.

Методика оцінки та обліку товарних запасів підприємства (курсовая)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 17183
Скачать документ

“Методика оцінки та обліку товарних запасів підприємства”

(Курсова робота) Управлінський облік

ЗМІСТ

Вступ

1. Методика визначення економічних та аналітичних показників обліку
товарних запасів .

1.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства.

2. Організація та методологія обліку товарних запасів.

3. Оцінка товарних запасів.

3.1. Інформаційна база і основні методи економічної оцінки товарних
запасів оптового підприємства.

3.2. Методики загального аналізу товарних запасів.

3.3. Методика факторного аналізу товарних запасів.

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

Вступ

Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської
діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід
діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у
підприємств виникає необхідність активніше використовувати облік,
контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу.
Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни обліку,
контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів.
Управління підприємством – складний і відповідальний процес, який має
свою стратегію і тактику. Ряд керівників у своїй управлінській
діяльності зосереджують увагу і основні зусилля на вирішенні
повсякденних завдань, тактичних питань. Водночас має бути розумне
чергування у вирішенні тактичних та стратегічних завдань.

Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його
власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про
перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути
основою успішного розвитку підприємства.

Ефективне використання товарних запасів, чіткий облік – це необхідний
елемент управління підприємства. Управління – це перш за все
передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і
завданих параметрів, відхилення у використанні виробничих ресурсів,
напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття
відповідних управлінських рішень.

Відомо, що жодна система управління не може функціонувати без
інформації. І в цьому відношенні саме облік забезпечує необхідну
інформацію для реалізації всіх елементів управління. Таким чином, облік
– це інформаційна система управління.

Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на
підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність,
доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку
суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на
різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності,
наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції
товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку,
підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації,
своєчасне забезпечення необхідною інформацією всіх рівнів управління
підприємством та прийняття управлінських рішень. Крім того, в ринкових
умовах є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про
підприємство, його фінансовий стан і які зацікавлені в точності та
відповідності такої інформації.

Таким чином, бухгалтерський облік виконує в управлінні такі важливі
функції, як інформаційну, контрольну, оціночну та аналітичну.
Методологічно і організаційно бухгалтерський облік поділяється на
фінансовий і управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з
яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні
підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різнопланових
користувачів.

Фінансовий облік – це сукупність правил та процедур, які забезпечують
підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності
підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно
до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

Організація фінансового обліку повинна забезпечити: повне і безперервне
відображення усіх господарських операцій, які відбулися за звітний
період: складання установленої фінансової (бухгалтерської) звітності;
постачання необхідною та достовірною інформацією користувачів.

Управлінський облік – це сукупність методів та процедур, які
забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю і
прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою
організацією. Управлінський облік – це внутрішній облік, який ведеться
для задоволення потреб у інформації керівництва всього підприємства та
його структурних підрозділів.

Товарно-матеріальні запаси складають значну частину активів підприємства
і відображаються в балансі серед оборотних (поточних) активів. Водночас
вони мають суттєвий вплив на фінансові результати підприємства, займаючи
здебільшого домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер
діяльності. Тому питанню організації обліку товарно-матеріальних запасів
завжди приділяється велика увага.

Так, як товарні запаси для торговельного підприємства є основною статтею
оборотних коштів, за рахунок яких в процесі торговельної діяльності
(обороту) підприємство отримує прибутки, які є ціллю та основою
життєдіяльності любого підприємства, то оперативний та достовірний облік
їх на підприємстві є також невід’ємною частиною управління
підприємством, без якого не можливе досягнення цілей підприємства. Тому,
тема удосконалення бухгалтерського обліку в системі управління товарними
запасами торгівельного підприємства є найактуальнішою темою для
вирішення задач управління торговельним підприємством.

Метою даної курсової роботи є розгляд методів оцінки та обліку запасів
торговельного підприємства та удосконалення бухгалтерського обліку
запасів розглянутого підприємства .

1. Методика визначення економічних та аналітичних показників обліку
товарних запасів .

Власність підприємств і комерційних структур матеріалізується в майні.

В рамках підприємств майно є обoсобленим і виражається вартісними
показниками в балансі підприємства в розділі “Активи підприємства”.

Майно або активи підприємства – це його економічні ресурси, які повинні
приносити доходи в результаті господарчої діяльності.

Майно підприємства представлено трьома групами активів:

1. Основні засоби та інші позаоборотні активи;

2. Запаси та витрати;

3. Грошові кошти та інші оборотні активи.

Друга та третя групи активів представляють собою поточні активи або
оборотний капітал, який легко конвертується на протязі року в готівкові
грошові кошти. До них також відносяться матеріальні запаси(сировина,
паливо, запчастини), малоцінні та швидкозношувані предмети праці,
товарні запаси, готова продукція, незавершене виробництво – те що ми
називаємо матеріальні оборотні активи.

Для здійснення контролю за станом та раціональним використанням
основних, оборотних та відворотних засобів, а також джерел їх утворення
на підприємстві ведеться синтетичний та аналітичний облік усіх ресурсів.
Тим самим всі ресурси, які не на торговельному підприємстві беруться на
облік бухгалтерською службою, адміністрацією господарства.

Необхідність такого обліку виникає в тому, що в результаті діяльності
торговельного підприємства виникають зовнішньо та внутрішньогосподарські
економічні зв`язки між об’єктами обліку, які моделюються в
бухгалтерському обліку з застосуванням подвійного запису на синтетичних
та аналітичних рахунках. За посередництвом записів змін в об’єктах
обліку на синтетичних та аналітичних рахунках здійснюється динамічне
спостереження за ресурсами господарства, контроль за їх фактичним
станом, раціональним використанням, а також управління ними.

У бухгалтерському обліку для відображення руху засобів, коштів і
господарських процесів використовують три види вимірників:

– натуральні,

– трудові,

– грошові (вартісні);

Натуральні вимірники використовують для одержання даних за кількістю
однорідних об’єктів обліку в одиницях виміру (за обсягом, площею, вагою,
довжиною). В обліку використовують натуральні вимірники: міри довжини
(сантиметри, метри, кілометри), ваги (грами, кілограми, тони тощо),
площі (квадратні метри, гектари тощо), об’єму (літри, кубічні метри
тощо) та інше. Натуральні вимірники використовують для обліку кількості
матеріальних цінностей. Використання матеріальних показників до сортів,
сортиментів дає можливість одержувати дані про кількість і якість
обумовлених матеріальних цінностей.

