.

Огляд закону “Про Державний бюджет України” на 2005 рік (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3707
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

Закон “Про Державний бюджет України” на 2005 рік

ПЛАН

ВСТУП

І. ДОХІДНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2005 РІК

2. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ
НА 2005 РІК

3. СТРУКТУРА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

НА 2005 РІК

4. статІ, які визначають формування доходної частини державного бюджету
у 2005 році

5. Податкові ОСОБЛИВОСТІ Закону Державного бюджету

на 2005 рік

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Важливість дослідження обраної теми – “Закон про державний бюджет
України 2005 р.” – зрозуміла, оскільки без державного бюджету не може
нормально функціонувати жодна цивілізована країна. Державний бюджет
визначає пріоритетні розвитки економічного та соціального розвитку
держави.

В основі виконання бюджету як складової частини бюджетного процесу
закладені певні принципи, що складають правову основу ефективної
реалізації закріплених у законі про державний бюджет норм. Принципи
виконання бюджету — це нормативно-керівні засади фінансової, діяльності
державних органів та організацій, спрямованої на виконання бюджету, що
характеризують її загальний зміст, особливості та закономірності. Кожний
принцип представляє собою основоположний регулятивний елемент, що є
складовою частиною виконання бюджету. До принципів, за якими
здійснюється виконання бюджету, належать як загальні принципи
фінансово-правової діяльності держави, так і особливі принципи, що
притаманні виконанню бюджету як основній стадії бюджетного процесу.

Одним з найголовніших принципів виконання бюджету є принцип строковості.
Цей принцип полягає в тому, що виконання бюджету проводиться протягом
встановленого періоду.

Окрім принципу строковості, виконання державного бюджету тісно пов’язано
з принципом єдності бюджету, що означає існування в державі єдиного
державного бюджету.

За статтею 4 Закону України «Про бюджетну систему» єдність бюджету
означає існування єдиного рахунку доходів та видатків кожної ланки
бюджетної системи, а отже і державного бюджету. В Законі України «Про
бюджетну систему» також зазначається, що єдність бюджетної системи
забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією,
єдністю форм бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного
процесу, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною
політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з
одного рівня бюджету іншому. Іншими словами, єдність бюджетної системи,
за законом, забезпечується іншими формами єдності правового,
економічного та політичного характеру.

Принцип єдності слід відрізняти від принципу єдності каси, що є одним з
найважливіших принципів організації та управління виконанням бюджету.
Єдність каси означає зарахування всіх доходів на єдиний рахунок бюджету
і здійснення всіх запланованих видатків з цього єдиного рахунку бюджету,
тобто централізацію бюджетних коштів з метою здійснення ефективного
контролю за їх надходженням та розподілом.

В Україні цей принцип має бути реалізований через існування принципу
роботи єдиного казначейського рахунку, що являє собою систему бюджетних
рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків
за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори,
інші обов’язкові платежі державного бюджету та надходження з інших
джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами
Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь
суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи та/або надати
послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Принцип повноти виконання державного бюджету тісно пов’язаний з
принципом єдності та полягає в обов’язковому включенні в бюджет всіх
доходів держави і всіх видатків держави в повному обсязі. Держава не
повинна мати жодних не передбачених бюджетом доходів та видатків.

Принцип послідовності виконання бюджету зумовлений процесуальним
характером дій державних органів по виконанню бюджету, наявністю певної
процедури з її етапами та внутрішніми закономірностями, яка вимагає
суворого дотримання черговості виконання дій. Від реалізації принципу
послідовності залежить досконалість, оптимальність та ефективність
процесу виконання бюджету.

Тому в даний час проблема виконання бюджету набуває особливої
актуальності, тим більше в умовах дефіцитності бюджету.

В даній курсовій роботі планую головні напрямки доходів державного
бюджету на 2005 рік, динаміку співвідношення загального та спеціального
фондів у державному бюджеті на 2005 рік, структуру доходів державного
бюджету, аналіз окремих статей, які визначають формування доходної
частини бюджету, податкові новації закону державного бюджету на 2005
рік.

І. ДОХІДНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2005 р.

Згідно із Пояснювальною запискою до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2005 рік”, поданого до Верховної Ради України на перше
читання, доходи зведеного бюджету України на 2005 рік визначено в сумі
110,5 млрд. грн., що на 27,9 млрд. грн. або на 33,8 % більше, ніж
передбачено Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”
(з урахуванням змін).

Доходи Державного бюджету України з урахуванням міжбюджетних трансфертів
на 2005 рік визначено у сумі 87,8 млрд. грн., що на 22,6 млрд. грн. або
на 34,7% більше, ніж передбачено на 2004 рік (з урахуванням змін).

