність співвіднесення педагогом змісту й
форми подання нової інформації з життєвим досвідом, суб’єктивною
позицією дитини, привертає увагу педагога до створення сприятливих умов
для розвитку креативних здібностей, творчого ставлення дитини до життя.
Креативність стає пріоритетною лінією розвитку дошкільника як базова
якість особистості, її ядро, центральна характеристика. Вона чіткою
лінією прослідковується у чотирьох сферах життєдіяльності всіх вікових
груп Базової програми і реалізується через творчу форму активності.

Маємо надію, що педагоги – практики вже чітко розрізняють поняття
«креативність» та «творчість». Програма передбачає формування
креативності як загальної здатності до творчості – комплексу
інтелектуальних та особистісних якостей, що сприяє становленню і прояву
творчості, де творчість – особливий вид активності регламентованого,
перетворювального характеру. У філософській літературі є різні
трактування феномена творчості, його природи, об’єктивної основи,
структури творчого процесу, інформація про формування творчих здібностей
людини. Науковцями розглядається творчість як «активність»,
«діяльність», «процес», «вид діяльності», «тип діяльності», «форма» і т.
д. Різні його сторони відбиваються в поняттях: творчий початок, творчий
потенціал, творчі здібності, творчі можливості, творча активність,
творче ставлення, творча діяльність, творча праця, творча особистість.
Більшість пересічних людей розуміють творчість як наукові відкриття,
винаходи, створення нових музичних, художніх творів, рішення нових
завдань у праці. Така думка не є хибною, адже це найвищий рівень прояву
творчої активності, якої людина досягає у більш зрілому віці, але чи
можна її розглядати у дошкільному віці? Тому педагоги дошкільники
розглядають творчість у її розвитку, розрізняючи такі стадії її прояву:

Наслідування – копіювання готового. Потрапляючи у нову ситуацію, дитина
репродукує готовий спосіб дії, повторює його за дорослим заради
досягнення бажаного результату.

Творче наслідування – внесення елементів новизни, прояв самодіяльності
без внесення істотних змін у запропоновану іншими схему дій, зразок,
ідею. Це – перша заявка дитини про себе, своє бажання самовиразитися.
Саме на цій стадії вона ознайомлюється з різними варіантами здійснення
інноваційної діяльності, визначає свої переваги відповідно до власних
уподобань та вмінь.

Репродуктивна творчість – уміння взяти за основу запропоновану схему
(ідею), але переробити її, внести зміни. Тут дитина відпрацьовує
переробку інновацій, перевіряє їх відповідність вимогам ситуації,
вносить елементи новизни й оригінальності. Ця стадія притаманна
дошкільникам, яких можна назвати креативами.

Справжня творчість, створення нового. Вона не доступна дошкільникові:
адже створити оригінальну ідею можна лише на піку свого креативного
розвитку .

Для прояву дитиною творчої активності, важливими є умови, що
створюються для оптимального розвитку творчих здібностей. На думку
авторів програми (зокрема О. Кононко, О. Терещенко) ними є:

нерегламентоване середовище,

демократичні відносини,

можливість наслідувати творчу особистість.

На часі прогресує розвиток різноманітних технологій щодо створення
розвивального середовища, організації та проведення навчального процесу.
Творчий педагог легко зорієнтується в них, вибере особисто прийнятні для
нього та дітей методи та прийоми роботи, способи організації творчої
діяльності. Ми не вправі нав’язувати, просто хочемо поділитися досвідом,
тому пропонуємо кілька видів вправ, ігор, що реалізують завдання
програми з розвитку творчості у молодшому та старшому дошкільному віці з
використанням інтерактивних методів навчання. Адже інтерактивна
технологія організації навчання у руках творчого педагога на високому
рівні забезпечують вище згадані умови, через них легко реалізувати
завдання з розвитку творчої активності подані програмою та здійснити
поступовий перехід від стадії до стадії прояву творчості всіма дітьми.
Інтерактивні методи в своїй суті несуть творчий підхід: вирішення
завдань творчого характеру за різних умов (способів організації);
знаходження творчих підходів до співпраці педагога – дитини, дитини –
дитини або групи дітей; можливість самовиразитись кожній дитині в
різний час, за різних обставин; та головне підходити диференційовано до
здійснення креативного розвитку – через одну форму організації можна
реалізувати завдання різних вікових груп та різних сфер життєдіяльності.
Творча діяльність не регламентована одним заняттям чи будь-яким видом
діяльності, вона використовується як елемент: вправа, гра, дослід,
мовленнєве завдання; проводиться заплановано та спонтанно відповідно до
ситуації. Тому ми наводимо приклади можливих інтерактивних видів
діяльності за завданнями програми з різних сфер життєдіяльності для
дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

Сфера «Природа»

1. «Нові космічні планети» (інтерактивний метод( надалі ІАМ)
«Карусель»).

