.

Етапи досліджень. Аналіз і оформлення результатів досліджень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
227 1342
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Етапи досліджень.

Аналіз і оформлення результатів досліджень”

1. Головні етапи дослідження

Розпочинаючи педагогічне дослідження, важливо з’ясувати його вихідні
положення, а саме: актуальність проблеми, об’єкт, предмет, мету,
гіпотезу та завдання дослідження.

Проблема дослідження в широкому значенні — складне теоретичне або
практичне питання, що потребує вивчення, вирішення.

Проблема має бути відображена насамперед у темі дослідження.

Об’єкт дослідження — частина об’єктивної реальності, яка на цьому етапі
стає предметом практичної й теоретичної діяльності людини як соціальної
істоти (суб’єкта).

Об’єктами педагогічних досліджень можуть бути діяльність педагогів,
учнів, педагогічні стосунки між суб’єктом і об’єктом навчально-виховної
роботи, особистістю та колективом, між вихованням і самовихованням,
організація пізнавальної діяльності учнів, навчально-виховний процес
тощо.

Предмет дослідження — зафіксовані в досвіді, включені в процес
практичної діяльності людини сторони, якості та відносини досліджуваного
об’єкта з певною метою за даних умов. Предмет дослідження вужче поняття,
ніж об’єкт дослідження. Об’єктами, наприклад, можуть бути методи
виховання, а предметом — тільки одна група цих методів, наприклад,
методи стимулювання виховання.

Мета дослідження — ціль, яку поставив перед собою дослідник. Формулюючи
мету дослідження, дослідник з’ясовує, який результат передбачає отримати
і яким він має бути. Гіпотеза дослідження — наукове передбачення його
результатів. Вона повинна формулюватися так, щоб з цього формулювання
проглядалися положення, які потребують перевірки у процесі дослідження.

Завдання дослідження — його конкретизована мета. Завдання дослідження:
а) вирішення певних теоретичних питань, що є загальною проблемою
(наприклад, з’ясування сутності дидактичного явища, вдосконалення його
визначення, дослідження ознак); б) експериментальне вивчення практики
вирішення проблеми, виявлення її типового стану, типових недоліків, їх
причин, типових рис передового досвіду та ін.; в) обґрунтування системи
заходів, необхідних для вирішення поставленого завдання; г)
експериментальна перевірка пропонованої системи заходів щодо
відповідності її критеріям оптимальності; ґ) вироблення методичних
рекомендацій для тих, хто використовуватиме результати дослідження на
практиці.

Нижче наведено приклад формулювання вихідних положень конкретного
педагогічного дослідження.

Реформування діяльності виховно-трудових колоній відповідно до
міжнародних норм виконання покарання потребує підвищення ефективності
процесу морального перевиховання неповнолітніх засуджених, зведення до
мінімуму рецедиву після відбуття ними покарання. Цим визначається
актуальність проблеми дослідження.

Оскільки головною причиною повторної злочинності неповнолітніх є їх
моральна невихованість, постає потреба посилення морального виховання
неповнолітніх засуджених під час відбуття ними покарання. Звідси
формулювання теми дослідження: «Особливості морального виховання
неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях».

Об’єктом дослідження є процес морального виховання неповнолітніх
засуджених у виховно-трудовій колонії. Предмет дослідження — оптимізація
змісту, форм, методів і засобів морального виховання неповнолітніх
засуджених. Мета дослідження — розробити, теоретично обґрунтувати і
експериментальне перевірити оптимальний зміст, найефективніші форми,
методи й засоби морального виховання неповнолітніх засуджених у
виховно-трудовій колонії. Гіпотеза дослідження — підвищенню ефективності
морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудовій колонії
сприяє така його організація, яка передбачає: відповідність змісту,
форм, методів і засобів цієї роботи специфічним особливостям особистості
даної категорії неповнолітніх; урахування режимних умов їх утримання;
систематичні контакти вихованців з батьками, представниками
громадськості, яким притаманні високі моральні якості; організацію життя
й діяльності неповнолітніх згідно з нормами моралі та права. Завдання
дослідження — проаналізувати стан педагогічної теорії та практики
морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових
колоніях; виявити моральні особливості неповнолітніх засуджених і
встановити типові труднощі в їх моральному перевихованні; визначити
специфіку змісту морального виховання неповнолітніх засуджених
відповідно до їх індивідуальних особливостей; виявити умови підвищення
виховної ефективності провідних засобів перевиховання в процесі
морального виховання неповнолітніх засуджених і шляхи їх реалізації;
визначити критерії рівня морального виправлення неповнолітнього
засудженого; розробити методичні рекомендації для вчителів щодо
використання навчальних предметів у моральному вихованні неповнолітніх
засуджених.

Організовуючи дослідження конкретної педагогічної проблеми, дотримуються
певної послідовності, а саме:

1. Визначення проблеми дослідження, яка має актуальне, життєве значення.

2. Ґрунтовне, всебічне і глибоке вивчення встановлених наукою фактів,
положень, висновків.

Під час вивчення літературних джерел з’ясовують головну ідею, позицію
автора та особливості наукового доробку з досліджуваної проблеми.
Важливо також простежити причину та логіку полеміки автора з іншими
дослідниками, особливості його аргументації, виробити власну думку щодо
його позиції. Аналіз проблеми, яка не знайшла відображення в його праці,
допоможе чіткіше сформулювати завдання щодо глибшого вивчення проблеми.