Без урахування міжбюджетних трансфертів доходи Державного бюджету
України на 2005 рік становлять 86,3 млрд. грн., що на 22,7 млрд. грн.
або на 35,7% більше, ніж передбачено Законом на 2004 рік (з урахуванням
змін).

Враховуючи те, що міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і
безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, надалі
розглядатимемо показники доходної частини державного та зведеного
бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів.

Узагальнені показники доходної частини державного та зведеного бюджетів
відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік”
та Пояснювальної записки до нього наведені у таблиці:

Таблиця 1

млрд. грн.

2003 рік факт 2004 рік план зі змінами 2005 рік план

Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 75,3 82,6 110,5

Доходи загального фонду 58,3 65,7 83,9

Доходи спеціального фонду 17,0 16,9 26,6

Доходи державного бюджету (без трансфертів) 55,1 63,6 86,3

Доходи загального фонду 42,5 49,8 63,8

Доходи спеціального фонду 12,8 13,8 22,5

Відповідно, темпи приросту доходних показників бюджету виглядають
наступним чином:

Таблиця 2

2003, факт до факту 2002 року 2004, план зі змінами до факту 2003 року
2005, план до плану

(з урахув. змін)

2004 року

млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %

Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 13,3 21,5 7,3 27,8 27,9 33,8

Доходи загального фонду 10,2 21,2 7,4 12,7 18,2 27,7

Доходи спеціального фонду 3,1 22,3 -0,1 -0,6 9,7 57,4

Доходи державного бюджету (без трансфертів) 10,2 24,0 10,9 20,7 22,7
35,7

Доходи загального фонду 8,2 25,9 9,9 24,8 14,0 28,1

Доходи спеціального фонду 2,0 18,5 1,0 7,8 8,7 63,0

Як видно з наведених даних, планується, що у 2005 році показники
бюджетних надходжень з суттєво перевищуватимуть відповідні показники,
закладені у бюджеті поточного року.

Проте для коректного співставлення темпів зростання показників доходної
частини у 2004 та 2005 роках, їх слід попередньо відкоригувати на 1)
суму очікуваних (а не запланованих) у 2004 році надходжень до державного
та зведеного бюджетів; 2) на суму заниження податкових надходжень у 2004
році через врахування суми реструктурованого бюджетного відшкодування з
ПДВ із від’ємним знаком у доходах Державного бюджету на 2004 рік; та 3)
на суму взаємозаліку податкової заборгованості підприємств ЖКХ і ПЕК та
комунальної заборгованості населення в рахунок погашення знецінених
заощаджень, передбаченого у Законі Державного бюджету на 2005 рік.

В Пояснювальній записці до Закону Державного бюджету на 2005 рік
наводяться окремі показники очікуваного виконання доходної частини
державного та зведеного бюджетів. Зокрема, у 2004 році надійшло 14,5
млрд. грн. податку на прибуток підприємств або на 1,9 млрд. грн. більше
запланованого; податку на додану вартість – 20,3 млрд. грн. або на 0,5
млрд. грн. більше, ніж заплановано; акцизного збору з вітчизняних
товарів – 6,0 млрд. грн. або на 0,1 млрд. грн. більше, ніж заплановано,
податку з доходів фізичних осіб – 13,2 млрд. грн. або на 1,2 млрд. грн.
більше запланованого.

Отже, по головних джерелах наповнення бюджету очікується перевиконання
надходжень порівняно із запланованими. Тому для порівняння темпів
зростання основних показників доходної частини державного та зведеного
бюджетів, слід, по можливості, враховувати очікувані, а не заплановані
надходження до бюджету.

У додатку №1 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004
рік” до доходів Державного бюджету віднесено “Погашення бюджетної
заборгованості по невідшкодованим сумам податку на додану вартість з
простроченим терміном повернення” (код 14080000) в обсязі – 1 926 млн.
_рн.. Фактично, це є сума простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ,
реструктурована відповідно до вимог статті 12 Закону України від 27
листопада 2003 року №1344 “Про Державний бюджет України на 2004 рік”. За
своїм економічним змістом ця сума не є доходом бюджету, а її віднесення
до доходної частини державного бюджету фактично призводить до її
штучного заниження. Зокрема, це впливає на планові показники доходів
зведеного та державного бюджетів, а також надходжень до загального
фонду.

Таким чином, показник надходжень до зведеного та державного бюджетів, а
також податкових надходжень загального фонду слід збільшити на 1,9 млрд.
грн..