Завдання програми (надалі ЗП) молодший дошкільний вік (надалі м. д. в.):
розвивати чутливість до оригінального, здатність вдаватися до
пригадування відомого, виявляти самодіяльність.

ЗП старший дошкільний вік (надалі ст. д. в.): фантазує, вдається до
творчої уяви про Космос.

Опис гри. Діти стають у зовнішнє коло (рухоме), внутрішнє (нерухоме) –
столики з папером та олівцями, фломастерами. За сигналом педагога діти
рухаються за часовою стрілкою і малюють форму планети, уявні гори, сушу,
воду, квіти, хвіст. Педагог слідкує за рухом зовнішнього кола, щоб діти
встигали домальовувати задумане, але на кожному листі домальовували
тільки один елемент. По закінченню гри разом називають фантастичні
планети.

2. «Дослідники» ( ІАМ «Займи позицію»)

Варіант 1.

ЗП мол. д. в.: розвивати здатність робити елементарні припущення,
обґрунтовувати хід думок.

Опис гри. Дітям показують ілюстрації з проблемами екологічного змісту
(Н: пташка випала з гнізда, хлопчик протягує до неї руки) та надається
право зайняти позицію щодо подальших дій хлопчика – забере додому,
покладе пташеня у гніздо, свій варіант. Діти підходять до умовних
позначень вибраного варіанту, обґрунтовують свій хід думок, доводячи, що
їх вибір правильний. Далі педагог надає можливість змінити свій вибір.
Де група дітей стає більшою вважається, що їх переконання вдаліші. Це не
завжди буде правильний погляд, що відповідає нормам природокористування
та охорони. Та творчий педагог ненав’язливо спрямує думки дітей у
правильному напрямку.

Варіант 2.

ЗП ст. д. в.: спонукати до аналізу явищ, розмірковувати з приводу
нового, незрозумілого, дивного намагатись дослідити його.

Опис дослідження. Дітям пропонують провести будь-який дослід і,
висовуючи гіпотезу, зайняти відповідну позицію (Н: Чи потоне яйце у
солоній воді? Позиції: так, ні, не знаю ), висловити свої думки,
припущення. Далі проводиться дослід, робляться висновки і займається
відповідна позиція.

3. «Спільний виріб» (ІАМ «Робота в парах»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність проявляти творчість у роботі з
природнім матеріалом за нових умов.

ЗП ст. д. в.: спонукати експериментувати з природнім матеріалом, робити
самостійні відкриття.

Опис завдання. Дітям пропонується із знайомого природного матеріалу
виготовити спільний виріб удвох : придумати його, поділити, хто що
робитиме, зробити свою частину, об’єднати, готовий виріб разом назвати
.

4.«Знайомство з новим мешканцем куточка природи» (ІАМ «Робота в групах»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність помічати нове, невідоме, проявляти до
нього підвищений інтерес, ставити про нього багато запитань,
співвідносити з уже знайомим, схожим, прагнути з допомогою дорослого
обстежувати його, досліджувати.

ЗП ст. д. в.: спонукати експериментувати з природними об’єктами,
обережно досліджувати, запитуючи у дорослого про правомірність своїх
дій; збагачуватись цікавою інформацією про тварин

Опис роботи в групах. Педагог приносить малознайому тварину ( ящірка,
шиншила, в’юн) в куточок природи. Запитує у дітей, що вони про неї
знають, виникає проблема – чи може тварина жити в куточку природи; якщо
так, то як за нею доглядати. Вихователь пропонує поділитися на групи і
знайти якнайбільше інформації про дану тварину. Завдання для окремих
груп:

розглянути тварину, виділити будову, назвати схожих;

переглянути енциклопедії, книги де є коротка інформація про дану тварину
(зачитує педагог);

запитати у «знавців» (дорослий або наперед підготовлена дитина);

прочитати коротку цікаву інформацію (за умови, що діти уміють читати),
можливі художні твори (загадки, віршики).

