.

Теорія походження релігії та християнські віровчення (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 4718
Скачать документ

Контрольна робота

з предмету

„Релігієзнавство”

на тему:

„Теорія походження релігії та християнські віровчення”

План

Вступ

Чому виникла релігія

2. Теологічні теорії походження релігії

а)Традиціоналістична теорія

б)Теїстична теорія

в)Монотеїзм, політеїзм, генотеїзм

г)Академічний теїзм

3.Перші спроби наукового пояснення походження релігії

4.Наукові теорії походження релігії

5.Історичний характер релігії

6.Християнські віровчення і культ

Висновок

Література

Вступ

Проблема виникнення релігії дуже важлива для повного розуміння її суті
і значення. Якщо ми хочемо досконало знати якесь явище чи річ, ми
неодмінно поставимо питання: звідки, чому, як і коли вони виникли і,
лише одержавши відповідь на запитання, ми здобудемо знання про це явище.
Це стосується і релігії.

Але з точки зору переважної більшості віруючих і значної частини
духовенства, яке не вдається у богословські тонкощі, питання про
виникнення релігії не має сенсу: релігію Бог дарував людству, причому
саме ту, яку сповідують ці віруючі, релігія вічна і незмінна, саме їх
релігія істинна і не потребує пояснення її походження. Та вже існує
загальновизнана історія релігій, яка фіксує початок кожної із них. Ми
знаємо майже в дрібних деталях процес формування ісламу, який відбувався
на початку XI І століття, коли вже історію записували. Докладно відомо і
започаткування християнства, що завершує своє друге тисячоліття. Значно
менше ми знаємо про виникнення буддизму, адже йому більш ніж дві з
половиною тисячі років.

З далеких століть доходить до нас звістки про стародавні релігії, про їх
початок і кінець. Про релігійні уявлення людей на зорі, їх існування
свідчать численні факти науки. Всі народи мали свою релігію. Релігії
виникали, розвивалися, зникали, змінювалися іншими. Безперечно, релігія
має історичний характер, вона має свою, дуже цікаву і повчальну історію.

Ми з вами розглянемо питання про виникнення найперших релігійних
уявлень, викладемо різні точки зору на це. І хай вас не дивує, що інший
раз ці точки зору виключають одна одну.

1.Чому виникла релігія

Релігія дуже складне явище духовного життя суспільства, вона виникла в
складних умовах становлення людства, створення ним цивілізації.
Відбувалось це внаслідок дії різних причин, а не якоїсь однієї, притому
ж в складних, змінних умовах. Перш за все, слід звернути увагу на те, що
релігія соціальна за своєю природою, зв’язана з соціальним життям
суспільства, з його соціальними умовами, з їх змінами. Життя наших
деяких предків проходило в умовах початкуючого виробництва матеріальних
благ. Знаряддя праці були не досконалі, виробничі технології
елементарні, продуктивність праці мізерна. В важких умовах люди
здобували таку кількість засобів до життя, якої ледве вистачало на
животіння. Вони були в цілковитій залежності від природи, кожну мить
відчували свою залежність від неї. Але первісна людина була придавлена
не тільки силами природи, а й таємними для неї силами суспільного життя.
Суспільне життя весь час ускладнювалось, воно все більше зв’язувало
людину, зростали сили традицій та звичаїв, безмежно зростала залежність
від суспільства.

Залежність людини від сил природи і суспільства в умовах її слабкості
викликала відчуття безсилля. Пошуки причин цього безсилля, своєї
залежності від оточуючого світу вели людину до утворення як реальних
уявлень про світ, так і перекручених, фантастичних. Серед них були і
релігійні уявлення, уявлення про щось надприродне. В релігієзнавстві цю
причину виникнення релігії звуть її соціальними коренями.

Але чому релігійна свідомість стала притаманна лише «людині розумній»?
Адже в первісному стаді «людей умілих», пітекантропів чи синантропів
рівень розвитку виробництва був ще нижчий, залежність від природи ще
більшою?

На це питання ми відповімо, розглянувши процес сприйняття людиною
навколишнього світу в ті далекі часи дитинства людства. Пітекантроп
тільки починав мислити. Трудові дії його з фізіологічної точки зору мало
відрізнялись від інстинктивних дій тварин, свідомість його мала стадний
характер. Це була стадна свідомість, усвідомлений інстинкт, мислення
було вкрай обмежене, а мозок нерозвинутий. Нема ніяких сумнівів, що
нерозвинений мозок і елементарне мислення такої істоти не вдавалися до
абстракцій в більш чи менш широкому плані. Первісна людина мислила
логічними категоріями, але в межах конкретних понять. Згодом у
неандертальця і тим більше у кроманьйонця з’явилися у мисленні
абстрактні поняття. Поява таких понять обумовила можливість відриву від
конкретності, дійсності, утворення уявлень, не відповідних їй.
З’являється роздвоєння пізнання. Майте на увазі, що це не погіршує його.
Помилки теж потрібні людині для того, щоб вивірити істинне знання. Але
ці помилки породжують перекручені, фантастичні уявлення. Так створюються
релігії, які мають гносеологічний (теоретико-пізнавальний) характер.
Інакше кажучи, гносеологічні причини її.

