.

Ігрові вправи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
423 6278
Скачать документ

Одним із ефективних засобів вирішення проблеми навчання іншомовного
спілкування, а саме, засобом створення мотивів до спілкування, є
навчальні ігри або ігрові вправи. Під ігровою вправою (ІВ) ми розуміємо
таку вправу, метою якої є формування, вдосконалення та розвиток навичок
і вмінь учнів у різних видах мовленнєвої діяльності шляхом
багаторазового й різноманітного виконання мовленнєвих або мовних дій
(операцій), які стають особистісно значущими для суб’єкта навчання,
оскільки є вмотивованими участю в ігровій діяльності. Ігрові вправи
мають великий методичний потенціал: вони забезпечують мотивацію
навчальної діяльності, створюють емоційну та позитивну атмосферу
навчання, сприятливі умови для колективної взаємодії під час виконання
ігрових та навчальних завдань.

Ігрові вправи, що використовуються у навчанні іноземної мови, повинні
відповідати дидактичним вимогам, а саме, реалізувати принципи
свідомості, розвиваючого навчання, позитивного емоційного фону,
посильної трудності, загальнометодичним вимогам, що співвідносяться з
методичними принципами інтенсивного навчання іноземної мови, а саме,
особистісно-орієнтованого спілкування, особистісно-рольової організації
навчального матеріалу та навчального процесу. Колективної взаємодії,
концентрованості процесу навчання; окремим методичним вимогам, що
визначаються кінцевими та проміжними цілями навчання даного виду
мовленнєвої діяльності або співвідносяться з конкретними завданнями
певного етапу навчання.

Досліджуючи процес формування навичок говоріння, необхідно висунути ще
дві вимоги щодо використання ігрових вправ у навчальному процесі в
середній школі: систематичного використання ігрових вправ як складової
частини загальної системи вправ і комплексного використання ігрових
вправ, які реалізуються шляхом поєднання програми розвитку однієї
навички з програмою формування інших навичок, коли вправи з різних
комплексів можуть успішно застосовуватись на одному уроці, або
об’єднуватись в одну вправу як її елементи.

Існує загальна класифікація ігрових вправ на основі ієрархії з восьми
науково обгрунтованих критеріїв. Ці критерії класифікуються:

• За метою:

Ігрові вправи для формування мовленнєвих навичок (лексичних,
граматичних, слуховимовних, вимовних, орфограічних, графічних) та ігрові

вправи для розвитку мовленнєвих умінь (аудіювання, говоріння в
монологічній/діалогічній формі, читання, письма, перекладу);

• За рівнем комунікативності:

Комунікативні ігрові вправи, умовно-комунікативні ігрові вправи та не
комунікативні ігрові вправи;

• За спрямованістю навчальної дії на отримання або видачу інформації:

Рецептивні ігрові вправи, репродуктивні ігрові вправи та продуктивні
ігрові вправи;

• За ступенем керування діями учасників:

Ігрові вправи з повним керуванням, ігрові вправи з частковим керуванням
та ігрові вправи з мінімальним керуванням;

• За наявністю рольового компонента:

Ігрові вправи з рольовим компонентом та ігрові вправи без рольового
компонента;

• За наявністю елемента змагання (на особисту/командну першість) та
ігрові вправи без елемента змагання.

• 3 урахуванням рухливості:

Рухливі та статичні ігрові вправи;

• За використанням предметів:

Ігрові вправи з предметом та ігрові вправи без предметів.

Наявність багатьох критеріїв, що організовані ієрархічно, дозволяє
характеризувати будь-яку ігрову вправу з різних сторін.

Опрацювання навчального матеріалу в мовних іграх є особливо актуальним
для засвоєння граматичного аспекту мовлення: в будь-якій мові існує
безліч явищ, при оволодінні якими неможливо уникнути тривалого
вправляння на рівні форми (а саме це забезпечує бажану нормативність
мовлення).

Граматичні ігри не є винаходом інтенсивності методики. Вони активно
використовуються також в “традиційних” технологіях, адже їх доцільність
та методичний потенціал усвідомлені вже давно.

Мовні вправи з ігровою мотивацією завдяки цікавості та унаочнення
активізують образне мислення дитини. В.З.Вересаев згадував, що, коли
йому доводилося заучувати неправильні латинські дієслова, він намагався
їх обігрувати. Дієслова перетворювались в його уяві на воєнні бастіони,
і він повторював їх доти, доки фортеці не були зруйновані. Таким чином
форми ігрової діяльності дозволяють зробити значення речей більш явним
для дитини. За допомогою ігор діти наближають до себе сенс цих речей.

Реалізація двопланового підходу до організації граматичних ігор ( перший
план – правила будь-якої, навіть немовної, гри, другий план – її мовний
зміст) вносить елемент розваги, радість, зацікавленість, азарт у певні
монотонні моменти навчальної діяльності і забезпечує можливість аналізу
та узагальнення практично будь-якого граматичного явища у найпридатніші
для дитячого колективу формі.

Активне використання граматичних вправ-ігор не тільки відповідає віковим
психофізіологічним особливостям дітей 10-13 років (здатність до
цілеспрямованої свідомої навчальної діяльності, більш складного
аналітико-синтетичного сприйняття дійсності, збереження конкретності та
образності мислення, його яскраве емоційне забарвлення, велика потреба в
наочності, фізичних руках), але й сприяє розвитку логіко-аналітичного
мислення, що прискорює процес оволодіння граматичними абстракціями
іноземної мови.

Як свідчать результати експериментального дослідження, подвійний
інтенсифікуючий ефект вправлення ігор полягає також у тому, що вони не
тільки підвищують нормативність мовлення, але й скорочують час на
виконання певної кількості умовно-комунікативних вправ, необхідних для
досягнення бажаного рівня граматичної коректності. Отже, у цих вправах
формуються мовні граматичні навички, які позитивно впливають на
становлення мовленнєвих навичок.

Ігри поділяються на “готові”, які використовуються у притаманній їм
формі, але наповнюються необхідним навчальним змістом, і такі, що
спеціально створюються вчителем. Прикладами першої групи є доміно чи
лото (тренування неправильних дієслів), карти (відмінювання дієслів в
одній або кількох часових формах) тощо. Другу групу можна проілюструвати
такими прикладами: складання фраз із слів, написаних на окремих картках,
у змаганні двох команд, відновлення частин слів, речень у “зв’язному
тексті”, який презентується групі у вигляді “старовинного рукопису”,
“пошкодженого дощем листа”; граматична розшифровка телеграм;
усвідомлення та опрацювання порядку слів у реченні за допомогою
кольорових кутків при закріпленні кожного кольору за певним членом
речення і ігри типу “снігової кулі” на засвоєння парадигми дієслів;
рухливі ігри, що супроводжуються мовленнєвих діями; ігри з м ‘ячем.

Слід зазначити, що питання про роль, місце та процедуру проведення
граматичних ігрових вправ в навчанні можна вважати достатньо
дослідженим, тому актуальною є практична розробка (або добір) мовних
ігор для того чи іншого рівня.

В даній статті запропоновані навчальні драматичні ігри для позакласних
занять англійської мови. Вони допоможуть учням оволодіти навиками
спілкування. Для навчальних цілей важливо уміло пов’язати характер
драматичної гри з рівнем знання іноземної мови і направити дії учнів на
визначений рівень творчої активності.