Натуральні вимірники використовуються в аналітичному обліку матеріальних
цінностей, готової продукції, товарів, основних засобів.

Трудові вимірники викоpистовуються з метою обліку кількості
відпрацьованого часу.

Грошові (вартісні) вимірники (гривні, копійки) є універсальними.

За допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські
операції і явища, що раніше висловлювалися в натуральних і трудових
вимірниках.

Використовується грошовий вимірник поряд з натуральними і трудовими при
обліку заробітної плати, товарів, матеріалів, готової продукції, її
реалізації, прибутків, збитків, розрахунково-кредитних операціях тощо, а
також для узагальнення і визначення підсумків виробничо-господарської і
фінансової діяльності підприємства, організації, установи за звітний
період при складанні поточних і річних звітів (балансів), при складанні
планів розвитку підприємства. Бухгалтерський облік формує систему
звітних показників, необхідних для контролю за розробленими планами
підприємства.

Товари є основною статтею оборотних активів торговельного підприємства,
за посередництвом яких через товарообіг підприємство отримує переважну
частину свого прибутку. Тому управління товарними запасами слід
розглядати через призму потреб управління товарообігом.

На Рис.1.1.1 приведено основний зміст системи управління товарообігом.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБІГОМ

1.Оцінка та прогнозування кон’юнктури споживчого ринку

2.Планування структури об’єму реалізації товарів

3.Нормування та планування товарних запасів

4.Планування надходжень та закупки товарів

Рис.1.1.1 . Характеристика системи управління товарообігом
торговельного підприємства.

Як слідує з вищенаведеної системи управління товарообігом, виділяють
чотири етапи управління, які повинні виконуватись в приведеній
послідовності.

Перший етап – оцінка та прогнозування кон’юнктури споживчого ринку, в
основному базується на вивченні кон’юнктури ринку, попиту та пропозицій.

Другий етап системи управління товарообігом можна розглянути на
рис.1.1.2 .

1.Вибір приоритетних цілей розвитку товарообігу на

підприємстві

6.Розробка заходів по здійсненню плану реалізації товарів.

Рис.1.1.2 Послідовність окремих етапів планування об’єму та структури
реалізації товарів на торговельному підприємстві.

Третій етап системи управління товарообігом включає в себе основні етапи
нормування та планування товарних запасів на підприємстві, зображені на
рис.1.1.3

1.Визначення цілей формування товарних запасів на підприємстві

6.Забезпечення постійного контролю за станом товарних запасів на
підприємстві.

Рис.1.1.3 Послідовність окремих етапів нормування та планування товарних
запасів на торговельному підприємстві.

І на кінець, четвертий етап – етап планування надходження товарів на
підприємство:

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ

ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1. Аналіз надходжень товарів на підприємство у передплановому періоді.

2.Визначення планового об’єму та структури та

структури

надходжень

товарів на підприємство.

3.Визначення

планового об’єму та джерел закупки необхідних товарів

4.Забезпечення ритмічності надходжень товарів на підприємства

Рис.1.1.4 Послідовність окремих етапів планування надходжень товарів на
торговельному підприємстві.

Таким чином, можна сформулювати основні етапи планування товарних
запасів :

1. Цільова установка для планування товарних запасів.

Аналіз розміру, складу (структури) та обороту товарних запасів в
передплановому періоді.

3. Розробка нормативів товарних запасів на плановий період.

4. На основі третього етапу, розробляється сума товарних запасів на
плановий період.

5. Контроль за правильністю використання запланованої суми товарних
запасів.

Основною задачею аналізу стану товарних запасів є знаходження рівня
забезпечення товарообігу відповідними розмірами товарних запасів за
передплановий період. Таким чином, для забезпечення управління товарними
запасами підприємства виникає необхідність в цілому ряду економічних
та аналітичних показників, які характеризують рух товарів та
ефективність їх використання. Для цього необхідно визначити такі
показники:

1. Визначити суму товарних запасів та структуру товарних запасів на
початок та на кінець передпланового періоду.

Тут використовуються такі показники, як сума товарних запасів в
вартісному виразі, кількість чи розмір товарних запасів в натуральному
виразі.

Зп – запаси товарів на початок періоду в облікових цінах;

Н – обсяг надходження товарів на підприємство за період;

Р – обсяг реалізації (продажу) товарів за період в цінах реалізації та
облікових цінах;

Зк – запаси товарів на кінець періоду в облікових цінах.

В – обсяг вибуття товарів через нестачі, псування, природного збитку в
межах встановлених норм.

2. Порівняти динаміку товарних запасів та товарообігу (індекси) як в
цілому по товарним запасам так і по окремим групам та видам.

3. Аналіз рівня забезпечення товарообігу товарними запасами, рахується
розмір товарних запасів в днях обороту, в розрізі окремих товарних
груп та по підприємству в цілому.

Розраховується мінімальний, максимальний, середній рівень товарних
запасів (по середній хронологічній).

__ 1/2 ТЗп +…….+1/2 ТЗк

ТЗ = ——————————–

n -1

4. На кожному етапі аналізу визначаються показники ефективності
використання товарних запасів через показники обертання товарних
запасів в оборотах чи днях обороту та рентабельності ТЗ.

Показники ефективності використання ТЗ підприємства:

Розмір товарних запасів в оборотах:

Р

Об = __ (в оборотах середньої величини ТЗ)

ТЗ

Розмір товарних запасів в днях обороту:

__

ТЗ * Д

d = ——– (в днях обороту середньої величини ТЗ)

Р

Рентабельність товарних запасів :

БП

R= __

ТЗ

Визначення та аналіз цих показників в динаміці та в структурі товарних
запасів дають змогу приймати найефективніші управлінські рішення з усіх
можливих.