Однією з внутрішніх закономірностей розвитку людської свідомості є
прагнення осягти сенс і суть світу, природи, самої себе. Це глибокі
питання, над розв’язанням яких і тепер б’ється людська думка. Не слід
думати, що первісна людина була така вже примітивна, що її свідомість
ніколи не виходила за межі їжі, тепла, продовження роду. Людська
свідомість вже тоді намагалася знайти відповідь на кардинальні питання
свого існування, які в узагальненому вигляді зводяться до основного
питання філософії. Ні, в первісному суспільстві філософів ще не було,
суспільна свідомість ще не включала в себе філософську свідомість. Але
вже в аморфній міфологічній свідомості були всі зародки майбутньої
складної структурної свідомості цивілізованого суспільства. Майбутнє
онтологічне питання філософії зароджувалося, започатковувалося в
міфологічній суспільній свідомості. Коли стала можлива релігійна
свідомість, вона стала задовольняти і цю духовну потребу людства. Так
виникла онтологічна потреба в релігії.

У первісної людини на виникнення релігійної картини дійсності величезний
вплив справили обставини психологічного характеру. Безсилля людей перед
силами природи і суспільства викликало постійне психологічне напруження.
Головною емоцією був страх, він тримав у мобілізаційній готовності весь
організм, і цим добре служив людині. Але одночасно він штовхав на
перебільшення, викликав у свідомості фантастичні картини, які
ототожнювалися з дійсністю. Маємо на увазі також і те, що постійні
життєві труднощі, постійна небезпека вели до того, що життя первісної
людини майже цілком складалося з афектів, під час яких втрачався
контроль над діями і думками. Це ще одна причина послаблення елементів
розумного відображення світу. Фантастичне починає панувати над реальним.
Так складалися психологічні причини виникнення релігійного відображення
дійсності.

Всі названі нами причини виникнення релігії не діяли кожна окремо, вони
діяли в комплексі, обумовлюючи одна іншу, взаємопідсилюючи, набуваючи
особливої ваги в різних умовах, але домінували завжди соціальні.

2.Теологічні теорії походження релігії

Перш за все розглянемо теорії походження релігії, які акцентують на
природних причинах і обставинах цього складного процесу. В їх розробці
беруть участь видатні філософи, які поділяють релігійну точку зору на
світ, вони містять чимало глибоких міркувань, їх можна об’єднати
загальною назвою — теологічні теорії. Це традиціоналістична, теїстична і
специфічно-православна — академічна.

а)Традиціоналістична теорія. Ця точка зору на походження релігії полягає
в тому, що релігію відкрив першим людям сам Бог безпосередньо. В
християнстві ця концепція виглядає як біблійна оповідь про спілкування
перших людей, Адама і Єви, в раю з Богом, а також надприродні контакти з
Богом Моісея та інших біблійских персонажів. Цей варіант традиціоналізму
відкидає будь-які звернення до будь-якої аргументації, тим більше
наукового характеру. Він грунтується лише на беззастережній вірі.

Знаходимо ми традиціоналістичну концепцію і у стародавній філософії.
Так, стародавньогренький мислитель Платон (428 чи 427—548 чи 547 рр. до
н.е.) вважав, що релігія є наслідком споглядання людською душею в світі
ідей єдиного, яке є особливою субстанцією всього світу, його основою і
витоком, яке вище за буття, яке не має ні початку, ні кінця, ніяких
ознак, ніяких причин, не потребує простору і руху, бо для руху потрібні
зміни, а єдине — незмінне. Єдине має всі характеристики Бога. Отже,
людська душа, споглядаючи в світі ідей єдине — Бога, згадує про нього в
нашому матеріальному світі, і ця згадка і є релігія.

Традиціоналістичне розуміння походження релігії розробляли мислителі,
яких церковна історія зве святими отцями церкви. У православ’ї це
Афанасій Олександрійський, Василій Великий, Григорій Назианзін, Іоан
Златоуст та Іоан Дамасин, у католиків — Амвросій Медіоланський, Августин
Блажений, Єроним. Слід також назвати Оригена і Тертуліана і особливо
Фому Аквината (1225 чи 1226—1274), який в своїй головній праці «Сума
теології» розмірковував таким чином: «Людина співвідноситься з богом як
із своєю метою, але ця мета не може бути осягнута розумом». Виходить, що
людина для свого врятування мусить знати щось таке, чого розум осягнути
не може. Але Бог дає людині це знання. Дає шляхом одкровення. На нього і
треба спиратись, в ньому і порятунок. Надаючи безумовну перевагу
одкровенню перед розумом, Фома Аквинат поглиблює що думку зауваженням:
навіть те знання про бога, яке може бути здобуте розумом, має бути
подане людині через божественне одкровення, бо істина про бога, відкрита
людським розумом, була 6 доступна небагатьом. Від володарювання цією
істиною цілком залежить врятування людини, яке вона може знайти лише в
Богові. Ці міркування потрібні були Фомі для того, щоб ствердити
перевагу теології, віри над наукою. Довести, що істини одкровення вищі,
ніж істини науки. Але разом з тим, Фома Аквинат переспівує засади
традиціоналізму: сам Бог відкрив людям всі релігійні істини, людський
розум тут просто не потрібен.