Ці ігри повинні:

навчити учнів уживати мовленнєві зразки підвищеної складності;

створити природну ситуацію для вживання мовленнєвого зразка;

розвивати мовленнєву активність і самостійність учнів;

Граматичні ігри містять найважливіший граматичний матеріал – дієслова to
be, to have, may, can, must; конструкції there is, there are, часові
форми дієслів груп Indefinite, Continuous, Perfect; умовний спосіб;
непряму мову. Розглянемо деякі граматичні ігри.

На першому етапі навчання творчість учня проявляється переважно в його
відтворюючій активності, для якої характерно оволодіння навиками і
умінням за зразком. На цьому етапі достатньо внести в заняття елемент
несподіванки, щоб відтворення уже знайомого матеріалу набуло емоційне
забарвлення, стало ситуативно важливим і, відповідно, творчим. Ігри, які
належать першому рівню активності – рівню творчого відтворення,
пропонується використовувати на початковому етапі навчання іноземній
мові чи під час первинного засвоєння теми на будь-якому етапі.

Наступний, другий, рівень творчої активності учнів – творча
інтерпретація – характеризується умінням використовувати засвоєний
матеріал в нових ситуаціях. Це дуже важливий етап роботи, так як досить
часто, вивчивши конкретний граматичний чи лексичний матеріал на уроці,
учень не здатний використати його ні в одній із життєвих ситуацій. Для
третього рівня творчої активності учнів – творчого відбору і
використання мовного матеріалу в запропонованій ситуації – характерний
самостійний пошук вирішення мовних задач. Найвища творча активність
учнів на уроках іноземної мови проявляється в тому, що вони можуть
використовувати увесь засвоєний лексичний і граматичний матеріал для
вирішення комунікативних завдань. Такі завдання можуть бути поставлені в
основу драматичних ігор на заключній стадії вивчення теми і особливо
рекомендується для використання на середньому і заключному етапі
вивчення. У відповідності з трьома рівнями творчої активності учнів ми
виділили три види драматичних ігор:

ігри на рівні творчого відтворення;

ігри на рівні творчої інтерпретації:

ігри на рівні творчого відбору і використання мовного матеріалу в
запропонованій ситуації.

В даній статті змальовано ряд драматичних ігор на рівні творчого
відтворення і на рівні творчої інтерпретації для початкового етапу
навчання.

Гра 1

Вчитель (чи ведучий) пропонує одному з учнів назвати будь-яку букву
англійського алфавіту. Учень, що сидить поряд, повинен швидко назвати
букву, що йде наступною за названою в алфавітному порядку. Потім учитель
звертається до іншого учня з тим же проханням, сусід по парті називає
наступну букву і т.д. Гра проводиться в швидкому темпі. Можна встановити
ліміт часу. Учень, який не зміг швидко і правильно назвати букву,
вибуває з гри. Виграє той, хто ні разу не помилився.

Гра 2

Учитель пропонує учням згадати обстановку одного із шкільних класів
(кабінета літератури, хімії, біології). Потім він задає декілька питань,
наприклад:

How many windows (doors, lights) are there in the room?

Are any of the windows open?

What is there on the teacher’s table?

Are there any pictures on the wall?

What is there in the left (-right) hand corner?

Учні повинні подумати і обговорити відповіді парами. Учитель ходить по
класі, слухає як відповідають діти, допомагає їм, коли необхідно і
називає кращих. Можна показати учням попередньо підібрану картинку
попередньо підібраної кімнати. Давши їх можливість подивитись на
картинку якийсь час, учитель потім забирає її і задає декілька запитань.

Гра 3

Учитель пропонує учням стати, пройтись по класу, подивитись, хто як
одягнений і постаратись запам’ятати як можна більше деталей одягу своїх
друзів.

Через якийсь час учитель просить всіх швидко стати парами спиною один до
одного. Кожен учень повинен описати, у що одягнений його партнер. Учень,
одяг якого описують, може допомагати партнеру по грі, задаючи питання.
Наприклад:

P1: You have trousers and a shirt on.

P2: You are right. What colour are my trousers?

P1: They are blue.

P2: Dark blue or light blue?

P1: They are dark blue.

P2: That’s right. And what about my shirt? І.т.д.

Можна розділити учнів на групи (наприклад, по рядах), тоді кожний учень
подивиться уважно і запам’ятає деталі одягу друзів тільки в своїй групі.
Переможцем може стати команда (група, а не одна людина).

Гра 4

Учитель попередньо підбирає листівки з портретами різних людей. (бажано,
щоб ці люди не були знайомі учням). Гра проводиться парами. Кожна пара
отримує по листівці. На протязі декількох хвилин учні вивчають
зовнішність людини, яка зображена на листівці. Потім один із учнів
кожній парі повертає листівку іншою стороною до себе і починає її опис.
Інший в цей час дивиться на портрет і задає декілька запитань,
наприклад:

What can you say about his nose?

Wnat colour are his eyes?

Is his hair long or short? І.т.д

Виграє той, хто правильно і точно описав зовнішність людини.

Гра 5

Клас ділиться на групи, які складаються з трьох учнів. Кожна група
отримує по картинці із зовнішністю будь-якої людини. На одних картинках
можуть бути зображені звичайні (що не мають будь-яких характерних ознак)
люди в звичайній обстановці, на інших – люди з яскраво вираженими рисами
характеру. Учитель задає декілька запитань (їх можна записати на дошці).
Наприклад:

How old is the person?

What is his/her profession?

What does he/she like to do?

What is he/she doing at the moment?

What kind of person is he/she?

Потім всі ці запитання обговорюються в групах, вислуховуються різні
варіанти відповідей на кожне запитання і вибирає один з них. Після того,
як група закінчить роботу над одним портретом, вона може обмінятись
картинками з другою групою. Таким чином, в одній групі можна обговорити
три, чотири портрети. В итоге вчитель збирає всі листівки і, показуючи
їх по черзі, вислуховує відповіді всього класу. Виграє група, яка
описала більшу кількість портретів.

Гра 6

Учитель заранее готовить карточки, на яких по-українськи написані
ситуації. Їх потрібно буде передати мімікою і жестами. Ось декілька
варіантів ситуацій.

Ситуація №1

Події відбуваються в магазині. Дівчинка (хлопчик) пробує купити продукти
до закриття магазину. (настав час обідньої перерви). Їй (йому) це
вдається з трудом.

Ситуація №2

Події відбуваються вдома. Хлопчик (дівчинка) збирається рано до школи:
умивається. Робить зарядку, вдягається, снідає і т.д. Він (вона)
дивиться на годинник, і бачить, що запізнюється до школи. Він (вона)
швидко одягає пальто, бере портфель і вибігає з дому.

Ситуація №3

Події відбуваються вдома. 8 год. вечора. Хлопчик (дівчинка) зробив (ла)
всі уроки і дивиться цікавий телевізійний фільм. По іншій програмі
показують вечірню казку для дітей, і маленька сестричка просить його
(її) переключити телевізор на іншу програму. Він (вона) погоджується.

Клас ділиться на групи, що складаються із 3-4 учнів. Одному з учнів в
кожній групі учитель дає карточку, на якій записана одна із ситуацій, і
просить зобразити цю ситуацію мімікою і жестами. Іншим учням
пропонується вияснити:

Яку подію він зображає;

Де відбуваються події;

В який час вони відбуваються.