Зведемо в таблицю 1.1.1 (див. Додаток) показники, які застосовуються в
управлінському обліку та аналізі товарних запасів оптового
підприємства та методику їх визначення:

Таким чином, визначивши приведені в таблиці 1.1.1 показники, управлінець
має змогу визначити ряд параметрів (показників) ефективності управління
товарними запасами:

– як виріс чи знизився обсяг товарних запасів;

– за рахунок яких факторів змінилися залишки товарних запасів на
підприємстві;

– як ефективно використовуються товарні запаси підприємства;

– інтенсивність використання товарних запасів по кількості оборотів
товарних залишків в періоді, що аналізується.

– визначити забезпеченість товарообігу товарними запасами в цілому, або
груп товарів в розрізі аналітичного обліку та інші показники, котрі
характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства.

На базовому підприємстві в управлінському обліку та аналізі
застосовуються в основному економічні показники обсягу товарних запасів,
тому для удосконалення системи ефективності управління товарними
запасами на підприємстві, запропоновано застосування показників
оборотності товарних запасів.

Це дасть можливість проводити аналіз ефективності використання товарних
запасів, як в цілому так і по окремим товарним групам чи товарам.

1.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства.

Базове підприємство – ТОВ “Омега”, зареєстровано в м. Кривий Ріг 24
грудня 1997 року. Підприємство є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку, розрахунковий рахунок в відділені “Укрсоцбанку”,
здійснює свою господарську діяльність на основі повного господарського
розрахунку, самоокупності та самофінансування, має відокремлене майно у
вигляді основних і оборотних засобів.

ТОВ “Омега” здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами
канцелярського та побутового призначення. Район діяльності м. Кривий Ріг
та Дніпропетровська область. ТОВ “Омега” має склад для зберігання
товарів, на території якого працює оптово-роздрібний магазин .

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є:
директор, заступник директора по комерційній діяльності та головній
бухгалтер.

Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підприємства
та об’ємів діяльності.

Облік в ТОВ “Омега” централізований і ведеться по журнал ордерній формі
бухгалтерського обліку і здійснюється згідно затвердженого плану
рахунків бухгалтерського обліку.

Облік, з жовтня 2001 року, частково автоматизований комп’ютерним
приладдям та програмним забезпеченням, однак всі операції та
підрахунки, паралельно, здійснюються старим ручним методом.
Автоматизований облік руху товарів по складам з виведенням на кожний
місяць залишку товарів; друкуються товарно-транспортні накладні,
податкові накладні, платіжні доручення та інші необхідні документи, з
одночасним вводом даних для формування накопичувальних відомостей по
руху товарів.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства
Ф-1, звіті про фінансові результати Ф-2 та в звіті про майновий стан
підприємства Ф-3. На основі звітних даних приводимо таблицю 1.2.1
“Характеристика основних показників господарської діяльності ТОВ “Омега”
за 2000-2002 р.р. у порівняних цінах”.

Як видно з наведених показників господарською діяльності підприємства, в
2002 році оптовий товарообіг у порівняних цінах виріс з 1020579.49
гривень до 1 250146.00 гривень в порівнянні з попереднім 2001р (на
22.49%) ,рівень валового доходу виріс на 3.15% (порівняно з планом виріс
на 2.28%). Рівень витрат обігу виріс на 9.7 % (порівняно з планом –
виріс на 7.54%). Продуктивність праці всього складу підприємства
підвищилась на 9.4% (порівняно з планом продуктивність підвищилась на
7.3%). Балансовий прибуток підприємства в 2002 році склав 50367.11грн.,
що на 4.32% вище запланованого показника, та на 14,89% вище показника
попереднього року.

2. Організація та методологія обліку товарних запасів.

Бухгалтерський облік в західних країнах складається з фінансового обліку
і управлінського обліку.

Внутрішньогосподарський так званий управлінський облік не є якимось
самостійним бухгалтерським обліком. Це є продовження, точніше подальше
поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в
частині затрат і доходів підприємства, коли розкривається ефективність
придбання ресурсів, їх технологічної переробки та прийняття рішень,
мотивації.

Цей облік є комерційною таємницею підприємства і складається для
конкретного підприємства виходячи з характеру технологій та
організаційних рішень.

Основними користувачами інформації з управлінського обліку є керівники,
власники (засновники), менеджери різних рівнів. Побудова бухгалтерського
управлінського обліку ґрунтується на даних фінансового обліку.

Завдання управлінського обліку – розкрити, на основі деталізації і
предметно-цільової конкретизації, відповідність або невідповідність
показників бізнес плановим, при відхиленні виявити причину.

В побудові управлінського обліку бере участь також різна технологічна,
маркетингова, та інша інформація, яка впливає на оптимізацію
управлінських рішень щодо скорочення витрат, підвищення доходів,
одержання додаткового прибутку. Оптові підприємства закуповують товари у
виробників або у інших підприємств, для реалізації їх роздрібним
торговим підприємствам. При цьому вони займаються зберіганням великих
партій товарів, підсортуванням, комплектацією асортименту та пакуванням.

Основні завдання обліку товарів в оптовій торгівлі обумовлені

специфікою діяльності оптових підприємств. Бухгалтерський облік товарних
операцій повинен забезпечити:

перевірку правильності документального оформлення операцій поставки,
відпуску, повернення та інші;

документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових регістрах

надходження, вибуття та переміщення в підприємстві товарів;

контроль за цінами на одержані і реалізовані товари;

контроль за збереженням товарів і тари;

контроль за розрахунками за товари;

контроль за виконанням договорів;

надання інформації про товарообіг, стан товарних запасів для управління
торговельним процесом;

проведення інвентаризацій, облік товарних недоліків.

Необхідність управлінського обліку товарних запасів полягає в тому, що
керівництву підприємства необхідно мати оперативну інформацію за
короткий період часу про стан товарних запасів. На базовому підприємстві
управлінський облік товарних запасів здійснюється не систематично.
Ведення обліку зводиться до контролю та аналізу обсягу товарних запасів
по результатам звіту матеріально-відповідальних осіб, та бухгалтерської
облікової інформації за місяць. Це не дає змоги своєчасно приймати
управлінські рішення. В таблиці 2.1.1 додатку приведені задачі
управлінського обліку товарних запасів, методика управлінського обліку
та необхідні форми управлінського обліку для користування ними в
управлінні товарними запасами.

3. Оцінка товарних запасів.