Заплановане зростання доходів спеціального фонду державного бюджету на
8,7 млрд. грн.. або на 63,3% пояснюється тим, що до переліку джерел його
формування додано “податкову заборгованість минулих років
житлово-комунальних підприємств, НАК і підприємств паливно-енергетичного
комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств
комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне
використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту”
(пункт 27 статті 11 Закону Державного бюджету на 2005 рік). В додатку №1
до Закону бюджету на 2005 рік передбачено зарахування 3,6 млрд. грн..
ПДВ і 2,4 млрд. грн.. податку на прибуток до спеціального фонду.

Водночас, статтею 45 Закону Державного бюджету на 2005 рік передбачено
погашення зобов’язань держави по втрачених заощадженнях громадян в
обсязі 6 млрд. грн. шляхом проведення взаємозаліку боргу громадян за
спожиті, але не оплачені комунальні послуги із податковою заборгованістю
підприємств ЖКГ, ПЕК та інших підприємств, що надають такі послуги.

Співставлення змісту цих двох статей свідчить, що в Законі Державного
бюджету на 2005 рік пропонується провести взаємозалік на суму в 6 млрд.
грн., які враховуватимуться в доходах спеціального фонду, але при цьому
фактично до державного бюджету не надходитимуть.

Для порівняння динаміки змін доходної частини бюджету у 2004 році та
доходів, запланованих на 2005 рік, доцільно зменшити останні на 6 млрд.
грн.., тобто на суму запланованого взаємозаліку.

В нижченаведеній таблиці представлені відкориговані показники доходної
частини державного та зведеного бюджетів.

Таблиця 3

2003 рік, факт 2004 рік, факт 2005 рік, план з кориг.

Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 75,3 84,5 104,5

Доходи загального фонду 58,3 67,6 83,9

Доходи спеціального фонду 17,0 16,9 20,6

Доходи державного бюджету (без трансфертів) 52,7 64,3 80,3

Доходи загального фонду 39,9 50,5 63,8

Доходи спеціального фонду 12,8 13,8 16,5

За таких умов частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет становитиме
не 28,5%, як зазначено в Пояснювальній записці до Закону Державного
бюджету на 2005 рік, а 27%, тобто на 1,5 відсоткового пункту менше.

Нижче наводиться таблиця темпів приросту планових показників доходної
частини державного та зведеного бюджету з відповідними коригуваннями.

Таблиця 4

2003 рік, факт 2004 рік, факт 2005 рік, план з кориг.

млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %

Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 13.3 21.5 9.2 12.2 20.0 23,7

Доходи загального фонду 10.2 21.2 9.3 16.0 16,3 24,1

Доходи спеціального фонду 3.1 22.3 -0.1 -0.6 3,7 21,9

Доходи державного бюджету (без трансфертів) 10.2 24.0 11.6 22.0 16,0
24,9

Доходи загального фонду 8.2 25.9 10.6 26.6 13,3 26,3

Доходи спеціального фонду 2.0 18.5 1.0 7.8 2,7 19,6

Дані цієї таблиці свідчать, що навіть після коригування темпи зростання
показників бюджетних надходжень, закладених у Законі бюджету на 2005
рік, перевищують очікувані темпи зростання цих показників у поточному
році.

Така тенденція відбувається на тлі зменшення темпів зростання
номінального ВВП. Так, у 2003 році темпи зростання номінального ВВП
становили 17,0% при зростанні доходів зведеного бюджету на 21,5%, а
державного – на 24,0%; у поточному році очікується, що ВВП зросте на
25,9%, а зростання бюджетних доходів, навпаки, уповільниться – до 9,2%
зведеного і до 11,6% державного. На наступний рік Законом бюджету
закладається стрімке зростання доходної частини як зведеного (23,7%) так
і державного (24,9) бюджетів при уповільненні темпів приросту
номінального ВВП.

Таким чином, у розрахунках, наведених у Законі закону, не простежується
взаємозалежність показників зростання (уповільнення) номінального ВВП та
показників доходної частини державного та зведеного бюджетів.

2. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ У ДЕРЖАВНОМУ
БЮДЖЕТІ НА 2005 р.

В останні роки з’явилась позитивна тенденція до збільшення частки
загального фонду і відповідного зменшення частки спеціального фонду як
державного, так і зведеного бюджетів. Водночас, Закон „Про Державний
бюджет на 2005 рік” передбачає різке збільшення частки спеціального
фонду як зведеного (з 20,0% очікуваних у поточному році до 24,1% або на
4,1 відсоткового пункту), так і державного бюджетів (з 21,5% до 26,1%
або на 4,6 відсоткового пункту).

