.

Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
260 2389
Скачать документ

Реферат на тему:

Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті

За темпами змін розвиток вищої освіти Ірландії вражає і приваблює увагу
багатьох фахівців, передовсім, в контексті недавнього «економічного
дива». Вища освіта Ірландії – це поєднання традиційного та модерного на
основі старійшої в Європі освітньої системи. В опублікованій у січні
2006 року доповіді М. Дармоді та ін. [1] наводяться дані про чисельне
зростання вступу випускників шкіл до ВНЗ з 11% у 1965 році та 20% у 1980
до 54% сьогодні. І хоча 54% – це дещо менше, ніж у провідних країнах
Організації економічного співробітництва і розвитку, це все-таки дуже
багато за такий короткий проміжок часу. Ключовим чинником такого
зростання є все ширше і глибше розуміння ролі вищої освіти в розвитку як
окремої особистості, так і економічного благополуччя Ірландії загалом,
яка рухається в напрямку побудови економіки Знання.

Ірландія зовсім недавно пройшла шлях від просто розуміння важливості
якісної освіти, до усвідомлення необхідності створення таких механізмів
моніторингу якості, які були б зрозумілими для інших учасників
освітнього простору (не лише європейського, але й світового), які б
викликали довіру і визнання. Цей шлях, пройдений географічно віддаленою
від нас Ірландією, стане неминучим викликом і для України, де нарешті
теж приходить розуміння того, що «освіта в сучасному світі перетворилась
на дуже важливий чинник утвердження багатого й успішного суспільства,
яке використовує потенціальні можливості всіх своїх громадян»[2].

Метою даної статті є показати динаміку змін та перетворень, які
відбуваються в процесах гарантування якості вищої освіти Ірландії, а
також описати особливості методики та процедур в діяльності Європейської
університетської асоціації.

Система вищої освіти Ірландії включає в себе 7 університетів, 13
технологічних інститутів і 8 педагогічних коледжів, а також сектор
приватних бізнес-коледжів та ІТ-шкіл (шкіл інформаційних технологій).
Найпотужнішими університетами в країні є дублінський Трініті-коледж
(найпопулярніший) та Національний університет Ірландії (найчисельніший
та другий за популярністю). Університети Ірландії – це уособлення всіх
здобутків країни за чотирьохсотлітню історію академічної освіти, це
втілення сучасних тенденцій на ринку освітніх послуг. Університети
наділені правом власності на будівлі та устаткування, на самостійне
планування і розхід бюджету, визначення структури навчальних курсів,
правом прийому та звільнення персоналу, визначення кількісних показників
прийому студентів і ін. На відміну від університетів, технологічні
інститути мають менші можливості самоуправління, хоча посилюється
тенденція до автономізації і цих закладів. Значно скромнішою є роль
педагогічних коледжів, які в основному відомі своїми програмами в сфері
викладання англійської мови. Приватні школи розглядаються як ефективний
засіб залучення інвестицій в сферу вищої освіти.

Переломним моментом в процесах модернізації вищої освіти можна вважати
прийняття в 1992 році стратегічного документа «Зелена книга: Освіта для
світу, який змінюється», в якому формулюються основні вектори
модернізації вищої освіти.

Акт про університети від 1997 року (Universities Act, 1997) [3] став ще
одним етапом втіленні нових підходів до розуміння ролі і значення
університету для країни. Серед завдань ВНЗ Акт про університети вказує
на необхідність забезпечити «найвищі стандарти і якість викладання та
науково-дослідної роботи» і зобов’язує створити у навчальному закладі
систему заходів з гарантування якості освіти. Документом встановлюється
максимальний 10-річний цикл перевірки. Таким чином, не рідше як один раз
на десять років перевірці підлягають кафедри, факультети, будь-які
освітні послуги та університет загалом. Вказується також на необхідність
хоча б раз на п’ятнадцять років визначати адекватність та ефективність
самих методів та процедур перевірки.