Умова гри така, що вияснити це учні можуть тільки з допомогою загальних
запитань.

Наприклад, учитель дає учениці карточку з ситуацією №1. Після того, як
дівчинка відтворила ситуацію, учні дізнаються у неї з допомогою питань,
що, де, і коли відбувається:

Are you in the street? – No, I am not.

Are you in the classroom? – No, I am not.

Are you in a trolley-bass? – No, I am not.

Are you in a shop? – Yes, I am.

Are you buying books? – No, I am not.

Are you buying a shirt? – No, I am not.

Are you buying trousers? – No, I am not.

Are you buying food? – Yes, I am.

Is it evening? – No, I am not.

Is it morning? – No, I am not.

Is it about dinner-time? – Yes, I am.

Учні, таким чином приходять до висновку: “So you are at the shop, you
are buying food and it is about dinner time”. Дівчинка відповідає: “Yes,
that’s right”. Оскільки в даній грі використовується дуже проста мова.
Вона особливо підходить для початківців, чиї зауваження можуть бути
обмежені загальними запитаннями і короткими відповідями на них, а також
реченнями в Present Indefinite чи Present Continuous. Виграє той, хто
був більш активним і першим відгадав що, де і коли відбувається в сцені.
Зображеній партнером по грі.

Коли робота у групах закінчена, учитель може запропонувати групам
продовжувати гру-змагання між собою. Тепер вся група зображує мімікою і
жестами сценку перед дітьми іншої групи. Група – глядач повинна
визначити події, місце і час, задаючи тільки загальні запитання. Потім
групи міняються ролями. Учитель спостерігає за роботою всіх учнів,
допомагає, якщо треба.

Гра 7

Учні діляться на дві групи, що складаються з восьми-десяти людей. Кожна
група утворює круг. Учитель дає завдання всім уважно подивитись один на
одного, особливо на ближчих сусідів, і запам’ятати їхню зовнішність і
одяг. Через одну – дві хвилини він просить всіх учнів закрити очі.
Одному з учнів (наприклад, Петру) пропонує описати зовнішність і одяг
своїх друзів, які стоять поряд з ним (Іншим учням дозволяється відкрити
очі).

Ось варіант його відповіді.

“Steve is standing to the right of me, He is tall. He has black hair and
blue eyes. His nose is big. His lips are red. And his face is dark and
thin. Steve is wearing a blue jacket and black trousers. Hi has black
shoes and grey socks on”.

T: Is Peter right?

Cl : Yes, hi is.

T: (to Peter): What can you say about the pupil who is standing to the
left of you?

Peter: Lena is standing to the left of me. She is a short girl with bsg
brown eyes. She has long, fair hair. Her face is white and
roun????????????????????????????????????????›???????????????????›???????
??????????????????????????????????

Гра 8

Учні утворюють коло. Учитель пропонує всім закрити очі і декільком
учасникам помінятись місцями. Потім всі відкривають очі, і один з
учасників (наприклад, Таня) розказує, що помінялось:

Tanya: Peter was standing between Boris and Kate and now hi is standing
between Steve and Alec. Masha was standing beside me. Now she is
standing in front of me, between Masha and Olya.

Teacher: (до всього класу) Is that all?

Kate: No, it is not. Vanya and Ira have changed places. Nov Vanya is
standing in Tanya’s place and Tanya is standing in Vanya place.

Teacher: That’s quite right, Kate. Tanya was didn’t notice all the
changes, that’s why can be a leader I will continue to lead the game.
Let’s go on.

В такому випадку, коли учень назвав все правильно, він стає ведучим,
займає місце вчителя і гра продовжується.

Гра 9

Учні діляться на 2-3 невеликі групи. Учитель пропонує кожній групі
утворити коло і повільно ходити один за одним по колу. Потім він пояснює
правила гри: в той час, як він повільно з інтервалами читає розповідь,
учні повинні, рухаючись по колу, зображувати мімікою і жестами події,
які зображені в розповіді. Переможцем стає той учень, який точно передав
зміст розповіді невербальними засобами. Переможцем може стати теж
команда (якщо учасники розділились на команди і утворили декілька кіл).

Учителю не обов’язково читати розповідь до кінця, він може зупинитись у
будь-якому місці, запропонувавши дітям придумати свої закінчення.

Цю гру можна використовувати при аудіюванні.

1. Гра“The Gate” дозволяє повторити, закріпити в пам’яті всі види
запитальних речень , наповнюючи їх різною лексикою і мовними зворотами.

Двоє учнів (“привратники”) стають перед класом, з’єднавши руки і
утворивши “ворота”. Всі інші учасники гри по черзі підходять до
“……………….” і задають їм запитання на визначену структуру (мовний зразок,
тему). В залежності від правильності запитання наступає відповідь: “The
gate is open” або “The gate is shut”. Учню, що неправильно задав
запитання надається право на ще одне запитання.

Приклади запитань:

Are you going to … (do smth)?

What are you going to do in (on, at)..?

Do you like to … (do smth)?

Can you … (do smth)?

2. Гра “Guess it” викликає великий інтерес в учнів. Ведучий (вчитель)
згадує будь-який предмет, що знаходиться в класі. В грі приймають участь
всі учні класу. Намагаючись відгадати предмет, вони задають тільки
загальні запитання. На які ведучий відповідає “Так” або “Ні” (Число
запитань обмежене (Наприклад, 10).

Клас можна розділити на дві команди. по черзі одна команда загадує
предмет, інша відгадує його. Виграє та команда, яка відгадає предмет,
задавши меншу кількість запитань.

Можливий і такий варіант: два учні на хвилинку виходять з класу, предмет
загадують їхні друзі.

Можливі варіанти запитань:

Is it a thing?

It is on the wall?

Can I see it?

Can I eat it?

Is it one the blackboard?

Is it white?

Is it the chalk?

What is this?

Клас вивчив перше англійське речення, перший мовленнєвий зразок This is
a pen і перше запитання What is this?, учитель важко опускається на
стілець і каже: Oh, I am so tired. Who can help me? Who wants to be a
teacher? (Переклад дається вчителем, відповідь учнів контролюється)

Pupil 1: May I?

Teacher: Yes, you may.

P2: May I?

P3: May I?

Потім складаються дві команди: команду “вчителів” і команду “учнів”.
“Вчителі” розташовуються напроти учнів і починається гра:

“Taechers” “Pupils”

P1: What’s this? P4: This is a pencil

P2: What’s that? P5: This is a pen

P3: What are these (those)? P6: These (those) are books

Після того як усі “вчителі” поставили запитання й одержали правильні
відповіді. Команди міняються ролями. За правильну відповідь і правильне
запитання нараховується один бал.

2. Where is the pen

Сьогодні вчитель украй “неуважний” і постійно щось шукає.

T: Where is my pen? Where is my pen, children? Is it in the table or
under the table? Where is my pen, Jane?

P1: It is in your bag.

T: Let me see. No, it is not. Where is my pen, Misha?

P2: It is in your table.

T: Let me see. No, it is not. Where is me pen, Andrew?

P3: It is under the (your) book.

T: No, it is not. (Вчитель зазирає за шафу і питає): It is behind the
bookcase?

(Діти вибирають учня, якого просять вийти з класу. Вчитель або хтось із
дітей ховає предмет. Учень повертається до класної кімнати, і гар
продовжується).

