.

Деякі методичні аспекти викладання ситеми управління базами даних Microsoft Access (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3268
Скачать документ

Реферат на тему:

Деякі методичні аспекти викладання ситеми управління базами даних
Microsoft Access

Можна досить упевнено стверджувати, що більшість додатків, призначених
для виконання будь-якої корисної роботи, в той чи інший спосіб
використовують структуровану інформацію, або, інакше кажучи,
впорядковані дані. При комп’ютерній обробці інформації впорядковані
певним чином дані зберігаються в базах даних – особливих файлах,
використання яких разом зі спеціальними програмними засобами дозволяє
користувачеві переглядати необхідну інформацію та маніпулювати нею:
додавати, змінювати, копіювати, вилучати, сортувати і т.д.

Таким чином, можна дати досить просте означення бази даних. База даних
– це набір інформації, яка організована в той чи інший спосіб. Оскільки
мова йде як про дані, так і про інформацію, слід зазначити, що ці
поняття взаємопов’язані, але не тотожні. На початку процесу формування
поняття баз даних у них дійсно зберігались лише дані. Але сьогодні
системи управління базами даних дозволяють розміщувати у своїх
структурах не лише дані, а й методи взаємодії з користувачем або іншими
програмно-апаратними комплексами. Отже, в сучасних базах даних
зберігаються не лише дані, але й інформація.

Найпростішим прикладом бази даних є так звана “плоска” база, в якій
вся інформація розміщується в єдиній таблиці (телефонний довідник). На
відміну від плоских, реляційні базі даних складаються з декількох
таблиць, зв’язок між якими встановлюється за допомогою спільних значень
одноіменних полів. Реляційна модель набула широкого розповсюдження й
підтримується більшістю систем управління базами даних.

Система управління базою даних (СУБД) – поняття, яке дуже тісно
пов’язане з поняттям бази даних. Це комплекс програмних засобів,
призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом,
редагування вмісту та візуалізації інформації.

Microsoft Access є досить популярною зараз СУБД, яка входить до складу
пакету Microsoft Office. Зручний інтерфейс, ефективні засоби створення
таблиць, форм, запитів та звітів, можливість розв’язання більшості
практичних задач без застосування засобів мови програмування Visual
Basic, інтеграція з іншими продуктами пакету Microsoft Office – такі
переваги має цей додаток. Крім того, Microsoft Access розглядається
зараз як навчальний об’єкт при вивченні та опрацюванні баз даних
студентами вузів.

Знання теоретичних положень, покладених в основу функціонування того чи
іншого програмного засобу, дозволяє ефективніше використовувати його,
полегшує адаптацію до його нових версій або інших засобів подібного
призначення. Не можна зосереджуватись на методиці, яка ставить за мету
навчити студентів працювати з базами даних лише на користувацькому
рівні, тобто навчити їх тільки вводу даних та формулюванню нескладних
запитів.

Але в даній роботі розглядаються питання саме практичної спрямованості,
а саме проектування бази даних, виходячи з конкретно окресленої
предметної галузі, побудова таблиць з правильно визначеним ключовим
полем та його властивостями, визначення типів реляційних зв’язків та їх
встановлення. Виявляється, що при створенні бази даних за індивідуальним
завданням ці питання є складними для більшості студентів.

Бази даних містять різні об’єкти, але основними об’єктами будь-якої бази
даних є її таблиці. По-перше, в таблицях зберігаються всі дані, які
містяться в базі. По-друге, таблиці зберігають структуру бази (поля, їх
типи і властивості).

У кожній з таблиць є ключове поле, дані в якому повторюватися не можуть.

Відношення між таблицями встановлюють зв’язок між даними, які
знаходяться в різних таблицях бази даних. Вони визначаються відношеннями
між групами об’єктів відповідного типу. Зміст створення реляційних
зв’язків між таблицями полягає, з одного боку, в захисті даних, з іншого
– в автоматизації внесення змін одночасно в декілька таблиць при змінах
в одній таблиці.

Якщо структура бази даних добре продумана, поля розподілені за базовими
таблицями, ключові поля і типи міжтабличних зв’язків правильно вибрані,
і ці зв’язки встановлені, то можна вважати, що в цілому базу даних
створено. Така основа дає можливість легко працювати з іншими об’єктами
бази даних, тобто формувати запити, створювати різні типи форм, звітів.