Паралельно з обговоренням та виконанням положень Акту про університети в
Ірландії проходить дискусія щодо ініціатив Болонського процесу. 23 липня
2003 року під егідою Департаменту освіти та науки проводиться
Національна конференція по Болонському процесу, яка підтверджує
готовність до ширшого діалогу з питань якості вищої освіти як на
національному, так і на загальноєвропейському рівнях і висловлює
пропозицію про створення Ірландської мережі якості у вищій освіті [Irish
Higher Education Quality Network (IHEQN)]. IHEQN створюється вже
незабаром і до її складу з представництвом по дві особи входять наступні
10 організацій: (1) Спілка студентів Ірландії (USI); (2) Рада
ірландських університетів з питань якості (IUQB); (3) Рада директорів
технологічних інститутів (CDIT); (4) Конференція голів ірландських
університетів (CHIU); (5) Дублінський інститут технологій (DIT); (6)
Асоціація коледжів вищої освіти (HECA); (7) Агентство з керівництва
вищою освітою (HEA); (8) Рада з присвоєння ступенів у системі вищої
освіти та підготовки (HETAC); (9) Ірландське національне агентство з
присудження кваліфікацій (NQAI); (10) Департамент освіти і науки (DES).

Головуючий в IHEQN призначається на однорічний термін, почергово
представляючи кожну організацію-засновницю. Засідання IHEQN проходять
щонайменше чотири рази на рік. Ірландська мережа якості у вищій освіті є
інтелектуальним центром, що формує засадничі принципи і створює
середовище найширшого залучення до обговорення проблем якості вищої
освіти.

IHEQN проаналізувала існуючі у різних вузах рекомендації, вимоги і
методики з проблем гарантування якості і сформулювала в окремому
документі фундаментальні принципи «хорошої практики» [4]. Першим і
найважливішим з-поміж інших принципів є правильне розуміння мети
гарантування якості, яка полягає в покращенні якості, включаючи

підвищення рівня досвіду студента. Уся відповідальність за створення
культури якості та налагодження прозорих і зрозумілих процедур
забезпечення якості цілковито покладається на вищий навчальний заклад,
всередині і навколо якого знаходяться стейкхолдери, тобто зацікавлені
особи: студенти, викладачі, інші організації та суспільство в цілому.
Методика перевірки якості освіти повинна опиратись на кращий закордонний
досвід, який передбачає процедури «внутрішньої» та «зовнішньої» оцінки
якості освіти з залученням студентів, працівників та інших зацікавлених
осіб чи організацій. Обов’язковим є дотримання вимог прозорості та
гласності, що передбачає безумовне оприлюднення результатів перевірок.
Самі процедури перевірки також є предметом оцінки з боку незалежних
експертів, і така оцінка також доводиться до відома громадськості.

Керівні принципи та критерії процедур внутрішньої оцінки якості у вищій
освіті Ірландії можна звести до таких ключових слів: планування,
визначення, заохочення, оцінка і удосконалення; стандарти, переваги,
грошова вартість, відповідність меті, задоволення потреб зацікавлених
сторін [5] . Одним із найважливіших елементів у процесах «внутрішньої»
оцінки якості виступає процедура укладання та погодження нової
навчальної програми, яка піддається перевірці за такими критеріями: (1)
філософія та цілі; (2) зв’язок з місією та стратегічним планом вузу; (3)
задачі, теми та модулі; (4) очікувані результати після кожної теми та
модуля; (5) виконання завдань та досягнення цілей; (6) методика подачі
навчального матеріалу; (7) педагогічні методи і прийоми; (8) зв’язок з
іншими програмами; (9) зв’язок з промисловістю, місцем майбутньої
роботи; (10) адміністрування програми; (11) зв’язок з національним,
європейським та світовим ринками праці; (11) відповідальність за
виконання програми з боку викладацького персоналу; (12) необхідні для
виконання програми інформаційні ресурси; (13) вплив програми на фізичні
ресурси та допоміжні засоби закладу; (14) фінансове забезпечення
програми; (15) огляд подібних навчальних програм в інших закладах; (16)
задоволення вимог тих, хто навчається; (17) консультації з боку колег та
інших зацікавлених сторін; (18) чесна і послідовна оцінка тих, хто
навчається за програмою; (19) захист тих, хто навчається, у випадку,
коли заклад припиняє дію даної навчальної програми; (20) законодавче
забезпечення (при необхідності).

Дієвість принципів «хорошої практики» була піддана першій серйозній
перевірці у період з січня 2004 по січень 2005 років. Саме в цей час
проходила «зовнішня» перевірка семи ірландських університетів на предмет
оцінки ефективності системи гарантування якості освіти. Перевірка
здійснювалась Європейською університетською асоціацією [European
University Association (EUA)] від імені і за спільним дорученням двох
організацій-членів IHEQN, а саме Агентства з керівництва вищою освітою
(HEA) та Ради ірландських університетів з питань якості (IUQB).