T: Where is my (Nina’s, your, the) book?

P1: The book is under the bag.

P2: No, it is not.

P1: The book is in the table.

P3: No, it is not.

P1: The book is in your desk, Nina.

P4: Yes, it is.

Коли діти вивчать дієслова to have, to can, цю гру можна змінити.
Учень, який шукає предмет, сам ставить запитання. При цьому він має
право ставити тільки загальні запитання.

P1: Is it in your desk, Nina.

P2: No, it is not.

P1: Have you the book, Victor?

P3: No, I have not. (No, I haven’t)

P1: Is it behind the picture?

P4: No, it is not.

P1: Can I see it, Katia?

P5: Yes, you can.

P1: I see in your desk.

Варіанти гри:

учень просить усіх заплющити очі і швидко ховає предмет. Клас ставить
запитання, а учень відповідає.

3. Hide-and-seek in a picture.

Увійшовши до класу і привітавшись, учитель каже:

Let us play hide-and-seek today!

Вибирають учня, який повинен сховатися в кімнаті, але не насправді.
Учень пише на папірці, куди він “сховався” і віддає папірець учителю.
Клас читає вірш, який звичайно супроводжує цю гру в англійських дітей:

Bushel of wheat, bushel of clover;

All not hid, can’t hide over.

All eyes open! Here I come!

Починається “пошук”.

P1: Are you behind the wardrobe?

P2: No, I’m not.

P3: Are you under the bed?

P2: No, I’m not.

P4: Are you in the wardrobe?

P2: No, I’m not.

P5: Are you behind the curtain?

P2: Yes I’m

Той, хто вгадав, одержує один бал і право “сховатися”

4. What can you do in the book?

Учитель ставить учням зовсім просте запитання: Children, what can you do
with a book?

P1: I can take it.

P2: I can put it in (on) my desk.

P3: I can open it.

P4: I can close it.

P5: I can leave it at home.

P6: I can write a book.

Teacher: You have a good imagination, now let us play a team game and
decide whose imagination is reacher.

Команда намагається дати якомога більше відповідей на запитання. What
can you do with a ball (chalk, sugar, water, a chair, a flower). За
правильну відповідь команда одержує один бал.

Варіанти гри:

What can you do at home?

What can a good sportsman do?

What can a dog do?

За допомогою цієї гри можна тренеруватись у вживанні дієслів must, may,
якщо поставити такі запитання:

What must you do at home (in the yard, at the lesson, after school, at
the library)?

What must a good sportsman do?

What may we do during a break?

What may we do in the forest (in the field)?

5. What? When? Why?

Пропонується гра на вироблення в учнів уміння розрізняти Present
Indefinite та Present Continous.

T: Katia, what am I doing?

P1: You are picking flowers.

T: Yes, you are right. And why?

P1: Because you like them.

T: Yes, very much. And what season is it?

P2: It is summer.

T: Why do you think it is summer?

P3: Because flowers grow in summer.

Варіант гри:

Учитель каже:

Pavel is washing his face and face.

Teacher: What is Pavel doing?

Pupil 1: Hi is washing his face and hands.

T: What time of the day is it?

P2: It is morning because people always wash in the morning.

P3: It is morning because Pavel is also washing his neck, and we always
wash our neck in the morning.

Учитель продовжує: Ann is eating.

T: What is Ann doing?

P4: She is eating.

T: What time of the day is it?

P5: Is it afternoon. She is eating soup, salad, meat and potatoes.
People have these foodstufts in the afternoon.

Можна використовувати ще такі варіанти: The boy is watering flowers. He
is drinking hot tea (skiing, dressing, playing snowballs, digging a
flower bed, fishing, sawing wood, feeding birds).

6. What am I going to do?

Переступивши поріг класу, учитель запитує:

Children, what am I going?

Pupils: You are standing.

T: You are rights. But what am I going to do?

P1: You are going to your desk.

T: Oh, no. I’m not going to me desk. I’m already next to it. But what am
I doing to do?

P2: You are going to write.

T: That’s right. Now, I’m near the window. What am I doing to do?

P3: You are going to pen the window.

T: Right, Svitlana. Nov I have taken my pen and opened the register.

P4: You are going to mark the absentees.

T: Now, could you show some action, and I will try to guess what you are
going to do. Thank you, Kolia, you are skiing but I don’t understand
what you are going to do. Yes, Olia, you laing the table, you are going
to have dinner. Yes, Masha, you have an apple in your. I think you are
going to eat it.

Гру можна проводити командою “артистів”, які імітують дію та командою
“глядачів”, які її відгадують.

7. Ігри на вживання have i has у запитаннях і відповідях.

Учитель оказує кілька малюнків, які учні намагаються запам’ятати. Потім
один із учнів бере малюнок зі столу вчителя і ховає його за спину. Учні
повинні здогадатися, який малюнок він сховав. Хто відгадає, стає
ведучим.

What does she (hi) have in her (his) hands?

She has a teddy bear in her hand.

8. Гра на закріплення have i has.

Учитель викликає до дошки трьох учнів. Двоє з них беруть із ящика по
іграшці і ховають за спину. Третій учень, відповідаючи на запитання
класу, вгадує, які іграшки сховані.

Pupils: Nick, does Katia have a pencil in her hand?

Nick, does Vira have a chalk in her hand?

Nick, does Vladimir have a rose in his hand?

Цю гру можна провести з однорідними предметами різного кольору і
розміру. Учні ставлять запитання, знаючи, що будуть ховати маленькі
коробки різного розміру або різнокольорові олівці.

9. How many?

Гру проводять, коли учні вже рахувати до 10. Ведучий бере 10 кульок у
ліву руку і запитує в учнів: Haw many balls do I have in my left hand?
Ті відповідають: You have ten balls in your left hand. Ведучий непомітно
перекладає кілька кульок у праву руку і знову запитує: Haw many balls do
I have in my right hand? Учні відгадують, скільки кульок у ведучого в
кожній руці.

10. Гра на закріплення вживання дієслів у Past Indefinite.

P1: Yesterday in the evening … Guess, what I did yeaterday.

P2: Did you skate?

P1: No, I didn’t.

P2: Why not?

P1: It was too cold.

P3: Did you go to the cinema?

P1: No, I didn’t

P3: Why not?

P1: Because it was Monday.

P4: Did you read a book?

P1: Of course I did. I like reading.

Рольові ігри

Як відомо, велике значення в організації навчального процесу відіграє
мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес
до того чи іншого виду роботи, до виконання того чи іншого завдання.

Найбільшими мотивуючими факторами вважаються прийоми навчання, що
задовольняють необхідність учнів в новизні матеріалу, що вивчається і
різноманітності вправ і завдань, що виконуються. Використання різних
прийомів навчання сприяє закріпленню мовних явищ в пам’яті, створенню
більш стійких візуальних і слухових образів, підтримці інтересу і
активності учнів.

На даний час стала очевидною ідея необхідності навчання іноземній мові
як комунікації неодмінно в колективній діяльності з врахуванням
особисто-міжособистісних зв’язків: вчитель-група, вчитель-учень,
учень-група, учень-учень і т.д. Позитивно впливає на особистість учня
групова діяльність.

