.

Інтерактивні форми і прийоми роботи на уроках читання, що сприяють розвитку читацьких навичок молодших школярів (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
138 2612
Скачать документ

Інтерактивні форми і прийоми роботи на уроках читання, що сприяють
розвитку читацьких навичок молодших школярів

Ця тема випливає з головних завдань молодшої школи: навчити учнів
читати, писати, рахувати, а також сформувати в них стійкий психомоторний
алгоритм навчання через розвиток операцій мислення, запам’ятовування,
уваги (довільної, недовільної), навичок усного і письмового мовлення;
формування і розвиток в учнях навичок суспільної поведінки, стимуляція і
розвиток їх позитивних індивідуальних якостей.

Досвід 25-ти років роботи у молодших класах поступово привів мене до
розуміння того, що клас на уроці, а тим більше поза уроком, не є
однорідною безликою масою з єдиною думкою, однаковим світосприйняттям.
Клас – це тимчасовий колектив особистостей, неповторних
індивідуальностей. А тому вчитель сам має бути особистістю, гарантом
права маленької людини на індивідуальність. То ж вважаю своїм завданням:
допомогти кожній такій індивідуальності у самореалізації через
особистісно – зорієнтоване навчання і виховання. Учитель для учня має
бути своєрідним містком між мікросоціумом сім’ї та суспільним
макросоціумом. Міцність цього містка – у доброті і мудрості вчителя,
його вмінні дати кожному учневі початки освіти як базис для його
подальшої самоосвіти, виявити і якнайповніше розкрити його здібності,
таланти. Зрештою, такий підхід, виражений терміном „Особистісно
зорієнтоване навчання і виховання” є компонентом педагогічної ідеї
В.О.Сухомлинського – ідеї гуманізації школи.

Ця ідея є особливо актуальною сьогодні – в непростих умовах техногенного
та інформаційного перенавантаження і ринкового середовища, де часто
втрачається, губиться гуманне, людяне, духовне.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи
повинен володіти певними якостями:

* гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

* самостійно і критично мислити;

* уміти бачити і формулювати проблему (в особистому, професійному,
суспільному плані), знаходити шляхи раціонального вирішення;

* усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані
в оточуючому середовищі;

* бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

* уміти працювати з інформацією (збирати потрібні факти, аналізувати їх,
висувати і обгрунтовувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні
узагальнення, співставлення з аналогічними або альтернативними
варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити
аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем;

* бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти
працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях;

* уміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, моральних
якостей, культурного рівня.

Оскільки вчитель виступає в ролі організатора всіх видів діяльності учня
як компетентний консультант і помічник, його професійні вміння повинні
бути спрямовані не тільки на суто дидактичні аспекти (викладання
матеріалу, контроль його засвоєння тощо), а й на системну діагностику
діяльності учнів, їх інтелектуального і творчого розвитку, їх фізичного
і морального здоров’я, що є стратегічним завданням національної програми
„Освіта”.

Сучасне життя висунуло суспільний запит на виховання творчої
особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно
мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі і нестандартні
рішення.

Оскільки метою особистісно-зорієнтованого навчання є
психолого-педагогічна допомога дитині в становленні її суб’єктності,
культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні, вважаю
своїми пріоритетними завданнями:

* розвити індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня;

* максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний
(суб’єктивний) досвід дитини;

* допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись і
самореалізуватись, а не формувати попередньо задані якості;

* сформувати в учнів особисту культуру життєдіяльності, яка дає
можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя.

У своїй роботі я намагаюся дотримуватись принципів диференціації
(профільної, рівневої) та індивідуалізації навчання на
інтегративно-гуманістичних засадах; модифікувати наявні базові
дидактичні матеріали та методики з урахуванням індивідуальних
здібностей, можливостей та інтересів своїх учнів.

На моє переконання, позитивних результатів у втіленні ідеї гуманізації
навчання і виховання на основі особистісно-зорієнтованого підходу можна
досягти лише за наступних умов:

* застосування інновацій у навчально-виховному прцесі;

* постійний психолого-педагогічний моніторинг з метою вивчення
інтересів, потреб та стану здоров’я дітей;

* індивідуальний вибір оптимального об’єму розумового і фізичного
навантаження;

* комплексне використання індивідуальних і групових форм впливу на
особистість учня.

Важливим фактором і досить дієвим засобом у забезпеченні сприятливого
психологічного середовища для оптимізації навчально-виховного процесу є
практика безбального навчання в перші роки навчання і перебування дитини
в школі.