Традиціоналістична теорія походження релігії легко сприймається, не
потребує доведення, бо грунтується на вірі. Це обумовило іі значне
поширення і багатовікове існування. Ця теорія у християнському
богослов’ї має, так би мовити, внутрішній вжиток, бо стосується лише
самого християнства. По відношенню до інших релігій християнство вживає
будь-які інші пояснення. Але богослов’ю, що вдасться до теоретичних
міркувань, цієї теорії мало, бо вона містить недооцінку творчих задумів
Бога і зневагу до мислення людини, яка є вершиною творчості Бога.

б)Теїстична теорія. Ця теорія походження релігії з суті самого теїзму.
Теїзм визнає буття Бога як істоти принципово протилежної світові
кінчених речей і явищ, істоти абсолютної, необмеженої, що вище і людини,
і природи; тобто надлюдської і надприродної, живої і особистої, що
володіє всіма духовними досконалостями і існує попереду всього і є
джерелом всього, отже і релігії. Існує рад варіантів теїстичної
концепції, але всі вони єдині в основному — релігія є наслідком
божественного одкровення на певному етапі духовного розвитку людства.
Цілком зрозуміло, щр ця концепція виходить з беззастережного визнання
Бога.

Назвемо, перш за все, Рене Декарта (1559—1650), що додер-жувався
дуалістичної концепції співвідношення душі та тіла і кон-цепції
вроджених ідей Декарт висунув онтологічне доведення існування бога;
уявлення про Бога як істоту найдосконалішу необхідно передбачати і таку
якість, як існування: ми мислимо про Бога, отже він існує. Ми ж мислимо
про Бога тому, що ідея Божества є провідною вродженою ідеєю, вона існує
в свідомості людини від ц народження і проявляється як пізнання Бога.
Отже, релігія виявляється в ході пізнавальної діяльності людини як
розгортання вродженої ідеї Бога.

Потім згадаємо Готфріда Вільгельма Лейбніца (1646—1716), засновника
богословського раціоналізму: розгортання декартових вроджених ідей
починається під впливом досвіду, емпіричних знань. Завдяки цьому людство
і прийшло до християнства, воно єдина релігія одкровення.

Особливе місце в розробці теїстичної теорії належить німецькому
філософу, психологу і педагогу Йогану Фрідріху Гербарту (1776—1841).
Головне в релігії, вчив Гербарт, в тому, що вона встановлює доцільність
природи, і людина приходить до релігії через усвідомлення цієї думки.
Доцільність в природі викликає релігійне естетичні почуття, примушує нас
спогладати велич Бога, породжує релігійні концепції.

Іммануіл Герман Фіхте (1797—1879) заклав так званий умоглядний теїзм:
релігія як відношення людини до Бога є комплексом певних почуттів, які є
наслідком дії двох факторів: перший — це чуття власної кінченності,
обмеженості, яка потребує допомоги; другий — чуття нашого буття, яке
осягнуте нескінченним, якому ми підкорені.

Значною фігурою серед прибічників теїстичної теорії є один з творців
німецького класичного ідеалізму Фрідріх Шелінг (1775— 1854). Він вчив,
що все існуюче с наслідком первинного акту ірраціональної волі, яка не
може бути осягнута раціональним мисленням. Для цього можна застосовувати
лише емпіричний досвід, який є в міфології та релігії. Там відбувається
одкровення. Але пояснити походження релігії одним одкровенням, як це
робили традиціоналісти, неможливо. Якщо допустити, що до одкровення люди
не знали Бога, то це було б визнанням наявності атеїзму в початковий
період існування людства. Такої честі надавати атеїзмові не можна.
Людина з самого початку свого існування володіла споглядальним типом
знання і намагалася з’ясувати кінцеві основи світу, тому вона дійшла до
єдиного, всезагального Бога. Потім ця ідея була втрачена і відновлена
лише іудаїзмом, християнством та ісламом. Точка зору Шелінга дістала
назву спекулятивного теїзму, оскільки вона грунтується на спекулятивній
філософії, що оперує споглядальним знанням при аналізі надпочуттєвих
принципів буття.

Завершуючи огляд теїстичних концепцій походження релігії, слід звернути
увагу на групу теорій, які для обгрунтування надприродного походження
релігії вдаються до містичних міркувань, тому їх можна назвати
містичними теоріями. Суть їх в тому, що виникнення релігії є наслідком
одкровення, але не того, що було раз і назавжди дане першим людям чи
вибраним особам безпосередньо Богом, а внаслідок постійного впливу
Божества на дух людини, що діє і в сьогоденні.

Яскрава фігура серед містиків — Фрідріх Генріх Якобі (1743— 1819). Якобі
вважав, що для пізнання Бога ні почуттів, ні мислення не досить: ні
природа, ні розум знання про Бога не дадуть. Природа не стільки
відкриває, скільки утаює Бога від нас, бо ми бачимо в ній збіг причин
без початку і краю. Розум діє в світі обмеженому, і сам він обмежений і
приводить до визнання обмеженості всього існуючого. Визнання Бога дають
лише наші внутрішні почуття, вони є джерелом релігії. Ми споглядаємо
Бога в нашому власному духові, але не тілесними, а духовними очима. Це
споглядання не постійне, а епізодичне, воно виникає при певних, дуже
специфічних умовах: воно не потребує розуму, а лише віри. Подібно тому,
як наше око, озброєне телескопом, бачить в туманному Козацькому шлясі
окремі зірки, так і наш розум, озброєний вірою, може бачити Бога.

