.

Бухгалтерський облік (шпаргалка)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
166 4159
Скачать документ

1. Види А-ту, і його відмінність від ревізії.

А-т фінансової звітності- А -т достовіоності показників річної
фінансової звітності підпр -в у відповідності встановленим крітеріям.

А-т на узгодженість- оцінка відповідності діяльності під-в або посадової
особи установленим вимогам зак-ва.

Операційний а-т-систематичний огляд діяльності під-в або посадової особи
установленим вимогам зак-ва.

Зовнішній – здійснюється сертифікованими а -рами на договірній основі.

Внутрішній-здійсн-ся кваліфікованими працівниками самого під-ва.

Обов`язковий-здій-ся на вимогу зак-ва.

Необов`язковий – здій – ся за ініціативою клієнта.

Періодичний-здій-ся щороку.

Неперіодичний-здій-ся у міру необхід-ті.

А-т приватного сектору-зд-ся на пі-вах приватного сектору.

А-т держ-го сектору зд-ся в установах і орг-ціях держ-го сектору.

Аудит, ревізія, дослідж-ть практично один і той же предмет –
фін.-госп.діяль-ть п-в, користуючись при цьому спільними метод.прийомами
і процедурами. Вони також викор-ть одні джерела інф-ції – закон-чі акти,
нац.норм-ви по аудиту – тільки ауд-ри, ін.інструктивні акти з
фін.-госп.контролю, облікову докум-цію, регістри БО і звіт-ті, баланс і
звіт-ть СПД. Проте між аудитом, ревізією і СБЕ є сут.відмін-ті.

Аудит – це незалежна форма контролю, яку власник обирає довільно, і
склад.питання, які поставлені на дослідж-ня з метою отрим-ня обгрунт-х
висновків. Крім цього, кредитори, влас-ки, акц-ри зацікавлені, щоб
належна їм частка прибутку була розподілена вірно, тб.підтверджена АФ чи
ауд-ром. Клієнт, який має довіру до ауд-ра, повинен бути впевнений в
тому, що податки нарах-ся вірно, своєчасно і у повній сумі сплач.до
бюджету. Тому в разі конфл.сит-цій клієнт має надійний захист від
суб’єктивізму тих осіб, які перевіряли вірність сплати податків.
Ауд.висновок є обгрунт.доказом при виріш-ні майнових спорів у
арбітр.судах між власником і його контрагентами. Стратег.аудит дає
можл-ть клієнтам прогноз-ти розв-к м-гу, поширювати комерц.діяль-ть як
на внутр., так і на м/н ринках, допомаг.уникнути банкр-ва в умовах
ринк.відносин.

Ревізія фін.-госп.діяль-ті – перевірка п-ва ретроспективно, тб.після
здійс-ня госп.-фін.оп-цій. Не дивлячись на те, що ревізія має багато
спільного з регламентованим і ретросп.аудитом, її ф-ції звуж-ся
інтересами власника, від імені якого пров-ся ревізія. Важл.особл-тю є
те, що ревізії пров-ся на підставі закон.актів і галуз.інструкцій, і
рез-ти оформл-ся актом або довідкою, у той час, коли рез-ти аудиту
оформл-ся висновком. Ревізія сприяє підвищ-ню еф-ті господар-ня, яке
ревізує, але при цьому не виконує прогнозних ф-цій, як це робить аудит.
Рез-ти ревізії повідомл-ть при виявл-ні фактів поруш-ня, зловживанб
правохор.органом, у той час, як аудит ці ф-ції не виконує.

2. Проф-на етика а-рів їх права та обов`язки.

В ім’я досягнення мети, що стоїть перед аудитором, він зобов’язаний
дотримуватися наступних фундаментальних засад етики:

– Чесність.

А-р має бути чесним при виконанні своїх професійних обов’язків.

– Об’єктивність.

А-р повинен бути справедливим і не допускати, щоб забобони,
упередженість та інші чинники не впливали на його об’єктивність.

А-р зобов’язаний робити послуги з належним рівнем турботи про клієнта,
компетентно і старанно, постійно підтримувати фахові знання. Необхідно
мати такий рівень професійних знань, що не викликав би ніяких сумнівів у
клієнта в тому, що він одержав компетентні професійні послуги з
врахуванням останніх змін у законодавстві, аудиторській практиці і
техніці надання аудиторських послуг.

– Конфіденційність.

А-р не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати
інформацію, отриману ним у ході надання професійних послуг, а також
використовувати її у своїх цілях.

Професійна поведінка

А-р повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії,
утримуючись від будь-яких дій, що дискредитують її.

Професійні норми

А-ри зобов’язані виконувати з належною турботою й увагою інструкції та
вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній А-р) у тій мірі, у якій
вони не суперечать вимогам чесності, об’єктивності і незалежності.

А-р має робити послуги згідно з прийнятим АПУ нормативами, а також
дотримуватись вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Аудитори є і повинні бути завжди вільними від будь-якої зацікавленості,
несумісної з чесністю, об’єктивністю і незалежністю.

3. Законодавче регулювання а-ту в Україні.

А-ка дія-ть регул-ся З-м” Про А-ку дія-ть” та ін нормат актами Укр, а у
випадках, якщо міжн договором, в якому бере участь Укр встановлено ін
правила, ніж ті, що містить З-н, то застосов-ся правила міжн договору. В
З-ні Укр “Про госп-чі товариства”, а також “Про банкрутство”, “Про банки
і банківську дія-ть”, “Інвестиц фонди”, “ЗЕД”, та багато ін законів і
нормат-х актах вказ-ся, що достовірність та повнота річного балансу
повинна підтвердж-сь А-ми фірмами.

4. Метод-ні прийоми а-ту, їх сут-ть і сфера заст-ня.

Для отримання свідчень а-р засосовує певні методи і прийоми. Зміст цих
прийомів полягає у наступному.

Інспекція-перевірка док-тів, що належать до госп-х операцій та залишків
на рах-х бух-го обліку.(Перевірка записів операцій із вир-ми запасами з
допомогою рах-ків – фактур, накладних, карток складського обліку і т.д.)

Спостереження-візуальне спостер-ня а-ра за процедурами, процесами, огляд
цінностей, приміщень тощо. Під час його проведення а-р безпосередньо не
здійснює підрахунків, записів чи інших дій.(Присут-ть а-ра під час
прв-ня інвентар-ції запасіа, ОЗ,ЦП і т.д.)

Опитування-дуже поширений прийом а-ту, який полягає у усному чи
письмовому опитуванні компетентних осіб як на самому під-ві, так і за
його межами.(анкети, бесіди з представ-ками кер-ва клієнта щодосучас-го
становища).

Підтвердження-отримання письмових відповідей від третіх сторін щодо
здійс-ня певних госп=х операцій, залишків на рах-х б.о. та іншої
облікової інформації.(Листи про підтв-ня деб-ї заборг-ті, витяги банків
щодо залишків на р\р, тощо)

Підрахунок-полягає у перевірці арифметичної точності джерел інформації
(первинних док-тів, реєстрів тощо)або у виконанні а-ром незалежних
розрахунків.(Арифметична перевірка записів у касовій книзі (Сума
надх-нь, виданих коштів, с-до на кінець дня.)

Аналітичний огляд-отримання певних показників і тенденцій роз-ку під-ва.
Найбільш поширеним в а-ті є а-з фін=го стану під-ва.

5. А-кий ризик, його складові частини та методика розр-ку.

Провед-ня аудиту завжди супроводж-ся певним ступенем ризику і це питання
є важл.при провед-ні попер.оцінки стану клієнта. Це підтвердж-ся тим, що
АР приділ-ся увага в 6 діючих на сьогодні нац.норм-вах Укр.

Ауд.ризик (АР) – це помилкове підтвердж-ня

яка у подальшій перевірці не підтверджена ін.ауд-рами або
контрол.органами і за своїм змістом АР відрізн-ся від неспромож-ті
аудиту, хоча остання є також пев.формою ризику. Неспромож-ть аудиту – це
сит-ція, коли ауд-р робить неточний висновок після ауд.перевірки та
помилкове узаг-ня, що м/б наслідком невикон-ня вимог нац.стандартів
аудиту. З аудитом фін.звіт-ті пов’язані кілька аспектів ризику. Є 2
осн.види:

1.АР полягає в тому, що ауд-р дійшов висновку, що фін.звіт-ть складена
вірно і на цій підставі в АВ ствердж-ся беззастережно, а у дійсності
фін.звіт-ть має істотні похибки.

2.Ризик для бізнесу. Поляг.в тому, що ауд-р або АФ може потерпіти
невдачу у взаємовідносинах з клієнтом навіть тоді, коли клієнту наданий
правильний АВ. Це можливо у вип-ках розголош-ня конфіденц.АВ, відсут-ті
реком-цій щодо прогноз-ня діяль-ті клієнта на перспективу тощо. Щоб
запобігти АР або зробити його мінім-ним, ауд-р має визначити оптим.обсяг
інф-ції для дослідж-ня, щоб він міг взяти на себе проф.відпов-ть і при
цьому в-ть доказів має бути мінім-ною.

Ауд-рам потрібно вивчати с-му внутрігосп.контролю і при цьому оцін-ти
можл-ть виявл-ня помилок і запобігання їм, а також відх-нь від діючих
нормативів. Така оцінка вкл.застос-ня конкр.процедур, які зменшують
ймов-ть того, що помилки і відх-ня від норм можуть виникнути, будуть
виявлені і своєчасно усунені. Цю процедуру наз.оцінкою ризику контролю.
Якщо за оцінкою ауд-ру ризик контролю незначний, то він може зменшити
недовіру до точності інф-ції фін.звіт-ті (інвентар-ція статей балансу),
в ін.вип-ку доведеться викон-ти повний комплекс робіт щодо зберіг-ня
ауд.свідчень. М/н і нац.нормами аудиту передбачені модел-ня АР.
Орієнтована модель АР може бути представлена таким алгоритмом: Р1 = Р2 *
Р3 *Р4

Де Р1, Р2, Р3, Р4 – ризик прийнятий, ВК, невиявлено, відповідно.

Ступінь АР грунт-ся на експертній оцінці аудиту. Пр: якщо ауд-р, оцін-чи
попередню програму аудиту для клієнта, визначив, що внутрігосп.ризик =
70%, ризик контролю – 40%, ризик невиявлений – 15%, то Р1 = 0,7*0,4*0,15
= 4,2

Якщо ауд-р дійшов висновку, що достатній рівень прийнятого аудиту не <
4,5 – може вважати ризик цілком задовільним. Це означ., що нема ні
майнових, ні моральних збитків клієнту, ауд-ру чи ауд.фірмі.

6. Суттєвість помилок в а-ті.

Суттєвість розглядається як максимально допустимий розмір помилкової чи
пропущеної суми ц фін-й звіт-ті,якою а-р може знехтувати, тому, що вона
не вплине на рішення користувачів цієї звіт-ті. Практично це означає
повне обмеження а-ту з боку самих а-рів, яке пов`язане з двома основ-ми
факторами. 1)Немож-ть зобезп-ня абсолют-ї прав-ті показ-ківфін-ї
звіт-ті. Пр-п суттєвості є одним з головних пр-пів БО ідопускає мож-ть
виз-ня показ-ків з деякою неточністю.2)Ек-на еф-ть а-ту : витрати
пов`язані з пошуком дрібних помилок можуть значно перевищуватиефект від
їх усунення. Тому а-р постійно повинен шукати баланс між обсягом
перевірки, витратами на неї та ймовір-тю невияв-ня суттєвих помилок у
фін-й звіт-ті. Розр-ки суттєвості проводять при плануванні а-ту та
оцінці отриманих а-х свідчень як у процесі а-ту, так і під час вибору
виду а-го вис-ку. При цьому відб-ся оцінка суттєвості по відн-ню до
усієї звіт-ті вцілому м щодо певного показника окремо.