По-перше, навчання без оцінок сприяє поступовому переходу від дошкільної
форми навчання до шкільної, знімає психологічний стрес, робить
відвідування школи бажаним, посилює індивідуальний вплив на учнів і
урізноманітнює спілкування з їхніми батьками. В.О.Сухомлинський писав,
що діти приходять до школи з відкритою душею, із щирим бажанням вчитися.
Малюка лякає навіть думка про те, що на нього можуть дивитися як на
ледаря чи невдаху. Він ще не здатний мислити абстраговано і його
сприйняття оточуючої дійсності є емоційно-конкретизованим. І вогник його
бажання добре вчитися дуже легко загасити необережним дотиком до
дитячого серця – критикою, негативною оцінкою „у цифровому вираженні”.
Натомість, словесна оцінка для дитини вагоміша і важливіша, бо вона їй
зрозуміліша, оскільки базується на власному життєвому досвіді. Крім
того, через словесне оцінювання є можливість детальніше виявити
ставлення до особистості кожного конкретного учня.

В.О.Сухомлинський писав: „Оцінка – це наше ставлення до учнів. Учень іде
до школи не за знаннями, а для того, щоб отримати задоволення. А
задоволення дитина отримує від того, що вона пізнає на уроках”. Отже, у
молодших класах на перших етапах навчання має домінувати оцінка у
вигляді вмотивованого оціночного судження, що дає учневі змогу
усвідомити, як саме він впорався із роботою, що вийшло добре, в чому
помилка, як краще її виправити. Таку оцінку треба висловити таким чином,
щоб дитина не втратила стимул до праці.

th

???????¤?¤?$???????m?аю у різних формах – словесно, мімікою, жестом,
інтонаційно: „Справився”, „Вже краще”, „Чудово”, „Видно, що старався”,
„Задоволена твоєю роботою” та ін. Таким же чином я висловлюю зауваження,
заперечення, осуд: „Спробуй не поспішати”, „Обведи зразок і напиши так
само”, „Як ти думаєш, що саме в тебе вийшло не так, як на зразку?” тощо.
Словесне оцінювання може бути розгорнутим (аналізую роботу учня,
коментую спосіб виконання, вказую на те, що варте уваги, показую
найраціональніші способи роботи, пояснюю можливість сказати ясніше,
точніше). За необхідності роз’яснюю, за яких умов учень в перспективі
може одержати найвище схвалення.

Ось деякі приклади словесного оцінювання моїх учнів

12 – бездоганно, блискуче, надзвичайно;

11 – довершено, чудово, зразково,прекрасно;

10 – молодець, дуже гарно, розумник, молодчинка;

9 – дуже гарно, старанно;

8 – старався добре, добре;

7 – маєш рацію, задоволена твоєю роботою;

6 – активний, непогано, старався;

5 – зосередься, зверни увагу на…, уважніше;

4 – можеш краще, не поспішай;

3 – повтори…, повернись до…, допрацюй, закріпи;

2 – пораду знайдеш на сторінці…, звернись за допомогою до…;

1 – обведи зразок і напиши так само, спробуй ще.

Безбальне оцінювання виявилося важливим мотиваційним фактором досягнення
успіхів. Воно створює сприятливий психо-емоційний фон для формування
адекватної самооцінки. Безбальне оцінювання покращує стосунки між
батьками й дітьми. Батьки уважніше стежать за успіхами своїх дітей,
частіше спілкуються з учителем, прагнуть знати про свою дитину більше.

Згідно з принципами науковості та інтегративності навчання, у своїй
роботі я взяла за основу дуже ефективні технології навчання, такі як
коопероване навчання і особистісно зорієнтоване навчання.

В основі кооперованого навчання лежить організація співробітницького
навчання учнів за допомогою різноманітних засобів групової роботи. Вона
грунтується на взаємодопомозі учнів, кожний з яких зберігає свою власну
ідентичність. Враховуючи особистісно зорієнтоване навчання я розподіляю
учнів на різнорівневігрупи (предметна диференціація), в яких діти мають
можливість працювати на тому рівні, який для нього сьогодні можливий
ідоступний. Також у своїй роботі я враховую принцип духовної
диференціації з урахуванням особистісних відмінностей, пов язаних із
традиціями сім ї, моральності. Цей принцип особистісно зорієнтованого
навчання має важливу роль, тому що весь процес навчання в моїй практиці
протягом останніх 10 років відбувається в умовах багатонаціональної
школи.