Це містичне богопізнання є провідним методом багатьох богословських
систем. Воно має багатовікову історію, особливо яскраві сторінки якої
написані на Сході, які і тепер активно обробляються неорелігіями
східного походження як за кордоном, так і в нашій країні.

Для богословів, які оперують логічними міркуваннями і активно
звертаються до науки, містика не виступає впевненим спільником новітніх
богословських побудувань. Ось тому теоретизуючі православні богослови
стримано ставляться до містичних концепцій.

в)Монотеїзм, політеїзм, генотеїзм. При розгляді проблем походження
релігії виникає питання про те, в яких богів вірили на початку релігії
люди? В залежності від характеру і складу ієрархічної побудови системи
надприродних істот, якою оперує кожна релігія без винятку, в
релігієзнавстві виділяють два типи релігій: монотеїстичні і
політеїстичні.

Монотеїстичні релігії — це такі, які будуються на визнанні одного,
єдиного Бога; інші надприродні істоти (ангели, святі, пророки тощо) — це
посередники між Богом і людьми.

Плітеїстичні релігії в своїй ієрархії мають певну, навіть знач-ну
кількість богів різних рангів і ваги, з своїм колом прав і обов’язків,
сферою управління і діяльності.

Існує ще (мне явище в ієрархічній оцінці богів: звичайно з великої
кількості богів не виділявся жоден, але в міру потреби, коли віруючий
звертавсь до якогось бога, він оцінювався на той час як головний. Це
явище дістало назву генотеїзму.

г)Академічний теїзм. У другій половині 19 ст. в російському богослов’ї
виникла школа академічної філософії, засновником якої був професор
Московської духовної академії Ф.О.Голубинський (1796—1854), який
розробляв онтологічні проблеми, а також проблеми богопізнання. Його
учень В. Д. Кудрявцев-Платонов (1828—1891) досліджував проблему
походження релігії. Виникнення релігії Платонов вважає можливим пояснити
дією двох джерел: 1) об’єктивного, що полягає у впливові Бога на дух
людини, і 2) суб’єктивного, чим є засвоєння людиною цього впливу. Для
аргументації своєї точки зору Кудрявцев посилається на теорію вродженого
знання: у свідомості людини є знання, яке існує перед досвідом,
незалежно від практики. Воно виникає тоді, коли душа ще до народження
тіла споглядає сутності, що існують за межами фізичного світу, або воно
йде від якогось Абсолюта, який через це знання виявляє своє існування.
Кудрявцев міркує, що оскільки вроджені ідеї є продуктом Боже-ственої
волі, вони, перш за все, мусять містити ідею Бога. Ці ідеї є наслідком
промислительного ставлення Бога до світу, яке включає в себе не тільки
творення його, але і діяння на дух людини в напрямку повідомлення людині
ідей про себе, поруч з ідеями про істину, добро тощо. Правда, така точка
зору лишає осторонь відповідь на питання про те, а чи є вроджені ідеї
зла? І якщо є, то хто виражає себе в цих ідеях?

Розглянемо інше питання. Чим пояснити наявність невіруючих в світі?
Виходить, що у них нема вроджених ідей про Бога? Виходить, що вплив
промислительної волі був не досить енергійним?

На це Кудрявцев відповідає: не слід припускати, що вроджена ідея Бога з
самого початку існує в свідомості кожної людини як уявлення або поняття.
Вона не існує навіть як здібність утворювати поняття про Бога, чи як
вроджене прагнення до нескінченного, чи як потреба набуття знань про
Бога. А такі припущення окремі богослови висловлювали. За думкою
Кудрявцева, всі ці припущення хибні, бо вони беруть за основу одноразову
дію Божества на дух людини; після цього ця дія начебто припиняється.
Насправді ця дія є постійною, вона має явити чи відкрити людському
розуму Бога, тому і зветься одкровенням. Вона має характер відкриття,
прозріння, натхнення. Оскільки одкровення грунтується на природних
відносинах між істотою розумно-вільною і Творцем, Кудрявцев зве його
природним і цим хоче уникнути звинувачення у містицизмі.

Можливість одкровення, за Кудрявцевим, має дві посилки. Перша — це
безмежні здібності Бога, який може все, а також висока гідність
людського розуму. Друга — це сам процес людського пізнання. Перша не
потребує доведення, це справа віри. Другу богослов трактує в такому
порідку. Ми визнаємо дію Божества першоджерелом релігійної віри. Тоді
слід визнати, що в людській душі с щось, що сприймає цю дію. Цей орган —
розум людини? Він відрізняється вщ розуму тим, що розум оперує
відчуттям, що ідуть від оточення, і на цій основі здійснює пізнання
світу. А от розум має вищу якість, здатність віддання, відчуття
надчуттєвого, тобто надприродного. Це вже не звичайне мислення, а вище
пізнання, ідеальний погляд, безпосереднє споглядання надприродного. В
той же час розумне споглядання доповнюється працею почуттів і волі,
працює все мислення, відбувається пізнання Бога, утворюється
різноманітність релігійних уявлень і понять ( в цьому, між іншим, основа
утворення релігійної різноманітності). Так, під впливом одкровення і
людської розумової діяльності утворюється релігія. Концепція досить
струнка.