По закінченню роботи в групах, проходить обмін інформацією та
розв’язання проблеми.

5. «Розмова берізки та струмка (собаки та трави)» (ІАМ «Рольові ігри»)

ЗП м.д.в.: розвивати чутливість до оригінального, здатність виявляти
самодіяльність, пригадувати уже відоме про природне довкілля,
реалізовувати його в нових завданнях.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність використовувати набуті знання для
вигадки, фантазування.

Опис роботи по складанню мовного етюду. Дітям пропонується пригадати, що
вони знають про той чи інший об’єкт, їх взаємозв’язки у природі;
подумати, що можна нам запитати у об’єкта, що може він запитати у нас
або у іншого об’єкта. Далі педагог пропонує скласти діалог двох об’єктів
природи, спочатку можлива допомога дорослого, потім діти самостійно
виходять за межі запропонованого.

5.«Як приходить весна» ( ІАМ «Незакінчені речення»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність пригадувати відоме, вдаватись до
асоціативних зв’язків; відкривати для себе проблеми, яку важко пояснити.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність аналізувати причини виникнення явищ,
встановлювати взаємозалежності між різними об’єктами природного
довкілля, розмірковувати з приводу нового, незрозумілого.

Опис вправи. Педагог пропонує поступово прослідкувати як приходить
весна. Вихователь починає думку діти її закінчують.

Н: – День став більшим, стало більше…

Сонце піднімається вище, стає …

Стає тепло, розтає…

Прогрівається земля, росте (прокидаються)…

З’являються комахи , повертаються (розквітають)… ітд.

6. «Пристосування тварин» (ІАМ «Мозковий штурм»)

ЗП м. д. в.: спонукати робити нескладні припущення про невідоме,
відкривати існування питань, що не може пояснити.

ЗП ст. д. в.: спонукати аналізувати причини виникнення явищ,
збагачуватись цікавою інформацією.

Опис вправи (актуалізація знань, з’ясування невідомого).Педагог пропонує
швидко пригадати, що діти знають про пристосування тварини (наприклад
зайця). Діти швидко та коротко розповідають : чому у зайця довгі вуха
та задні лапи, міняється хутро, чому не має постійної домівки, чому
зайчиха приводить зайченят кілька разів на рік; чим відрізняються дикий
кріль від зайця? На якомусь із запитань виявляється нестача знань, що
спонукає до пошуку інформації.

Сфера «Культура»

1. «Друге життя покинутим речам» (ІАМ «Мікрофон»)

ЗП м. д. в.: залучати до експериментування в предметному довкіллі,
проявляти винахідництво, елементарне раціоналізаторство.

ЗП ст. д. в.: спонукати варіювати, експериментувати, наполегливо шукати
рішення; ніколи не задовольнятися репродукуванням готового, відтворенням
знайомого.

Опис бесіди до заняття. Педагог показує покидьковий матеріал (
пластикова пляшка, пусті сірникові коробки, фантики від цукерок).
Запитує:

– На що вона схожа пластикова пляшка?

– Як можна використати ЇЇ?

&

&

gdiAA

&

&

F

&

– Які деталі добавити? і тд.

2. «Маленькі художники» (ІАМ «Карусель»)

ЗП м. д. в.: спонукати застосовувати набуті раніше знання, художні
навики в незвичних ситуаціях.

ЗП ст. д. в.: спонукати не задовольнятись репродукуванням знайомого,
відчувати задоволення від процесу творення.

Опис гри. Діти поділяються на два кола: внутрішнє (нерухоме) – діти
стоять обличчям до середини кола, вони відгадуватимуть малюнки на дотик;
зовнішнє (рухоме) – діти розвернені до внутрішнього кола, рухаються по
колу за сигналом вихователя, малюють знайомі фігури пальцем на спині
товариша, що стоїть перед ним. Коли діти проходять повний круг,
проходить заміна кіл місцями. Аналогічно можна провести роботу в парах.