Урок іноземної мови розглядається як соціальне явище, де класна кімната
– це визначене соціальне явище, де вчитель і учні ступають в визначені
соціальні відносини один з одним; де навчальний процес – це взаємодія
всіх: і учителів, і учнів. При цьому успіх в навчанні – це результат
колективного використання всіх можливостей для навчання.

Широкі можливості для активізації навчального процесу дає використання
рольових ігор.

Відомо, що рольова гра являє собою умовне відтворення її учасниками
реальної практичної діяльності людей, створює умови реального
спілкування. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу вибухом
мотивації, підвищенням інтересу до предмету.

Рольова гра мотивує розумову діяльність, так як учні опиняються в
ситуації, коли актуалізується необхідність щось сказати, попросити,
дізнатись, доказати, чимось поділитись з співбесідником. На відміну від
діалогу чи п’єси, які навчають тому, як сказати, рольова гра відповідає
на запитання чому (мотив) і навіщо (мета) треба щось сказати.

Таким чином, центром уваги партнерів стає зміст бесіди, що само по собі
є позитивним фактором. Учні наочно переконуються в тому, що мову можна
використовувати як засіб спілкування.

Гра активізує прагнення дітей до контакту один з одним і вчителем,
створює рівні умови в розмовній діяльності, руйнує традиційний бар’єр
невпевненості. В звичайній дискусії учні-лідери, як правило, захоплюють
ініціативу, а невпевнені – мовчать.

В іграх учні оволодівають такими елементами спілкування, як вміння
почати бесіду, підтримати її, перервати співбесідника, в потрібний
момент погодитися з його вмінням чи відкинути його, вміння
цілеспрямовано слухати співбесідника, задавати запитання, що уточнюють і
т.д.

Рольова гра вчить бути чутливим до соціального використання іноземної
мови. Добрим співбесідникам часто є не той, хто краще користується
структурами, а той, хто може найбільш чітко розпізнати (інтерпретувати)
ситуацію, в якій знаходяться партнери, урахувати ту інформацію, яка вже
відома (із ситуації, досвіду) і вибрати ті лінгвістичні засоби, які
будуть найбільш ефективні для спілкування.

Практично весь навчальний час в рольовій грі відведено на розмовну
практику, при цьому не тільки розмовляючий, але й слухаючий максимально
активний, так як він повинен зрозуміти і запам’ятати репліку партнера,
співвіднести її з ситуацією, визначити, наскільки вона релевантна
ситуації, і правильно відреагувати на репліку.

Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів,
сприяє свідомому засвоєнню іноземної мови. Вони сприяють розвитку таких
якостей, як самостійність, ініціативність; вихованню почуття
колективізму. Учні активно, захоплено працюють, допомагають один одному,
уважно слухають своїх друзів; вчитель тільки керує навчальною
діяльністю.

Найбільш основні вимоги до рольових ігор

Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в учнів інтерес і
бажання добре виконати завдання, її варто проводити на основі ситуації,
адекватної реальній ситуації спілкування.

Рольову гру треба добре підготувати: як зміст, так і форми, чітко
організувати. Важливо, щоб учні були впевнені в необхідності добре
виконати ту чи іншу роль. Тільки при цій умові їхня мова буде природною
і переконливою.

Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.

Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, викликає
в учнів почуття задоволення, радості. Чим вільніше почуває учень себе в
рольовій грі, тим ініціативнішим він буде в спілкуванні. З часом у нього
з’явиться почуття впевненості в своїх силах, в тому, що він може
виконувати різні ролі.

Гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному розумовому
спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати навчальний
матеріал, що відпрацьовується.

Учитель неодмінно сам вірить в рольову гру, в її ефективність. Тільки за
цієї умови він зможе досягти добрих результатів.

Роль вчителя в процесі підготовки і проведення гри постійно змінюється.
На початковому етапі роботи вчитель активно контролює діяльність учнів,
але з часом він стає лиш спостерігачем.

Це співпадає з положенням дидактики про роль вчителя в навчальному
процесі. В сучасній дидактиці більша увага приділяється активній
самостійній діяльності учнів по засвоєнню нових знань, формуванню
навиків і вмінь. Не можна не погодитись з думкою Ю.К.Баранського, що сам
навчальний процес неможливий без активної діяльності учнів як суб’єктів
навчання. Це нерозривно пов’язано з тим, що акцент зміщується з активної
діяльності учителя на уроці на активну діяльність учнів. Цим самим
підвищується роль учителя як організатора навчально-виховного процесу.
Він керує активною і свідомою діяльністю учнів по засвоєнню навчального
матеріалу.

Більше значення в цьому зв’язку набуває вміння учителя встановити
контакт з дітьми. Створення сприятливої атмосфери на уроці – дуже
важливий фактор, значення якого важко переоцінити.

В процесі гри вчитель інколи може взяти собі якусь роль, але не головну,
щоб гра не перетворилась в традиційну форму роботи під його
керівництвом.

Бажано, щоб соціальний статус цієї ролі допоміг би йому ненав’язливо
направити розмовне спілкування в групі.

Зазвичай вчитель бере собі роль лише спочатку, коли учні не засвоїли
даний вид роботи. В подальшому необхідність в цьому щезає.

В процесі гри сильні учні допомагають слабшим. Учитель керує процесом
спілкування: підходить то до одного, то до іншого учня, котрий потребує
допомоги, вносить необхідні корективи в роботу.

В ході гри учитель не виправляє помилки, а лише непомітно для учнів
записує їх, щоб на наступному занятті обговорити їх.

Рольова гра може використовуватись як на початковому етапі так і на
першому. В ній завжди представлена ситуація, яка створюється як
вербальними, так і невербальними засобами: винахідливими, графічними,
монологічними (діалогічним текстом і т.д.). Ситуація вказує на умови
створення подій, описує події, які потрібно створити, і задачу, яку
треба вирішити. Події і задача можуть бути простими чи складними для
виконання, тому і комунікація партнерів може бути або простою, або
складною і за змістом і за використанням мовних форм.

В ситуації необхідно дати інформацію про соціальні взаємовідносини
партнерів, наприклад офіційні / неофіційні. В розділі ролі міститься
список ролей. Опис ролі подається в рольовій карточці, при цьому
інформація може бути представлена детально: подана інформація про людину
(добра, чесна, лінива і т.д.), про його життєвий і розумовий досвід, про
звички, захоплення і т.п. Але інформація не повинна викладатись надто
детально, адже в цьому випадку учасник гри не має можливості проявити
творчість. Опис може бути коротким, щоб учень міг додумати образ
персонажа, роль якого він буде виконувати.

Учням треба дати час, щоб вони ввійшли в роль.

Кожен учасник рольової гри створює мовні події, зумовлені ситуацією
спілкування, але за кожним з них залишається визначена свобода дій,
мовних вчинків.

Ролі розподіляє вчитель, їх можуть вибрати і самі учні. Це залежить від
особливостей групи і особистих характеристик учнів, а також від ступеню
володіння ними іноземною мовою.

Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь в ній учнів, вчителю варто
проявити такт особливо при оцінці результатів першої рольової гри.
Незадовільна оцінка її учасників обов’язково приведе до зниження
активності. Бажано почати обговорення результатів гри з успішних
моментів і лише потім перейти до недостатків.

Якщо є така можливість, потрібно записати хід гри на магнітну плівку, а
потім прослухати її разом з учнями. Під час аналізу гри можна записати
необхідну інформацію з магнітофона на дошку.