Академічний теїзм, звертаючись до наукової аргументації, робить
серйозний крок удосконалення богословської теорії походження релігії.
Але і він не може перейти грань у справжню науку, він не може
відмовитись від абсолютного пріоритету віри як провідного аргументу. Він
просто намагається піднестися до сучасного рівня розвитку людського
мислення, хоче зробити релігію більш сучасною.

3.Перші спроби наукового пояснення походження релігії

Спроби знайти, так би мовити, земні витоки релігії сягають в
далекустародавність. Ще в 5 ст. до н. є. Крггій (біля 460 — 403 рр. до
н.е.) висловив думку, що релігія є вигадкою законодавців. Він поклав
початок політико-державній гіпотезі виникнення релігії. Цю точку зору
поділяв Лактацій (приблизно 250 — 325), який називав засновником релігії
другого легендарного царя Риму — Нуму Помпілія.

Ця гіпотеза ефективного і гострого вигляду набрала у гуманістів та
енциклопедистів 17-18 ст. Відомі атеїсти тієї епохи: Жан Мальє (1664 —
1729), Франсуа Вольтер (1694 – 1778), Жан Жак Руссо (1712 — 1778), ціла
плеяда матеріалістів 17—18 ст. у Франції вважали релігію продуктом
ошукання, вигадки, неуцтва, наслідком свідомого нечесного зговору для
суспільного спокою.

Стародавньому світові належить ще одна концепція виникнення релігії, яка
дістала назву євгемеризму. Її автор, стародавній філософ Євгемер (біл.
340 — 260 рр. до н.е.) вчив, що релігія бере початок з вшанування і
обожнення найстародавніших царів.

В стародавньому світі народилася натуралістична концепція походження
релігії.Ще софіст Продікт (нар. між 470 — 460 рр. до н.е. — рік смерті
невідомий) вбачав джерело релігії в шануванні хліба, вина, місяця, річок
тощо, як корисних і потрібних людині речей. Ця точка зору виходить з
того, що все духовне, в тому числі і релігія, виникло в процесі розвитку
матеріального світу як похідне від нього. Релігія є наслідком
відображення світу в свідомості людей, відображення взаємовідносин людей
і природи, відображення перекручене, фантастичне.

Безумовно, таке широке розуміння процесу виникнення релігії виникло не
відразу. Окремі мислителі, більш чи менш поділяючі таку матеріалістичну
по своїй суті точку зору на світ, сприймали якусь часточку, якийсь бік
цього процесу, лише якийсь момент розвитку суспільної свідомості, бо
вони ще не розуміли матеріалістичного характеру суспільства. Це були
геніальні припущення, здогадки з дуже обмеженою аргументацією, інший раз
чисто логічного порядку.

З числа таких мислителів, перш за все, назвемо Епікура (324 — 270 до
н.е.), який висловив думку про те, що світ вічний і нескінченний і тому
не міг бути створений богами. Учень Епікура Лукрецій Кар (бл. 96—55 рр.
до н.е.), розвиваючи думки вчителя в поемі «Про природу речей», писав,
що люди створили уявлення про богів із своїх спостережень природи, що
жах людей перед могутніми силами природи штовхає їх споруджувати богам
капища. Ще один учень Епікура Петроній (рік нар. невідомий — 66) є
автором відомого афоризму: «Перших богів на землі створив страх».

Але цю думку про створення богів страхом висловив ще засновник
матеріалістичної лінії в філософії Демокріт (460 — 361). За часів
Демокріта була поширена думка, що релігію винайшли стародавні єгиптяни,
які зробили це від страху перед грізними силами природи, від них її
запозичили інші люди. Про це також писав відомий історик стародавнього
світу Діодор Сіцілійський (бл.90 — 21 рр. до н. є.), а також відомий
стародавній письменник з сірійського міста Самосата Лукіан (бл.120 —
після 180). Можна було б назвати ще чимало інших імен.

Натуралістична концепція походження релігії знайшла своє продовження в
чисельних побудовах як матеріалістів, так і немате-ріалістів в
наступному розвитку релігієзнавства. Тут треба згадати Давида Юма (1711
— 1776) і його «Природну історію релігії», Томаса Гоббса (1588 — 1697),
Г.Гегеля (1770 — 1831), його учня Д.Штрауса (1808 — 1874), Ф.Ніцше (1844
— 1900), Л.Фейєрбаха (1804 — 1872), Ф.Енгельса (1820 — 1895) та багатьох
інших. Кожен з них зробив певний внесок в наукову теорію походження
релігії, але вони здебільшого обмежувалися філософським аспектом цього
питання

