.

Береговенко В. Стаття ‘Доцільність застосування ІКТ на уроках української мови і літератури: теорія, практика, досвід’. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
403 5949
Скачать документ

Статтю «Доцільність застосування ІКТ на уроках української мови і
літератури:теорія, практика, досвід» для участі в інтернет-конференції
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні
предметів суспільно-гуманітарного циклу» підготувала учитель української
мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 м. Сміли Черкаської області
Береговенко Вікторія Володимирівна

Суспільство і час ставлять перед школою нові завдання, вирішення яких
вимагає нових підходів до навчання. Змінюються програми, з’являються
нові підручники, технології, моделі навчання, що вимагають від учителя
оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій.

Що ж дає інформатизація в сфері освіти, зокрема вчителю?

По-перше, істотно змінює на краще зміст і форми навчального процесу;

по-друге, дає можливість вирішувати завдання інтенсифікації та
індивідуалізації навчання, формування пізнавальних здібностей учнів,

поліпшення організації навчального процесу…

Комп’ютерні технології навчання – це процеси підготовки і передачі
інформації учневі, засобом здійснення яких є комп’ютер.

Комп’ютерна технологія може здійснюватися в кількох варіантах, один з
яких використовую і я на своїх уроках. Це використання комп’ютера при
вивченні окремих тем, розділів, вирішення дидактичних завдань.

Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий
і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний
супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони
забезпечують активну (вербальну і невербальну) діяльність учнів у
процесі вивчення української мови в школі, гнучкість і варіювання
тренувальних вправ і видів контролю, актуалізують пізнавальну діяльність
і розвивають критичне та творче мислення, розширюють можливості
здобуття, осмислення та презентації інформації, дають змогу моделювати
комунікативні ситуації, загалом робити уроки мови привабливими, цікавими
для дітей.

Нові інформаційні технології під час вивчення української мови в школі
сприяють підвищенню рівня мовної освіти, вдосконалюють якість навчання
мови завдяки: інтенсифікації й індивідуалізації навчально-виховного
процесу за допомогою більш повного використання доступної інформації;
розробці перспективних методів, засобів і форм навчання мови з
орієнтацією на комунікативну, розвиваючу, діяльнісну й особистісно
орієнтовану освіту; синтезу різних видів навчальної діяльності;
формуванню інформаційного світогляду учнів.

При застосуванні ІКТ на уроках української мови перед учителем стоїть
декілька питань, що окреслюють проблемну ситуацію, а саме:

1) чи можуть взагалі використовуватися ІКТ при навчанні мови;

2) як найкращим чином організувати взаємодію з ІКТ при вивченні мови;

3) які потрібні зміни змісту предметної області при навчанні із
застосуванням ІКТ. Застосування ІКТ на уроках української мови
передбачає підвищення ефективності і якості навчального процесу,
інтенсифікацію навчання мови й активності пізнавальної діяльності,
поглиблення знань учнів з предмета, розвиток креативного мислення,
комунікативних вмінь, мовленнєвої компетенції, формування вмінь
адаптуватися до будь-якої ситуації спілкування.

Використання ІКТ на уроках з української мови засвідчив, що можна
виокремити наступні переваги їх застосування у навчально-виховному
процесі в цілому та на кожному конкретному уроці, що спричинює зміни
організаційних моментів, а саме: відбувається економія часу як уроку,
так і підготовки до нього; з’являється зручність у його проведенні;
обсяг та технологічні можливості дозволяють будувати будь-які типи
уроків та у більшому обсязі використовувати різні види навчальної
діяльності учнів (у тому числі, й самостійної).

Комп’ютер можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: при
поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня
навчальних досягнень. Я використовую комп’ютер на уроках мови як при
вивченні нового матеріалу, так і при закріпленні, узагальненні та
систематизації вивченого. На уроках літератури найчастіше під час
вивчення нового матеріалу. На уроках комп’ютер виконує функції вчителя,
а саме:

– є джерелом інформації (частково замінює вчителя або книгу);

– наочною допомогою , при чому наочність якісно нового рівня з
можливостями мультимедіа й телекомунікації);

– тренажером;

– засобом діагностики та контролю.

Використання комп’ютера на уроках розширює мої можливості як учителя
під час підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить
уроки яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.

