.

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6737
Скачать документ

Пошукова робота

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

ПЛАН

Міжнародний ринок інвестицій.

Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

Міжнародні інвестиційні компанії.

Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.

Міжнародний ринок інвестицій.

Самостійно вивчаючи тему, студенти мають чітко усвідомити такі ключові
положення:

Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій означає використання
тимчасово вільних коштів для придбання фінансових і матеріальних
активів, що мають принести доходи в майбутньому. Це положення
розкривається у відповідних розділах навчальних видань [1, 2, 4, 5, 10,
12, 13].

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій становлять провідну ланку
системи міжнародного інвестування. Цей аспект висвітлено в навчальних
посібниках [3, 8].

Діяльність міжнародних корпорацій на інвестиційному ринку базується на
загальних законах сучасної фінансової теорії, яка представлена в курсі
лекцій О. В. Мертенса [5].

Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій в Україні, а також
українських компаній на зарубіжних інвестиційних ринках набуває істотних
особливостей, які систематизовані в наведених у списку рекомендованої
літератури працях [7, 9, 11].

Починаючи самостійне вивчення теми, студент має усвідомити, що
міжнародний ринок формується і розвивається як частина світового ринку
капіталу. Для конкретнішого розуміння цього положення можна скористатись
наведеною нижче табл. 12.1.

Таблиця 12.1

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОРПОРАЦІЇ

Країни Внутрішні джерела Зовнішні джерела

Материнська країна 1 2

Іноземні країни 3 4

Ця таблиця поєднує географічні і структурні фактори фінансування
розвитку компанії. Вибори 1 і 2 пов’язані з рухом капіталу в
материнській країні, а 3 і 4 — в зарубіжних країнах. Вибір 1 потребує
реінвестування прибутку, а 2 — випуску цінних паперів. Для того щоб
скористатись джерелом З для фінансування штаб-квартири в материнській
країні, доцільно мати філію з нерозподіленим прибутком. Саме в такому
разі виникає міжнародний рух капіталу і починають діяти міжнародні
джерела інвестування. Подібну таблицю можна скласти з позицій напрямів
використання тимчасово вільних коштів.

Остаточний вибір як джерел капіталу для фінансування розвитку
корпорацій, так і шляхів вкладення коштів як інвестицій залежить, з
одного боку, від стратегічних пріоритетів корпорації, а з іншого, — від
різноманітних обмежень. Таблиця дозволяє уточнити співвідношення між
різними інвестиційними процесами та предметом курсу «Міжнародний
менеджмент». Для цього запропонуємо деякі формули.

Формула 1 => 1 означає, що внутрішні джерела інвестування
використовуються для розвитку підрозділів у материнській країні. Цей
інвестиційний процес не є міжнародним, оскільки не потребує валютних
обмінів, а тому виходить за межі предмета курсу «Міжнародний
менеджмент».

Формули 1 => З та 3 => 1 означають рух інвестицій між материнською
компанією та зарубіжними підрозділами однієї міжнародної корпорації. Це
частина міжнародного потоку капіталів, яка потребує валютних обмінів, а
тому входить до предмета курсу «Міжнародний менеджмент».

Більше того, приймаючі країни більше зацікавлені в потоці 1 =( 3, який є
найбільш обнадійливим, оскільки саме з ним пов’язані прямі іноземні
інвестиції, що реально сприяють піднесенню економіки. Міжнародний потік
інвестицій можливий і всередині чверті 3, коли йдеться про використання
зарубіжним відділенням країни «X» інвестиційних ресурсів у країну «У».
Тоді формула інвестиційного потоку матиме вигляд Зу => Зх. Цей варіант
широко вживається за умов стратегічного профілю регіоцентризм, який
ґрунтується на регіональному перерозподілу прибутку.

Міжнародний характер мають і потоки 2 => 3 і 3 => 2, тому вони входять
до предмета курсу. Однак, варіант 3 => 2 є малоймовірним і складним, а
варіант 2 => 3 ризикованим, оскільки цикл руху інвестицій на фондових
ринках материнської країни та отримання віддачі від цих інвестицій у
зарубіжних відділеннях ніколи не збігаються, що ускладнить узгодження
фінансових потоків у різних валютах.