4.Наукові теорії походження релігії

Розвиток науки і культури, поглиблення досліджень в галузі вивчення
людини і суспільства дали поштовх розвитку релігієзнавства. Але його не
минули політичні пристрасті. Тому релігієзнавчі теорії набувають різного
забарвлення: від апологетичного захисту релігії і намагання пристосувати
її до науки до «зверхвойовничого» атеїзму, який в цьому заперечує
релігію і закликає до її утиснення. Позначилось це і на концепціях
походження релігії, і на їх оцінці. Мабуть потрібно шукати розумну
лінію, яка забезпечить об’єктивне наукове дослідження релігії, її
історії і вчень. Розглядаючи теорії походження релігії, треба відкинути
політичні симпатії та антипатії, поспішні обвинувачення, виходячи з
того, що в кожній з них є свій сенс. Навіть хибні припущення говорять
нам про те, куди не слід спрямовувати дослідження. Зазначимо також, що
наш огляд наукових концепцій походження релігії не може претендувати на
будь-яку повноту. За останні півтораста років було висунуто в цій галузі
стільки припущень, гіпотез, теорій, а разом з тим і просто вигадок і
фантазій, що розгляд їх усіх розтягнеться на декілька томів. Отже,
розглянемо найголовніше. Англійський лінгвіст Ф.Мюллер (1830 — 1900),
досліджуючи мови стародавніх народів, висунув припущення, що початком
релігії є міф про Сонце, який він знайшов у мовних пам’ятках. Так була
започаткована міфологічна теорія походження релігії — релігія
стародавніх починалася з обожнення життєдіяльного світла. Хотів цього
Міллер чи ні, але це було ударом по теологічній кон-цепції. ( а він сам
в свій час поділяв думку про одкровення як джерело релігії, бо повною
мірою заперечувалось надприродне походження релігії). На жаль, концепція
Мюллера мала не досип» гнучку наукову основу, бо була неузгоджена з
історією виробництва, а саме: міфи про Сонце пов’язані з переходом
окремих племен до землеробства, а релігійні уявлення були у людей, які
ще жили з скотарства та навіть полювання і збиральництва.

Наприкінці 19 — на поч. 20 ст. великого поширення набула анімістична
теорія, засновником якої був Е.Тейлор ( 1832 — 1917). Цілком відкидаючи
надприродне походження релігії, Тейлор вважав, що релігія почалася з
віри в духів і в душу. Цю віру він назвав анімізмом (від лат.
anima,animus— душа, дух). Пізніше анімізм був доповнений іншими
релігійними уявленнями і утворилась ціла система релігійних уявлень і
почуттів. Але чисельні дослідження первісної культури свідчать, що
анімізм у чистому вигляді ні у яких народів ніколи не існував.

Послідовники Тейлора запропонували різні концепції виникнення
анімістичних уявлень.Г.Спенсер (1820 — 1903) виводив зародження цієї
ідеї з ідеї «двійника»: первісна людина бачила свого чи чужого двійника
уві сні, у мареннях — так з’явилась думка про подвійну сутність людини.
Г.Кунов (1862 — 1936) шукав виникнення анімістичних уявлень у прагненні
первісної людини до самопізнання, у самозаглибленні. Анімістична теорія
дала поштовх високій оцінці нашого першобуття.

В процесі критики анімістичної теорії виникла ще одна концепція
виникнення релігії аніматизм, згідно якої анімістичному комплексові
передувала ідея всезагального одухотворення речей, всієї природи.
Вважалося, що кожна річ, кожне явище має «свого хазяїна», «свій голос».
Це був примітивний пантеїзм. Цю концепцію активно розробляли видатні
етнографи В.Г.Богораз (1865 — 1936) і Л.Я.Штеренберг (1861 — 1927). Але
таке явище, яке б одухотворювало всю природу шляхом порівняння всіх її
речей і явищ з людиною, дійсно існувало; але воно ні в якій мірі ще не
було релігією. Це явище дістало назву уособлення природи, яке ще не
знало відокремлення духовного від матеріального і було рисою
міфологічного світорозуміння, відмінного від релігійного.

З критики анімізму виросла також концепція преанімізму. Англійський
вчений Р.Маретт (1866 — 1943) вважав, що анімізму передувала віра в
силу, позбавлену індивідуальності і фізичних властивостей, яка не
зв’язана з матеріальними тілами, але виявляється в них. Користуючись
термінологією досліджуваних ним племен, він назвав її «мана». Але таке
поняття більш складне, ніж поняття «душа», тому не може передувати
анімізмові. Припущення Маретта помилкове.

Французький психолог ЛЛеві-Брюль (1857 — 1939) висунув ідею, нібито у
первісних людей існувало дологічне мислення, глибоко відмінне від
мислення сучасних людей. Воно і обумовило створення понять, які не
вкладаються в звичайну схему розвитку людського мислення. Але існування
дологічного і, виходить, нелогічного мислення не зв’язуються з творчою
діяльністю людей у виробництві, а без неї не було 6 розвитку первісного
суспільства.

До преанімізму наближається теорія французького соціолога Е.Дюркгейма
(1858 — 1917), згідно якої одвічним елементом релігії є культові обряди
тотемізму, які стали основою для створення різних релігій. Бог — це
символ, в якому суспільство обожнює себе для зміцнення своєї влади, а
тому все соціальне є релігійним. Релігія виникає разом з суспільством.
Останній висновок не збігається з фактами історії: певний час
суспільство було безрелігійним.

Преанімістичні теорії, критикуючи вразливі місця анімістичної теорії, не
допомагали з’ясувати питання виникнення релігії, а, навпаки, були кроком
назад у порівнянні з тим же анімізмом.

Наукове пояснення походження релігії хоче дати магічна теорія, яку
запропонував Д.Фрезер (1854 — 1941), автор відомого твору «Золота
гілка». Духовний розвиток людства він розглядав як процес з трьох
стадій: магії, релігії, науки. Основою первісної релігії є магія, у них
є спільна риса — вони обидві мають впливати на волю якихось надприродних
сил. Людина спочатку намагається боротися за свій добробут за допомогою
магічних засобів. Переконавшись у їх неспроможності, вдається до
релігії. Релігія «витанцьо-вується» з магічних обрядів. Але згодом
людина бачить і безсилля релігії в цій справі, і тоді вона винаходить
науку. Виходить, що магія, релігія і наука рівні за значенням, це ланки
єдиного ланцюга. Насправді це зовсім різні галузі мислення і діяльності
людей.