у, європейському та глобальному рівнях.

При перевірці університетів Ірландії EUA перш за все цікавило наступне:

– мета та планування внутрішніх процесів якості навчання;

– ефективність цих процесів;

– релевантність внутрішніх процесів гарантування якості і ступінь
врахування результатів у прийнятті рішень та у стратегічному плануванні;

– самоаналіз недоліків у механізмах та методиках процесів
забезпечення якості навчання і рекомендації з їх покращення.

Найголовніший результат моніторингу EUA можна передати словами Майкла
Келлі: «Уявлення про [ірландські] університети, як про вежі із слонової
кістки, що височіють над щоденними потребами суспільства, минулося, –
якщо воно і взагалі існувало»[6]. Зв’язок університету з навколишнім
світом було закріплено через заснування Рекомендаційної ради високого
рівня [High Level Reference Panel (HLRP)], до якої увійшло широке коло
представників громадських організацій та підприємств. Завдання HLRP –
забезпечувати широку зовнішню перспективу культурного та економічного
контексту функціонування університету. Очолювана Джоном Даном рада HLRP
після неодноразових зустрічей з EUA підготувала документ «роздумів» про
методику і результати проведеної EUA перевірки [7]. Зупинимось тезисно
на основних положеннях цього документу.

Методика перевірки. Перед початком перевірки кожен з університетів
готував детальну доповідь з самооцінки, в роботі над якою брали участь,
зокрема, і викладачі та студенти. Доповідь мала відповісти на таких
чотири запитання: (1) Що університет намагається зробити? (2) Як
університет це намагається зробити? (3) Звідки університет знає, що це
дає позитивний результат? (4) Як університет змінюється з метою
удосконалення?

Наступний етап – двохденний підготовчий візит, мета якого звірити
розуміння вимог щодо доповіді з самооцінки та таке інше. Основний візит
відбувається через 4-5 місяців, під час якого ВНЗ ніби виставляє і
обґрунтовує самооцінку, і який завершується підготовкою доповіді вже
групою моніторингу.

Рекомендаційна рада високого рівня (HLRP). Роль ради полягала в наданні
процесу перевірки національної специфіки, яка виражається у певних
соціальних, економічних та культурних потребах та очікуваннях. Рада
провела спільно з EUA чотири зустрічі, на останній з яких HLRP, зокрема,
виразила задоволення можливістю участі в зовнішній перевірці
університетів та рекомендувала залучати зацікавлені сторони до процесів
оцінки якості освіти і надалі.

Погляд HLRP на процес та результати перевірки. Рада визнає такі
позитивні якості перевірки, як всесторонність, скрупульозність та
надійність. Вітається також підтвердження EUA того, що в цілому
університети Ірландії виконують свої статутні зобов’язання з
гарантування якості і, що важливо, навіть виходять за межі статуту у
розвитку міцної внутрішньої культури та системи якості. Рада
погоджується з поглядом EUA на спроможність існуючих в ірландських ВНЗ
систем забезпечення якості «вловити потрібний тон в поєднанні
громадського інтересу, відповідальності та університетської автономії».

Зв’язок між процесами гарантування якості та планування діяльності. Цей
пункт викликає деяке занепокоєння, оскільки в ірландських університетах
відсутній чіткий зв’язок процесів оцінки якості освіти з процесами
управління і стратегічного планування. Ще одним негативним явищем
виявилося те, що не всі університети отримують потрібну допомогу від
вищого керівництва. А така допомога конче необхідна особливо тоді, коли
результати моніторингу якості мають бути інтегровані у ширшу стратегічну
діяльність навчального закладу. Недоліком було також визнано те, що в
університетах відсутня всестороння інформаційна система управління. А в
процесах планування та прийняття рішень необхідною є саме повна, точна,
вчасна і доступна інформація.

Структура систем гарантування якості. Представники Європейської
університетської асоціації (EUA) наголошують на тому, що
результативність системи гарантування якості прямо залежить від її
структури (організації). На думку EUA, в університетах Ірландії присутня
деяка надмірність в зосередженні перевірки на рівні кафедри, що може
призвести до подрібнення і втрати єдиного зв’язку усіх підрозділів
навчального закладу.