Таблиця 5

2002, факт 2003, факт 2004, очікуване 2005,

план

Частка доходів

загального фонду зведеного бюджету, % 77,6 77,4 80,0 75,9

спеціального фонду зведеного бюджету, % 22,4 22,6 20,0 24,1

Частка доходів

загального фонду державного бюджету, % 74,6 75,7 78,5 73,9

спеціального фонду державного бюджету, % 25,4 24,3 21,5 26,1

Як вже зазначалося раніше, основною причиною такого різкого збільшення
частки спеціального фонду стало зарахування до нього податкової
заборгованості минулих років з податку на прибуток підприємств та
податку на додану вартість суб’єктів господарювання, основним видом
діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним
послуги; та житлово-комунальних підприємств, НАК „_афтобаз України” і
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що є штучним завищенням
доходів спеціального фонду на суму взаємозаліку, який пропонується
здійснити відповідно до статті 45.

3. СТРУКТУРА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2005 РІК

Структура доходної частини державного бюджету згідно із Законом
Державного бюджету на 2005 рік має суттєво змінитися в порівнянні з
планом на 2004 рік та з фактичним його виконанням за І півріччя
поточного року.

Так, на 4,6 відсоткового пункту планується збільшити частку податкових
надходжень в структурі загальних надходжень Державного бюджету. Це має
відбутися, згідно із розрахунками розробників Закону, завдяки збільшенню
частки надходжень від податку на прибуток підприємств (1,8 відсотковий
пункт) та податку на додану вартість (6,1 відсотковий пункт).

В узагальненому вигляді ці дані представлені у таблиці.

Джерело доходів І-е півріччя 2004 рік – факт, % 2004 рік – план з
урахуванням змін, % 2005 рік – план, %

Податкові надходження 68,7 70,6 75,2

Податок на прибуток підприємств 19,3 19,2 21,0

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1,7 1,4 1,2

Податок на додану вартість 28,0 30,3 36,4

Акцизний збір 10,3 10,3 8,6

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 7,6 7,5 6,7

Інші податки 1,8 1,9 1,3

Неподаткові надходження 29,1 27,8 23,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності 10,6 10,5 7,2

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного
продажу 1,9 2,0 1,5

Власні надходження бюджетних установ 9,7 8,4 7,5

Інші неподаткові надходження 6,9 6,9 7,3

Доходи від операцій з капіталом 1,2 1,1 0,8

Інші надходження 1,0 0,5 0,5

Разом доходів 100 100 100

Примітка до таблиці. Для відображення реальної структури доходів
державного бюджету у першому півріччі та запланованих показників на 2004
рік слід враховувати фактичні надходження без урахування суми
реструктурованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ із
від’ємним значенням, яка становить відповідно 989 млн. грн. та 1 926
млн. грн.

Частка податку на додану вартість, на думку розробників Закону
Держбюджету на 2005 рік, в наступному році має зрости за рахунок як
збільшення частки ПДВ внутрішнього (на 1,8 відсотковий пункт) і
зовнішнього (на 1,9 відсотковий пункт), так і за рахунок скорочення з
16,5% до 14,0%, тобто на 2,5 відсоткового пункту бюджетного
відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами. А це, у свою
чергу, пов’язано із запланованим скороченням у 2005 в порівнянні з
поточним роком темпів приросту обсягів експортних операцій: у 2005 році
експорт товарів та послуг має зрости на 8,7% проти 34,6% очікуваного
росту у поточному році.

4. СТАТІ, які визначають формування доходної частини державного бюджету
у 2005 році

Закон про Державний бюджет на 2005 рік продовжує негативну традицію
щорічних коригувань норм податкового законодавства. Так, статті 8, 9,
54, 72, 73, 75, 76, 80, 96, 102 Закону змінюють правила і умови
застосування окремих норм законів про податок на додану вартість, про
оподаткування прибутку підприємств, про податок на доходи фізичних осіб,
акцизного бору, плати за землю та інших.

Така практика суперечить вимогам чинного законодавства, порушуючи
принцип можливості змін норм податкових законів лише шляхом внесення
змін до цих законів. Зокрема, статтею 1 Закону України від 25 червня
1991 року №1251 “Про систему оподаткування” передбачено, що
“встановлення і скасування податків…, а також пільг їх платникам
здійснюються Верховною Радою України… відповідно до цього Закону,
інших законів України про оподаткування… Ставки, механізм справляння
податків і зборів (обов’язкових платежів), за винятком особливих видів
мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, і пільги щодо оподаткування не можуть
встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів
про оподаткування”.

Крім того, окремі податкові закони також містять положення, які
передбачають пріоритетність норм цих законів перед нормами інших
законів.