На завершення розглянемо психологічну теорію, яка пояснює появу релігії
особливостями психологічної природи людини. Цю теорію започаткував автор
теорії психоаналізу З.ФрейД (1856 — 1939). Релігія, за Фрейдом, є
наслідком психічних переживань людини, яка перебувала в стресовій
ситуації. Духовний світ первісної людини схожий з світорозумінням
душевнохворого, релігія і нервова хвороба мають спільне, бо психічно
хвора людина так само вірить у силу своїх ідей, як це робила первісна
людина. У Фрейда психічне передує соціальному і цілком визначає його, а
тому психологічне сприйняття світу первісною людиною і викликає
релігійне світо-розуміння. Але це далеко не так, бо не психологічні
особливості цілком визначають ідеологічні процеси, а, перш за все,
соціальні. Релігію Фрейд оцінює лише як явище індивідуального життя
людини, а останнє розглядає лише з біологічної точки зору. Насправді
релігія є значно більшим ніж те, чим її розуміє Фрейд, а людина є не
тільки явище природи, але і суспільства.

Окремо слід сказати про концепцію промонотеїзму, яка більше б могла
відноситись до теїстичних концепцій, але оскільки вона вякикла в
наукових колах і детально трактує саме про початок релігії, згадаємо її
саме тут. Католицький монах і етнограф Е.Ленг (1841 — 1912) висунув
версію, що люди спокон віку визнавали існування єдиного Бога. Ця віра
виникла з розмірковувань первісної людини над своєю творчою діяльністю і
з спостережень над батьківською владою в людській родині. Отже, Ленг
пов’язує виникнення релігії з періодом розвиненого патріархату, але
історія свідчить, що було раніш, за часів матріархату.

Однобічність і помилки розглянутих нами концепцій зовсім не дають нам
підстав для їх цілковитого засудження. Вони розкрили нам грані складного
процесу духовного розвитку людства. Пророблена ними робота не була
марною, вона звергає нашу увагу на хибність ігнорування матеріального
життя суспільства, і, мабуть це головне, ці дослідники зібрали ціле море
конкретних фактів, спостережень тих обставин життя народів, яких колись
було прийнято принизливо називати «відсталими». Ці обставини вже
вкрилися міцним шаром напластувань впливу європейської цивілізації, тому
здобуті раніш факти і спостереження тепер допомагають нам уявити
дитинство людства у його першовигляді. Саме на цих матеріалах
розбудоване сучасне релігієзнавство. Разом з найновішими історичними
дослідженнями в галузі археології, етнографії, мовознавства та інших
наук вони склали базу для дальшого обмірковування процесу виникнення
релігії.

5.Історичний характер
релігії

Припущення багатьох дослідників 19 — пер. пол. 20 ст. про історичний
характер релігії досягненнями сучасної науки перетворено в незаперечний
факт. Доведено, що релігія має свій початок, вона виникла на певному
етапі історії суспільства, її виникнення тісно пов’язане з розвитком
людської свідомості.

Перший етап у розвитку людської свідомості тривав від появи мавполюдей
до неандертальської людини (тобто до формування родової общини). Це був
ступінь стадної свідомості, яка була свідомістю чуттєво-конкретною,
безпосередньо включеною до трудового процесу. Вона не виходила за межі
матеріальної практики. Окремої духовної сфери у діяльності людей ще не
було.

Суспільство ще не мало світогляду. Говорити про релігію на цьому етапі
розвитку суспільства, яке ледве-ледве вийшло з тваринного стану, нема
ніяких підстав, ніякого сенсу.

У родовій общині людська свідомість вступає у новий стан свого
існування, вона залишає тваринний рівень. Це вже суспільна свідомість
суспільної людини. Людина вже має світогляд, на основі якого вона
взаємодіє з світом, який її оточує. Ще це була за суспільна свідомість?
Яким був цей світогляд? Первісна суспільна свідомість мала синкретичний
характер, вона містила в нероздільній єдності зачатки майбутніх форм
суспільної свідомості. В них наївно-реалістичні погляди на світ
перепліталися з нереалістичним, фантастичним. Всі ці погляди
висловлювалися в міфах. А міф в той час був основним носієм інформації,
він легко запам’ятовувався і передавався від покоління до покоління. Міф
виконував роль світогляду: давав загальну оцінку, формулював ціннісні
положення, встановлював норми поведінки і діяльності.

Міфологічний світогляд складався в процесі трудової діяльності людини і
викликаної її колективним характером необхідності спілкування за
допомогою членороздільної мови. Одночасно розвивалося мислення,
складалися умови для виникнення складного, системного світогляду.

6.Християнське віровчення і культ

Основні положення християнського віровчення
сформульовані у Біблії та у постановах християнських вселенських соборів
і викладена у 12 пунктах Символу віри, прийнятого на перших соборах у
325 та 381 рр.