Потоки 3 => 4 та 4 => 3 не входять до предмета курсу «Міжнародний
менеджмент», якщо йдеться про одну країну. Однак, якщо це різні країни,
то ситуація змінюється. Через складнощі фінансового менеджмента в цьому
разі зазначені варіанти Зх => 4у чи 4у => Зх вживаються рідко, переважно
в спекулятивних цілях. Одним з таких прикладів є операції хедж-фонду
«Квантум» у серпні—вересні 1992 р. під керівництвом Дж. Сороса на
кредитному валютному і фондових ринках Західної Європи та Японії проти
фунта стерлінгів, які дозволили отримати дохід близько 2 млд дол. США.

Табл. 12.1 дає можливість проілюструвати важливий для розуміння теми
парадокс Фельдстейна—Хоріоки, який полягає у тому, що, незважаючи на
вільний міжнародний рух капіталу, його власники і менеджери
транснаціональних корпорацій утримують більшу його частину вдома [1, с.
436; 9, с. 201]. На думку автора цієї концепції, гарвардського
економіста Мартіна Фельдстейна, мобільний у міжнародних масштабах
капітал найчастіше полює за тимчасовим виграшем, а при зміні умов швидко
входить до країн і виходить з них. Цей капітал дістав назву «гарячі
гроші». Інший тип капіталу «терплячі гроші» підтримують міжнародні
переміщення довгострокових Інвестицій. Це положення підтверджується
статистичними даними.

Міжнародні інвестиції мають суперечливу природу. У цьому зв’язку варто
звернути увагу студентів на розбіжності між інтересами корпорації та
країн, в яких вони діють. Інтереси корпорації полягають в отриманні
додаткових прибутків від розміщення інвестицій за кордоном або
здешевленні залучених інвестицій для розвитку корпорації. Материнська
країна зацікавлена в розміщенні інвестицій на своїй території або ж у
фінансових надходженнях від зарубіжних філій у вигляді частини
прибутків. Зарубіжні країни зацікавлені не лише у зростанні обсягів
виробництва і створенні робочих місць, айв імпорті технологій, залученні
сучасного досвіду ведення бізнесу, навчанні персоналу, піднесенні іміджу
країни і т. ін. Для прийняття конкретних рішень у цьому зв’язку
розроблені відповідні моделі, з якими студент може ознайомитись у
підручнику Ф. Рута і А. Філіпенка [8, с. 687—690].

Доцільно зважувати і на певне ущільнення національного суверенітету
країн, що залучають іноземні інвестиції. Адже приймаючі країни стосовно
міжнародних корпорацій повинні дотримуватись загальноприйнятих норм
взаємодії.

Нарешті, під час самостійного вивчення першого питання теми важливо
зважувати на інвестиційні ризики, які виникають при розміщенні тимчасово
вільних коштів за кордоном. Вони пов’язані із ситуацією в приймаючих
країнах, а також з непередбачу-ваними змінами валютних курсів І цін на
фондових ринках.

2. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

Друге питання теми є центральним, оскільки саме прямі іноземні
інвестиції справляють реальний вплив на розвиток економіки приймаючих
країн. Кількісним критерієм розмежування прямих і портфельних інвестицій
у розвинутій ринковій економіці вважається 10% загального обсягу
вкладень в об’єкт інвестування. Доцільно підкреслити випереджаюче
зростання обсягів прямих іноземних інвестицій порівняно зі збільшенням
валового національного продукту у світі. Якщо в 1985 р. обсяг прямих
інвестицій становив 58,4 млрд дол. США, а в 1991 р. — 183,0 млрд, то в
2001 р. ця цифра перевищувала 450 млрд дол. США. При цьому частка 12
розвинутих країн становить 92 % в джерелах інвестування.

Важливо звернути увагу студентів на те, що переважна частина інвестицій
використовується також у розвинутих країнах. Частка 12 провідних
країн-реципієнтів становить близько 70%. У складі цих країн лише дві
(Китай і Мексика) не належать до розвинутих. Це положення цілком
відповідає наведеному вище парадоксу Фельдстейна—Хоріоки.

Опрацьовуючи питання теми, потрібно звернути увагу на теоретичну
розробку питання про прямі іноземні інвестиції. Адже за всіх інших умов
вони є дорогим і ризикованішим способом одержання прибутку, ніж експорт
і ліцензування.