Оскільки початковий етап створення бази даних має основоположне
значення, необхідно розробити методику викладання даного матеріалу під
час проведення лабораторних робіт. Перед тим, як кожний студент отримає
індивідуальне завдання з проектування та створення бази даних, можна
розглянути єдиний для всіх навчальний приклад, який дозволить сформувати
вміння й навички створення таблиць та міжтабличних зв’язків.

Як загальний навчальний приклад найчастіше розглядається створення бази
даних Телефонний довідник. Але, як було зазначено вище, така база даних
є плоскою, містить лише одну таблицю і не дає можливості
продемонструвати встановлення реляційних зв’язків. Як навчальний приклад
реляційної бази даних можна запропонувати створення бази даних
Бібліотека, яка містить бібліографічну інформацію про книги, їх авторів
та читачів, які користуються цими книгами. Досить проста структура такої
бази та можливість продемонструвати різні типи міжтабличних зв’язків
робить доцільним розгляд даного прикладу. Аналогічна база даних
постачається разом з Visual Basic і може бути створена за допомогою
Майстра, але вона має певні особливості і досить складну схему даних.

База даних Бібліотека складається з п’яти таблиць: Автори, Довідник,
Книги, Книги_Автори, Читачі (рис.1). Кожна з таблиць містить інформацію
про об’єкти одного типу. З назв таблиць стає зрозумілим, що дані в
кожній таблиці належать тій самій групі об’єктів.

Рис.1

Таблиця Читачі (рис.2) містить інформацію про читачів, поля Дата
одержання книги й Дата повернення книги в подальшому нададуть можливість
фіксувати вчасність повернення літератури.

Рис.2

Таблиця Автори (рис.3) містить лише поля Прізвище автора і Коментар.
Більш детальну інформацію про авторів, при необхідності, можна отримати
з таблиці Довідник (рис.4).

Рис.3

Рис.4

 

Нарешті, таблиця Книги (рис.5) містить інформацію про книги, їх назва,
рік видання, короткий опис вмісту. Поле Інвентарний номер однозначно
визначає кожну книгу.

Рис.5

?????+?З рис.1 видно, що в базі даних Бібліотека є ще таблиця
Книги_Автори. На перший погляд незрозуміло навіщо вона потрібна. Адже в
базі даних є таблиця Книги з назвами книг і таблиця Автори з даними про
авторів. Призначення цієї таблиці буде зрозуміло при розгляді відношення
між таблицями.

СУБД Microsoft Access надає дуже зручні засоби створення об’єктів. Тому
розробка таблиць, визначення властивостей полів не викликає значних
проблем. Причому при створенні таблиць рекомендується працювати в режимі
Конструктора, а при розробці форм і звітів краще користуватися
автоматизованими засобами, які надають Майстри.

Зв’язок між таблицями встановлюється за ключовими полями. Такими є Код
читача в таблиці Читачі, Код автора в таблиці Автори і Довідник,
Інвентарний номер в таблиці Книги. Поля, які зв’язуються, повинні мати
однакові типи даних і однакові значення властивостей.

Відношення один-до-одного можна встановити між таблицями Автори і
Довідник, оскільки кожний запис в одній таблиці відповідає лише одному
запису в іншій таблиці. Встановлення зв’язку відбувається у вікні Схема
данных (Сервис(Схема данных).

Найбільш поширеним типом реляційних відношень є відношення
один-до-багатьох. Гарним прикладом такого типу відношень є відношення
між таблицями Читачі та Книги. Зв’язок здійснюється за допомогою
спільних полів Код читача.

В таблиці Читачі кожен читач має унікальний код, і запис з таким кодом
зустрічається один раз. Необхідно повернутися до структури таблиці
Читачі і для властивості Индексированное поле поля Код читача встановити
значення Да(Совпадения не допускаются). Аналогічне значення
встановлюється для властивості Индексированное поле поля Інвентарний
номер таблиці Книги.

В таблиці Книги той самий код читача може траплятися декілька разів,
оскільки один читач може взяти декілька однакових книг (викладач бере на
заняття декілька примірників збірника задач). У структурі таблиці Книг
для властивості Индексированное поле поля Код читача слід обрати
значення Да(Совпадения допускаются).

Саме цей момент є дуже важливим для встановлення зв’язку типу
один-до-багатьох, на ньому треба зосередити увагу студентів.