3. «З чого зроблена іграшка» (ІАМ «Метод ПРЕС»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність доречно використовувати набуті знання у
у незвичних ситуаціях.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність цілеспрямовано обстежувати,
досліджувати, наполегливо шукати рішення.

Опис завдання. Педагог роздає дітям предмети зроблені з різних
матеріалів. Для старших дошкільників з проблемним вирішенням (залізний
судок, що не тоне; важка дерев’яна куля ,що тоне). Надає можливість
дітям обстежити предмет різними способами. Діти називають матеріал з
якого виготовлений предмет і доводять свою думку, вживаючи вислови: «Я
вважаю…», «Тому, що…», «Отже, це…».

4.«Що я знаю про транспорт» ( ІАМ «Навчаючи учусь»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність диференціювати знайоме та незнайоме,
зосереджувати увагу на останньому, доречно застосовує набуті раніше
знання.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність виокремлювати з поданої інформації
нове, задовольняючи свій інтерес.

Опис гри. Попередньо до проведення гри діти знаходять інформацію про
даний вид транспорту (наприклад молодші дошкільники про транспорт
спеціального призначення, а старші поглиблено про сільськогосподарську
техніку). Вихователь попарно роздає картки з зображенням одного
автомобіля чи трактора. Діти повинні знайти свою пару за картинкою і
розповісти один одному те, що знають. Дорослий запитує у дітей знання
того, що вони тільки що довідалися.

5.«Маленькі перетворення» (ІАМ «Рольова гра»)

ЗП м. д. в.: розвивати елементарну здатність творчо перевтілюватися,
виявляти зачатки особистої позиції в процесі перевтілення у образ.

ЗП ст. д. в.: спонукати до творчої ініціативи, відчувати задоволення від
процесу творення.

Опис по складанню мовного етюду. Педагог пропонує дітям зобразити різні
предмети (гарячий чайник, годинник, телефон). Дитина-актор показує –
глядачі відгадують, який це предмет. Потім ставлять запитання:

Хто ти?(чайник, телефон, годинник)

Що тобі подобається?

Від яких дій ти незадоволений?

Що ти відчуваєш, коли…( ставлять на плиту; ніхто не бере трубку, коли
хтось дзвонить, зупинились стрілки)?

6.« Нащо схожа ляпка» (ІАМ « Ротаційні трійки»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність відходити від шаблону, проявляти
вигадку, фантазію.

ЗП ст. д. в.: спонукати до цілеспрямованого обстеження, варіювання, не
задоволення готовим рішенням.

Опис гри. Діти діляться на трійки. Педагог роздає трійкам листочки з
зображенням ляпок, які нагадують різні предмети чи живі об’єкти.
Важливо, щоб при розвертанні листка можна було уявити щось інше. Діти
за сигналом вихователя змінюють трійки, називають варіанти побаченого.
Дошкільнята, що мають сталу позицію «збирають» назви ляпок і по
закінченню гри оголошують їх.

Сфера « Люди»

1 «Запитай у товариша» (ІАМ «Навчаючись учусь»)

ЗП м. д. в.: вчити бачити у спілкуванні людей нескладні для сприйняття
проблеми, з допомогою інших та самостійно знаходити доступні шляхи їх
розв’язання.

ЗП ст. д. в.: спонукати варіювати свою поведінку, висловлювання,
звертання до однолітків, виступаючи у стосунках дослідником.

Опис гри. Попередньо з дітьми проводиться бесіда про ввічливе звертання
та слова подяки. Далі дітям пропонується знайти співбесідника за умовною
позначкою ( розділене зображення предмета, тварини) і що небудь запитати
про зображене. Важливо, щоб предмети та тварини були добре знайомі
дітям. Пропонуючи завдання перший раз педагог не наголошує на ввічливому
звертанні та подяці. Після першого обміну знаннями, запитує дітей, як
вони зверталися один до одного. Далі проводиться ще одна спроба обміну
інформацією, але звертається увага на ввічливе звертання. Після
виконання завдання проходить обговорення:

Чи всі почули слова ввічливості?

Перший чи другий раз було приємно відповідати? Чому?