Роль стейкхолдерів. Комісія з перевірки вказує на недостатнє залучення
зацікавлених осіб та організацій до процесів оцінки якості. Зокрема,
роль студентів в цих процесах визначається як мінімальна. Університетам
настійливо рекомендується організовувати систематичне анкетування
студентів з питань якості викладання, наявності належного навчального
середовища, а також доступу до інших навчальних засобів та послуг.
Недостатнім визнано також рівень залучення до процесів оцінки якості
промислових та ділових партнерів вищого навчального закладу.

Викладання і навчання. Альтернативність. Диверсифікація можливостей
здобування вищої освіти в Ірландії недостатня. Вже тепер необхідно
зробити ряд кроків на загальнодержавному рівні щодо запровадження
модульної структури навчальних курсів, щоб дати можливість ВНЗ гнучко та
ефективно реагувати на потреби дорослих студентів чи студентів заочного
навчання, забезпечувати міжнародну мобільність тих, хто навчається. EUA
рекомендує вищим навчальним закладам Ірландії пришвидшити роботу в
створенні спільного освітнього простору Європи, зробити оптимальні
практичні кроки з виконання положень Болонської декларації, а також
звернути особливу увагу на недостатню участь жінок у вищій школі (як
студентів, так і серед викладацького персоналу).

Роль Ради ірландських університетів з питань якості (IUQB). Рада була
заснована для підвищення рівня співробітництва університетів в розвитку
процедур та процесів з гарантування якості освіти. EUA позитивно оцінює
діяльність IUQB, але водночас звертає увагу на потребу останньої
«віддалитись» від університетів і утвердитись як незалежна організація.
Це, хоч і потребуватиме змін певних правових засад діяльності та системи
членства, пізніше приведе до національного та міжнародного визнання IUQB
як незалежного агентства з гарантування якості освіти в університетах
Ірландії. Впровадження змін має бути виваженим та відповідальним, щоб не
склалася ситуація втрати довіри до систем забезпечення якості.

Висновки. Рекомендаційна рада високого рівня (HLRP) ще раз наголошує на
важливості вищої освіти та науково-дослідної діяльності. Ключова
цінність – здобуття знань та навиків окремо взятою людиною і поглиблення
цих знань та удосконалення навиків впродовж всього життя – є наріжним
каменем у побудові «Суспільства Знання», до якого прагне Ірландія. Вища
освіта країни приймає притаманні сучасному світові виклики, в першу
чергу такі, як конкурентна боротьба за викладача, студента та ресурси.
Перевірка сектору вищої освіти Ірландії засвідчила значну прихильність
університетів до процесів покращення якості; комісією з перевірки було
схвалено велику частину роботи, що ведеться в цьому напрямку, а це, по
суті, є вираженням довіри до університету загалом.

Викладений вище аналіз процесів гарантування якості у вищій освіті
Ірландії надзвичайно важливий для визначення шляхів та перспектив
розвитку вітчизняної вищої школи, яка переживає період серйозних
системних змін, пов’язаних з необхідністю розширення її доступності,
підвищення якості та ефективності в умовах соціально-економічного
реформування, а також в умовах глобалізації та входження до
європейського освітнього простору.

Досвід Ірландії має ще раз нагадати про неминучість організації
реального (а не декларативного) системного підходу в організації
процедур внутрішньої та зовнішньої оцінки якості вищої освіти України,
який би задовільняв критерії прозорості, чіткості, послідовності та
незалежності, який би відповідав духу положень Болонського процесу і
визнавався б усіма країнами-членами ЄС.

Список використаних джерел

Eurostudent Survey II: Irish Report on the Social and Living Conditions
of Higher Education Students 2003/2004 Date of Publication: 20 Jan
2006//
http://www.hea.ie/index.cfm/page/publications/category/143/section/detai
ls/id/1023

Людмила Рижак. Філософський дискурс демократичних засад американської
освіти // Американська філософія освіти очима українських дослідників.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005
р.- Полтава: ПОІППО, 2005. – С.160.

Principles of Good Practice in Quality Assurance/Quality Improvement for
Irish Higher Education and Training // http://www.iheqn.ie/publications/

Guidelines and Criteria for Quality Assurance Procedures in Higher
Education and Training – Ireland //
http://www.logos-net.net/ilo/150_base/en/init/irl_30.htm

Review of quality assurance procedures in Irish universities.
Reflections document prepared by the High Level Reference Panel, chaired
by Mr. John Dunne. Dublin 2005//
http://www.hea.ie/index.cfm/page/publications/category/143/section/detai
ls/id/925

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020