3. Вивчення шкільної практики.

У процесі аналізу літератури про досвід школи слід з’ясувати: що у
вирішенні цієї проблеми вчитель здійснює найуспішніше, з якими
труднощами він стикається; типові недоліки в його роботі з цього
питання, головні причини труднощів і недоліків. Важливо знати, чи
досягає вчитель успіхів у роботі, раціонально витрачаючи час, чи вони
пов’язані з перевантаженням його роботою в якомусь одному напрямі на
шкоду іншим.

4. Формулювання гіпотези, тобто наукового припущення, ймовірного
висновку з дослідження.

5. Здійснення експериментальної роботи.

6. Вивчення передового досвіду.

7. Зіставлення експериментальних даних з масовою практикою.

8. Узагальнення результатів дослідження, формулювання наукових
висновків, доведення або спростування гіпотези.

9. Оформлення результатів дослідження, їх упровадження в життя.

Процес і результати науково-педагогічного дослідження фіксуються
багатьма способами. Для цього вироблено певні типи документації: анкети,
плани спостереження, здійснення педагогічних експериментів, втілення
результатів дослідження в практику, магнітофонні записи, фотокартки,
кінострічки; протоколи обговорення уроків, виховних заходів та ін.;
конспекти опрацьованої літератури, архівних матеріалів; описи досвіду
роботи шкіл та інших виховних закладів; статистичні дані, математичні
обчислення.

2. Аналіз і оформлення результатів дослідження

1. Опрацювання за критеріями якості. Для вивчення особливостей засвоєння
понять можуть бути використані такі загальноприйняті якісні показники:

• повнота вирізнення ознак;

• їх правильність;

• ступінь суттєвості;

• інше.

Аналіз організованості школяра можна проводити за такими показниками:

• час виконання завдання;

• рівень сформованості навичок;

• ставлення до діяльності;

• інше.

2. Кількісне опрацювання матеріалів дослідження.

Найширше використовуються методи альтернативного, кореляційного,
варіативного аналізу.

Альтернативний аналіз. Найчастіше використовуються різні процентні
показники: співвідношення між цілим і частиною, між частинами цілого.

Кореляційний аналіз характеризує ступінь взаємозв’язку (або, як кажуть,
тісноту зв’язку) ознак психічних процесів.

Кореляційна залежність визначається принципом багатозначності. Зі зміною
однієї ознаки інші ознаки набувають різних значень:

Наприклад, залежність між віком і довільним запам’ятовуванням буде
кореляційною, бо зі зміною віку не спостерігається чіткої залежності у
зміні довільного запам’ятовування. Пояснюється це тим, що зміна
довільного запам’ятовування залежить не тільки від віку, а й від ряду
інших чинників: рівня розвитку волі, концентрації уваги в момент
запам’ятовування, інтересу до матеріалу тощо.

Приклад. Під час дослідження особливостей пам’яті учнів стояло завдання
встановити тісноту зв’язків між довільним і мимовільним
запам’ятовуванням. Результати оцінювались у балах. Оцінку «1 бал»
отримувала відповідь, яка свідчила про прояв в експерименті довільного і
мимовільного запам’ятовування. Решта відповідей оцінювалась у 0 балів.

Для визначення г існує така формула:

х – результат довільного запам’ятовування (у балах); у – результати
мимовільного запам’ятовування (у балах); X – додавання всіх балів,
отриманих за оцінювання ознак х або у.

Висновок: Зв’язок між досліджуваними видами запам’ятовування виражений
досить слабко.

Варіативний аналіз. Різниця у значенні досліджуваних ознак називається
варіацією. Типові ознаки для досліджуваної групи визначаються
вирахуванням середніх величин (наприклад, середньої арифметичної) за
формулою:

де:   X – середня арифметична,

ХрX,; Х3 … Хп- величина ознаки у різних досліджуваних або в того
самого за різних вимірів, п – загальне число всіх досліджуваних (або
вимірів).

Середній обсяг уваги складає 5,9 одиниці.

Достовірність одержуваних результатів доводиться обрахуванням
спеціальних коефіцієнтів.

Найчастіше для визначення рівня достовірності обраховується коефіцієнт
Стьюдента (І). Способи його визначення за кореляційного,
альтернативного, дисперсного аналізу є різними.

Наприклад, за альтернативного аналізу коефіцієнт Стьюдента обраховується
за формулою:

де:   у – постійна величина, що відповідає певним значенням р

(визначається за таблицею); п, п2 – кількість досліджуваних (або ознак).
Результат достовірний, якщо різниця не перевищує 5%, тобто 1 = 0,95.

Використана література:

Бабанский Ю, К. Проблеми повышєния зффективности педагогических
исследований. — М., 1982.

Гаасс Дж., Стонен Дж. Статистические методы в педагогике й психологии. —
М., 1996.

Завягинский В. Й. Методология й методика дидактического исследования. —
М..1982.

Ительсон Л. Б. Математические й кибернетические методу в педагогике.-М.,
1968.

Скалова Я. Методология й методы педагогических исследований. — М. 1989.

Шилова М. П. Изучение воспитанности школьников. — М., 1989.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020