Значна частина концепцій ґрунтується на тому, що всі інші умови не є
рівними. Серед цих умов — транспортні витрати, недосконалості ринку,
«ефект наслідування» у фірм-конкурентів, життєвий цикл продукції,
конкуренто-географічні переваги місця розташування. Інша теорія
базується на ідеї стратегічної конкуренції між фірмами на глобальному
ринку (Ф. Т. Кнікерброкер). В основі ще однієї концепції лежить теорія
життєвого циклу товару, згідно з якою піонери в освоєнні певної
продукції на якомусь етапі мають створювати за допомогою прямих
іноземних інвестицій зарубіжне виробництво (Р. Вернон).

Однак найпоширенішою є концепція конкретно-географічних переваг
британського економіста Дж. Данінга, відома під назвою ОЛІ (Owner ship —
власність, Location — місцезнаходження, Internalisation —
інтерналізація). Відповідно до цієї концепції успіх прямого інвестування
пов’язаний з поєднанням власних унікальних активів (технології, патенти,
науково-дослідні розробки та ін.), ресурсів та активів, об’єднаних
певним місцем розташування, а також розвитком внутрішньокорпоративних
відносин. У теорії прямого іноземного інвестування ця концепція була
названа Дж. Денінгом електичною парадигмою.

Вивчаючи тему, студент має опанувати класифікацію прямих іноземних
інвестицій, яка включає горизонтальні та вертикальні прямі іноземні
інвестиції залежно від галузей у зарубіжних країнах, в які міжнародна
корпорація вкладає кошти. Зазначені категорії повно розкриті в
термінологічному словнику.

3. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

Наступне питання теми пов’язано з портфельними інвестиціями міжнародних
корпорацій, предметом яких є цінні папери. До курсу «Міжнародний
менеджмент» мають відношення рух цінних паперів, що пов’язаний з різними
валютами, зокрема лістинг материнською корпорацією на зарубіжних ринках,
купівля цінних паперів, емітованих в інших країнах і т. ін. У цьому
зв’язку існують дві форми інвестиційного процесу: пряма (без
посередників) і фондова (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Фондова форма міжнародного інвестиційного процесу

Доцільно звернути увагу студентів на те, що в основі практики
портфельного інвестування лежить концепція міжнародної диверсифікації
портфелів, що містить такі положення:

Модель оцінки капітальних активів.

Багатокраїнна модель.

Арбітражне ціноутворення.

Ефективність і недосконалість ринку.

Валютний фактор.

Раціональні очікування та оцінка міжнародних активів.

Лінія ринку капіталів.

Побудова портфелів.

Кореляція доходів між національними ринками акцій.

Скорочення портфельних ризиків шляхом міжнародної диверсифікації.

Розробка міжнародних портфельних стратегій.

Оцінка дохідності і ризику за портфелем.

Конкретніше уявлення про наведені вище положення студент може отримати з
підручника М. В. Енга, Ф. А. Лиса, Л. Дж. Мауера [13, с. 640—681].

Однак з погляду курсу «Міжнародний менеджмент» важливіше значення має
міжнародний портфельний менеджмент, що складається з трьох основних
етапів:

Обґрунтування міжнародних інституціональних портфельних стратегій.

Управління міжнародним портфелем.

Оцінка міжнародних інвестиційних характеристик.

З огляду на зазначені етапи в самостійному опануванні теми доцільно
вивчити конкретні інструменти портфельного менеджменту, що
використовуються міжнародними корпораціями на кожному з цих етапів.

Серед портфельних стратегій важливо виокремити три найпоширеніші:

індексація портфеля з урахуванням крупних ринків;

агресивне проникнення і вихід з ринкових секторів;

глобальні стратегії.

Управління міжнародними портфелями будується на застосуванні таких
підходів:

* пасивне управління, основою якого є гіпотеза про ринкову ефективність;

* активне управління з проведенням всебічного аналізу, складанням
прогнозів та прийняттям рішень «тоб-даун» (згори донизу — відбір
національних фондових ринків та диверсифікація) або ж «боттом-ап» (знизу
нагору — відбір галузі і диверсифікація за галуззю);

модифіковане активне управління на основі побудови кривої граничного
рівня портфельної ефективності 20 і більше національних фондових
індексів провідних акцій;

міжнародне портфельне страхування на основі використання індексних
опціонів.

