Реферат на тему:

Інноваційність і вища освіта

На сучасному етапі проблематика інновацій вже вийшла за межі власне
економічних концепцій та підходів і все більш активно включає проблеми
педагогіки, психології, соціології, загальної теорії управління та інших
дисциплін. Ця проблематика розглядається як основа для планування та
проведення нових комплексних досліджень. Важливою складовою загальної
інноватики є проблеми педагогічної інноватики — спеціальної наукової
дисципліни, що розкриває загальні засади теорії педагогічних
інноваційних процесів. За визначенням І.М. Дичківськоі, педагогічна
інноватика — вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання
педагогічних новацій. Слід врахувати ту обставину, що будь-які інновації
характеризуються широким діапазоном соціально-психологічних факторів від
початкової до кінцевої стадії інноваційного процесу.

Важливою тенденцією глобальних інновацій, які відбулись у другій
половині — наприкінці XX ст., став синтез інновацій з технологіями у
вигляді так званих інноваційних технологій. Термін „технологія» дістав
поширення у сфері педагогіки, навчального процесу ще у першій половині
XX ст.

Спочатку це була техніка, технічні засоби навчання, а потім —
„технологія навчання», „педагогічна технологія», „інформаційна
технологія».

За підрахунками вітчизняних дослідників, у педагогічній науці
нараховується понад 300 визначень поняття «педагогічна технологія». Так,
російський дослідник Г.К. Селевко вважає, що будь-яка педагогічна
технологія повинна відповідати таким основним методологічним вимогам або
критеріям технологічності:

1) концептуальність, яка передбачає філософське, психологічне,
дидактичне та соціально-психологічне обґрунтування освітніх цілей;

2) системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки
педагогічної системи);

3) керованість, що дозволяє моделювати процес навчання та його основні
етапи, вибір засобів та методів для корекції результатів;

4) відтворення, під яким розуміють можливість використання педагогічної
технології іншими суб’єктами освітнього простору.

gd·9Y

gd7w ема, зазначає І.М.Дичківська й підкреслює, що інноваційна
педагогічна технологія — цілеспрямоване впровадження в практику
оригінальних, новаторських способів, що охоплюють ціннісний
навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних
результатів.

Форми, методи і технології інноваційного навчання досить різноманітні:
розробка проектів, програм, планів, розв’язання нестандартних завдань,
індивідуальні стандартні завдання, ділові ігри, особистісно-орієнтований
підхід, перехід від монологу до дискусії, диспути, „мозкові штурми». До
важливих напрямів інноваційної педагогічної технології слід віднести
введення кредитно-модульної організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах, мультимедійних технологій навчання, інтернетного
комплексу.

Одним з пріоритетних і перспективних напрямів є метод інтенсивної
освіти, що мобілізує і активізує діяльність учасників педагогічного
процесу. Він отримав назву кейс-стаді (метод ситуаційних вправ,
ситуаційний метод) та є способом утвердження в суспільстві посткласичної
моделі освіти. Цей метод стимулює його учасників ґрунтовно аналізувати
факти, ситуації, навчає обирати правильну стратегію, удосконалювати і
захищати її у дискусійній групі, розвиває вміння студента ставити більш
чіткі, обґрунтовані запитання та приймати відповідні рішення.
Впровадження інноваційних педагогічних технологій суттєво змінює також
роль та функції викладача, який стає керівником, організатором,
винахідником і помічником, а не лише носієм абсолютного знання. 

Методологічна парадигма застосування інноваційних технологій у сфері
вищої освіти передбачає активне використання інтерактивних форм і
методів свідомого залучення особистості до навчального процесу,
створення творчої атмосфери в період навчальної діяльності, використання
диференційних форм і методів педагогічного процесу. При такому підході
студент стає суб’єктом педагогічної взаємодії та активним учасником
комунікативного діалогу з викладачем.

Інноваційна діяльність має носити обов’язково творчий характер. Адже
лише творчо розвинута людина здатна бути інноваційно ефективною.

Похожие записи