2. «Правильний вибір» (ІАМ «Займи позицію»)

ЗП м. д. в.: спонукати визначати межу припустимої поведінки відносно
рідних, спираючись на власний досвід.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність помічати зміни в зовнішності, настроях
рідних та близьких, робить елементарні умовисновки, варіює свою
поведінку, стиль діяльності відносно них.

Опис розв’язання проблемної ситуації. Дітям пропонується проблемна
ситуація і надаються варіанти дій відносно неї, потрібно зайняти
відповідну позицію.(Наприклад, мама захворіла(запропонувати уявити,
показати хвору людину), ваші дії:

– не шумітиму, займусь малюванням;

– запитаю маму, що їй треба (подам ліки, принесу ковдру);

– свій варіант ).

Діти обґрунтовують свій вибір, висловлюючи хід своїх думок. Вислухавши
всіх бажаючих, діти можуть змінити свою позицію, перейти до іншої групи.
Де дітей стане більше той вибір вважатиметься найбільш правильним.

3. «Зустріч у автобусі» (ІАМ «Рольова гра»)

ЗП м. д. в.: спонукати проявляти ініціативу, розвивати здатність
спиратися на власний життєвий досвід у визначенні припустимої межі
поведінки в спілкуванні з людьми різного віку.

ЗП ст. д. в.: спонукати виступати у стосунках з дорослими дослідником,
варіювати свою поведінку, освоювати правило доцільну поведінку.

Опис рольової гри. Дітям пропонується розіграти ситуацію зустрічі у
маршрутному транспорті дитини та літньої бабусі, двох друзів, дорослого
чоловіка та жінки. Попередньо обговорюється сюжет ( привітання, хтось
поступається місцем), розглядаються доцільні для різних вікових груп
звертання та моральні дії. Вихователь може одну роль взяти на себе
(розіграти негативну ситуацію, створити нову), а дітям дати можливість
обговорити.

4.«Виріб для матусі» (ІАМ «Мікрофон»)

ЗП м. д. в.: розповідати про різні засоби та прийоми виготовлення
сюрпризу для мами, розвивати передчуття її задоволення , заради якого
докладалися зусилля.

ЗП ст. д. в.: спонукати уявляти зміни зовнішності, настрою рідної
людини, зіставляти знайомі прояви поведінки з уявними, робити рідних
предметом цілеспрямованого спостереження, радіти своїм відкриттям.

Опис підсумку заняття з виготовлення виробів для мам. Після закінчення
роботи педагог бере на себе роль кореспондента і розпитує дітей:

Що ви сьогодні виготовляли?

Для кого цей подарунок?

Чи все в тебе вдалося?

Ти розповіси мамі про труднощі, які в тебе виникли і як ти їх виправив?

Як можна лагідно назвати маму при звертанні до неї?

Що ти їй скажеш, коли даруватимеш свій виріб?

Матуся зрадіє сюрпризу? Покажи як.

Що ти їй побажаєш?

Що вона відповість?

Якщо дитина затрудняється відповісти про реакцію мами на подарунок,
запропонувати подивитись на маму під час дарування і гарно запам’ятати,
яка вона лагідна, добра, весела.

5.«Розмова по телефону» (ІАМ «Робота в парах»)

ЗП м. д. в.: спонукати співвідносити обраний стиль поведінки, розмови з
реакцією дорослого, у разі потреби вносити у нього корективи.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність варіювати свою поведінку,
висловлювання, прагнення визначати межу соціально прийнятної, схвальної
поведінки.

Опис вправи. Діти діляться на пари. Педагог пропонує пограти у гру
«Розмова по телефону» без обговорень. Діти розігрують діалоги: розмова
друзів, бабусі і онуки, незнайомих людей.; вихователь фіксує помилки у
спілкуванні, дає поради, робить зауваження. Учасники розмови повинні це
враховувати, швидко змінювати стиль розмови.

Сфера «Я сам»

1. « А у мене …» (ІАМ « Робота в парах»)

ЗП м. д. в.: спонукати досліджувати власне тіло, обличчя, вбрання,
запитувати про них у дорослих, однолітків.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність спостерігати за собою, порівнювати з
однолітками.

Опис вправи. Діти обирають собі пару, отримують завдання знайти те, чим
вони зовні відрізняються один від одного. Потім розповідають про себе
починаючи словами «А у мене…», «Я маю…», «Тільки у мене є…».