Оцінка міжнародних інвестиційних характеристик включає такі етапи:

* з’ясувати проблеми, що виникають у процесі оцінки (якість портфеля чи
здібності менеджера, складність визначення ризику альтернативних
портфелів, специфічні обмеження різних видів інвесторів);

використання різних методів оцінки портфельного ризику (критерій
органічного ризику Трейнора — перевищення доходу за портфелем над
безризиковою ставкою, критерій сукупного ризику Шарпа — дохід на одиницю
ризику та різниця в портфельній диверсифікації);

побудова об’єднаних таблиць інституціональних інвесторів з урахуванням
впливу ринку.

Конкретні приклади і проблеми використання інструментів міжнародного
портфельного менеджменту в сучасній практиці студент може знайти у
фундаментальному підручнику М. В. Енга, Ф. А. Лиса, Л. Дж. Мауера [13,
с. 692—707] та курсі лекцій О. В. Мертенса [5, с. 367—387].

4. Міжнародні інвестиційні компанії.

Оскільки управління міжнародними портфельними інвестиціями в сучасних
умовах здійснюється інвестиційними компаніями, як це видно з рис. 12.1,
у процесі самостійної роботи студента над темою важливо приділити
належну увагу четвертому питанню теми, оскільки воно важливе для
розуміння теми в цілому з трьох причин.

По-перше, транснаціональні корпорації вдаються до послуг таких компаній
для диверсифікації ризиків і вирівнювання валютних потоків.

По-друге, ці компанії входять до об’єкта курсу, оскільки часто мають
засновників у різних країнах і діють на міжнародних ринках.

По-третє, ці компанії часто використовуються як джерело інвестиційних
коштів для міжнародних корпорацій.

Найпоширенішими формами міжнародних інвестиційних компаній є
інвестиційні фонди, що акумулюють кошти своїх вкладників шляхом випуску
і продажу власних акцій. Переваги таких фондів: ефективність,
інформаційна прозорість, диверсифікація, професійний менеджмент,
ліквідність, зручність для інвесторів, податкові пільги, регулювання.
Серед інших організаційних форм міжнародних інвестиційних компаній
зазначимо пайові інвестиційні трасти, пенсійні фонди, закриті і відкриті
фонди, регіональні фонди, міжнародні фонди, глобальні фонди і т. ін.
Порівняльний аналіз зазначених організаційних форм міжнародних
інвестиційних компаній міститься в підручнику «Международньій
менеджмент» [4, с. 474—490].

Завершуючи вивчення цього питання, варто звернути увагу студента на
істотні особливості інвестиційних компаній у різних країнах. Насамперед
доцільно ознайомитись з практикою діяльності таких компаній у
Великобританії, які мають найбільший досвід. Окрім того, вони чітко
організовані в галузеві асоціації і піддані жорсткому державному
регулюванню. У США діє велика кількість міжнародних інвестиційних
компаній, інвестиційні портфелі яких значною мірою формуються не лише за
рахунок національних, а й зарубіжних цінних паперів, насамперед
японських І канадських. Особливість Японії полягає в тому, що останнім
часом у цій країні значно зросла кількість інвестиційних компаній, що
пов’язано із серйозним зростанням обсягів фондового ринку. Окрім того, в
Японії широко представлені зарубіжні інвестиційні компанії, особливо
країн тихоокеанського регіону.

5. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських
корпорацій.

Завершальне питання пов’язано з особливостями діяльності зарубіжних
інвесторів в Україні та інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
на світових фондових ринках. Слід підкреслити, що обсяг іноземних
інвестицій в Україну станом на 01.04.2003 становив близько 5 млрддол.
США. Серед міжнародних корпорацій, що зробили найбільш значний внесок
інвестицій, — російські корпорації «Лукойл» і «Тюменська нафтова
компанія», американські корпорації «Кока-Кола», «Мак-Дональдс» та ін.
Однак цього недостатньо. Тому в лютому 2001 р. було прийнято Указ
Президента України «Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень
інвестицій в економіку України». При цьому головна увага має бути
приділена створенню належного інвестиційного клімату.

Додатковий матеріал з цього питання студенти можуть знайти в
рекомендованих виданнях [7, 9, 11].

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020