Реферат на тему:

Аспекти реформування навчального процесу у вищій школі

Аналіз сучасного розвитку нашого суспільства в період кардинальних змін
у державному будівництві та суспільстві в останні роки, зокрема в умовах
структурної перебудови й вдосконалення організації і змісту вищої освіти
в незалежній Україні, спонукає до активних пошуків нових форм і методів
професійної підготовки кадрів у всіх сферах життя, запровадження досвіду
європейських країн. Ця проблема стає особливо актуальною у зв’язку з
глибокими реформами у системі вищої освіти, а саме у навчальних закладах
галузі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, які здійснюються
нині і спрямовані на її інтеграцію в європейський науково-освітній
простір, приєднання вищої школи у 2005 році до Болонського процесу.

Характерною ознакою цього процесу є розширення кваліфікаційного
діапазону підготовки фахівців у рамках національних систем освіти, яке
відбувається за двома напрямками:

По-перше, практично в усіх країнах світу спостерігається підвищення
рівня підготовки за рахунок створення нових циклів навчання. Майже не
залишилося країн, у яких не було б власних вищих навчальних закладів,
зокрема, відомчих, з чотири — п’ятирічним терміном навчання. Найчастіше
це університети, обов’язковою складовою яких є спеціальні та традиційні
факультети гуманітарних, природничих, юридичних та економічних наук.
Послідовні цикли навчання завершуються одержанням відповідних свідоцтв,
дипломів, ступенів.

По-друге, поряд з ними розвиваються навчальні заклади не
університетського типу — педагогічного, управлінського та інженерного
профілю, а також самостійні вищі навчальні заклади або їх підрозділи,
призначені для підготовки на післясередньому рівні з терміном навчання
2-4 роки для отримання професійних дипломів, які розглядаються в
більшості країн як дипломи про вищу освіту [4].

???????????прямками радикальних змін є такі: 1.Узгодженість освіти з
самостійним статусом української держави; 2. Розвиток і функціонування
освітньої сфери відповідно до становлення конкретної моделі
демократичного, правового громадянського суспільства; 3. Реконструкція
освітньої системи за умов утвердження ринкових економічних відносин; 4.
Курс освіти на відмову від тоталітаризму та комуністичної моноідеології
й утвердження плюралістичних засад сповідування ідей, поглядів,
переконань, нових, апробованих людством, цінностей [1].

У зв’язку з тим, що керівництво України беззаперечно і однозначно
задекларували інтеграцію в європейське співтовариство, його
науково-освітній простір як основний напрямок зовнішньої політики,
здійснюється ряд заходів Міністерства освіти і науки щодо приєднання до
Болонського процесу, нині реалізуються чимало ідей і проектів.

Найбільш важливими новаціями є такі: формування єдиного відкритого
простору вищої освіти; впровадження кредитно-модульних технологій
навчання на базі європейської системи трансферу кредитів; стимулювання
мобільності студентів і викладачів у межах європейського регіону;
прийняття системи двох освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр-магістр,
які повинні змінити існуючі в Україні наукові ступені; розвиток
європейської співпраці у сфері контролю за якістю вищої освіти;
забезпечення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
України в європейському ринку праці виданням Додатку до диплома,
рекомендованого ЮНЕСКО [5].

Підсумовуючи, слід відзначити, що Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності послідовно і цілеспрямовано здійснює глибоке
реформування навчального процесу. У 2005-2006-му навчальному році було
опрацьовано і впроваджено на усіх кафедрах програму «Вища освіта України
і Болонський процес», яка сприяє підготовці фахівців до адаптації в
систему європейської вищої освіти. Професорсько-викладацький колектив та
керівництво Університету глибоко усвідомлюють важливість реформування
системи освіти й докладають свої зусилля для реалізації її стратегічних
завдань [3].

Література:

1. Гончаров С. М. Мошинський В.С. Вища освіта в Україні і Болонський
процес.- Рівне, 2005.- C. 51.

2. Козяр М. Гартуємо лицарів без страху і докору// Голос України.-2006.-
20 червня.

3. Козяр М. Нові завдання рятувальної науки// Надзвичайна ситуація.
.-2005.-№12.-С.-48-50.

4. Кравцов В. М., Колісниченко Н. М. Вища освіта та Болонський процес.-
Київ, 2005.- C.4.

5. Модернізація вищої освіти як важливий чинник інноваційного розвитку
держави// Освіта України. 2003.- 13 травн. — № 34.- С. 2.

Похожие записи