Так, стаття 15 Закону України від 28 грудня 1994 року №334 “Про
оподаткування прибутку підприємств” чітко визначає порядок внесення змін
до цього закону: “Ставки податку на прибуток, пільги щодо оподаткування,
порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок сплати та
зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися та змінюватися
лише шляхом внесення змін до цього закону”. А пункт 12 Перехідних
положень Закону України від 24 грудня 2002 року №349 “Про внесення змін
до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” передбачає,
що “якщо будь-яким іншим законом встановлюються норми, які стосуються
правил, визначених цим Законом, то пріоритет мають норми цього Закону,
незалежно від строку прийняття такого іншого закону або його статусу
(назви)”.

Стаття 11.4 Закону України від 3 квітня 1997 №168 “Про податок на додану
вартість” передбачає, що “зміни порядку оподаткування податком на додану
вартість можуть здійснюватись лише внесенням змін до цього закону”.

Абзац 2 статті 4 Закону України від 3 липня 1992 року №2535 “про плату
за землю” також забороняє змінювати ставки земельного податку, порядок
обчислення і сплати іншими законодавчими актами, крім цього закону.

Проведення тимчасових податкових змін через Закон про Державний бюджет
створює колізії в законодавстві, додаючи нестабільності
підприємницькому та інвестиційному клімату країни, що не сприяє діловій
активності і гальмує розвиток економіки.

Зміна податкового законодавства як такого, що безпосередньо впливає на
формування доходної частини бюджетів усіх видів, має відбуватися шляхом
внесення змін до відповідних законів про оподаткування з дотриманням
вимог статті 27 Бюджетного кодексу Україна. Ця стаття передбачає, що
“Закони України, які впливають на формування доходної чи видаткової
частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року,
що передує плановому”.

Податкові статті, які пропонуються у Законі Державного бюджету на 2005
рік, діють у поточному році відповідно до Закону України від 27
листопада 2003 року №1344 “Про Державний бюджет України на 2004 рік”.
Отже, є всі підстави розглянути питання про закріплення деяких з цих
норм у відповідному податковому законодавстві.

Зокрема, пропонується встановити на наступний рік базові нормативи плати
за користування надрами для видобування корисних копалин (стаття 97),
розміри рентної плати за видобуток природного газу, нафти і газового
конденсату (стаття 3), рентної плати за транспортування природного газу,
нафти та аміаку (стаття 4), а також ставку вивізного мита на експорт
газу (стаття 6) на рівні, встановленому на 2004 рік.

Статтею 8 Закону пропонується у 2005 році, як і в поточному році,
зараховувати належні до відшкодування суми ПДВ платникам з
реструктурованими, розстроченими або відстроченими сумами податків, а
також тим, хто має прострочену заборгованість перед державою за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у першу чергу
в рахунок погашення заборгованості такого платника податку.

Статтею 9 Закону передбачено положення, які здебільшого стосуються
справляння ПДВ за зовнішньоекономічними операціями та окремих питань
нарахування акцизного збору. А саме передбачається, що у 2005 pоці не
відшкодовуватимуться суми вхідного ПДВ у разі експорту товарів шляхом
бартерних операцій (абзац 2), звільнятимуться від оподаткування ПДВ
операції з надання послуг, пов’язаних з перевезенням (переміщенням)
пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України (абзац
3), звільнятимуться від обкладення ПДВ операції з ввезення природного
газу на митну територію України (абзац 4).

Крім того, в Законі міститься норма (абзац 7 статті 9), запроваджена
Законом «Про Державний бюджет України на 2004 рік» щодо обмеження
експортного відшкодування розміром частки податкового кредиту, яка
дорівнює частці фактично отриманої валютної виручки, що надійшла на
рахунки підприємств у загальному обсязі експортних оподатковуваних
операцій. Фактично, це є додатковим обмеженням отримання експортного
відшкодування експортером.

Цією ж статтею (абзац 7) пропонується зберегти підвищені ставки
акцизного збору на деякі види моторних сумішевих бензинів, тобто у
розмірі 60 євро за 1000 кг, а також мінімальний розмір податкового
зобов’язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що
обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції) на
рівні однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору
на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого
товару (продукції).

Статтею 73 передбачається сплата державними підприємствами або такими, в
статутному фонді яких є частка держави, частини прибутку. Дана вимога
суперечить чинному цивільному законодавству України, оскільки приймати
рішення про розпорядження прибутком, отриманим товариством, може не
кожен власник окремо (включаючи державу), а лише всі власники разом
шляхом голосування на загальних зборах. Зокрема, згідно з пунктом 3
частини 2 статті 159 Цивільного кодексу України, який набрав чинності з
1 січня 2004 року, розподіл прибутку та збитків товариства належить до
виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Отже, норми
зазначених законів потребують взаємоузгодження.