7. Стадії (етапи) А-ї перевірки.

Організаційна:

Вибір об`єкту а-ту:

-визн-ня першочерг-ті об`єкта контролю.

-Форм-ня бригади а-рів.

-Призн-ня а-ту.

Орг-но-метод-на підготовка а-ту:

-вивчення стану ек-ки об`єкта контролю.

-Розр-ка програми а-ту

-Вибір методики а-ту.

-Склад-ня роб-го плану а-ра.

Дослідна:

Переддослід-й процес:

-першочергові дії на об`єкті а-ту.

-обстеж-ня об`єкту а-ту.

-коригув-ня програм а-ту

-календаризація плану а-ту

2)Дослідний процес:

-вик-ня конр-но-а-х процедур

-діалогове спілкув-ня з ЕОМ.

Узагальнення та реалізація рез-тів контролю:

1)Узаг-ня рез-тів контролю

-груп-ня і синтез-ня вияв-х недоліків.

-узаг-ня і вик-ня рез-тів а-ту у акті.

2)Реалізація рез-тів контролю:

-обговор-ня рез-тів а-ту з замов-м

-розробка проекту профілактич-х заходів

-прийняття рішень за рез-ми а-ту

-контроль за вик-ням прийнятих рішень.

8. Планув-ня а-ту: сут-ть, зміст та докум-не оформ-ня.

План-ня – визн-ня засобів для досяг-ня цілей а-ту. В процесі план-ня
створ-ся 2 основні док-ти: заг-й план і програма перевірки. План як
правило склад-ся з переліку робіт на основ-х етапах а-ту, а програма
містить конкретні завд-ня і процедури перевірки кожного циклу госп-х
операцій, рах-ку БО.Зміст планів повинен врахов-ти існуючі вимоги
стандартів і передбачати:1) ознайом-ня з діяль-тю замовника, а-з
поточних ек-х умов (зовн-х і внутр-х).2) отрим-ня знань про облікову
систему, політику і процедури внктр-го контролю.3)визн-ня змісту часу і
обсягу зд-ня а-ту 4) координацію і контроль виконуваних робіт.

Також а-р складає програму а-ту-док-т, що містить завдання а-ту для
конкретного об`єкту, процедури необхідні для вик-ня постав-х завдань,
обсяг і терміни їх вик-ня.

Узагаль-ня рез-тів план-ня а-ту оформ-ся доповід-ю запискою, в якій
розг-ся наступні питання:

1)Короткий огляд діяль-ті замов-ка з виділенням основ-х партнерів.
2)Оцінка влас-го ризику в галузі і на під-ві. 3)Проблеми, що пов`яз-ні з
нетиповими госп. операц-ми що потреб-ть допомоги експертів. 4)Призн-ня
а=ї групи, графік вик-ня робіт, викор-ня комп`ютерів при пров-ні а-ту.
5) Заг-ні терміни вик-ня а-ту, строки зустрічей із кер-вомзамов-ка, дата
завер-ня а-ту.

9. Поняття, види а-ких доказів та вимоги до них.

У відп-ті з нац.норм-вом №14 “Ад” його мета – встан-ня вимог і надання
вказівок щодо к-ті, якості Ад, які необх.одержати ауд-ру при аудиті
фін.звіт-ті. Він повинен одержати таку к-ть Ад, яка б забезпечила
спромож-ть зробити необх.висновки, при викор-ні яких буде підготовлений
АВ. Термін “Ад” означає інф-цію, одержану ауд-ром для виробл-ня думок,
на яких грунт-ся підготовка АВ і звіту. Ад склад-ся з перв.док-тів,
облік.запасів, які вкл.у фін.звіт-ть “+” підтверджувальна інф-ція з
ін.джерел. Тести с-ми контролю – тести, що викон-ся для одерж-ня Ад щодо
відповід-ті стр-ри, еф-ті функц-ня с-м обліку і внутр.контролю.

При одерж-ні Ад можливе впровадж-ня тестів с-ми контролю. Ауд-р повинен
розглянути достат-ть, належ-ть Ад для обгрунт.оцінки розміру ризику
невідпов-ті внутр.контролю. Аспектами с-м обліку, внутр.к-лю, щодо яких
ауд-р отримує Ад, є стр-ра, тб.с-ми обліку, внутр.к-лю розроблені таким
чином, щоб попереджати, виправляти або виявляти суттєві перекруч-ня.
Функц-ня: с-ми існують і еф-но функц-ть протягом певного періоду

Твердження фін.звіт-ті можуть поділ-ся на категорії:

1.Наяв-ть (актив, пасив існують на конкр.дату)

2.Права і обов’язки (актив, пасив належать п-ву на певну дату)

3.Факт.події. (факт того, що була здійснна оп-ція чи подія, пов’язана з
п-вом у конкр.період).

4.Повнота (нема невідображених в обліку активів, пасивів)

5.Оцінка (оцінка активів, пасивів зроблена вірно і вони відобр-ні в усіх
суттєвих аспектах обліку за правильною в-тю)

6.Вимір (оп-ція в повному обсязі відобр.в обліку, а надх-ня і видатки –
у відпов.періоді)

Надій-ть Ад залеж.від джерела їх отрим-ня (внутр., зовн), від їх х-тера.
За х-тером є візуальні, докум-ні, усні докази. Ад, одержані
безпосер.ауд-ром від рез-ту проведених тестів, надійніші, ніж одержані
від прац-ків п-ва. Надійніші також письмові докази, ніж усні. Ауд-р,
одерж-чи Ад, може застос.1 чи декілька процедур:

1.перевірка

2.спостереж-ня

3.опитув-ня, підтвердж-ня

4.підрах-к аналіт.процедур.

Перевірка склад-ся з вивч-ня бух.реєстрів, док-тів або мат.активів.
Перевірка бух.реєстрів та док-тів надає Ад різного рівня надій-ті. До
3-х осн.категорій докум-х ауд.доказів, які мають для ауд-ра різні рівні
надій-ті, належать: докум-ні, які створені і зберіг-ся у 3-х осіб;
докум-ні, які створ-ся і зберіг-ся 3-ми особами, і зберіг-ся на п-ві;
докум-ні, які створені і зберіг-ся на п-ві.

Спостереж-ня. Цей процес полягає в спостереж.процесу чи процедури, які
викон-ся іншими особами. Пр: підрах-к мат.запасів безпосер.прац-ками
клієнта, але після них не залиш-ся жодних ознак, того, що вони проводили
з т.зору аудиту.

Опитув-ня – пошук інф-ції, яку можна отримати від осіб п-ва, які добре
знають роботу п-ва або за його межами. Відповіді ауд-ру можуть дати
інф-цію, якою він раніше не володів і в деякій мірі – це підтвердж-ні
Ад.

Підрах-к – перевірка арифм.точності перв.док-тів або реєстрів обліку,
або ж особистий підрах-к з боку А-ра.

Аналіт.процедури – аналіз найважл.рах-ків і співвідношень, вкл-чи
підсумкові дослідж-ня відх-нь, які суперечать ін.інф-ції, що стос.справи
або відх-ся від показ-ків, які слід очікувати.

10. Документування праці а-ра його необхідність та значення.

Докум.оформл-ня А.пров-ся на підставі статей 7,21 з-ну Укр.”Про АД” і
нац.нормативу №6 “Докум.оформл-ня ауд.перевірки”, що затвердж.АПУ №73
від 18.12.98р. Згідно з цими док-тами, докум.оформл-ня А.скл-ся з 2-х
видів док-тів:

-робочі

-підсумкові

Робочі док-ти – це записи, в яких ауд-р фіксує викор-ні процедури,
тести, отриману інф-цію і висновки, зроблені при провед-ні А. Роб.док-ти
пов.вкл-ти в себе всю інф-цію, яку ауд-р ввважає важливою для вірного
викон-ня перевірки і ця інф-ція повинна підтвердити заключ-ня, зроблені
ауд-ром у висновку. Роб.док-ти виконують такі ф-ції:

1.забезп-ня обгрунт-ті ауд.висновку

2.Засвідч-ня відпов-ті провед-ня ауд.стандартам

3.Забезп-ня обгрунт-го планув-ня, контроля якості і повед-ня А.

4.Забезп-ня провед-ня А.на методолог.принципах.

5.Інструментарії для ауд-рів.

Роб.док-ція повинна вміщ-ти в себе опис всіх значних моментів і
обставин, з якими зустрівся ауд-р в період провед-ня А. Вона повинна
бути чіткою і ясною настільки, щоб по ній було легко зробити перевірку
обгрунтовано зроблених висновків.

Роб.док-ція повинна відобр-ти такі відомості по кожному з об’єктів, що
перевір-ся.

1.Використані методики і тести

2.Одержана інф-ція

3.Висновки

Роб.док-ти розробл-ся кожною АФ з урах-ням фахової підгот-ки ауд-рів, їх
досвіду та прийнятої орг-ції ауд.процесу. Кожен роб.док-т повинен бути
належним чином оформлений.

1.Мати реквізити АФ, № і дату дого-вору, на підставі якого пров-ся
ауд.перевірка

2.Мати реквізити суб’єкта, що перевір-ся

3.Мати ідентиф.№ і нумерацію сторінок

4.Бути засвідченим ауд-ром, що проводить перевірку

5.Мати дату провед-ня ауд-ра

Роб.док-ція звичайно вкл:

1.Інф-цію про клієнта

2.Копії юр.первинних та ін.док-тів

3.Докум-цію про провед-ня А.

4.Інф-цію про повед-ня тесту с-ми контролю, процедури перевірки на
суттєвість, ауд.свідч-ня

5.Висновки сторонніх ауд-рів або експертів тощо

Роб.док-ти по закінч-ню А.залиш-ся у ауд-ра, власністю якого вони є.

11. Види робочих док-тів, їх стр-ра та вимоги до них.

Документи-джерела а-ту.

І в звлежності від етапів проведення а-ту застосовується різна
документація.

На стадії вибору клієнта:

Засоби массової інф-ції, норм-ні акти, фін. звіт-ть за попередні роки,
протоколи зустрічей з клієнтом, лфст-ня з попереднім а-ром.

На стадії планування:

Засновницькі док-ти клієнта, протоколи зборів акц-рів, договори, угоди,
контракти, фін. звіт-ть, док-ти попер-го а-ту, док-ти і реєстри обліку.

На стадії здій-ня а-ту.

Вивчення системи внутрішнього контролю.

Перевірка протоколів зустрічей з клієнтом, док-тів внутр-го а-ту,
інструкцій з обліку, тощо.

На стадії підтв-ня залишків на рах-х обліку.

Док-ти і реєстри обліку, док-ти поточного упр-ня, договори, угоди,
контракти, програми а-ту, док-ти попер-го а-ту.

Заключні процедури.

Док-ти свідчення, протоколи зустрічей з клієнтом, протоколи результатів
перевірки.

Ауд-кій звіт .