Звичайно ж, комп’ютер на уроках виступає як засіб навчання, що може
значно підвищити ефективність уроку, сприяти міцнішому засвоєнню знань
учнів, активізує діяльність учнів. Використовуючи комп’ютер, можна
проводити уроки-презентації, уроки-дослідження, віртуальні екскурсії
(відвідати музеї, не відходячи від розумної машини), уроки-проекти (учні
готують власні проекти комп’ютерного уроку, що дозволяє їм закріпити й
поглибити знання).

Наголошуючи на формуванні мовленнєвої компетенції засобами інноваційних
технологій, ми повинні спиратись на те, що людина запам’ятовує 20%
почутого, 40% побаченого, 60% побаченого і почутого, 80% побаченого,
почутого і зробленого самостійно. Формування мовленнєвої компетенції
включає в себе зміст мовної освіти та організаційні форми, методи і
засоби навчання української мови. Знання з морфології, сполучуваності
лексем, правильне використання у мовленні одиниць мови, побудова власних
висловлювань (діалогічних і монологічних), збагачення активного
словникового запасу сприяє ефективному оволодінню учнями мовленнєвою
компетенцією.

~

h•Q

h•Q

h•Q

h•Q

h•Q

~

h•Q

h•Q

h•Q

??/

????нський у праці “Велика дидактика” писав: “…Все, що тільки можна,
давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором,
чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо
будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу
сприймаються кількома чуттями…” Дидактичні можливості мультимедійних
засобів навчання, що використовуються на уроках української мови та
літератури, можна стисло визначити так:

– посилення мотивації навчання;

– активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як
суб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення
матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

– індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних
навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

– урізноманітнення форм подання інформації;

– урізноманітнення типів навчальних завдань;

– створення навчального середовища, яке забезпечує “занурення” учня в
уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

– постійне застосування ігрових прийомів;

– забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

– можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час учні спроможні
засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття
демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який
читаємо. Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення
української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які
впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

– зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг
інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

– полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

– запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

– збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків,
суджень, узагальнень; – скорочення часу на розкриття проблеми.

Приклад мультимедійного уроку (з власного досвіду):

Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Під час мотивації створюю
проблемну ситуацію за допомогою проблемного запитання (запитання
демонструю на мультимедійній дошці)

Можна поставити питання : чого ти очікуєш від сьогоднішнього уроку?

2. Оголошення теми та завдань уроку( наступний слайд теж на дошці)

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку:
робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять
навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами,
таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді
слайдів). Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато
більше інформації, ніж на уроці без використання комп’ютера.

Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної
дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконання індивідуального
завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи та методи і
прийоми навчання.

4. Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що
сподобалося на уроці найбільше), способів діяльності учнів (для
прикладу, чи раціональними були види діяльності, завдання, що
використовувалися під час заняття) та відтворення учнями основних понять
уроку з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.

Вважаю, що систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема
систем презентацій, сприяє наступному:

– підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

– зростанню продуктивності уроку;

– реалізації міжпредметних зв’язків; – уможливленню організації
проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під
керуванням учителів інформатики та української мови;

– логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень
знань учнів;

– покращенню взаємин “учень-учитель”, особливо з учнями, “далекими” від
мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;

– зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його
як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської
діяльності.

Використання комп’ютерної техніки справді робить урок цікавим і
по-справжньому сучасним, контроль і підбиття підсумків проходять
об’єктивно і своєчасно.

Головною метою учителя, який використовує інформаційно-комунікаційні
технології на уроці, має бути – створення сприятливих умов для активного
розвитку пізнавальної діяльності, успіх якої значною мірою залежить від
різноманітності пізнавального простору.

АЛЕ, використання ІКТ містить недоліки: неможливість повної/тотальної
заміни технічним засобом традиційних засобів (крейди і дошки) та

підготовка до таких уроків потребує багато часу. Цей процес включає в
себе кілька моментів: визначення уроків, які доцільно робити
комп’ютерними, організація таких уроків, підбір навчального та наочного
матеріалу. Тому, проводити кожен урок з використання
інформаційно-комунікаційних технологій важко, але без використання ІКТ
урок не уявляю.

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення
української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до
вивчення предмета, ефективність його опанування школярами.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020