Статтею 75 пропонується продовжити дію “тимчасових” зборів до Пенсійного
фонду з окремих операцій: продажу ювелірних виробів, автомобілів,
нерухомого майна, за користування стільниковим зв’язком тощо. Ставку
збору на пенсійне страхування при придбанні безготівкової іноземної
валюти пропонується встановити на рівні 1,5 відсотка, тобто на
цьогорічному рівні. Цей збір при придбанні готівкової валюти справлятися
не буде. Ці збори було введено в 1998-1999 роках як тимчасовий захід з
метою вирішення проблеми заборгованості з виплати пенсій, і їх стягнення
передбачалося припинити після повного погашення такої заборгованості з
виплати пенсій, що здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду
України.

Крім цього, Законом пропонується подовжити на 2005 рік дію підвищених в
3,03 рази ставок земельного податку по населених пунктах, грошову оцінку
земель яких не проведено (стаття 78).

Нормами статті 95 в 2005 році буде подовжено дію експерименту щодо
справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної
Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих
місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній
Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в
Автономній Республіці Крим).

Як і в цьому році, на 2005 рік пропонується норма, яка призупиняє право
платника податку на прибуток підприємств відносити на валові витрати
суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно
перераховані протягом звітного року до Державного бюджету України або
бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, у
розмірі, що становить не менше двох та не більше п’яти відсотків
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Таким чином,
передбачається, що в 2005 році, як і поточному році, благодійництвом
можна буде займатись виключно за рахунок прибутку.

Втім, не можна не визнати позитивного спрямування окремих норм Закону,
які спрямовані на підвищення платіжної дисципліни, а саме:

заборона віднесення вхідного ПДВ на збільшення податкового кредиту в
разі експорту товарів за межі митної території України шляхом бартерних
(товарообмінних) операцій (абзац 2 статті 9);

мораторій на створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних)
економічних зон та встановлення спеціальних режимів інвестиційної
діяльності на нових територіях, а також створення нових технологічних
парків (абзац 15 статті 9);

заборона здійснення розрахунків із бюджетом у негрошовій формі, у тому
числі шляхом взаємозаліку, векселів та бартерних операцій (стаття 72);

заборона здійснювати зарахування сум експортного відшкодування ПДВ у
рахунок платежів щодо акцизного збору (пункт 34 статті 84).

5. Податкові особливості Закону Державного бюджету на 2005 рік

З 1 січня 2005 року пропонується скасувати застосування нульової ставки
ПДВ до операцій з продажу ввезеного природного газу на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на
виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого
газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є
платниками цього податку. Така норма діє з 2003 року.

Теоретично, скасування цієї норми не має вплинути на зростання вартості
газу у собівартості продукції, а отже на зростання цін, оскільки
платники ПДВ –покупці газу матимуть змогу збільшити податковий кредит на
суму сплаченого ПДВ при придбанні газу. Проте, відміна нульової ставки
на газ спричинить нетривале зменшення обсягів оборотної готівки
підприємств, які купуватимуть газ з ПДВ, і є ризик того, що це може
стати додатковим чинником збільшення рівня цін.

Абзацом 5 статті 9 Закону України “Про Державний бюджет України на
2005 рік” передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з
вивезення (експортування) за межі митної території України брухту,
відходів чорних та кольорових металів.

Дана норма має на меті обмежити обсяги експорту металобрухту шляхом
збільшення його вартості.

Згідно із запропонованим положенням, податок на додану вартість,
сплачений (нарахований) при придбанні металобрухту, до складу
податкового кредиту не потрапить, а включатиметься до валових витрат.
Відповідно, такі платники податку – експортери не матимуть права на
повернення ПДВ з бюджету, що призведе до збільшення митної вартості
металобрухту, який іде на експорт.

Варто пригадати, що у 2004 році вже була спроба запровадити звільнення
від ПДВ операцій з вивезення (пересилання) за межі митної території
України товарів 1-24 груп Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, до якої входять товари харчової
промисловості, сільського господарства та їх переробки. Цим було
поставлено у невигідні умови українських виробників
сільськогосподарської продукції, які експортують свою продукцію, та
інших експортерів. Тому Законом України від 04.03.2004 № 1593 “Про
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004
рік” таке звільнення від оподаткування податком на додану вартість
операцій з вивезення сільськогосподарськими виробниками та переробними
підприємствами за межі митної території України товарів 1-24 груп
Української класифікації товарів було скасоване.

Втім, ситуація з обмеженням експортом брухту має іншу природу і довшу
історію.

Проблема полягає в різниці внутрішніх цін на металобрухт та цін в інших
країнах, яка вилилася в проблему недозавантаження українських
металургійних підприємств сировиною.