Остаточні варіанти звітності, підсумки проведення а-ту, відгук
контролюючого партнера, протоколи зустрічей з клієнтом. Кожен роб.док-т
повинен бути належним чином оформлений.

1.Мати реквізити АФ, № і дату дого-вору, на підставі якого пров-ся
ауд.перевірка

2.Мати реквізити суб’єкта, що перевір-ся

3.Мати ідентиф.№ і нумерацію сторінок

4.Бути засвідченим ауд-ром, що проводить перевірку

5.Мати дату провед-ня ауд-ра

Роб.док-ція звичайно вкл:

1.Інф-цію про клієнта

2.Копії юр.первинних та ін.док-тів

3.Докум-цію про провед-ня А.

4.Інф-цію про повед-ня тесту с-ми контролю, процедури перевірки на
суттєвість, ауд.свідч-ня

5.Висновки сторонніх ауд-рів або експертів тощо

12. А-й звіт та А-й висновок

В зак-ві коротко вказано, що а-р оформлює рез-ти своєї перевірки а-м
звітом і а-м висновком (ст.№7 ЗУ”Про а-ку д-ть”) Стандартизація а-го
звіту – процес складний. Склад цього док-та залежить від конкретних
обставин, рез-тів перевірки тощо. В зв`язку з цим форма а-го звіту м. Б.
Довільна. А-й звіт не є а-ким док-том. Він призначений виключно для
замовника і м.б. опублікований лише з його дозволу. Звіт це великий зв
об`ємом документ

А-кий висновок-офіційний док-т засвідчений підписом та печаткою а-ра
(а-ї фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками
проведення а-ту і містить в собі висновок стосовно достовірності
звіт-ті, повноти і відп-ті чинному зак-ву та встан-м нормам БО. У вис-ку
а-р повинен вислов-ти свою думку з питань: вичерпаності та достов-ті
одерж-ї а-м інф-ї, узгодженості сис-ми БО з діючими нормами та зак-ю
базою, відпов-ті фін-ї звіт-ті даним БО, діючим зак-м і норм-м актам.

В залеж-ті ступеня задовол-ня а-ру станом обліку та зв-ті на під-ві
вис-к м.б:

Безумовно-позитив-м

Умовно-поз-м ( з застереженням)

Негатив-м( а-р дає відмову у вис-ку)

13. Структура і зміст аудиторських висновків.

Висновок м/б позитивний, умовно-позитивний, негативний або над-ся
відмова від надання висновку про фін.звіт-ть. Види АВ та їх зміст
подаються у нац.нормативі № 26 “АВ”. Позитивний АВ над-ся клієнту у
вип-ках, коли на думку ауд-ра виконано такі умови:

1.Ауд-р отримав всю інф-цію і пояснення, необх.для цілей аудиту.

2.Надана інф-ція достатня.

3.Є адекватні і достовірні відомості з усіх суттєвих.

Крім цього, фін.докум-ція підготовлена у відп-ті з прийнятою на п-ві
с-мою БО, що відповідає укр.закон-ву. У позит.висновку навод-ся
стверджув-ні слова: “задовоьняє вимогам”, належним чином становить, дає
дійсні і достовірні уявл-ня тощо. Ауд-р не може видати
умовно-позит.висновок при існуванні фундаментальної невпевн-ті і
незгоди.

Причини фунд.невпевн-ті:

-значні обмеж-ня в обсязі роботи (аудиторської), тому що ауд-р не може
одержати всю інф-цію через незадов.стан обліку.

-не може виконати всі необх.ауд.процедури через обмеж-ня перевірки у
часі

-подвійне тлумачення окр.пунктів укр.закон-ва.

Причини незгоди: неприйнятні с-ми обліку або порядку провед-ня
облік.оп-цій, незгода з повнотою і засобами відобр-ня фактів обліку т а
звіт-ті, невідпов-ть діючому закон-ву, порядку оформл-ня чи здійс-ня
оп-цій. Будь-яка фунд.невпевн-ть чи незгода є підставою для відмови від
надання позит.висновку. Невпев-ть або незгода від над-ня позит.АВ
вваж-ся фундам-ною в тому вип-ку, коли ф-торів впливу на фін.інф-цію,
які викликали невпевн-ть, так багато, що це може суттєво перекрутити
дійсний стан справ в цілому і наяв-ть фунд.невпевн-ті може привести до
представл-ня клієнту негативного АВ

При підгот-ці негат.АВ доречні такі висловл-ня: “не задов-є вимогам”,
“перекручує дійсний стан справ”, “суперечить” тощо.

3.01.2000. Позит.АВ: в рез.аудиту встановлено – надана інф-ція дає
дійсне і повне уявл-ня про реальний склад активів і пасивів суб’єкта, що
перевір-ся. С-ма БО, що викор.на п-ві, відповідає закон.та
нормат.вимлгам. Фін.звіт-ть підготовлена на підставі дійсних даних БО і
достовірно та повно подає фін.інф-цію про п-во станом на 1.01.2000
згідно з нормат.вимогами щодо БО та зівт-ті в Укр. Це позитивний АВ
(існує безумовна позит.згода).

Позит.АВ (існує нефундам.непе-вність) у зв’язку з неможл-тю перевірки
фактів, які стос-ся, неучасті ауд-ра в інвентар-ції активів, неможл-ті
підтвердити поч.залишки в балансі з причини того, що аудит пров-ся іншою
АФ, і з причини обмеж-ті інф-ції ми не можемо дати висновок по вказаних
моментах, проте ці обмеж-ня мають незначний вплив на фін.звіт-ть та на
стан справ у цілому. Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, які
зазначені вище, фін.звіт-ть у всіх суттєвих аспектах достовірна і повно
подає фін.інф-цію про п-во станом на 1.01.2000 згідно з норм.вимогами
щодо орг-ції БО і звіт-ті в Укр.

Умовно-позит. АВ (існує фунд.незго-да). Під час провед-ня ауд.перевірки
встановлено, що оп-ції (дається перелік оп-цій) проведені з поруш-ням
встановл-го порядку. Проте зазначені невідпов-ті мають обмежений вплив
на фін.звіт-ть і не перекручують заг.фін.стан п-ва. Ми підтверджуємо, що
за винятком невідпов-тей, викладених вище, фін.звіт в усіх сут.аспектах
достовірний та повно подає фін.інф-цію за станом на 1.01.2000 згідно з
нормат.вимогами щодо орг-ції БО і звіт-ті в Укр.

АВ, в якому робиться відмова від надання висновку аудиту. У зв’язку з
неможл-тю перевірки фактів, які стосуються (вказати ці факти, причини
неможл-ті) ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів.
Вищенаведені моменти істотно впл.на дійсний стан справ в цілому. У
зв’язку з відсут-тю достат.ауд.доказів, ми не можемо видати обгрунт.АВ
по фін.звіт-ті, підготовлений станом на 1.01.2000.

Негат.АВ. У рез.провед-ня аудиту встановлено, що за звіт.період п-вом
були допущені суттєві поруш-ня, перекруч-ня (дається перелік цих
порушень). Допущені поруш-ня суттєво впл.на фін.звіт-ть п-ва та
перекручують реальний стан справ. Фін.звіт-ть має суттєві перекруч-ня і
недостовірно подає фін.інф-цію про п-во станом на 1.01.2000, невиконані
наступні вимоги щодо орг-ції БО та звіт-ті в Укр (дається перелік).
Т.ч., дані БО і фін.звіт-ті не дають достовірне уявл-ня про дійсний стан
справ на п-ві, що склався на 1.01.2000 (див.нац.норматив аудиту №26 –
АВ)

16. А-т запасів під-ва.

Перш за все слід ознайомитись з проведеними на під-ві інвентариз-ми, а
також провести вибіркову первірку, щоб дослідити процес опісі МЦ. При
перевірці процесу інвент-ції перевіряється чи правильно оформлено
пров-ня інв-ції. Зокрема, повинні бути досліджені наступні питання: 1)На
грунті яких док-тів проводилась інв-ція.2)Склад комісії по проведенню
іна-ції.3)Правиль-ть складання інв-х описів4)Чи були випадки, коли МЦ
продани, а в дійсності вони перебувають на складі і ще не відвант-ні
покупцям.5)Чи виключені вип-ки опису МЦ, що є в наявності, але не є
власністю під-ва, тощо.

Розміри природ-го убутку та порядок його списання встан-н інструк-ю
заст-ня норм природ-го убутку прод-х товарів.Нестачі зверх вст-х норм
прир-го убутку відносяться на конкретних МВО. При відпуску МЦ важлива
правильність їх оцінки.Перев-ся прав-ть віднес-ня сум переоц-ки на
рах-ки БО.Дуже важливим є прав-ть обліку МШП. Спочатку вст-ся прав-ть
віднес-ня до МШП. Потім перев-ся прав-ть нарах-ня зносу та правом-ть їх
списання на витрати в-ва, тощо.

Заключням етапом єспівстав-ня аналіт-х і синт-х даних.Цей етап
передбачає звірку МЦ, які фак-но є на місцях зберіг-ня з обліков-ми
даними відобр-ми в регістрах БО.

А-р перевіряє прав-ть відобр-ня даних в активі балансу по графі “Вир-чі
запаси” на поч-к і кінець звіт-го періоду з відп-ми підсумк-ми даними
розділів № 2, 3 відомості №10. При жур-но-ордерній формі обліку бух-кі
записи зд-ся протягом місяця у відомостях №12,13, 15 і Ж/О№10, 10\2, а
при спрщеній сис-мі -у відомостях В-2 і в-3.

14. Аудит ОЗ, їх руху.

Осн.завд-нями і метою А .є:

1.Перевірка правиль-ті докум.офор-мл-ня і своєчас.відобр-ня в обліку
оп-цій з ОЗ, їх надх-ня, внутр.переміщ-ня і вибуття.

2.Перевірка своєчас-ті відобр-ня зносу (нарах-ня ам-ції ОЗ)

3.К-ль за витратами на кап.ремонт.

4.Перевірка прав-ті відобр-ня в обліку фін.рез-тів від лікв-ції ОЗ.

5.К-ль за збереж-ням ОЗ.

6.Перевірка прав-ті провед-ня індексації ОЗ тощо

Джерела інф-ції для аудиту ОЗ:

1.Баланс, ф1

2.Стандарт з обліку ОЗ

3.Звіт про фін.рез-ти, їх викор-ня ф2

4.Звіт про фін.-майн.стан п-ва, ф3

5.Синтет.регістри обліку ОЗ, тб.гол.книга, ж/о 13

6.Первинні док-ти по обліку ОЗ (інвент.картки ОЗ, акти прийм-ня передачі
ОЗ, акти введ-ня в експл-цію ОЗ, акти лікв-ції ОЗ, відом-ті індексації
бал.в-ті ОЗ …)

Нормат.база, яка регул.рух, розрах-к зносу та індексації ОЗ:

1.Нац.стандарти з БО, зокрема по ОЗ

2.Полож-ня про орг-цію БО і звіт-ті, затв.постановою КМУ від 3.04.93 р.№
250

3.Порядок провед-ня індексації бал.в-ті ОЗ п-в, орг-цій та установ

4.З-н Укр.”Про опод-ня приб-ку п-в”

Ще для аудиту ОЗ слід знати бух.проводки по відобр-ню руху ОЗ на п-вах
різних форм влас-ті. ОЗ надх-ть на п-во з різних джерел: від постач-ків
за плату, від заснов-ків у вигляді внесків до СтФ, передаються іншими
СПД безкоштовно тощо. 1-цею обл ОЗ є інвент-й об’єкт, кожному з яких
незал.від його знах-ня (в експл-ції чи на складі), присвоюється
інвент.№.