3.1. Інформаційна база і основні методи економічної оцінки товарних
запасів оптового підприємства.

Головним джерелом в інформаційній системі підприємства є бухгалтерський
облік. Ця роль витікає з особливостей:

– в бухгалтерському обліку підприємництво відображається як система
різнорідних, але взаємопов’язаних об’єктів, його джерел і змін останніх
в результаті діяльності. Узагальнення здійснюється в єдиному грошовому
вираженні, шляхом суцільного спостереження і виміру усіх змін даних
об`єктів.

– бухгалтерський облік категорично документований, в критичних
ситуаціях довіряють тільки бухгалтерському обліку.

– бухгалтерська інформація дає суцільну, без пропусків картину бізнесу.
Така вичерпність інформації забезпечує підприємцям свободу в прийнятті
управлінських рішень.

Таким чином, головна задача бухгалтерського обліку – отримання точної і
достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності
підприємства, необхідною як для оперативного керівництва і управління
підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами.
податковими, фінансовими і банківськими органами іншими юридичними і
фізичними особами.

Інформаційна база аналізу складається з господарських та фінансових
законодавчих актів, нормативно-планової документації, інформації
бухгалтерського та статистичного обліку.

Для внутрішнього фінансового аналізу має використовуватись інформація,
що міститься в Головній книзі підприємства, а також у журналах-ордерах
або машинограмах синтетичного та аналітичного обліку. При необхідності
до аналізу може бути залучена також звітна та оперативна статистична
інформація.

Основним джерелом інформації, що використовується в управлінні
товарними запасами є бухгалтерські звіти:

Баланс підприємства форма N1;

Звіт про фінансові результати та їх використання – форма N2;

Дані аналітичного обліку – оборотна відомість товарів на складі,
товарні звіти, журналу ордеру по рах.41 “Товари” або Головної книги.

Для проведення економічного аналізу в таблиці 3.1.1 додатку приводимо
основні показники, які будуть застосовуватись при аналізі та методику їх
розрахунку на базі даних бухгалтерського обліку.

В процесі економічного аналізу, аналітичної обробки економічної
інформації застосовується ряд спеціальних засобів та прийомів.

Способи та прийоми економічного аналізу можна умовно розділити на дві
групи: традиційні (економіко-логічні) та економіко-математичні. В число
основних традиційних способів та прийомів економічного аналізу можна
віднести використання:

відносних та середніх величин,

застосування порівняння,

групування,

індексного методу,

методу цепних підстановок,

балансового методу.

Порівняння як метод є одним із найважливіших, з нього і починається
аналіз. Застосовується декілька форм порівняння:

порівняння з планом,

порівняння з попереднім періодом;

порівняння з найкращими показниками;

порівняння з середніми даними.

Виявлені в результаті порівняння звітних показників з плановими
являються об`єктом подальшого аналізу.

Групування – невід`ємна частина любого економічного дослідження.
Групування обумовлює класифікацію явищ, процесів, причин, факторів їх
обумовлюючих.

Структурні групування використовуються при вивченні самих підприємств:
по виробничій потужності, рівню механізації та ін. Індексний метод
базується на відносних показниках, відображаючих відношення рівня даного
явища до його рівня за минулий час або до базового. Індексним методом
можна виявити вплив на вивчаємий сукупний показник різних факторів. В
число економіко-математичних методів можна віднести:

елементарної математики (техніко-економічні розрахунки);

класичні методи математичного аналізу (інтегральний,

диференціальний т.д.);

економетричні методи;

математичної кібернетики та інші.

В процесі економічного аналізу товарних запасів найбільш широко
застосовуються методи:

1) економіко-логічні:

відносні показники;

середні показники;

Застосовується для розрахунку середніх товарних запасів підприємства в
розрізі товарних груп та груп товарів:

групування;

застосовується система групування:

по складам;

по призначенню товарних запасів на поточні, сезонного накопичення,

дострокового завозу, цільові;

по асортименту: товарам та товарним групам.

2) Факторного аналізу:

балансовий метод,

Застосовується в аналізі товарного балансу підприємства в розрізі груп
товарів;

а) Факторний аналіз впливу показників товарного балансу на середні
товарні запаси підприємства в розрізі товарних груп та товарів.

цепних підстановок,

б) Застосовується для факторного аналізу впливу на розмір товарних
запасів зміни обсягу товарообіг

3.2. Методики загального аналізу товарних запасів.

Значення аналізу та оцінки товарних запасів в тому, що вони є
необхідною умовою ефективного управління товарними запасами, їх об`ємом
та структурою.

Функції управління відображають його етапи в часі. На етапі
попереднього управління – ПЛАНУВАННЯ, проводиться перспективний
(прогнозний) аналіз, виходячи з основних стратегічних цілей підприємства
отримання цільового прибутку, визначаються основні показники
підприємства. Вихідним пунктом перспективного аналізу є спадкоємність
економічних показників від одного звітного періоду до іншого. Головними
задачами перспективного аналізу є: прогнозування господарської
діяльності, наукове обґрунтування перспективних планів, оцінка
очікуваного виконання планів. При складанні планів перспективний аналіз
виступає як головна форма передпланових досліджень економіки
підприємства, в ході виконання планів – це інструмент передбачення та
оцінки очікуваних результатів.

Основні причини відхилень фактичних значень економічних показників від
плану – неможливість повного врахування всіх факторів, визначаючих даний
показник. Управління товарними запасами на даному етапі включає в себе
нормування товарних запасів та планування надходжень товарів.

Основні задачі аналізу товарних запасів та аналізу надходжень товарів на
етапі планування товарних запасів приведені на рис.3.2.1.

На етапі управління – ОРГАНІЗАЦІЯ, застосовується оперативний аналіз.
Головною задачею оперативного аналізу є постійний контроль за
раціональним функціюнуванням господарської системи – виконання планових
завдань, процесами реалізації товаpів, а також виявлення та використання
поточних внутрішніх резервів з метою забезпечення виконання плану.
Оперативний аналіз максимально наближений до реального часу, він
базується на даних первинного обліку (оперативно-технічного,
бухгалтерського, статистичного). Дає можливість виявляти причини
недоліків в роботі та своєчасно приймати управлінські рішення.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Визначення цілей формування товарних запасів Аналіз надходжень товарів
на підприємство в передплановому періоді

Аналіз розміру, складу та обертання товарних запасів в передплановому
періоді

Аналіз планового об`єму та структури надходжень товарів на підприємство

Визначення планової суми товарних запасів .