Ще у 2000 році Кабінетом Міністрів України вносився на розгляд Верховної
Ради України законопроект про внесення змін до Закону України Про ПДВ з
пропозицією звільнити експорт металобрухту від ПДВ. Тоді законопроект
було відхилено з формулюванням Комітету з питань фінансів та банківської
діяльності, що “податок на додану вартість не може використовуватися
для того, щоб заохочувати або дискримінувати поставки якихось товарів”.

З 1 січня 2003 року запроваджено ставку експортного мита на вивіз
металобрухту у розмірі 30 євро за тону. Після запровадження мита за
січень-лютий 2003 року поставки українського металобрухту за кордон
склали 117,5 тис. тонн, що втроє менше показника за такий же період 2002
року.

Проблема експорту металобрухту є предметом переговорів між Україною та
ЄС, СОТ та МВФ, які наполягають на скасуванні обмежень на експорт
брухту.

Окрім того, однією з вимог, яку висувають при вступі України до СОТ є,
як раз, скасування обмежень на експорт брухту кольорових металів.

В разі запровадження цієї норми, існує ризик того, що при скороченні
об’ємів експорту металобрухту, останній відбуватиметься у вигляді
виробів із низькими споживчими властивостями, які за кордоном будуть
просто переплавлятися.

На відміну від поточного року, Законом закону про Державний бюджет на
2005 рік не передбачається подовження дії обмеження, щодо 50%-го
включення до валових витрат, пов’язаних із забезпеченням основної
діяльності об’єктів соціальної інфраструктури (дитячих ясел та садків,
закладів освіти, охорони здоров’я, спорту, багатоквартирного житлового
фонду тощо).

Також, в Законі відсутня норма, яка б призупиняла на 2005 рік
запровадження підвищених норм амортизаційних відрахувань.

Запровадження з 2005 року підвищених норм амортизації в повному обсязі
матиме позитивний вплив на ситуацію з оновленням основних фондів
підприємств.

Крім того, відповідно до розрахунків Міністерства фінансів, наведених у
Пояснювальній записці до Закону Державного бюджету на 2005 рік,
очікується, що від призупинення збільшення норм амортизації у 2004 році
додатково надійде 836,4 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що
становить 6,6% від загальних очікуваних надходжень податку до Державного
бюджету у поточному році.

Водночас, статтею 96 Закону про Державний бюджет на 2005 рік
передбачається, що у 2005 році при визначенні об’єкту оподаткування
податком на прибуток, балансові збитки, які обліковувались у платника
податку станом на 1 січня 2003 року і не були погашені на 1 січня
2005 року, не враховуються у зменшення об’єкта оподаткування з податку
на прибуток за результатами податкових періодів 2005 року. Відповідно,
пропонується не враховувати балансові збитки підприємств, що виникли у
2002 році у зменшення податкових зобов’язань.

Відповідно до статті 54 Закону « Про Державний бюджет України на 2005
рік», до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2005 році належать
у повному обсязі єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва,
фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок.

В рядку 19 Розрахунку по податку з доходів фізичних осіб зазначено
фіксований податок на доходи фізичних осіб (без 10%, що сплачуються до
Пенсійного фонду). Тобто, в даному рядку доходи з цього джерела було
враховано не в повному обсязі.

Виглядає так, що і в розрахунку надходжень від єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва на 2005 рік, не було враховано
збільшення надходжень з цього джерела відповідно до вищезгаданої статті,
яка передбачає збільшення таких надходжень до зведеного бюджету більш,
ніж вдвічі. Згідно із Указом Президента України №746/99 від 28 червня
1999 року “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва”, до місцевих бюджетів надходило лише
43% єдиного податку, решта – до Пенсійного та інших фондів. Відповідно
до статті 54, місцеві бюджети мають отримати всі 100% податку, тобто,
надходження мають вирости більш, ніж вдвічі. Проте, в розрахунку до
місцевих бюджетів у 2005 році планується залучити лише на 194 млн. грн.
або на 21,7% більше, ніж фактично надійшло до місцевих бюджетів у 2003
році. І лише на 94,4 млн. грн. або на 9,5% більше планового показника
2004 року.

Пунктом 41 статті 83 Закону передбачено призупинення дії пункту другого
розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону України „Про внесення змін до
Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян”
щодо перерахування 10% сум фіксованого податку, а пунктом 42 цієї статті
призупиняється дія частини другої статті 6 Закону України „Про
фіксований сільськогосподарський податок” стосовно перерахування
(розподілу) сум відповідних податків відділеннями Державного
казначейства України.