Фотоматеріали гри дають учителю чітке уявлення про те, що не вийшло в
грі, які мовні форми були використані не адекватно ситуації, що випало з
поля зору під час підготовки гри. Все це дає можливість учителю
врахувати недоліки під час проведення наступних рольових ігор.

Для учнів гра – шлях до пізнання в доповненні інколи одноманітним
методичним прийомом вчителів, що повторюються кожного уроку. Граючись,
учні без особливих зусиль, з задоволенням включаються в процес навчання,
забуваючи, що йде урок. Учитель виступає в іншій ролі: він або ведучий,
або суддя, або учасник гри. З радістю грають учні будь-якого віку,
особливо якщо гра приймає форму змагання, що потребує кмітливості,
швидкої реакції, знання предмета.

Гра являється одним із сильних мотивів в оволодіння учнями іноземної
мови.

Я широко використовую предметну і ілюстровану наочність, іграшки, ігри.
Так, нові слова добре закріплюються з допомогою гри “Загадай предмет”.
Будь-який учень загадує предмет (з тих, що зображені на малюнках, чи
знаходяться в класі). Інші пробують розгадати, задаючи загальне
запитання: Is it a ball?

Потім гра ускладнюється: діти задають спеціальні чи альтернативні
запитання: What colour is it?, Where is it?, Is it large or small?

Слова, що позначають колір, можна закріпити з допомогою такої гри:
учителька показує карточку широкого кольору і запитує: “What colour is
it?”

Діти: It is red.

Вч.: What others things are red?

Діти: A bus is red. A pencil is red. A flag is red.

Прислівники, а також потрібний лексичний матеріал закріплються в грі
“??????????????????????”. До картинки, на якій зображена кімната,
магнітом прикріплююься намальовані на папері і вирізані предмети одягу,
іграшки і т.д. Учителька задає запитання, діти відповідають на них,
наприклад:

Where is Masha’s ball?

It is under the bed?

Після того, як учні познайомились з числівниками від 1 до 12, вчитель
показує їм циферблат годинника. Одночасно з числівниками закріплюються
дієслова в теперішньому часі

It is two o’clock. What are you doing?

I am going to school.

Добре запам’ятовуються назви частин тіла, коли діти малюють на дошці
людину. Група просить: “Draw a head”, “Draw a nose”.

Дієслово to have добре закріплюється в грі “Давайте хвалитись”. Діти по
черзі говорять: “I have a dog”, “I have a ball” і т.д.

Коли потрібно ввести форму has, гра ускладнюється. У кожного в руках
будь-яка іграшка чи картинка. Ведучий оголошує: “Nina has a pen”, “Masha
has a hat”.

Запитальні і заперечні речення з дієсловом to have закріплюються в грі
«В магазині іграшок». Будь-хто з учнів виконує роль продавця, інші –
покупця. Приблизний варіант діалогу між покупцем і продавцем:

Good morning.

Good morning.

Have you a cat?

No, I haven’t.

Have you a ball?

Large or small?

Give me a small ball, please.

Here you are.

Thank you. Good-bye.

Good-bye.

Дієслово to have on і назви елементів одягу добре запам’ятовуються, якщо
діти самі одягають ляльку. (Для цього можна використовувати ляльку з
комплектом одягу). При цьому вони відповідають на запитання вчительки чи
своїх друзів:

What is she wearing?

She is wearing a red dress on.

Діти люблять маленькі діалоги, в яких один-два вирази залишаються
незмінними, а інші можна змінити по бажанню. Наприклад, відпрацьовуються
запитання: May I …?

May I go out and play?

Yes, you may.

May I take my ball (doll, cat)?

Yes. Where is it?

It is in my room (on the sofa, under the bed).

Великі можливості для розвитку навиків аудіювання діє гра в лото “Do you
speak English?” Діти отримують великі карточки, маленькі залишаються на
столі вчителя. Вчитель двома – трьома словами описує те, що зображено на
одній з маленьких карточок. Той, хто побачив на своїй карточці те що
описала вчителька, відзивається: “I have”. Поступово діти сприймають
сказане швидше. Потім умови гри змінюються. Кожен учень отримує рівну з
іншими кількість маленьких карток, великі лежать на столі учителя. Дітям
пропонується по черзі описати те, що зображене на їх картках, бажано
точніше. Виконавши завдання, учень закриває клітинку на великій
карточці. Перемагає той, у кого не залишиться маленьких карточок.

Діти приносять на уроки багато іграшок. В основному це іграшкові звірі,
назви яких деякі діти добре запам’ятовують, тому що часто грають з ними
на уроках:

I am grey. I live in the wood.

Are you elephant?

No, I am not.

Are you a wolf?

Yes, I am.

Важко обійтись на уроці без ляльок, діти їх дуже люблять. На кожному
уроці, вводячи нове слово чи вираз, учитель показує маленький ляльковий
театр (із 5-6 речень), стоячи за ширмою. Наприклад, зайчик вмивається,
мама хвалить його. (Вводяться дієслово to wash).

What are you doing, dear?

I am washing my eyes.

What are you washing now?

I am washing my hose.

Hurry up, please.

The ABC Games

Перекидаючи м’яч (передаючи паличку чи лінійку), учні один за одним
називають букви алфавіту по порядку від A до Z. Якщо учень зупинився,
він вибуває з гри.

Називаючи букви алфавіту від A до Z, учні додають фразу зі словом на
свою букву: “A is for apple”, “B is for Ball”, “C is for Cat”.

Учень, який починає гру, називає будь-яку букву алфавіту. Учень, який
отримав м’яч (паличку), називає всі наступні букви до кінця алфавіту.
Якщо він виконав завдання, він має право розпочати гру.

Учень, що починає гру (ним може бути вчитель) називає будь-яку букву
алфавіту, а учень, що отримав м’яч (паличку) без запину, називає дві
букви, між якими в алфавіті стоїть названа буква.

Учні, перекидаючи м’яч, називають букви алфавіту в зворотному напрямку.

Учитель передає по буквах текст “телеграми” швидким темпом. Учні
записують його в зошитах (на листочках). Правильність прийнятого тексту
перевіряється шляхом виконання названої дії.

Наприклад:

Children, show me your pens.

Look at the window, boys.

Come to my table, Nick.

Count from five to ten, Olga.

Учитель пропонує учням розшифрувати фразу, в словах якої кожна буква
закодована цифрою, що відповідає порядковому номеру букви в алфавіті:

А – 1, В – 2, С – 3 і т.д.

Між словами учитель робить паузу:

9, / 12, 9, 11, 5, / 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8. (I Like English). 4, 15, /
25, 15, 21, / 12, 9, 11, 5, / 20, 15, / 19, 16, 5, 1, 11, / 5, 14, 7,
12, 9, 19, 8? (Do you like to speak English?)

Word Games

1. Ведучий малює на дошці клітинки за числом букв задуманого ним слова
(короткої фрази). Учасники гри по черзі задають йому запитання:

Is there the letter … in it?

Does it have a letter ..?

Якщо названа буква є відповідає задуманому слову (фразі), ведучий вписує
її у відповідну клітину, і учень, який назвав її, має право на інше
запитання. Якщо ж названої букви нема, то учасник вибуває з гри. Гру
продовжують інші учні, і виграє той, хто назве задумане слово (фразу).