Інв.№ проставл-ся на всіх перв.док-тах, і вони є підставою для відобр-ня
в обліку їх наяв-ті або руху.

1.В зв’язку з цим аудит ОЗ необх.починати з перевірки збереж-ня ОЗ. Вона
здійс-ся шляхом провед-ня інв-ції ОЗ, якою встан-ся наяв-ть та тех.стан
об’єктів ОЗ.

2. Наступ.етапом є перевірка прав-ті відобр-ня в обліку руху ОЗ.
Перв.док-том, що є підставою для введ-ня в експл-цію ОЗ, є акт
прийм-ня-передачі ОЗ ф ОС-1. Цей акт пов.склад-ся на введ-ня кожного
окремого інв.об’єкта. Необх.перевіри-ти, щоб на кожен об’єкт була
виписана інв.картка, яка є регістром АО ОЗ і дозволяє контрол-ти їх
наяв-ть в місцях зберіг-ня. Вибуття ОЗ відбув-ся шляхом їх реал-ції,
безкошт.передачі, а у разі їх повного фіз.чи мор.зносу – остаточне
вибуття з ладу і ауд.перевірка реал-ції або безкошт.передачі ОЗ почин-ся
з ознайомл-ня з ріш-ням або дозволом на вчин-ня п-вом відпов.дій.

В залеж-ті від підпорядк-ті п-ва цей док-т м/б протоколом заг.зборів
заснов-ків, дозволом Фонду держ.майна Укр., а також відпов.відомства.
Після цього ауд-р вивч.акти прийм-ня-передачі, в яких пов.бути вказаний
адресат їх передачі. Крім цього слід провести дослідж-ня, чи зроблена
відмітка в бух-рії про фіксацію вибуття інв.об’єкту в інвент.картці.

3.Наст.етап – перевірка відобр-ня в обліку лікв-ції, реал-ції або
надх-ня ОЗ. В зал-ті від форми влас-ті п-ва (держ.або недерж-не),
визнач-ся порядок обліку. На п-вах держ.форми влас-ті лікв-ція та
надх-ня ОЗ відбув-ся із зміною в-ті СтФ, а на недерж-х – в-ть залиш-ся
незмінною.

5.Перевірка відпов-ті перв.док-тів синт.регістрам обліку, і для цього
звір-ся дані інвент.карток обліку ОЗ із даними ж/о, гол.книги, балансу
та звіту про фін.-май.стан тощо.

Аудит зносу ОЗ.

Він пров-ся в декілька етапів:

1.Необх.встановити прав-ть застос-ня норм зносу. Норми ам.відрах-нь
встан-ні в % до бал.в-ті ОЗ в залеж-ті від терміну їх експл-ції. Норми
зносу згруповані за відпов.групами. Т.ч.в період провед-ня аудиту
перев-ся, щоб п-во застос-ло відпов.норми у відп-ті з норм.-правовими
док-тами.

2.Перевірка прав-ті обліку ам-ції та відобр-ня її в облік.регістрах
врах-чи те, що облік нарах-ня зносу ОЗ на п-вах держ.і недерж.форм
влас-ті різний. Це пов’яз.з неможл-тю зміни в-ті СтФ за рах-к зносу ОЗ
на п-вах недерж.форми влас-ті.

3.Далі ауд-р перевіряє, щоб в інв.картках обліку ОЗ вказ-ся сума зносу
за кожним об’єктом.

4.Співставл-ня на відпов-ть даних перв., аналіт-х та синтет.регістрів О.

Аудит індексації ОЗ.

Аудит індексації ОЗ пров-ся з метою встан-ня наяв-ті та правил-ті
порвед-ня індексації ОЗ. Ауд-р вивчає док-ти, які підтвердж-ть пров-ня
індексації: складені комісією з індексації “Від-ті індексації бал.в-ті
ОЗ та їх зносу”. Далі перевір-ся прав-ть відобр-ня зміни в-ті ОЗ в БО.
Достов-ть відобр-ня індексації на рах-ках БО в період провед-ня аудиту
перев-ся ретельно, тб.рах-ки по СтФ, ФСП та рах-к зносу.

Аудит кап.ремонту ОЗ.

Аудит кап.ремонту ОЗ передб.пере-вірку віднес-ня п-вом витрат, пов’яз.з
закінч-ням кап.ремонту ОЗ на збільш-ня бал.в-ті ОЗ. Для цього ауд-ру
необх.вивчити порядок обліку затрат. Глибоко перевір-ся док-ти, які
відобр-ть в обліку витрати, пов’яз.з кап.ремонтом ОЗ, який був
порведений після здійс-ня індексації бал.в-ті. Достовір-ть відобр-ня в
БО затрат перевір-ся у відпов-ті з новими стандартами і планом рах-в.

15. Аудит немат-х активів.

А-ку перевірку НА починаюь з перевіркиі правильності їх оцінки. При
цьому необхідно враховувати, що НА відображаються за первинною вартістю,
яка складається з фактичних затрат на придбання та приведення в стан
готовності. При перевірці зд-ся дослідж-ня первин-х док-тів по надход-ню
НА, для цього перевір-ся правиль-ть оуінки НА, встановлення норм
амортиз-х відрах-нь, а також відповідність первинних док-тів на майнові
права під-ва. Особливе місце займає перевірка правильності нарах-ня і
відображення зносу. А-р з`ясовує на які НА нараховується знос, при цьому
відображається правильність встановлення норм зносу, тощо. При цьому
важливо з`ясувати, щоб списання НА по яким не повністю нарахован знос
зд-сь в межах нарахов-го зносу іх відобр-ням бух. проводкою Дт “Знос
НА”(133) Кт “НА” (12 рах-к). А залишкова вартість списувалась з 12
рах-ку “НА” на Д-т рах-ку “Використання прибутку”. Важливим питанням є
відображення в БО результатаів інвентариз-ції НА. При виявленні недостач
важливо встановити розмір збутку НА.При встанов-ні винуватців необхідно
встановити правильність нарах-ня сум які необхідно утримати і правиль-ть
відобр-ня на рах-х БО.

17. А-т процесу в-ва та соб-ті пр-ції.

При перевірці а-р звертає увагу на такі питання :

1)Відп-ть обліку затрат на в-во на під-ві ЗУ”Про опод-ня приб-ку
під-ва”2)Повнота та правомір-ть пров-ня інвент-ції Н/В.3)Існув-ня
віднес-х на збіль-ня або змен-ня соб-ті пр-ції сум які не мають
прямого від-ня до с\в.4)Правиль-ть від-ня витрат майбут-х періодів на
с\в.5)Прав-ть обліку, віднес-ня і спис-ня затрат на браковану
пр-ю.6)Прав-ть від-ня послуг допоміжних вир-в на основне в-во.7)Відп-ть
фактичних сум затрат на в-во поданій звіт-ті, тощо.

Для зобезп-ня послід-ті облік-х записів вир-чі затрати фіксуються у
розрізі статей в відомості №12, заг-но-вир-чі витрати, витрати майбутніх
періодів, та витрати за рах-к резервів майбутніх платежів в відомості
№15. Підсумки відомостей №12 і15 переносять в Ж/О №10. Затрати
невиробничого х-ру, відобр-ся в відом-тях №13 і 18 переносяться в
Ж/О№10.

При спрощеній формі облтку викор-ть відомість В-3. Переходячи до
дослідж=ня складу затрат за Д-м рах-ків “Осн-не в-во”, “Допоміжне в-во”,
та віх витратних рахунків, а-ру слід визн-ти з К-ту яких рах-ків
списуються витрати в Д-т рах-ків на яких форм-ся с\в і чи законно і
своєчасно їх відобр-нов обл-х регістрах.. Заключним етапом перевірки
обліку затрат на в-во є звірка звіт-х даних і даних відобр-х в облік-х
регістрах. Дослідж-ся дані відобр-ні у формі №2″Звіт про фін-ві рез-ти
та їх викор-ня”і в Головній книзі. По вир-чим рах-м звір-ся ітогові дані
Гол-ї книги з регістрами БО(Ж\О, відомості, тощо). Залишки по вир-чим
рах-м відобр-ні в гол-ній книзі співстав-ся з ітоговою сумою що
відобр-на в балансі під-ва строкою №110.

18. А-т Гр-х коштів.

А-т касових операцій:

Необ-но провести інвент-ю ГК в касі і скласти акт інвент-ї каси. Необ-но
вст-тв чи є наказ про призн-ня касира, чи заключені договори про мат.
Відп-ть, тощо. Перев-ся 1)чи дотр-ні вимоги по зберіг-ня ГК при доставцм
їх із банку. 2)Повнота і своєчас-ть оприбут-ня ГК отрим-х по чекам з
банку, та інших надх-нь 3) Прав-ть офор-ня ПКО і ВКО 4) прав-ть ведення
касової книги, та підрах-к підсумків у відомостіх , прав-ть склад-ня
бух-х проводок, тощо.

А-т операцій з готівковою валютою:

Необ-но перев-ти: 1)Пов-ту і своєчас-ть оприб-ня. 2)Прав-ть оформ-ня
касових ордерів на надх-ня та видачу. 3)Прав-ть оформ-ня курсових
різниць та їх БО.

А-т операцій по р\р.

Необ-новст-ти: 1)Чи співп-ть суми по виписках з банку з поданими з
ними перв-ми док-ми.2) Прав-ть і повноту зарах-ня ГК, сданих в банк
готівкою. 3)Прав-ть відобр-ня в обліку операцій пов`яз-х з конвертов-тю
гривні. 4) Прав-ть склад-ня проводок по операціях в банку.5) Відп-ть
записів вказаних у виписках з банку записам в ЖО№2, відом-ті №2 та
відп-му рах-ку, тощо.

А-т операцій на вал-х рах-х.

Необ-но вст-ти: 1)Законність відкриття вал-го р-ку. 2) Чи відп-ть суми
по виписках банку сумам вказ-м в додатках до первин-х док-тів 3) Прав-ть
оформ-ня форм рах-ків при зовнішньоек-й д-ті. 4) Пр-ть склад-ня Б.
Проводок.5) Повноту і своєчас-ть зарах-ня валют-ї виручки тощо.

Також а-р перевіряє прав-ть обліку короткостр-х фін. вкладень, облік
гр-х документівта облік засобів в дорозі.

19. А-т власних фондів і резервів під-ва.

Основну частину прибутку під-во отримує від реалізації прод-ції, робіт
послуг, тому слід розпочати з правильної оцінки отриманого
прибутку.Величина прибутку визн-ся як різіність між виручкою від
реалізації, зменшеною на суму ПДВ, акциз-го збору, ввізної пошліни,
митного збору та інших обов`язкових зборів і платежів. Згідно ЗУ”Про
оподат-ня прибутку під-ва”а-р аналізує втрати і витрати , що відносяться
на збитки під-ва і перевіряє правомір-ть їх списання. Особлива увага
приділяється тому чи правильно та своєчасно списана дебітор-ка
заборг-ть, строк позикової давності якої вичерпано, на збитки
під-ва.Перевіряючи законність отримання штрафів,пені чи неустойок а-р
з`ясовує прав-ть їх віднес-ня, звертаючи увагу чи не було випадків коли
їх необхідно було утримати за рах-к винних осіб.