Одним з ключових компонентів моєї роботи є навчання читанню – процесу,
що лежить в основі отримання знань з будь-якого предмета. Саме через
книгу дитина вчиться сприймати оточуючий світ, отримує знання про нього.
Саме друковане слово є для людини основним носієм інформації.

Як і багато інших вчителів, я стикаюся з проблемою: навчившись грамоті,
учні дуже нелегко оволодівають мистецтвом свідомого читання, тим більше
що цей процес проходить дуже нерівномірно, зважаючи на неоднакові
моторно-психологічні властивості різних учнів. Тому на уроках читання я
враховую такі фактори:

* загальний рівень класу;

* рівень кожного учня окремо;

* сприйняття читацького матеріалу класом вцілому та кожним учнем окремо.

Врахувавши ці фактори, я намагаюсь добирати найоптимальніші для даного
класу і кожного учня окремо дидактичні методи і прийоми. При підготовці
уроку я насамперед встановлюю, який саме компонент навичок читання
доцільніше формувати і розвивати на основі відповідно підібраного
текстового матеріалу. Тому підібрані завдання, як правило, відповідають
поставленій меті.

Кожен урок читання складається з таких елементів і завдань:

І. Актуалізація знань.

* вправи на дихання;

* артикуляційні вправи;

* вправи на темп читання;

* вправи на тембр читання;

* вправи на висоту голоса;

* вправи на правильність;

* вправи на свідомість;

* вправи на мелодику.

ІІ. Робота з новим текстом на уроці.

* ознайомлення (1-2 кл. – вчитель, 3-4 кл. – сильний учень)

* багаторазове читання з різними видами завдань:

– ковзне читання;

– вибіркове читання;

– уточнююче читання;

– доведення думки словами з тексту;

– діалоги;

– багаторазове механічне перечитування (ланцюжком, у парах, „буксир”,
„коректор”, „дощиком”, „сонечком”, скоромовкою, „ну, постривай”,
„віконечко”, „як директор” тощо.

ІІІ. Закріплення отриманих знань.

* читання тексту в особах (залежить від тексту);

* виділення і перечитування найголовнішого в тексті;

* характеристика героїв через сюжетну лінію тексту або словами автора;

* визнчення частини, яка виражає головну думку тексту;

* поділ тексту на смислові частини.

Домашні завдання по тексту добираю за принципом доцільності: такі, що
мають елемент творчості, стосуються емоційного сприйняття дітьми.
Потреби у перечитуванні опрацьованого тексту на наступному уроці немає.
Якщо ж домашнім завданням є новий текст, він повинен мати смислову
„прив’язку” до робочого тексту на уроці. Наприклад, працюючи вдома, учні
повинні знайти спільне і відмінне.

На уроках читання, як і на уроках з усіх інших предметів, я дотримуюсь
таких правил:

1. Ніколи і нічого не робити за учнів.

2. Ставити перед учнями такі завдання, з якими вони впораються. І не
тому, що так їм легше, а тому, що їм цікаво, вони це хочуть зробити, бо
володіють достатнім досвідом, знанням і навичками, щоб проявити
самостійність і творчість у виконанні саме такого завдання.

3. Уважно слідкувати за рухом кожного учня, в той же час не стаючи
стороннім контролером за ходом процесу засвоєння матеріалу дітьми.

4. Постійно знайомити дітей з тими засобами, які винайшло людство для
7-9-річних читачів, щоб вони успішно оволодівали мистецтвом читання,
формувати в них потребу користуватися цими засобами систематично. У
своїй роботі з учнями – на уроках читання, розвитку мовлення,
народознавства, на годинах спілкування – я використовую твори
В.О.Сухомлинського та його метод проведення уроків на природі .

Органічним компонентом навчально-виховного процесу є позакласна робота.
У широкому сенсі така робота включає в себе спілкування з батьками
учнів, підготовку і проведення концертів, вечорів, ранків, конкурсів,
свят, екскурсій тощо, також розробки-сценарії найбільш цікавих і вдалих
позакласних заходів.

Головним результатом своєї роботи я вважаю той факт, що після закінчення
молодшої школи рівень знань, умінь і навичок, загальної освіченості і
культури моїх учнів, переважна більшість яких не виявляла особливих
здібностей на початку навчання, був оцінений як високий або середній.
Вкрай важливим і дуже приємним є те, що в процесі навчання між мною,
учнями та їх батьками встановилися щирі, добрі відносини, які
підтримуються і досі, навіть після закінчення учнями 11-го класу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020