Аналіз ритмічності надходжень

товарів на підприємство

Аналіз динаміки розробленого плану товарних запасів

Рис.3.2.1 Основні задачі загального аналізу товарних
запасів на підприємстві.

c

h’

,oYuYueYthYZ—???

Z$Z&Z?Z•????

?Z1/4Z3/4ZAZAZ—???

AZAeZoZoZX[•???

X[Z[\[^[`[—???

[’[u[•???

u[ue[th[\\—???

\8\:\°\•???

°\?\?\¶\?\•„ww

]„Cy`„?gd† Ajkd

?\?\3/4\A\8]•„ww

`„’ugd

Oe

# h

]„Cygd† Ahkdg

????Ah??

]„Cygd† Ahkd

h

# h

]„Cygd† Ahkd

dx]„Cy`„?gd

Oe

h’

Послідовність оперативного аналізу товарних запасів підприємства
включає в себе:

– Виявлення відхилення від плану в обсязі та структурі товарних запасів
(порівняння їх з нормативними);

– Кількісна оцінка найважливіших факторів, що впливають на обсяг
товарних запасів , а саме: обсяг товарообігу, вибуття товарів
нерівномірність надходжень товарів.

– Аналіз структури товарних запасів та оцінка змін, які відбулись;

На заключному етапі – КОНТРОЛЬ, проводиться поточний (ретроспективний)
аналіз. Він базується на бухгалтерській та статистичній звітності.
Головна задача поточного аналізу – об`єктивна оцінка результатів
господарської діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів,
та мобілізація їx для підвищення економічної ефективності в наступному.
Поточний аналіз – найважливіший елемент управління. Результати поточного
аналізу використовуються для вирішення проблем стратегічного управління,
в т. ч. техніко-економічного планування, так, як науково-обгрунтоване
планування передбачає глибокий аналіз господарчого стану на початок
планового періоду – джерела планування. Основний недолік поточного
аналізу, що він вже не в змозі що-небудь змінити, але його результати
дають можливість в подальшому усунути недоліки в роботі, виявити
невикористані резерви. Особливість методики поточного аналізу в тому, що
фактичні результати діяльності підприємства оцінюються в порівнянні з
планом та даними попередніх аналітичних періодів. Відхилення від бази
порівняння встановлюються по техніко-економічним факторам, визначаючим
ці відхилення, встановлюються причини відхилень, служби, та відповідні
міри по усуненню їх. Поточний аналіз – найбільш повний аналіз
господарської діяльності, включаючий в себе результати оперативного
аналізу, він також є базою перспективного аналізу. Послідовність
аналізу товарних запасів підприємства на даному етапі включає в себе, як
загальний аналіз, так і аналіз факторів, що вплинули на відхилення
показників від базисних:

Аналіз змін в обсязі товарних запасів звітного періоду у фактичних та
співставних цінах в порівнянні з показниками попереднього року та планом
на звітний рік.

Етапи загального аналізу включають:

І. Проводиться аналіз виконання плану обсягу та структури товарних
запасів (табл.3.2.1 додатку) Цей аналіз може бути як ретроспективним (за
підсумками року), так і оперативним – на протязі поточного року. Перед
проведенням аналізу необхідно провести попередні розрахунки середнього
товарного запасу. Для розрахунку використовується метод середньої
хронологічної. Товарні запаси групуються по групам товарів згідно
класифікації. Далі порівнюються фактичні середні товарні запаси з
плановими, і розраховується відхилення від плану – абсолютне та
відносне. Порівняння відхилення середніх товарних запасів від
нормативних дає змогу оцінити як забезпечується товарообіг товарними
запасами;

Якщо фактичні товарні запаси менше нормативних, то це дає змогу зробити
висновок, що товарообіг недостатньо забезпечений необхідним обсягом
товарних запасів, що впливає на зменшення обсягу товарообігу. Якщо ж
фактичні товарні запаси перевищують нормативні, то це приводить до росту
витрат, пов`язаних з зберіганням товарів, неефективному використанню
коштів підприємства, необхідності залучення в обіг додаткових коштів.
Одночасно пропонується проводити аналіз по структурі груп товарів, що
дасть можливість виявити відхилення від нормативу по окремим групам
товарів і в цілому. По результатам проведеного ретроспективного або
оперативного аналізу керівництво приймає управлінські рішення щодо
відповідності показників плановим, і після проведення аналізу факторів,
які вплинули на відхилення показників, приймаються відповідні
управлінські рішення. За результатами проведення аналізу виконання плану
товарних запасів ТОВ ”Омега” за 2002 рік можна зробити висновок, що на
підприємстві є значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними
запасами. По групам товарів 69 та 83 “Телерадіотовари”, “Освітлювальна
арматура та електролампи” фактичні товарні запаси значно (на 22.9% та
74.3% відповідно) менше нормативних, тому це привело до втрат
запланованих обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам
товарів фактичні товарні запаси значно перевищили нормативні, що привело
до додаткових витрат, пов`язаних з цим. Значно змінилася структура
товарних запасів порівняно з плановою, а це приведе до значних відхилень
від запланованого товарообігу. Цілком логічно, що керівництву
підприємства необхідно дати негативну оцінку роботи відділам постачання
та збуту, та, можливо, транспортному відділу підприємства.

Своєчасний оперативний аналіз товарних запасів на протязі поточного року
дасть можливість підтримувати структуру та обсяг товарних запасів на
рівні запланованих показників, контролювати їх та приймати своєчасні
управлінські рішення.

ІІ. Для аналізу та наступному плануванню обсягу та структури товарних
запасів на підприємстві пропонується проведення в динаміці аналізу
обсягу, структури товарних запасів та оцінку змін, які відбулись за
2001-02 рр.;

В таблиці 3.2.2 додатку приведена динаміка обсягу та структури товарних
запасів в підприємства за 2001-02 р. Аналіз на основі приведеної таблиці
дозволить зробити висновок як помінялась структура товарних запасів за
останні 2 роки, виходячи з запланованого товарообігу на 2002 рік та
інших умов, внести корективу в планові показники товарних запасів на
2002 р. Також це дасть можливість зробити висновки в роботі підрозділів
підприємства в порівнянні за два попередні роки (табл.3.2.2. додатку).