В процесі перевірки порів-ся показ-ки відображені у формі №2″Звіт про
фін-ві рез-ти та їх викор-ня” з даними БО відображеними на рах-ку
“Прибутки і збитки”, а також з загальною сумою прибутку (збитку), що
відобр-на в балансі за звіт-й період.

$

?

°

$

Z

?

?

o

?

Z

?

–-°-2iaOaaaaaaaaaaaaaaOE???

&

/////o/ae//aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae

ож перев-ся ріаномір-ть та законність нарах-ня дивід-дів, % по акціям,
облігаціям та діловій участі робіт-ків та під-в. При перевірці зд-ся
розр-к частини опопдаткованого прибутку (доходу) а також прибутку. А-р
звіряє облікові дані відобр-ні на рах-х що показ-ть розрахунки з
бюджетом, з відрахованими від прибутку сум доход. Також перевірці
підлягають уставний фонд, ф-ди спец. Приз-ня та ек-го стимул-ня.
Перевір-ся прав-ть нарах-ня цих ф-дів, а також їх цільове викор-ня

20. А-т фін-х результатів.

Кінцевий фін. рез-т діяль-ті під-ва- це балансовий прибуток або збиток,
які є алгебраїчною сумою рез-тів від реаліз-ції пр-ції, робіт, послуг,
іншої реалізації, доходів і витрат від позареаліз-х операцій тощо.

А-ру необхідно встан-ти:

1)Прав-ть виз-ня під-вом очікуваного прибутку та виручки від реаліз-ції
пр-ції для нарах-ня аванс-х платежів до бюджету. (Джерела-договори з
покупцями на поставку пр-ції, гарантійні листи, планові калькуляції с\в
одиниці пр-ції) 2) Наяв-ть наказу по обліковій політиці під-ва з
вказанням методу виз-ня виручки від реаліз-ї пр-ції.3)Перев-ка
законності та обгрунт-ті створ-ня резерву по сумнівнфм боргам (СБ-деб-ка
заб-ть під-ва, що не погашається в установ-й термін та не зобезп-на
гарантіями) Резерви створ-ся за рез-ми проведеної в кінці звіт-го року
інвентар-ції деб-ї заборг-ті під-ва.4) Прав-ть виз-ня прибутку від
реаліз-ції ОФ та ін-го майна під-ва. Приб-к повинен виз-ся як різниця
між між продаж-ю ціною та первічною або залишковою вар-тю цих фондів та
майна , збільшеної на індекс інфляції, в порядку вст-му ЗУ.5) Прав-ть
відоб-ня угод що склад-сь на бартер-й основі. З`ясувати чи не було
вип-ків неправомір-ті відобр-ня цих операцій.6) Прав-ть відобр-ня
приб-кк, що получений від покупців у вигляді фін. допомоги,
короткостр-го кредиту, попов-ня ф-ду спец. Приз-ня та інших
надх-нь.7)Прав-ть відобр-ня в обліку виручки від реаліз-ції підсоб-х,
допоміж-х і обслугов-х вир-в тощо.

21. А-т деб-ї і кред-ї заборг-ті.

При а-ті необхідено встановити:

Прав-ть і обгрунт-ть утрим-х за виконавчими листами на користь інших
під-в та осіб, а також своєчасне перерах-ня утрим-х сум
одерж-чу.2)Прав-ть розр-ків з особами, які орендують квартири та
особами, що мешкають в гуртожитках, відомчих отелях, за користув-ня
гуртож-ми, квартирами, отелями та комун-ми послугами.3)Прав-ть розр-ків
за товари, що продані в кредит, наяв-ть договорів, строки пред`яв-ня
доручень- зобов`язань покупців, порядок погашення кредиту. 4)Повноту та
прав-ть розр=в по виданим членам колективу безвідсотковим позикам.
Необхідно перевір-ти обгрунт-ть видачі цих позичок, прав-ть оформ-ня
док-тів тощо.5) Прав-ть відобр-ня в обліку депонован-їз\п 6) Своєчас-ть
та повноту нарах-ня та надх-ня ГК від батьків за утрим-ня дітей в дит.
Садках.7) Прав-ть склад-ня бух-х проводок по розр-м з деб-ми кред-ми 8)
Відп-ть записів аналіт-го обліку рах-ку 68 «Розрах-ки по ін. операціям»
з записами в Ж\О №8, гол-й книзі та балансі.

22. А-т капіт-х вкладень.

Кап-ні вкл-ня (КВ) перед-ть приріст вир-х потуж-тей на діючих під=х від
тех-го переоснащення іреконстрції до нового буд-ва. В процесі перевірки
викор-ть такі прийоми:експертиза, інвент-я, вибір-ві і суцільні
спост-ня. Також вик-ть документ-ні метод-ні прийоми, які перед-ть
аналіт-ні, логічні, порів-но-зіставлювальні а-кі процедури. Джерела
інф-ції-договори підряду ,акти передання підрядчику проектно-кошторисної
документації, дані БО по рах-х групи№15, а також норм-но-правоаі і
метод-ня док-ти. Перевіряючи якість проектної документації , а-р вивчає
висновки експертів до проектів, а також претензії подані до проектної
орг-ції. Контроль вик-ня плану КВ а-ром зд-ся за їх обсягом , видами,
стр-юта призн-ням , а також вияв-ся позапланові КВ. Причини відхил-нь
від планів ретельно вивч-ся а-ром як за даними облікових ркгістрів так і
за первин-ми док-ми. Особливій перевірці підляг-є кап. Буд-во, виконане
за договорами з підрядними орг-ми . Своєчасність і прав-ть розр-ків з
подр-ми орг-ми по вик-х роботах а-р перевіряє за аналіт-м
рах-м№63″Роз-ки з постач-ми та підр-ми”. Перевіряючи акти на прий-ня
замов-м вик-х етапів буд-но-монт-х робіт, об`єктів та споруд, а-рі вст-є
чи дотрим-сь правила приймання цих роьіт, чи не було вип-ків завищення
обсягіа і вар-ті їх. На завер-ня а-р перевіряє обгрунт-ть відобр-ня в
обліку операцій по КВ, достовір-ть звіт-ті і виз-ня інвентар-ї вар-ті
завершених і зданих у експлуатацію об`єктів КВК.

23. А-т роз-ків по оплаті праці.

Основною задачею є перевірка склад-ня норм-но правов-х актів при
нарах-ні з\п, утримань з неї, та прав-ті ведення БО. Джерелами інф-ції є
дані по рах-х 661″Роз-ки за з\п”, 662″Роз-ки з депонентами” та інші
рах-ки пов`яз-ні з відра-ням до фондів(82 клас). Вивч-ся достовір-ть
первин-х док-тів. Зверт-ся увага на перевірку табелів обліку робочого
часу. При почасовій оплаті праці перевір-ся прав-ть заст-ня тарифнфх
ставок або умов контракту, а при відрядній-викон-ня якісних та кіл-х
показ-ків. При перевіпці док-тів встан-ся наяв-ть підписів посад-х осіб,
відповід-х за викон-ня робіт. Перевір-ся прав-ть нарах-ня оплати праці,
а саме:1) Прав-ть оплати по відряд-м розцінкам, тариф-м ставкам та
окладам.2)Обгрунт-ть та прав-ть нарах-ня премій.3)Прав-ть нарах-ня
доплат пов`яз-х з відхил-нями від нормальних умов праці.4)Перев-ся
докум-не оформ-ня та оплата простоя. Простой не за виною працівника
повинен оплачув-сь у розмірі не нижче 2\3тариф-ї ставки оклада.
5)Перев-ся документ-не оформ-ня браку пр-ції. Повний брак не за виною
робітника оплачується у розмірі 2\3 тариф-ї ставки відповідно до часу
який повинен затрач-сь на вик-ея цієї роботи. 6) Розгляд-ся доплати у
нічний час (22-6 годин) Оплата зд-ся у підвищ-му розмірі. Також оплата в
позаробочий час оплач-ся за перші 2 години в полуторному розмірі, а за
наступні у двойному. 7) Оплата у святкові дні зд-ся не менш
ніж по 2 -м розцінкам, тощо. Також перевір-ся податки та збори до
бюджету, їх розмір та прав-ть оформ-ня дое=тів, а саме : до Пнес-го
ф-ду-1%, до, збір на безроб-тя 0,5%, на соц. Страх-4% тощо.

24. А-т розр-ків з бюджетом.

Врахов-чи велику кіль-ть податків та інших платежів, нестабіль-ть та
недосконалість подат-го закон-ва , питання прав-ті нарах-ня податків та
сплати платежів до бюджету є найбільш трудомісткими та складними.
Загальними питаннями які підляг-ть перевірці є:

1)повнота та прав-ть визн-ня бази, що оподатков-ся.2)Прав-ть заст-ня
ставок податків та інших платежів, а також арифметичні підрах-ки при
нарах-ні платежів. 3)Повнота та своєчасність сплати платежів до бюджету.
4)Прав-ть склад-ня бух-х проводок по нарах-ню та сплаті платежів.
5)Прав-ть склад-ня та своєчасність предст-ня в подат-ву інспекцію форм
звіт-ті за видами платежів. 6) Прав-ть ведення аналіт-го та синт-го
обліку по рах-х які відп-ть за розр-ки з бюджетом. 7)Відп-ть записів
аналіт-го та синт-го обліку в гол-й книзі та балансі під-ва, тощо.

25. Особл-ті а-ту АТ.

Особл-ті пров-ня аудиту АТ, крім КБ і п-в – інституціон.інвесторів,
пров-ся відпов.до вимог держ.комісії з ЦП і фонд.ринкущодо ауд.перевірки
ВАТ (крім КБ і п-в – інституці-он.інвесторів), які затверджені ДКЦПФР
від 19.03.97 №5. Цей док-т визначає перелік питань, на підставі яких
незалежні ауд-ри або АФ пов.підтвердити повноту та достовір-ть
бух.звіт-ті ВАТ та сформувати на цій основі висновки про їх реальний
фін.стан. З переліку питань, що підляг-ть перевірці, ауд-ру надане право
виключати ті, що відсутні або несуттєві для діяль-ті п-ва і
вкл.додатково ті питання, які вони вваж.доцільними. Ці вимоги розроблені
у відп-ті з норм-ми АПУ

Питання:

1.Осн.відом-ті про ауд-ра і АФ

-назва АФ,№, дата ліцензії, адреса

-назва док-ту “АВ” про достовір-ть бух.звіт-ті та аналіз фін.стану АТ.

-місце пров-ня та дата висновку

-відом-ть пор аудра

-ПІБ, №, серія сертиф-ту

-масштаб перевірки

-підстави для перевірки

-м-ди, що викор.при перевірці

-перелік док-тів для здійс-ня перевірки

2.Осн.відом-ті про емітента

-найм-ня еміт-та

-код ЄДРПОУ

-організ.-правова форма еміт-ту

-№держ.реєстрації, дата видачі

-р/р, назва банку

3.СФ, к-л.