2. В грі “Chainword” приймають участь усі учасники групи чи представники
від кожної команди (ряду). Ведучий (учитель) пише на дошці будь-яке
відоме слово. Потім учасники гри по черзі пишуть слова, перша буква яких
є послідовною буквою попереднього слова. Кожне слово учні перекладають
на укр.мову (усно). Слова в цепочці не повторюються, наприклад: boy –
yard – door – red – desk – know – white і т.д.

Вибуває з гри той, хто не зміг в відведений час (паузи між словами 5-10
секунд згадати потрібне слово або написав його з помилкою.

3. Гра “Look Sharp” дозволяє повторити лексику. Вона проводиться в
швидкому темпі, без пауз. В грі беруть участь всі учні. Учитель передає
одному з учнів паличку (лінійку) і називає будь-яке слово. Учень називає
інше слово, яке відноситься до тієї ж теми чи частини мови, що й
попереднє, і швидко передає паличку одному з сусідів. Учень, що порушив
правила гри, вибуває з неї і платить штраф: декламує вірш англійською
мовою.

Наприклад:

One – two – three – four – five і т.д. (Частина мови – числівник).

A desk – a daybook – a lesson – our teacher і т.д. (Тема “School”).

Red – green – blue – yellow і т.д. (Частина мови – прикметник).

В іншому варіанті гри “Look sharp” учні, відповідаючи на запитання
вчителя What can you see in the …?, називають те, що вони можуть бачити
в кімнаті (на вулиці, картинці). Учень, який останнім предмет, виграє.

4. В цій грі беруть участь всі учні класу (групи). За визначений час (5
хвилин) треба написати в зошиті (на листочках) якомога більше слів,
використовуючи тільки букви складного слова, написаного вчителем на
дошці. Бажано, щоб це слово вміщали не менше трьох голосних букв.
Наприклад, пропонується як основа слова: examination, demonstration,
constitution.

5. В грі “Crossword” приймають участь всі учні класу. Учитель пише на
дошці по вертикалі складне слово, кожна буква якого може бути включена в
одне із слів кросворда по горизонталі. (слова по горизонталі бажано, щоб
відносились до однієї теми).

s c hool

r oom

b o y

s port

clas s

w all

fl o or

r ecord

frien d

ЛЕКСИЧНІ ІГРИ

Мета цих ігор — тренувати учнів уживати в мовленні різні частини мови.

11. THIS IS MY NOSE

Учням подобається виправляти помилки інших.

Показуючи свою руку, вчитель каже: “Oh, something is wrong with my
foot.” Учень виправляє: “With your hand, teacher.” Та вчитель продовжує:
“I don’t hear, something is wrong with my nose” (показує на своє вухо).
Діти сміються, оскільки вони вже знають ці слова. Далі роль ведучого
виконує учень, який по черзі звертається до однокласників. Під час
діалогу решта учнів рахують до десяти. Якщо гравець не відповість до
кінця цього рахунку, він вибуває з гри, а якщо його відповідь правильна,
він стає ведучим. Гра продовжується, доки не залишиться один учень,
тобто переможець.

12. HOW MANY PAGES?

На столі вчителя — кілька гарних книжок. Він запитує:

— How many pages are there in the book?

Pupil 1: There are three hundred and fifty pages.

Teacher: No, less.

Pupil 2: Three hundred.

Teacher: Less.

Pupil 3: Two hundred and fifty.

Teacher: More.

Pupil 4: Two hundred and eighty.

Teacher: That’s right.

Приз тому, хто правильно відгадає — право першим подивитися книжку.

13. PANTOMIME

Гру проводять на закріплення лексики з теми “Ранок школяра”. Група дітей
розміщується біля дошки і кожен з них жестами та мімікою імітує якусь
дію.

Teacher: Guess what each pupil is doing.

Pupil 1: This boy is doing his morning exercises.

Pupil 2: That girl is washing her face.

Pupil 3: This boy is putting on his red scarf.

14. FAMILY

Учень виходить із класу, а вчитель говорить кожному з 5—6 учнів, хто з
них буде фати яку роль (матері, батька, сина тощо) і пропонує кожному
чимось зайнятися.

Учень повертається і, дивлячись на дітей, відповідає на запитання: Who
are they? What are they doing?

15. CLOTHES

Учитель дає учню 7—8 малюнків із зображеннями предметів одягу, і той
показує їх класу, називаючи предмети англійською мовою.

Потім він загадує один із предметів одягу, а діти, по черзі ставлячи
запитання, намагаються здогадатися про загаданий предмет.

16. WHO IS THE FIRST?

Гру проводять під час повторення лексики. Кожен учень повинен мати аркуш
із намальованим на ньому ланцюжком квадратиків. Крім цього, учні повинні
мати набір картонних квадратиків із написаними на них літерами абетки
(по кілька квадратиків з кожною літерою).

Вчитель називає слово українською мовою або показує малюнок із
зображенням якогось предмета. Учні вимовляють слово англійською мовою,
потім заповнюють свій ланцюжок квадратиків літерами з набору, які
складають це слово.

Гру можна продовжити, якщо дати завдання скласти речення з цим словом.
Переможцем вважається учень, який виконав завдання першим.

17. MY AUNT WENT TO TOWN

Вчитель пояснює, що учні повинні доповнити фразу Му aunt went to town
and bought… словом, що позначає предмет шкільного вжитку або предмет
одягу.

Pupil 1: My aunt went to town and bought a book.

Pupil 2: My aunt went to town and bought a book and a bag.

Pupil 3: My aunt went to town and bought a book, a bag and a ruler.

Якщо учень допустив помилку або не сказав “свого” слова, він вибуває з
гри.

18. MEMORY GAME

Вчитель просить учнів згадати слова з якоїсь пройденої теми. Учень
вимовляє слово, інший повторює його і додає своє і т. д.

Pupil 1: A chair.

Pupil 2: A chair, a picture.

Pupil 3; A chair, a picture, a curtain.

Учень, який допустив помилку, вибуває з гри.

19. TIME

Гра має кілька варіантів.

а) Беруть макет годинника зі стрілками, що рухаються. Пересуваючи
стрілки, вчитель по черзі запитує в учнів з обох команд: What time is it
now? За кожну правильну відповідь команда одержує один бал.

б) Вчитель починає розповідь, але не закінчує останнє речення.
Наприклад: / have a friend. Her name is Anna Petrenko. She gets up at…
(учитель ставить стрілки на 7 годин. Учень повторює останнє речення і
закінчує його словами seven o ‘clock in the morning. Якщо він помилився,
команда одержує мінус. Виграє та команда, гравці якої допустили менше
помилок.

в) Вчитель ставить стрілки годинника на 7:15 і просить кожного учня
сказати, що він та його батьки звичайно роблять у цей час. Наприклад:

Pupil 2: І open the window and do my morning exercises at 7:15.

Pupil 3: My mother lays the table at 7:15.

г) За допомогою макета годинника можна повторювати або закріплювати
вживання дієслів у майбутньому або минулому часі. Учитель, пересуваючи
стрілки годинника, запитує: “What did you do yesterday at half past
four? What will you do on Tuesday at a quarter to 5?”

20. CROSSING THE RIVER

На дошці схематично зображено струмок. Дві команди переходять через
нього в різних місцях по камінцях, які умовно позначені квадратами (по
10 квадратів для кожної команди). Щоб ступити на камінець, у кожен
квадрат треба вписати слово з пройденої теми.