ІІІ. І на заключному етапі загального аналізу товарних запасів
підприємства пропонується зробити аналіз оборотності та швидкості
обертання товарних запасів в структурі та в динаміці за 2000-01 рр.
(табл.3.2.3 додатку) . Такий аналіз буде корисно зробити з ціллю
порівняння забезпечення товарообігу товарними запасами по товарним
групам, визначити резерви, щодо скорочення по окремим групам об`єму груп
товарних запасів які повільно обертаються, та збільшення нормативу по
товарним групам, які обертаються швидше для повного забезпечення ними
товарообігу.

З приведених даних динаміки оборотності товарних запасів ТОВ ”Омега” за
2001-2002 р. можна зробити висновок, що в порівнянні з 2001 роком в 2002
році швидкість обертання значно зменшилась по товарним групам 51, 54,
78, 66 і, навпаки, по товарним групам 69, 83 швидкість обертання
підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на
перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати
норматив товарних запасів. Збільшити норматив по товарним групам 69,83
та зменшити по групам 51,54,78,66.

Таким чином, запропонований загальний аналіз товарних запасів, дозволяє
визначити стан використання товарних запасів на підприємстві. В
структурі та обсязі товарів – по товарним групам, в динаміці – в часі,
на протязі декілька попередніх років. Аналіз дозволяє виявити додаткові
резерви, заощадити, таким чином, кошти підприємства, вкладені в товарні
запаси, які повільно обертаються. А з іншого боку, через запропонований
аналіз, визначити необхідний обсяг товарних запасів по тим групам
товарів, якими недостатньо забезпечений товарообіг підприємства. Але для
прийняття управлінського рішення, недостатньо проведення загального
аналізу. Найбільш точну оцінку, причин, викликавших ті чи інші зміни в
товарних запасах, та міри по усуненню недоліків, можна прийняти тільки
після проведення факторного аналізу.

3.3. Методика факторного аналізу товарних запасів.

Виходячи з задач управління товарними запасами, керівнику підприємства
необхідно визначити, а за рахунок яких факторів змінився обсяг товарних
запасів. Що, і в якій мірі вплинуло на товарні запаси підприємства. Для
проведення такого аналізу пропонується використати балансовий метод.

Для цього використовується формула товарного балансу:

ТР = З поч + Н – З кін (в межах нормативу)

Зп + Н = Р + ІВ + Зк

^ Зк= ^ Зп + ^ Н – ^ ІВ – ^ Р

^ Зк (Зп) = ^ Зп абсолютна величина приросту (зменшення) товарів

на кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)

запасів товарів на початок періоду. ^Зп = Зп1 -Зп0

^ Зк (Р) =- ^ Р абсолютна величина приросту (зменшення) товарів на

кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)

обсягу реалізації. ^ Р= Р1 – Р0

^ Зк (Н )= ^Н абсолютна величина приросту (зменшення) товарів

на кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)

обсягу надходжень товарів. ^ Н= Н1- Н0

^ Зк (ІВ)=- ^ІВ абсолютна величина приросту (зменшення) товарів

на кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)

іншого вибуття товарів. ^ІВ= ІВ1 -ІВ0

Розрахунок впливу показників товарного балансу на об`єм товарних запасів
на кінець 2002 року приведений в таблиці 3.3.1. додатку На підставі
приведених показників товарного балансу знайдемо приріст (зменшення) їх
значень в звітному та базисному періодам. А потім на підставі формули
товарного балансу:

^ Зк= ^ Зп + ^ Н – ^ ІВ – ^ Р

по кожній товарній групі проводиться факторний аналіз впливу показників
товарного балансу на зміну товарних запасів на кінець звітного періоду
(2002 р).

В запропонованій формі факторного аналізу наглядно представлено, що на
загальне збільшення (на 180.0 тис. грн) об`єму товарних запасів на
кінець 2002 року в порівнянні до 2001 року в значній мірі вплинуло
збільшення надходжень товарів на 336.8 тис. грн. Інші фактори: ріст
товарообігу (на 106.5 тис. грн.), збільшення запасів товарів на початок
2002 р. в порівнянні з початком 2000р. (на 41.4 тис. грн), та збільшення
іншого вибуття (на 8.9 тис. грн.) привели в суми до зменшення запасів
товарів на 156.8 тис. грн. Що говорить про затоварення (зменшення
обсягів продаж) окремих груп товарів.

Приведена методика факторного аналізу дозволяє провести аналіз і в
структурі товарних запасів. Зробити висновок про зміни об`ємів товарних
запасів по окремим товарам та товарним групам. Аналогічно провести
аналіз впливу факторів по кожній товарній групі.

Запропонований факторний аналіз може бути корисним як для оперативного
управління товарними запасами, так і для планування товарних запасів,
тому що він показує за рахунок яких факторів відбулася зміна в об`ємі
товарних ресурсів, як в цілому так і в структурі товарних запасів.
Виявити причини відхилень. А це дає можливість в процесі управління
приймати рішення по коригуванню обсягу товарних запасів – збільшити чи
зменшити надходження та інше.

Так по товарним групам 69 та 83 можна зробити висновок, що в зв`язку з
ростом обсягів реалізації, необхідно збільшити надходження товарів
названих груп, для поповнення товарних запасів. Дана методика факторного
аналізу дозволяє провести факторний аналіз залишків товарів на кінець
звітного періоду. В управлінні товарними запасами одним із головних
аспектів є дотримання необхідних розмірів товарних запасів. Тому на
етапи ретроспективного та перспективного аналізу (планування) необхідна
інформація про швидкість обертання та фактори, які впливають на
швидкість обертання товарних запасів. Такий аналіз дозволить управлінцю
виявити слабкі місця в управлінні товарними запасами. Для виявлення
факторів, які вплинули на швидкість обертання товарних запасів
скористаємось методом ланцюгових підстановок. Метод ланцюгових
підстановок, застосовується для факторного аналізу забезпеченості
підприємства товарними запасами в днях обороту:

ТЗ * d

факторна модель Д = ———- (в днях обороту середньої

Р величини товарного запасу)

d – кількість днів в періоді;

Р – товарообіг;

ТЗ – середні товарні запаси за період;

Методика аналізу полягає в наступному.