-розмір

-склад і стр-ра СФ (к-ть і види акцій, номін.в-ть)

-ддодерж-ня терміну відкритої передплати на акції та термінів оплати в
разі випуску ЦП на період перевірки

-дотрим-ня з-нів “Про ЦП та фонд.біржу” (ст.6,7)

-порядок оцінки вкладів у СтФ згідно із засновн.док-тами

-порядок форм-ня СтФ та його зміни, додерж-ня вимог з-ну “Про
госп.тов-ва”

-порядок ведення АО СтФ

-викуп акцій власної емісії та їх подальше викор-ня

4.Облік ОЗ, НА та їх зносу

5.Облік фін.вкладень

6.Облік ТМЦ

7.Облік витрат вир-ва та обігу

8.Облік коштів в розрах-ках

9.Облік позик.коштів

10.Облік фондів та їх викор-ня

11.Стат.БО і звіт-ті

12.Висновок

26. Особ-ті а-ту СП.

СП-створ-ся з інозем-ми інвест-ми , залученням їх в рез-ті придб-ня
інозем-м інвес-м частки участі акцій у раніше заснов-му під-ві без
інозем-х інвест-й, або придб-ня такого під-ва повністю. Створ-ня СП
регул-ся ЗУ “Про іноземні інвестиції”, а без участі іноз-го інв-ра в
порядку перед-му ЗУ”Про гос. Тов-ва”.Ном-на база.1) ЗУ “Про іноз-ні
інв-ції” 2)ЗУ”Про госп. тов-ва” 3)ЗУ”Про режим іноз-го інвест-ня” 4)
Полож-ня про фінанс-ня та держ. Кредит-ня кап. Буд-ва, що розт-ся на
тер-ї УКР. Завдання а-ту. Перевірка дотр-ня зак-х та норм-х актів
виходячи з особл-тей цього питання. А-т фін-госп-ї д-ті СП дає змогу
врахувати особливості викор-ня спільного капіталу , визн-ня суму
прибутку та його розподілення між учасниками. Фін-госп. д-ть СП підлягає
а-й перевірці за угодою з керів-ми цих під-в. Насамперед перевір-ся
правомір-ть діяль-ті СП: відповідність документам, та реєстрація СП
подат-ю держ-ю адміністр-ю або іншим уповноваженим на це органом.
Перев-ся пільги та гарантії, що над-ся мід-ву з інозем-ми інвест-ми ,
зокрема наяв-ть у нього встанов-ї норми іноз-го капіталу у с\ф під-ва,
що стало засн-м СП. Окремій перевірці підлягає інтелек прац-в під-ва.
А-т має додер-сь прав інтелект-ї влас-ті та ефект-ті викор-ня її
під-вом.

Необ-но звер-ти увагу на особ-ті у об-ку фін-х вкладень (інвестиції у
прибуткові активи, ЦП) інших під-в. При а-ті анал-ся рах-ки фін-х
вкладень , аналіт-й оьлік на яких ведеться за видами ф-х вкл-нь. А-р
окремо дослідж=є операції на валют-х рах-х СП. Записи повинні зд-сь у
валюті У-ни. Доходи з фін-х вкл-ньзарах-ся СП на рах-к прибутку у
кореспон-ції у коресп-ції з №311″Пот-ні рах-ки у нац-й валюті” та
№312″Пот-ні рах-ки в іноз-й валюті”.

Прод-ю, відвант-ну на експорт , до моменту переходу права волод-ня ,
від-ть на рах-ку 28 “Товари”. Якщо пр-ю приймає покупець за умов-ми
договору тот таку пр-ю вваж-ть реаліз-ю.

Сумнів-ми боргами- виз-ть деб-ку заб-ть СП, що не погашена в устан-ні
строки. Резерви з цих боргів створ-ся на підст-ві првед-ї в кінці року
інвент-ції.

27. Особ-ті а-ту інвест-х фондів і бірж.

Завд-ня а-ту інвест-х ф-дів: визн-ня доцільності вклад-ня інвестицій ,
обгрунт-ті викор-ня коштів та ефект-ті роз-ку тех-го процесу. Об`єкти:
знов створювані і модернізовані ОФ і ОК у всіх галузях і сферах н\г, ЦП,
цільові вклади коштів, інтелект-ні цінності і майнові права, БО і
звті-ть з інвест-ї діяль-ті. Джерела інф-ції:зак-чі акти про інвест-ну
д-ть (ІД), норм-на док-ція з обліку ІД, первинні док-ти, облікові
реєстри., звіт-ть про ІД. Метод-ні прийоми: інвентар-я, спостереження,
експертизи, експерименти, ке=й а-з, стат-ні роз-ки, моделювання. А-р
перевіряє як викор-ся кошти. Зак-чо заборонено інест-ції в об`єкти,
викор-ня яких не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, а також
порушує права громадян та юрід. Осіб.

Фондові біржі(ФБ)-це орг-я спец. Призн-ня для відкритої торгівлі ЦП на
акціон-й основі. Осн-на мета ФБ-зобез-ти швидкий і ефект-й перепродаж
ЦП. Кожен АТ при емісії акцій , облігацій подає інф-ю про свою д-ть
дост-ть якої підта-є а-й вис-к. Вони висвіт-ть фін-й стан АТ на момент
випуску акцій, а також визн-ть перспективу. Вис-ки зміц-ть довіру до
акцій, зобез-ть ек-но обгрунтов-не перенес-ня фін. рес-сів на персп-ні
напрямки. А-т допомагає органам які управ-ть випус-м ЦП, регул-ня д-ті
емітентів.Окремій а-й перевірці підляг-ть біржові операції-
купівля-продаж ЦП Операції визн-ня ціни за якої задовільн-ся най-ша к-ть
замовлень підлягає обов`яз-му а-ту.

28. Особл-ті і знач-ня внутр-го а-ту (ВА) на під-ві.

Згідо ст.23 з-ну Укр.”Про АД” діяль-ть АФ і ауд-рів обмежена наданням
ауд.послуг та видами робіт, які мають безпосер.віднош-ня до надання
ауд.послуг у формі консультацій, перевірок та експертиз. Ауд-ри і АФ не
мають право безпосер.брати участь у вир.процесі на п-ві та впливати на
цей процес. Ця закон-ча норма обум.існув-ня 2-х форм пров-ня аудиту, які
мають різну мету: ВА і ЗА. ВА пров-ся всередині самої орг-ції за
вимогами керів-ва п-ва ауд-рами, які працюють в самій орг-ції і у
викон-ні своїх ф-цій вони залежать від керів-ва п-ва. Тому неможливо
сказати, що ВА є незалежним і об’єктивним. А це означає, що не зменш-ся
важл-ть ВА як невід’ємної частини к-лю. Об’єкти ВА:

1.С-ма обліку і внутр.к-лю

2.Окремі статті БО та операт.інф-ції

3.УР і їх еф-ть

4.Фін.прогнози

5.Ретроспективний і перспект.аналіз

6.Інф-ція про госп.діяль-ть

7.Майно п-ва.

8.Оподатк-ня

9.Планув-ня

10.Виконавча дисц-на тощо.

Незалежно від виду аудиту, форм і м-дів його здійс-ня, ауд-р в своїй
діяль-ті пов.керуватися принципами і м-дами аудиту. При цьому методичні
прийоми ВА мають деяку особл-ть. Їх слід розглядати по віднош-ню до
конкр.об’єктів. Серед метод.прийомів ВА можна виділити 2 групи:

-наукового мислення

-фактично-докум-го аудиту

Наук.мислення є найб.розповсюдже-ним прийомом. Він викор-ся для вивч-ня
всіх об’єктів ВА. Критично вивчаючи кожен об’єкт аудиту, визнач-ся
найб.еф-й м-д аудиту, який можна використати по віднош-ню до цього
об’єкту. Він може при необх-ті викор-ти еврістичний м-д, провести
експертизи док-тів. Причому ці м-ди можуть викор-ся ауд-ром безпосер., а
також залуч-ням відпов-х фахівців. Крім цього ауд-р може викор-ти такий
прийом як модел-ня, яке дає можл-ть розробити фін.прогнози, попередити й
усунути негат.тенденції розв-ку. Для провед-ня фактичного аудиту
викор-ть інв-цію, обстеж-ня, лабор.аналіз, к-ль і обміри виконаних
робіт, безпосер.к-ль якості пр-ції тощо. При пров-ні докум.аудиту
викор-ть зустрічні і лічильні перевірки, прийоми спец.розрах-в,
статист.м-ди, ек.-матем.м-ди тощо. Орг-ція ВА здійс-ся на підставі
затверджених планових програм керів-вом п-ва, де працює ауд-р.

29. Сут-ть і види а-х послуг.

Згідо з З-ном Укр “Про А-ку дія-ть” ст.3, пон-тя А-ка дія-ть вкл-є в
себе організац і методичне забезпеч А-ту, практичне виконання А-х
перевірок та надання інш А-х послуг. А-кі послуги можуть надаватися у
формі А-х перевірок та повязаних з ними експертиз, консультації з
питань б/о , звітності, опадаткування, аналізу, фін-госп діял-сті та ін
види економіко-правового забез-ння підпр діял-сті фіз та юр осіб. Разом
з цими видами послуг аудит фірми Укр можуть проводити роботи по
приватизації майна держ підпр-в, комерціал-ції торгівлі, акціонування
підпр-в, готують матеріали для роз-ку справ клієнтів в арбітражних
судах, тобто завдяки аудиту зд-ся посередницький контакт. А-ка дія-ть в
кінц рах-ку уявл собою досить високу форму організації і здійсн ек
думки.

Необхідність проведення ауд-ту обум-ся потребою користувачів.
Користувачами інф-ції про фін стан можуть бути :власник субєкта госп-ня
або кер-во апарату цього субєкта, інша юр або фіз особи, які мають матер
зацікавленість в рез-х фін-госп діял-ті суюєкта госп-ня (кредитор,
інвестор, постач-к). Корист-ам необхідна впевненість у достовірності і
повноти наданої інф-ції про стан субєкта, при цьому самі користувачи не
мають доступу до джерел інф-ції і не мають спец знань для оцінки цієї
інф-ції це зумовлює їх потребу у висновках спеціаліста. Потребами
корист-ів дикт-ся. Що висновок повинен бути обєктивним і це перед-є
незалежність аудиту як обовязкову умову і одну із спеціфічних рис.
Надана аудитору достов-ть повноти інф-ції не є абсолютною. Аудит дає
лише деякий, хоч і достатньо високий ступінь впевненості.

30. Перспективи розвитку А-ту в Україні.

Входження ек-ки Укр. в ринок – процес складний і суперечливий

В сучасних умовах, коли налагоджуванню ек-них зв’язків між
підприємствами часто перешкоджає відсутність довіри партнерів один до
одного, дуже гостро проявляється потреба в достовірній ек-ній інф-ції, в
якій зацікавлені всі учасники госп-го оборота.

Т.ч. з’явилась гостра необхідність проведення незалежного контроля. В
останній час почало розвиватись незалежне аудиторство – провідна форма
зовнішнього фінансового контроля.

Ринкова ек-ка ставить перед підприємцями, незалежно від форм власності
і господарювання запитання: яку прод. необхідно випускати і в якому
обсязі, щоб мати найбільший прибуток; наскільки ця продукція буде
конкурентноспроможною на ринку за якістю і с/б та ін. Відповідь на ці
запитання власникам капіталу, який вони вклали у підпр-ку дія-ть, має
дати незалежний аудиторський контроль. Це зумовлює появу нового напряму
розвитку функцій внутрішнього і зовнішнього А-ту – прогнозного – як
засобу активізації та оптимізації підпр-кої дія-ті в умовах формування і
розвитку ринкових відносин.