2. «Був собі я» (ІАМ «Незакінчені речення»)

ЗП м. д. в.: спонукати розглядати себе в дзеркалі, помічати зміни у
зовнішньому вигляді, робити спроби вносити зміни у вираз власного
обличчя.

ЗП ст. д. в.: розвивати вміння спостерігати за собою, зосереджуватись на
власних почуттях, аналізувати їх.

Опис мовної вправи до складання розповіді про себе. Діти розміщуються
навпроти дзеркала (для варіацій виразу обличчя), кілька секунд
розглядають себе. Педагог пропонує кожній дитині розповісти про самого
себе, продовжуючи речення, що починає він:

Тебе звати…

Твоє ім’я означає…( ст. д. в.)

Ти…(хлопчик, дівчинка)

У тебе…(очі, волосся – вказати колір)

Найбільше тобі подобається….

Тобі весело, коли…

Тобі сумно, коли…і тд.

Діти продовжують речення, вихователь схвалює нетипові відповіді, що
відрізняються від попередніх, спонукає емоційно відображати почуття в
дзеркалі.

3. «Я актор» (ІАМ «Карусель»)

ЗП м. д. в.: сприяти реалізації спроб вносити зміни у вираз власного
обличчя, пози.

ЗП ст. д. в.: розвивати здатність варіювати вирази обличчя, змінювати
жести, відкривати в собі різні «Я».

Опис вправи по підготовці до театральної діяльності. Діти стають у два
кола: внутрішнє ( нерухоме) тримає картинки з зображенням настрою (м. д.
в.) або людини, що переживає певні почуття (ст. д. в.); зовнішнє
(рухоме) – рухається за сигналом вихователя, впізнає та називає настрій,
почуття, намагається мімікою, жестами відтворити. Важливим є вміння
дітей внутрішнього кола добре знати прояви основних емоцій, щоб
допомогти, підказати тим у кого не виходить.

4.«Я у мами найкращий» (ІАМ «Навчаючи учусь»)

ЗП м. д. в.: розвивати здатність помічати зміни в собі, уточнювати
інформацію у дорослого.

ЗП ст. д. в.: спонукати цікавитись думкою дорослих про себе.

Опис спільної гри батьків та дітей під час батьківських зборів,
відкритого заняття. Педагог пропонує батькам вибрати три позитивні
якості, що є у їхньої дитини і назвати їй їх (доброта, ласка, розум,
сила, сміливість, почуття гумору та ін.). Дітям дається завдання підійти
до мами чи тата і запитати: – Мамо, яка я у тебе? Потім діти
повертаються на місця і розповідають, про кого як сказали мама чи тато.
За даним зразком діти можуть почути від батьків лагідні слова, відповіді
на цікаві запитання про себе.

5. «Я мрію стати…» (ІАМ «Мікрофон»)

ЗП м., ст. д. в.: спонукати дітей уявляти себе у майбутньому, вдаватися
до вигадки.

Опис заключної бесіди про сім’ю (м. д. в.) та професії ( ст. д. в.).
Після проведення відповідно до теми заняття провести опитування:

Ким ти станеш, коли виростеш?

Чому?

6. «Що я робитиму?» (ІАМ «Мозковий штурм»)

ЗП м. д. в.: спонукати до розглядання різних форм поведінки, передбачати
наслідки.

ЗП ст. д. в.: формувати розуміння ступеня своєї свободи, простору «Я»,
експериментувати з можливістю впливати на ближнє та дальнє оточення.

Опис розв’язання проблемної ситуації. Педагог у рамках правового заняття
пропонує дітям ситуацію: «Я провинився. Мама дуже сердита і не дозволяє
подивитися улюблену телепередачу ( грати з дворовими друзями)».Запитує:
«Що ви робитимете?».Діти висловлюються всі хто хоче, вихователь не
ставить ніяких запитань, не обговорює, не виправляє, але запам’ятовує
всі ідеї. Коли всі висловились, педагог коротко висловлює свою думку, і
тоді починається обговорення. Дітям надається можливість вибрати
найбільш дієвий або компромісний варіант. Завдання даного типу можна
реалізовувати і через ІАМ «Займи позицію».

PAGE \* MERGEFORMAT 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020