Визначається:

Загальна оцінка змін швидкості обертання ТЗ (абсолютне значення) в
звітному та базисному (плановому) періоді:

^ Д = Д1 – Д2

2) Швидкість обертання фактичного товарного запасу при реалізації
базисного періоду та ТЗ звітного періоду.

ТЗ1 *d

Д`= ————

Р0

3) Відхилення швидкості обертання за рахунок зміни середнього товарного
запасу.

^ Д (тз) =Д` – Д0 за рахунок зміни ТЗ;

4) Відхилення швидкості обертання за рахунок зміни обсягів реалізації.

^ Д(р)= Д1 – Д` за рахунок зміни обсягів реалізації;

5) Сумарний вплив факторів.

^Д = ^ Д(тз) + ^ Д(р)

Факторний аналіз проводиться по кожній групі товарів. В таблиці 3.3.2
додатку приведено розрахунок впливу факторів на швидкість обертання
товарного запасу по товарним групам за 2001-02 рр. Як видно з приведених
даних таблиці 3.3.2, значне зниження швидкості обертання по таким
товарним групам 51,54,78,66 викликанe зменшенням обсягів реалізації,
тому в даному випадку управлінське рішення повинне направлено в сторону
відділу маркетингу з ціллю стимулювання продажу товарів цих груп. В свою
чергу, по товарним групам 69, 83 значно підвищилась швидкість обертання
за рахунок росту об`ємів продаж та зменшення товарного запасу. В даному
випадку управлінське рішення повинне бути направлене на забезпечення
своєчасних та рівномірних поставок товарів цих груп (відділ постачання).

Для визначення факторів, що вплинули на виконання планових показників
товарних запасів пропонується для аналізу розрахунок впливу на об`єм
товарних запасів обсягу товарообігу та організації завозу товару.
Методика проведення розрахунку методом цепних підстановок аналогічна
попередньому. Тут розраховується товарний запас звітного періоду
виходячи з норми товарного запасу та обсягу реалізації звітного періоду,
а потім розраховується різниця між середнім товарним запасом звітного
періоду, нормативним запасом та перерахованим товарним запасом.
Результати проведеного розрахунку показують значні недоліки в
організації завозу товарів на підприємство, поганий контроль за станом
товарних запасів зі сторони відділу збуту та постачання. Таким чином,
запропонована методика факторного аналізу на підприємстві дозволить
своєчасно визначати на всіх стадіях управління фактори, які впливають на
ефективність використання товарних запасів, та на основі аналізу
приймати вірні управлінські рішення щодо управління товарними запасами.

Висновки

Проведене вивчення методів оцінки, обліку, та аналізу товарних запасів
на матеріалах ТОВ “Омега” дає підставу зробити слідуючи висновки та
пропозиції:

– Діяльність підприємства в сфері оптової торгівлі товарами народного
споживання отримала свій розвиток в умовах становлення та розвитку
ринкових відносин в економіці України. Нормативна база по операціям з
товарами нараховує близько 40 документів і протягом останніх років була
значно доповнена прийняттям нових податкових законів, які поклали
початок податкової реформи.

– В роботі, виходячи з задач управління по забезпеченню товарообігу
необхідними об’ємами товарних запасів, обґрунтована необхідність і
запропонована система економічних та аналітичних показників наявності і
руху товарів.

– В роботі проаналізовано стан організації контрольно-аналітичної роботи
на підприємстві. Що дає змогу зробити висновок: на базовому підприємстві
ТОВ “Омега” контрольно-аналітична робота ведеться не системно і не
відповідає вимогам до управління товарними запасами. В роботі
запропонована методика управлінського обліку товарних запасів.

– Розглянуті питання проведення економічного аналізу та запропонована
методика проведення загального та факторного аналізу товарних запасів.
Апробація методики на базовому підприємстві дозволила виявити динаміку
показників товарних запасів підприємства.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996
р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 30.

2. Про підприємства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 27
березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 14 (з
наступними змінами і доповненнями).

3. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат та валових
доходів: Затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 04 серпня
1997 р. № 168 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – № 15.

4. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. –
М.:Экономика, 1990.

5. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйственного
субъ-екта. – М.: Финансы и статистика, 1997.

6. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. –
К.:Вища шк., 1996.

7. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика, 1996

8. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік в основних галузях господарства.
-К.: Вища шк., 1997.

9. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Автоінтерсервіс,
1997.

10. Гребнев О.М. Зкономика предприятия. – М.: Финансы й статистика,
1997.

11. Карпова Т.П. Основи управленческого учета. – М.: Инфра, 1997.

12. Кузьминський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу. – К.: Вища шк., 1993.

13. Мітрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємств
торгівлі в умовах формування ринкової економіки. – К.: КДТЕУ, 1993.

14. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з
різними формами власності. – к. : А,С,К„ 1998.

15. Ушакова Н.М. Управління поточними витратами торговельного
підприємства. – К.: КДТЕУ, 1997.

16. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа.

Додаток

Таблиця 1.1.1

Методика визначення економічних та аналітичних показників

обліку товарних запасів .

п/п Показник Методика визначення показника

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

1 Запаси товарів на початок та на кінець періоду в облікових цінах
ряд.240 Балансу(товари по обліковій ціні), сальдо рах.41 “Товари” .

2 Обсяг реалізації товарів в облікових цінах Обороти з кредиту рахунку
41 “Товари” за відповідний звітний період в дебет рах.46 “Реалізація”.

3 Обсяг реалізації в продажних цінах (товарообіг) Обороти по кредиту
рах. 46 “Реалізація” за відповідний звітний період

4 Обсяг надходження повідний звітний період. Обороти з кредиту рах. 60
“Розрахунки з постачальниками” в дебет рах. 41 “Товари” за від товарів
на підприємство

5 Обсяг іншого вибуття товарів (нестачі, псування, природного збитку)
Обороти з кредиту рах. 41 “Товари” в дебет рах.84 “Недостачі та втрати
від псування

цінностей” за відповідний звітний період. ¦

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

6 Середні товарні запаси за періoд Середня хронологічна сальдо рах.41
по ж/о за відповідний період (з журналу ордеру рах.41 або Головної
книги).