Сфера А-кої дія-ті в сучасній практиці істотно розширилась за рахунок
аудиторських послуг. Головна увага приділяється підвищенню ефективності
системи управління підпр-вом і перш за все системі внутрішнього
контроля. Системний підхід підготовив грунт для розвитку якісного А-ту,
т.б. А-кі структури почали значно більше займатися консультаційною
дія-тю, ніж безпосередньо А-том. Спеціалізовані А-кі фірми виконують
наступні роботи:

– перевірку достовірності бух. зв-ті, законності і доцільності
здійснених госп. операцій;

– аналіз фін.-госп. дія-ті;

– захист фінансових інтересів клієнтів;

– консультації з питань податків, ведення б\о і внутрішнього контроля;

– оцінку майна підпр-м у зв’язку з приватизацією і для ін. цілей;

– та ін.

Отже, значно розширився спектр супутних А-ту робіт і він має подальші
перспективи розвитку в майбутньому.

Звичайно, ринок аудиторських послуг знаходиться в стадії зародження. Але
існували обставини, які значно здержували його розвиток: аудиторство не
було закріплено законодавчо; попит на аудиторські послуги був незначний.

Важливою умовою розвитку цивілізованого ринку А-ких послуг є відповідний
рівень підготовки А-рів. В Укр. перш ніж займатись А-кою дія-тю всі
фізичні особи повинні отримати сертифікат.

Про майбутнє А-ту робиться багато пропозицій і різних прогнозів. Але
одне можна сказати впевнено, що незалежний аудиторський контроль в
умовах формування ринкових відносин набуває функцій каталізатора
зростання вир-ва конкурентно-спроможної прод. за якістю і кільк-тю для
задоволення соц. і ек-х потреб населення.

Грунтуючись на досвіді ряда європейських країн з розвинутою ринковою
ек-кою (Германії, Італії), можна зробити висновок про перспективність і
достатню ємкість цього ринку, де споживачами послуг є малі і середні
підпр-ва різних галузей ек-ки.

31. А-ке свідчення.

Для досягнення мети а-ту а-р повинен зібрати інф-ю – а-кі свідчення ,
які допоможуть йому обгрунтувати свою думку щодо достовір-ті фін-ї
звіт-ті. А-кі свід-ня повинні відпов-ти наступним вимогам. Щодо якості:
Достовірність- незалежність джерел інф-ції. Реальність- відповід-ть
завданням а-ту, суттєвість, своєчасність. Щодо кіль-ті:
Достовірність-обгрунтов-ть вибіркового дослідження.

Види а-х свідчень-1)випадгово почута інф-я.

2)Усні пояснення. 3) Письмові пояснення кер-ва. 4)Внутр-ня документ-я
замов-ка. 5)Документ-ні підтв-ня третіх сторін. 6) Свідчення отримані
безпосередньо а-ром. Усні свід-ня найменш надійні, а випадково почуті
взагалі не приймаються до уваги. Найбільш надійними є свідчення,
отримані в рез-ті вик-ня тестів безпосередньо а-ром і ним
документовані.

Прийоми отримання а-х свід-нь: інспекція, спостереження, оптування,
підрахунок, аналіз, вивчення. Інспекція- перевірка док-тів , що належать
до госп. операцій та залишків на рах-х БО. Спост-ня -безпосер-нє
візуальне спост-ня а-ра за процедурами, процесами, огляд цінностей,
тощо. Опит-ня- усне чи письмове опит-ня компетентних осіб як на самому
під-ві так і за його межами. Підтв-ня-отрим-ня письмових відповідей від
треріх сторін щодо зд-ня певних госп-х операцій. Підрах-к- перевірка
ариф-ї точності джерел інф-ції або вик-ня а-ром незалеж-х розр-ків.
Аналіз-отрим-ня певних показ-ків і трендів роз-ку під-ва Вивчення
-дослідж-ня док-тів, актів, певних записів.

32. Контроль якості а-х перевірок.

Норматив №5 – контроль якості ауд.послуг – визначає його мету, яка
вкл.встан-ня осн.вимог до здійс-ня керів-ва та контролю за якістю
ауд.робіт. Показник “Контроль якості і процедури контролю”
необх.встан-ти як для АФ, так і на рівні окр.ауд.перевірок. АФ
зобов’язана дотрим-ся політики і процедур контролю якості ауд.робіт, які
гарантують, що всі ауд.перевірки пров-ся у відп-ті з нац.нормативами А.і
з-ну “Про АД”. Зміст, термін і обсяг ауд.процедур АФ щодо контролю
якості залежить від ф-рів:

-розмір і х-тер діяль-ті АФ

-її дислокація.

Мета контролю якості ауд.послуг

повинна склад-сь з тких чинників:

1.Проф.вимоги, тб.прац-ки АФ мають дотрим-ся принципів:

-чесність

-об’єктив-ть

-конфіденцій-ть

-проф.поведінка

2.Компетентність

3. Викон-ня обов’язків

4.Отрим-ня консультацій, пов’яз.з А.

5.Гнучкість політики, тб.адекв-ть і еф-ть внутр.політики і процедура
контролю якості робіт необх.постійно перевіряти.

Заг.політика і процедура контроля якості необх.доводити до відома всіх
прац-ків фірми у тій мірі, у якій це необх.для викор-ня її прац-кками
правильно. Ауд-р повинен викор-ти тільки такі процедури контролю, які
відпов.завд-ням конкр.ауд.перевірки. Ауд-р повинен визначити політику і
процедуру контролю якості робіт., які забезп-ть обгрунт.гарантію, що всі
ауд.перевірки будуть виконані у відпов-ті з осн.принципами А.

33. Помилки і шахрайство.(П і Ш).

Шахр-во – навмисно неправ.відобр-ня і предст-ня даних в обліку і звіт-ті
служб.особами і керів-вом п-ва. Ш-во полягає в маніпул-ях облік.записами
і фальсифікації перв.док-тів, реєстрів обліку і звіт-ті, навмисних
змінах записів обліку, які перекручують суть фін.і госп.оп-цій з метою
поруш-ня укр.закон-ва або існуючої, прийнятої на п-ві облік.політики,
навмисно неправ.оцінці активів і м-ди їх спис-ня, незаконному отрим-ні в
особисту власність грош.-мат.цін-тей, невідповідному відобр-ні записів в
обліку.

Помилка – ненавмисне перекруч-ня фін.інф-ції в рез.арифм.або логічних
помилок в облік.записах і розрах-ках, невірне представл-ня в обліку
фактів госп.діяль-ті, наявності і складі майна, вимоги зобов-нь і
невідпов-ть відобр-ня записів в обліку.

Маніпулювання облік.записами – навмисне викор-ня неправ.бух.про-водок
або сторнуючих записів з метою перекруч-ня даних обліку і звіт-ті.

Фальсифікація – оформл-ня наперед неправ-х або фальсифік-х док-тів БО і
записи у реєстрах БО.

Незвич.оп-ції – це угоди і госп.оп-ції, платежі, які на розсуд ауд-ра
зайві, недоречні

Ауд-р повинен якомога скоріше повідомити про виявлені Ш.чи П.керів-ву
п-ва і якщо до Ш.причетний керів-к п-ва, тобто директор, то ауд-р має
право отримати юр.консультацію стосовно своїх подальших дій або
напрямків аудиту. І якщо ці П.та Ш.є істотними на рівні фін.звіт-ті,
вони не м/б виправлені в обліку і звіт-ті, то ауд-р тільки може дати
негат.висновок або відмов-сь від нього.

Ауд-р може відмовитися від подальшого обслуг-ня клієнта у тому вип-ку,
якщо клієнт не врах-є його зауважень стосовно існуючих Ш.і П.навіть
тоді, коли Ш.істотно не впл.на фін.звіт-ть. Пр: сит-ція, коли ауд-ру
відомо, що до таких фактів має віднош-ня керів-во п-ва і це впл.на
достовір-ть і повноту інф-ції, яка надана ауд-ру. Під час прийн-тя
такого ріш-ня, тб.відмови від клієнта, ауд-ру слід отримати
юр.консульт-ю з цього питання. Для того, щоб підтвердити своє ріш-ня у
разі заміни 1-го ауд-ра іншим, новим ауд-рам треба вжити нових заходів
для одерж-ня інф-ції, яка стос-ся причин неотрим-ня попер.ауд-ром цієї
роботи. Про це він повинен запитати клієнта або з дозволу клієнта
безпосередньо АФ. Т.ч., якщо клієнт не дозволяє провести співбесіду з
ауд-ром, якому було відмовлено, то такий факт повинен бути доведений до
уваги нового ауд-ра.

34. А-ка діяльність.

Згідо з З-ном Укр “Про А-ку дія-ть” ст.3, пон-тя А-ка дія-ть вкл-є в
себе організац і методичне забезпеч А-ту, практичне виконання А-х
перевірок та надання інш А-х послуг. А-кі послуги можуть надаватися у
формі А-х перевірок та повязаних з ними експертиз, консультації з
питань б/о , звітності, опадаткування, аналізу, фін-госп діял-сті та ін
види економіко-правового забез-ння підпр діял-сті фіз та юр осіб. Разом
з цими видами послуг аудит фірми Укр можуть проводити роботи по
приватизації майна держ підпр-в, комерціал-ції торгівлі, акціонування
підпр-в, готують матеріали для роз-ку справ клієнтів в арбітражних
судах, тобто завдяки аудиту зд-ся посередницький контакт. А-ка дія-ть в
кінц рах-ку уявл собою досить високу форму організації і здійсн ек
думки. Необ-ть проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів
інф-ції про реал стан субєкта госп-ня. Користувачі інф-ції мають право
вист-ти замовниками на прове-ня аудит-ту (згідно ст.9 ) та викон-ня інш
аудит послуг визн-ти обсяги та напрямки аудит перевірок, але в межах
повновааажень наданих закон-ом, установч док-ми або окрем договорами.
Обєктивність аудит висновку є обовязковою умовою і однією з спесифічних
рис. Ця умова перед-ся незал-стю аудиту і дикт-ся потребами
користувачів. Удит висновок не може служити свідченням абсол точності ін
інфор-ції і гарантією її правильності, він може тільки свідченням
достовірності інф-ції. Аудит – це процес змен-ня рівня інфор-ного ризику
для корист-чів фін звітів. Аудитор не затв-є звіти субєктів госп-ня і не
відповідає за саму звітність. Він тільки висловлює св думку про фін
звітність, а відп-ть за фін звітність і надану інф-цію ауд-ру несуть
кер-ки субєктів госп-ня.

35. Ф-ції і задачі АПУ.

АПУ зд-є сертифікацію і ліценз-ня суб`єктів, що мають намір займатись
а-ю діяль-тю, затверджує програми підготовки а-рів, норми і стандарти
а-ту, веде реєстр а-ких фірм та а-рів які одноособно надають а-кі
послуги.

Ф-ції АПУ:

1)Методологічна-затв-ня норм і стан-тів а-ту,програм підготовки
а-рів.2)Інформ-на-сприяння виданню нормат-х, методич-хта інших
матеріалів з питань а-ї
діяль-ті.3)Кадрова-сертифікація.4)Ліцензування-ліц-ня на пров-ня
а-ту.5)орг-на-підгот-ка пропозицій з питань роз-ку а-ту в У.та внесення
їх на розгляд вдп-х інстанцій, реєстрація а-х фірм та а-рів які
одноособно надають а-кі послуги. Створ-ня регіональ-х відділень, виз-ня
їх повноваженьта контроль діяль-ті. Участь у робрті міжнар-х орг-й з
питань а-ту. Створ-ня тимчасових комісій та робрчих груп з питань
віднес-ня до компетенції АПУ.6)Контрольна-розгляд скарг окремих а-рів та
а-х фірм з питань їх компетенції та заст-ня стягнень за неналежне вик-ня
проф. обов`язків.