Водночас, Закон бюджету на 2005 рік не містить аналогічного призупинення
положення Указу Президента “Про спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності суб’єктів малого підприємництва”, яке визначає порядок
розподілу коштів податку між місцевими бюджетами та фондами соціального
страхування. Даний факт може призвести до різного трактування положень
законодавства і створити невизначеність щодо напрямків зарахування
коштів від єдиного податку.

Відповідно до статті 56, у 2005 році вартість торгового патенту на
здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання
послуг у сфері грального бізнесу збільшується у 1,5 рази порівняно із
діючими розмірами плати за торговий патент.

Статтею 75 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”
було звільнено на 2004 рік від сплати земельного податку військові
частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які
утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління
військових формувань. Законом Державного бюджету на 2005 рік такої норми
не передбачено. Отже, військові частини з 1 січня 2005 року
сплачуватимуть земельний податок на загальних підставах.

Законом України від 05.02.2004 № 1456 “Про рентні платежі за нафту,
природний газ і газовий конденсат” встановлено розрахунок розміру
рентних платежів в залежності від диференційованих за
гірничо-геологічними умовами розробки нафтових та газових родовищ ставок
рентних платежів та фактичного рівня цін на цю продукцію.

Відповідно до положень статті 13 Закону, диференційовані ставки рентних
платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат мали б
застосовуватися з 1 січня 2005 року.

Відкладання запровадження даного закону може суттєво вплинути на
рентабельність роботи вітчизняних підприємств нафто- та газо-видобувної
галузі.

Однією з рис Закону Про Державний бюджет на 2005 рік стало повернення до
практики взаємозаліків у розрахунках з Державним бюджетом, незважаючи на
заборону здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому
числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій,
зарахування зустрічних платіжних вимог, передбачену статтею 72 Закону.
Проте, низка статей Закону Державного бюджету на 2005 рік прямо
передбачає застосування схем взаємозаліку у розрахунках з Державним
бюджетом і, більше того, включає суми таких заліків до складу доходної
частини бюджету.

Крім норм статті 45, про які йшлося вище, безготівкові форми розрахунку
передбачає й стаття 102: “Установити, що вартість військового майна, що
передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим
постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям
робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також
майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для
військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до загального
фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна
Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.” Тобто, передбачено
зарахування до загального фонду державного бюджету вартості військового
майна, яке не буде реалізовуватися.

ВИСНОВКИ

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: Закон про Державний
бюджет на 2005 рік, поданий Кабінетом Міністрів України на розгляд
Верховної Ради України і затверджений нею, розроблений з урахуванням
реформування податкового законодавства, що сприяє подальшому
економічному зростанню.

В ньому передбачено низку норм, які спрямовані на підвищення платіжної
дисципліни, обмеження безсистемного надання податкових пільг.

Планується зростання доходної частини доходів державного і зведеного
бюджетів, а також збільшення частки податкових надходжень у структурі
доходів державного бюджету, що пояснюється, в першу чергу, запланованим
збільшенням надходжень від податку на додану вартість з одночасним
скороченням частки бюджетного відшкодування податку.

Водночас, запропонований Закон «Про Державний бюджет України на 2005
рік» має деякі негативні риси:

невідповідність запланованих темпів економічного зростання запланованим
показникам бюджетних надходжень;

повернення до практики масових взаємозаліків у розрахунках з бюджетом;

завищення на 6 млрд. грн. задекларованого обсягу доходної частини
Державного та зведеного бюджетів через врахування обсягів взаємозаліку
податкової заборгованості окремих підприємств із заборгованістю
населення за спожиті комунальні послуги в рахунок зменшення зобов’язань
держави по втрачених вкладах населення;

запровадження норм, які змінюють податкове законодавство, що суперечить
чинному законодавству;

передбачення певної кількості норм, що містять ризики щодо подальшого
економічного зростання.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік”.

Кириленко О. П. Фінанси. Навчальний посібник. – Тернопіль. Т.О.В.
“ЦМДС”, 2003.-1б5с.

Копито С. М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих
бюджетів. Фінанси України. – 2004. – № 5. – с. 45.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник.—К.: КНЕУ. –
1999.—164 с.

Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави: Монографія. – К.: НІОС, 2003. –
175 с.

Финансы: Учебн. пособие / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. – 3-е изд.
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, – 1998 – 384 с.

Харенко М. Принципи виконання державного бюджету // Українське право. –
2004. – № 1. – с. 189 – 195.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України. – К.: НІОС, 2003. –
400 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV.

Законом України від 22.10.98 № 208 “Про внесення змін до Закону України
“Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та Законом
України від 15.07.99 № 967 “Про внесення змін до Закону України “Про
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020