Якщо слово написано неправильно або воно не відповідає заданій темі,
команда втрачає право на хід. Виграє та команда, яка швидше перейшла
через струмок.

ФОНЕТИЧНІ ІГРИ

Ці ігри повинні:

— тренувати учнів у вимовлянні звуків англійської мови;

— навчати їх виразному читанню.

На початковому етапі навчання англійської мови фонетичні вправи у формі
гри рекомендується проводити на кожному уроці протягом 5—6 хвилин.

21. PROVERBS

1 . Many men, many minds.

2. Men may meet but mountains never greet.

3. Two heads are better than one.

4. There is no place like home.

5. While there is life, there is hope.

6. First think then speak.

7. Never put off till tomorrow what you can do today.

8. A friend in need is a friend indeed.

9. A man can die but once.

10. Live and learn.

22. BE POLITE

Let us try to be polite

In everything we do,

Remember always to say “Please”

And don’t forget “Thank you.”

23. FLOWERS FOR SALE

How will the flower-girl speak? The voice must sound softer. But don’t
forget that she has to sell all her flowers, people must hear her. She
sells different flowers — each flower has its character

Flowers for sale! Flowers for sale! Lovely blue violets, Sweet yellow
daffodils, Pansies and buttercups! Who’ll buy my flowers?

24. RHYMESGOOD MORNING

Good morning, good morning,

Good morning to you,

Good morning, good morning,

We are glad to see you!

I AM A GIRL

I am a girl

A little one,

I like to play,

I like to run.

FATHER, MOTHER, SISTER, BROTHER

Here is my father,

Here is my mother,

Here is my sister,

Here is my brother.

Father, mother, sister, brother,

Hand in hand with one another.

GOOD NIGHT

Good night, mother,

Good night, father,

Kiss your little son,

Good night, sister,

Good night, brother,

Good night, everyone.

FLOWERS

I like flowers that are bright,

I like flowers that are white,

I like flowers with a smell,

I like flowers very well.

STOP! LOOK!

The trams and cars in our town

Run up and down, up and down!

Stop! Look at the light!

First look to the left,

And then to the right.

MY DEAR MUMMY

My dear, dear Mummy,

I love you very much.

I want you to be happy

On the eighth of March!

Be happy, be happy

On the eighth of March!

WHEN IT IS MAY

When it is May,

We play and sing,

We are all gay,

We greet the spring!

WE SHALL GO TO SCHOOLSoon is autumn,

Soon is autumn,

School is open now for us.

Soon is autumn, soon is autumn,

We shall go to the class.

LET US PLAY

Come, my children, come away,

For the sun is bright today,

Bring the toys and bring the ball,

Come with happy faces all.

Let us make a large nice ring!

Talk and laugh and dance and sing.

Take your hats and come away

For it is a pleasant day.

I LOVE LEARNING ENGLISH

I can read, I can write,

I can speak English too.

I love learning English!

And what about you?

FLOWERS

Flowers here,

Flowers there,

Flowers growing everywhere.

Red and yellow,

White and blue,

The gayest flowers

Are just for you!

COUNTING OUT RHYME

One potato, two potatoes,

Three potatoes, four,

Five potatoes, six potatoes,

Seven potatoes, more.

Орфографічні ігри

Граючи в ці ігри, учні тренуються в написанні англійських слів.

25. THE ALPHABET

Вчитель повинен мати два комплекти карток з літерами алфавіту. Клас
ділять на 2 команди, кожна з яких одержує по комплекту карток. Коли
вчитель вимовляє слово, учні з відповідними літерами біжать до дошки й
складають його. Команда, яка склала слово першою, одержує кількість
балів відповідно до кількості літер у слові.

26. FILL IN THE MISSING LETTERS

Учитель пише на дошці слова, в кожному з котрих пропущена одна літера.
Потім він вимовляє звук і просить учнів вставити відповідну літеру у
слово і назвати її.

27. ALPHABET TRAIN

Вчитель по черзі викликає учнів з кожної команди і пропонує їм повторити
речення My train (plane, bus) is carrying…, додаючи слово, яке
починається з першої, другої, третьої літери алфавіту.

Pupil 1: My train is carrying apples.

Pupil 2: My train is carrying apples and bread.

Учень, який не зміг швидко повторити речення з новим словом, вибуває з
гри. Перемагає команда, в якій на кінець гри залишилося більше гравців.

Оскільки учням важко швидко згадати слова на літери q, z, х, вчитель на
попередньому уроці попереджає, що вони гратимуть у цю гру.

27. A LETTER LADDER

Вчитель пише на дошці коротке слово. Слово, яке учень

пише під ним, повинно бути довшим на одну літеру. При

цьому в кожному наступному слові дозволяється міняти

будь-які літери крім першої. Наприклад:

me he red

man her read

moon her reader

month heart receive

mother

morning

Перемагають учні, які написали найбільше слів.

28. USE A LETTER, MAKE A WORD

Називають літеру та її порядковий номер у слові. Наприклад: the letter і
is the second in the word. Учні по черзі пишуть на дошці слова, де ця
літера стоїть другою:

kite site mine pine line

За кожне слово дається один бал.

29. ADD CONSONANTS

Учитель пише на дошці голосні літери. Додавши приголосні, учні одержують
інші слова.

Наприклад:

аі

оо

о…е

tail

book

rose

pail

room

nose

pain

foot

lose

main

cook

wore

more

Виграє учень, який написав останнє слово в рядку. Потім він повинен
прочитати ці слова і перекласти їх. За свою роботу він одержує 5 балів.
За кожну помилку знімають 1 бал.

30. WORD COMPOSER

Учитель пише на дошці слово, наприклад representative. З літер цього
слова учні складають нові слова і записують їх на дошці.

present nest

tea part

test art

Виграє учень, який назвав останнє слово.

31. PUZZLES AND RIDDLES

Учитель пропонує ряд слів і просить учнів скласти з ними речення,
наприклад питальне:

asking, you, like, questions, do

32. STAIRS

Let’s Do down the Stairs!

1. The book is… the table.

2. She has a daughter and a….

3. He is a… pupil and gets only “fours” and “fives”.

4. My mother puts it on when she prepares dinner or washes the dishes.

5. I think that spring is the best … of the year.

6. Why is your new dress on the chair? Put it into the… .

7: Ann is at her aunt’s, but you may speak to her over the….

RIDDLES

Over the head and under the hat. (hair)

It runs all day but never runs away, (clock)

If it eats it lives, if you give it a drink life goes away from it.
(fire)

It moves without legs and flies without wings, (cloud)

Every evening we can see all the planet… (on TV)

It lives in winter and dies in spring, (snow)

33. ANAGRAMS

У грі учні, змінюючи порядок літер у слові, складають нові слова.

Слова, від яких потрібно утворити нові, вчитель пише на картках і роздає
їх гравцям. Нові слова записують на дошці.

ten – net

take – Kate

tea — eat

race — care

mile — lime

lain — nail

deal — lead

act — cat state — taste

saw — was

knee — keen

post — stop

felt – left

dog — god

but — tub

tar — art

Завдання потрібно виконати за визначений час. За кожне правильно
утворене слово гравець одержує один бал. При цьому він повинен знати
значення новоутворених слів.

0

0

0

0

0

0

0

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020