Безпосередне зв’язування таблиць відбувається у вікні Схема данных.
Необхідно додати таблиці Читачі і Книги у це вікно, пересунути ключове
поле Код читача таблиці Читачі до відповідного поля таблиці Книги за
допомогою миші. У діалоговому вікні Связи необхідно активізувати опцію
Обеспечение целостности данных, що забезпечить перевірку посилальної
цілісності зв’зку між двома таблицями.

Відношення багато-до-одного аналогічне розглянутому вище.

При відношенні між таблицями багато-до-багатьох кожний запис в одній
таблиці пов’язаний з декількома записами в іншій таблиці і навпаки.
Ілюстрацією такого відношення може бути зв’язок між таблицями Читачі й
Автори. З одного боку, кожен читач може читати книги різних авторів, та
з іншого – книги одного й того ж автора можуть бути в різних читачів.
Для зручності роботи з таблицями, які мають відношення
багато-до-багатьох, доцільно в базу даних додати ще одну таблицю, яка
знаходиться у відношенні один-до-багатьох і багато-до-одного до
відповідних таблиць. У даному прикладі такою є таблиця Книги_Автори.

Структура бази даних Бібліотека показана на рис.7.

Рис.7

При виконанні даного обсягу роботи студенти формують знання по
визначенню типів реляційних зв’язків, набувають вмінь та навичок по їх
створенню. Виконання загального прикладу усіма студентами групи надає
можливість покроково відпрацювати кожний етап роботи, вчасно знаходити і
виправляти помилки.

Індивідуальні завдання проектування баз даних можуть бути такими:

1.        БД Деканат (контроль успішності, облік оплат, видача довідок).

2.        БД Теми курсових проектів (кафедра, дисципліна, курс, семестр,
тема проекту).

3.        БД Облік торгових операцій (постачальник, одержувач, товар).

4.        БД Держави світу (політико-економічний довідник).

5.        БД ДАИ (вид транспортного засобу, номер, власник, порушення
правил дорожнього руху).

6.        БД Передплата (періодичне видання, індекс, вартість,
передплатник).

7.        БД Фірми міста (назва, директор, рід занять, співробітники).

8.        БД Облік матеріальних коштовностей (обладнання, номер рахунку,
інвентарний номер, відповідальна особа).

9.        БД Лікарня (прізвище хворого, дата прийому, дата виписки,
діагноз, курс лікування).

10.     Розклад руху автобусів (час відправлення, час прибуття,
кількість зупинок, водій, витрати пального).

Виконання індивідуального завдання ставить перед студентами ще два дуже
важливих питання, які не були розглянуті під час створення бази даних
Бібліотека. Це проблема проектування бази даних та її нормалізації.

Слід наголосити студентам, що проектування відбувається з олівцем та
аркушем паперу в руках, без використання комп’ютера. Неоптимальних
рішень і помилок, припущених на етапі проектування важко позбутись в
подальшому. Нераціональність організації даних при проектуванні бази
неминуче призведе до виникнення помилок. Щоб уникнути цих проблем,
необхідно максимально зменшити кількість інформації, що повторюється.

Процес зменшення надлишковості інформації в базі даних методом поділу її
на декілька пов’язаних між собою таблиць називається нормалізацією
даних. Існує чітка теорія нормалізації даних, в рамках якої розроблені
алгоритми зменшення надлишковості інформаціїї, визначені рівні
нормалізації та встановлені критерії, які визначають відповідність даних
певному рівню нормалізації. Під час виконання лабораторних робіт можна
запропонувати студентам декілька простих практичних порад:

1.     Визначити таблиці таким чином, щоб записи в кожній таблиці
описували об’єкти того самого типу.

2.     Якщо в таблиці є поля, які містять аналогічні дані, треба
розділити таблицю.

3.     Не використовувати в таблиці дані, які можуть бути обчислені за
допомогою даних з інших таблиць.

4.     Використовувати допоміжні таблиці.

 

Література

Информатика. Базовый курс. /Под ред. С.В.Симоновича – С-Пб.: Питер,
1999.

Пасько В. Access 97. – K.: BHV, 1998.

Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. Проектування і опрацювання баз даних
//Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних
закладів. – К.: НПУ ім.Драгоманова, 1998.

Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн. – М.,
1985.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020