Згідно з Символом віри християни повинні вірити в єдиного
Бога, який виступає у трьох особах: Бога-отця, Бога-сина і Бога-духа
святого («свята трійця»). Бог-отець розглядається як творець світу
видимого (природа та людина) і невидимого (ангели). Богом-сином
вважається Ісус Христос з його євангельською «біографією». Бог-дух
святий походить від Бога-отця, у католицизмі — і від Бога-сина.
Християнська «трійця» несе на собі відверті сліди політеїзму,
звільнитися від яких ця монотеїстична релігія так і не змогла.

Найважливішим положенням християнства вважається догмат ,
боговтілення, згідно з яким Ісус Христос, залишившись Богом, і начебто
став людиною, народившись від діви Марії. Цей догмат покликаний надати
всім євангельським повчанням, що приписуються Христу, авторитету
«божественних істин», а саме: представити християнство як
«боговстановлену релігію».

Велика роль відводиться догмату спокутування, згідно з
яким своїми стражданнями і смертю на хресті Ісус Христос приніс себе у
жертву Богу-отцю за гріхи людей — спокутував їх. Тим самим він начебто
відкрив людству шлях до «спасіння від влади гріха». Одне з центральних
місць у християнському віровченні займає догмат воскресіння Ісуса
Христа, яке проголошується запорукою майбутнього загального воскресіння
людей з мертвих. Догмат вознесіння зобов’язує християн вірити, що після
свого воскресіння Ісус Христос тілесно вознісся на небо — до Бога-отця,
підкресливши цим нікчемність земного буття порівняно з вічністю, котра
ніби чекає на людину у потойбічному світі. Такий же фантастичний
характер, породжений релігійним спотворенням реальності, мають й інші
християнські догми, багато з яких є інтерпретацією дохристиянських
вірувань, запозичених від стародавніх східних релігій. До таких
запозичень слід віднести, зокрема, віру у безсмертя душі, уявлення про
потойбічне пекло та рай, ідею небесного вшанування за богоугодне життя
на землі, тощо. Вимога визнати догмати абсолютними, непогрішними
істинами, набутими від Бога, сприяє закріпленню у свідомості віруючих
спотворених уявлень про світ.

Символ віри приписує вірувати в «єдину святу, соборну та
апостольську церкву», визнавати необхідність хрещення, покладати надію
на майбутнє воскресіння мертвих, настання після цього вічного блаженства
для праведників та вічних мук для грішників. Практично жодна з цих ідей
не є породженням самого християнства, а запозичена від дохристиянських
вірувань з досить незначною переробкою стосовно культу Ісуса Христа.
Паралельно із становленням віровчення відбувався процес формування
християнського культу, покликаного впливати на почуття віруючих з метою
підтримування та поглиблення їхньої релігійності. Найважливіші елементи
християнської обрядності називаються таїнствами. До них належать:
хрещення (залучення до християнства шляхом занурення у воду або
скроплення), миропомазання (передавання хрещеному «благодаті святого
духа» шляхом змащування його ароматичною речовиною — миро), євхаристія,
або причастя (з’їдання хліба та вина, які сприймаються як тіло та кров
Христа), покаяння (сповідь віруючих в своїх гріхах священикові, щоб
одержати через нього прощення від Бога), шлюб (здійснення у храмі
одруження), священство (посвята у сан диякона, священика або єпископа)
та маслосвяття або соборовання (помазання хворого освяченою оливою —
єлеєм). Своїми джерелами християнські таїнства сягають первісних
культових дій.

Головним християнським богослужінням є літургія (обідня,
меса) — театралізоване дійство, яке супроводжується різними
заклинаннями, молитвами, музикою або співом, читанням «священного
писання», поклонами, запалюванням свічок та лампад, курінням ладану
тощо. Мета богослужіння — постійно впливаючи на розум та почуття
віруючих, стимулювати їхню релігійність, віру у надприродні сили. Разом
з ушануванням Бога, діви Марії (богородиці, богоматері, мадонни) склався
культ «святих» — ушанування осіб, які «догодили богу» і відзначені ним
«даром чудотворення». Серед цих святих чимало міфічних персонажів і
важлива роль у християнстві культ хреста, який сприймається не тільки
як знаряддя Христа, а як засіб «спасіння».

Значне місце у християнському культі відводиться святам:
«воскресіння» Христа, Трійця або п’ятидесятниця (на честь зішестя на
апостолів святого духа, що ніби було на п’ятидесятий день після
воскресіння Христа), Різдво Христове тощо.

Висновок

Щоб пізнати релігію, мало вивчати її зовнішні наслідки, треба зазирнути
у саму сутність людського духу, роздивитись її глибинні потреби і
закономірності. Релігія являється плодом цих закономірностей і виразом
цих потреб. Релігія впливає на життя людини, визначає в кінцевому
висновку стратегію її поведінки, формуя таким чином обличчя цивілізації.

Релігія охоплює багато можливих сенсів людського життя. Однак усі сенси
живі і в найближчий час можуть зібрати навколо себе велику кількість
людей. Саме це вимагає, щоб увага суспільства була зосереджена не тільки
на другорядні деталі функціонування релігії, а й на придбання і втрату
усіх сенсів, які колись були відкриті людством…

Використана література:

1) В.І.Лубський .”Релігіезнавство”, К. «Вілбор»,1997

2) Крівєлєв.І.А.”Історія релігії” 2 т,М.,1975-1976

3)А.А.Радугин. “Введение в религиоведение”,Москва, 1996.

4) Каутский К.І. “ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА” М.1990 р.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020