36. Функції і задачі САУ.

А Проф.громадська орг-ція Укр. – САУ. Ауд-ри Укр.мають право об’єдн-ся в
громадську орг-цію за проф.ознаками (САУ), але з дотрим-ням з-ну Укр.
“Про АД” та ін.з-нів. САУ повинна мати фіксоване і індив.представництво
в особі окр.ауд-рів або їх колективів. З метою забезп-ня соц.захисту
своїх членів САУ може створ-ти відпов.фонди, в т.ч.фонд соц.страх-ня.

Ф-ції САУ:

1)методологічна-розробка на основі узагаль-ня практики науково
обгрунтованої методики та рекомендації з питань а-ї
д-ті.2)Інф-на-видав-во навч-ї, методичної та довідкової літератури з
питань а-ї д-ті.3)Кадрова-участь у навч-й д-ті, сприяння підготовці та
перепідготовці кадрів.4)Організ-на-внес-ня пропозицій до органів влади і
упр-ня з питань а-ї д-ті. Предст-ня законних інтересів своїх членів в
органах держ-ї владита упр-ня У-ни в АПУ.Ста-ня регіональ-х відділень,
виз-ня їх повноваж-нь та контроль д-ті. Зобез-ня членів спілки необ-ми
інф-ми, консультатив-ми послугами.Співроб-во з держ-ми та громад-ми
об`єд-ми, тощо.5) Контрольна-сприяння дотриманню законностіі проведенню
профілактики правопорушень серед своїх членів.

37. Права та відпов-ть а-рів.

Ауд-р відповідає за АВ про фін.стан і звіт-ть п-ва і не повинен
відпов-ти за виявл-ня абсолютно всіх фактів Ш.і П., які можуть істотно
вплинути на достовір-ть фін.звіт-ті. Проте ауд-р повнинен отрим-ти
гарантію вірності істотних вип-в і фактів такого роду для напис-ня
позит.АВ. Ауд-р матеріально вілповідає в межах умов підпис-ня договору
за поруш-ня, пов’язані з невідпов.викон-ням своїх обов’язків, які стали
причиною мат.збитків клієнтів. На практиці трапл-ся сит-ції та події,
які підвищують ризик виник-ня П.і Ш., а саме:

-питання, які стос-ся належної компетенції та проф.досвіду керів-ва

-труднощі, які виникають, коли ауд-р хоче отримати достатні
необх.ауд.докази

На підставі зробленої оцінки ризику ауд-р пов.вибрати такі
ауд.процедури, які дадуть йому впевн-ть у тому, що перекруч-ня
офіц.оприлюдненої звіт-ті,я кі випливають з наявних П.чи Ш., будуть
виявлені. Ауд-р повинен навести відповідні ауд.докази того, що П.і Ш.,
які можуть віднос-ся до суттєвих у фін.звіт-ті, не знайдені, а якщо і
знайдені, то вони відпов.чином виправлені в обліку і рез-т їх вплинув на
окр.позиції фін.звіт-ті. Правом а-ру є відмова від подальшого обслуг-ня
клієнта у тому вип-ку, якщо клієнт не врах-є його зауважень стосовно
існуючих Ш.і П.навіть тоді, коли Ш.істотно не впл.на фін.звіт-ть.

А-ри і а-кі фірми мають право:

1) самост-но визн-ти форми і методи а-ту на підставі чинного закон-ва,
існуючих норм та стандартів, умов договору із замовником, проф. Знань та
досвіду.2) Отримувати необ-ні док-ти, які мають відн-ня до предмету
перевірки і знах-ся як у замов-ка так і у третіх осіб.3) Отр-ти необх-ні
пояс-ня в письмовій чи усній формі від кер-ва та прац-ків
замов-ка.4)Перев-ти наяв-ть майна, грошей, цінностей, вимагати від
кер-ва провнд-ня контроль-х оглядів, замірів виконаних робот, визн-ня
якості пр-ції, щодо яких зд-ся перевірка док-тів.5)Залучати на
договірних засадах до участі у перевірці фахівців різного профілю.

38. Склад-ня договорів на пров-ня а-ту.

Згідно з нац.нормативом А.№4, який затверджений АПУ договір на провед-ня
А.є осн.док-том, що засвідч.факт досяг-ня домовл-ті між замов-ком та
виконавцем про провед-ня ауд.перевірки. Він засвідчує, що сторони дійшли
згоди з усіх пунктів, обумовл-х у ньому.

Уклад-ня договору відбув-ся шляхом обміну листами між ауд-ром і
клієнтом. Лист ауд-ра засвідч.його згоду з поставленим завд-ням, які
слід вирішити при пров-ні А.клієнта. Після обміну листами та на їх
основі склад-ся договір на провед-ня А. Ці листи мають бути невід’ємною
склад.частиною або додатком до договору, якщо це буде обум-но умовами
договору. Зміст договору на провед-ня А.може бути різним залежно від
конкр.обставин. Проте існує ряд моментів, які в будь-якому вип-ку
повинні знайти відобр-ня у договорі. Проте, обов’язково у договорі мають
бути:

1.Мета А.

2.Масштаб А., вкл-чи посилання на діюче закон-во.

3.Нормативи, обсяг та глибина перевірки

4.Процедури перевірки. Можл-ть доступу до будь-яких записів, докум-ції
та ін.інф-ції, що міст.у зв’язку з А.

5.Відпов-ть керів-ва п-ва, яка передб.за надану інф-цію ауд-рам.

6.Умови відпов-ті:

-угоди, які стос.провед-ня А.

-угоди, які стос.залуч-ня та перевірки ін.ауд-рів і фахівців з
ін.галузей для виріш-ня питань, що віднос-ся до А.

-угоди, які стос.залуч-ня та перевірки внутр.ауд-рів та ін.персоналу
клієнта

-порядок рорзрах-ків за викон-ня робіт з А.

-будь-які можл-ті обмеж-ня ауд.зобов-ня

Стр-ра договору.

Детальна стр-ра м/б різна, проте його форма в цілому повинна відпов-ти
заг.прийнятій в Укр.формі склад-ня договорів. У преамбулі договору після
зазначень назви та № договору, місця і дати його підпис-ня, повинні бути
наведені назви сторін, які склали договор: замовник, виконавець,
прізвища посад.осіб, що підписали договір – з кожної сторони. У розділі
Предмет договору вказ-ся назва ауд.послуги, мета А. і масштаб. У розділі
зобов-ня сторін – перелік та хар-ка зобов-нь, які бере на себе кожна
сторона. У розділі порядок здав-ня і прийм-ня робіт – перелік, хар-ка,
послідов-ть процедур, які викон-ся сторонами при передачі рез-тів
роботи, а також умови і порядок оформл-ня відмови замовника прийнятого
викон-ня роботи. У розділі термін викон-ня робіт – трив-ть роботи, дати
початку та закінч-ня цієї роботи. У розділі в-ть робіт та порядок
розрах-ку вказ-ся відом-ті про розмір та порядок виплати винагороди за
викон-ня робіт. У розділі відпов-ть сторін – умови відпов-ті кожної
сторони (які саме вип-ки тягнуть настання відпов-ті і в якому вигляді
передб.відпов-ть). Доцільно також обумовити аспекти, за якими кожна
сторона не несе відпов-ть. В умовах відпов-ті замовника мають бути
полож-ня:

1.Відпов-ть за достовір-ть наданої ауд-рами інф-ції

2.Відпов-ть за виявлені відх-ня та поруш-ня за фін.рез-том та звіт-ть по
них.

3.Відпов-ть у випадку невикон-ня рекомендацій ауд-ра.

4.Відпов-ть за невикон-ня зобов-нь, прийому та сплати винагороди за
роботу.

5.Інші

Умови відпов-ті виконавця:

1.Відпов-ть за якість виконаних робіт

2.Відпов-ть за дотрим-ня термінів робіт

3.Відпов-ть за дотрим. принципів А.при викон-ні робіт

4.Інше

У розділі термін дії договору – вказівка про дату початку та закінч-ня
дії договору. У розділі реквізити сторін – юр.адреси, платіжні реквізити
кожної сторони. У розділі особливі умови – питання, які на думку
замов-ка і викон-ця необх.обумовити і які не знайшли відобр-ня в
попер.розділах договору.

1.Питання про те, що в залеж-ті від рівня суттєвості перевірки та
ін.притаманних А.обмежень існує можл-ть і йм-ть того, що навіть суттєві
помилки при аудиті можуть бути не виявлені.

2.Умови відмови викон-ця від продовж-ня робіт на будь-якому етапі
викон-ня

3.Порядок розв’яз-ня суперечок по даному договору

4.Посил-ня умови продовж-ня терміну викон-ня робіт тощо.

39. А-т в умовах комп`ютерного сер-ща.

У відп-ті з норм-вом №30 опис-ся м-ди аудиту за доп.комп’ютерів і
зокрема:

1.Прогр.забезп-ня к-лю (ПЗК) і дані тесту, які викор.для забезп-ня
завдань к-лю

ПЗК склад-ся з комп’ют.програм, які викор.ауд-ром як частина процедур
перевірки, які обробляють дані к-лю і тесту с-ми обліку об’єктів аудиту.
ПЗК може являти собою пакет програм або окремі програми і незал.від
джерела виник-ня ПЗК ауд-р повинен довести можливе їх викор-ня для
провед-ня перевірки. ПЗК м/б підготовлено безпосер.ауд-ром або напсисано
за доп.програміста.

Програми можуть викор-ся як високоеф-й рахівний інструм-т. До цих
програм можуть внос-ся зміни відпов.до вимог, які виник-ть з особл-тей
обліку клієнта. Перевірка м-дом тестування даних викор-ся під час
порцедур к-лю. Отриману вибірку вводять в ЕОМ і роблять порів-ня.
Викор-ня ПЗК може обмеж-сь тесув-ням окр.розділів. Пр:аналіт.огляд
процедур для незвич-х випадків і помилок, тести на відпов-ть
прогр.засобів і с-м упр-ня та обліку. Кожен ауд-р, що починає аудит у
сер-щі ЕОМ, пов.мати досвід роботи з технікою, яка виконує розрах-ки,
або він повинен залучити спец-стів і делегувати їм частину ф-цій. Ауд-р
повинен знати ЕОД, щоб спланувати.ю виконати і реаліз-ти рез-ти МАСК.
Він пов.також знати труднощі аналізу без викор-ня ЕОМ. Значна більш-ть
комп’ютеріз-х с-м БО виконує дії, які неможливо візуально прослідкувати.
Перед пров-ням аудиту визнач-ть еф-ть – час, який викор-ся для порцесу
план-ня, розробки, викон-ня й оцінки МАСК, тех.огляд і допомога в <
терміну викон-ня робіт. Ауд-р повинен корист-ся порцесом викор-ня
програм МАСК і таке керів-во забезп-ть йому правильне викон-ня процедур
порграм, отрим-ня доказів, що програма працює у відп-ті з спеціаліз-ною
деталізацією, причому стандарти роб док-тів і процедур для МАСК по
відпов-ті

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020