7 Оборотність товарних запасів (оборот.) Відношення обсягу реалізації
товарів за період (п.2) до середніх залишків товарів (п.6) (Показує
скільки раз обертаються кошти, вкладені в товарно-матеріальні цінності,
за період)

8 Оборотність товарних запасів(днях)

Відношення добутку середніх товарних запасів за період (зг. п.6) на
кількість днів в періоді до обсягу реалізації в облікових цінах (зг.п.2:
обороти Дт 46 Кт 41 за період)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ” ОМЕГА
” Таблиця 1.2.1

(у співвідносних цінах) грн., коп.

Показники Виміру 2000 р. 2001 р.

план

факт 2001/2002

абсол. | відн. 2002/2001

абсол. | відн. 02 факт /01 план

абсол. | відн.

1

2 3 4 5 6 7=4-3

(в сумі) 8=7/3*

100% 9=6-4

(в сумі) 10=9/4*

100% 11=6-5

(в сумі) 12=11/5*

100%

1. Товарообіг грн. 789 562,23 1 020 579,49 1 123 658,00 1 250 146,00 231
017,26 29,26 229 566,51 22,49 126 488,00 11,26

2. Валовий дохід з ПДВ грн. 84 595,95 123 029,00 136 600,00 155 446,00
38 433,05 45,43 32 417,00 26,35 18 846,00 13,80

3. Рівень валового доходу % 10,71 12,05 12,16 12,43 1,34 12,51 0,38 3,15
0,27 2,22

4. ПДВ грн. 14 099,33 20 504,83 22 766,67 25 907,67 6 405,50 45,43 5
402,84 26,35 3 141,00 13,80

5. Витрати обігу грн. 31 254,56 58 766,00 66 000,00 78 963,22 27 511,44
88,02 20 197,22 34,37 12 963,22 19,64

6. Рівень ВО % 3,96 5,67 5,87 6,32 1,71 43,18 0,65 11,46 0,45 7,67

7. Прибуток від реалізації грн. 39 242,07 43 758,17 47 833,33 50 575,11
4 516,10 11,51 6 816,94 15,58 2 741,78 5,73

8. Рентабельність реалізації % 4,97 4,28 4,25 4,04 -0,69 -13,88 -0,24
-5,61 -0,21 -4,94

9. Позареаліз. Результат грн. -3,00 82,00 446,00 -208,00 85,00 -2833,33
-290,00 -353,66 –654,00 -146,64

10. Балансовий прибуток грн. 39 239,07 43 840,17 48 279,33 50 367,11 4
601,10 11,73 6 526,94 14,89 2 087,78 4,32

11. Загальна рентабельність % 4,97 4,30 4,30 4,03 -0,67 -13,48 -0,27
-6,28 -0,27 -6,28

12. Чистий прибуток грн. 27 467,35 30 688,12 33 795,53 35 256,98 3
220,77 11,73 4 568,86 14,89 1 461,45 4,32

13. Рівень чистого прибутку % 3,47 3,00 3,00 2,82 -0,47 -13,54 -0,18
-6,00 -0,18 -6,00

Таблиця 2.1.1

ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

Задачі управління товарними запасами Методика управлінського обліку
Форми управлінського обліку товарних запасів

1. Забезпечення необхідного розміру товарних запасів та постійний
контроль за дотриманням встановлених норм та нормативів, як в цілому так
і по окремим товарним групам. Отримання оперативної інформації про
наявність товарних запасів на складах підприємства в розрізі товарів та
товарних груп.

Порівняння цих даних з нормативними.

Проведення аналізу причин відхилення.

Прийняття управлінського рішення

“Звіт про залишки товарів на склад і підприємства”

2. Постійний контроль за дотриманням запланованої структури товарних
запасів. 1. Отримання оперативної інформації про наявність та структуру
товарних запасів.

2. Порівняння структури товарних запасів з планом.

3. Проведення аналізу причин відхилення від планових показників.

4. Прийняття управлінського рішення.

“Звіт про залишки товарів на складі підприємства” (потижнево)

3. Формування системи постійного контролю за станом збереження товарних
запасів, своєчасне виявлення залежалих товарів, які не користуються
попитом. 1. Проведення планових та позапланових інвентаризацій на
складах підприємства.

2. Аналіз результатів проведених інвентаризацій стосовно стану
збереження товарів.

3. Прийняття управлінських рішень.

Акт інвентаризації товарів. (згідно плану чи наказу керівника
підприємства)

Таблиця 3.1.1

Інформаційне забезпечення управління товарними запасами.

Показник Алгоритм розрахунку Інформаційне забезпечення

Сума отриманих товарів Обороти по дебету Дані синтетичного

в облікових цинах рахунку 41/1 обліку: Ж/О № 3,*

Головної книги

Дані аналіт. обліку:

Оборотна відомість

Сума отриманої тари Обороти по дебету Дані
синтетичного

рахунку 41/3 обліку: Ж/О №3,

Головна книга.

Сума реалізованих Обороти з К-ту 41/1 Дані
синтетичного

товарів в в Д-т 46 обліку обліку: Ж/О 06,

облікових Головна книга.

Цінах Для аналітичного

обліку: оборотна відомість,

дані управлінського обліку.

Сума реалізованих Обороти по К-ту 46 Дані синтетичного

товарів в продажних обліку: Ж/О 06

цінах (товарообіг)

Сума товарних нестач, Обороти з К-ту 41/1 Дані
синтетичного

вибуття товарів в Д-т 84, 14 та інш. обліку: Ж/О
5,7,

Головна книга.

Дані аналітичного

обліку: картки

складського обліку, дані

управлінського обліку.

Середні товарні Середня хронологічна Дані синтетичного

запаси за період обліку: Ж/О 6,

сальдо рах. 41/1 Головна книга.

Для аналітичного обліку:

оборотна відомість.

(* – скорочена журнал ордерна форма обліку)

Таблиця 3.2.1

ОЦІНКА

виконання плану обсягів та структури товарних запасів ТОВ ”Омега” за
2002 р.

(в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)

Таблиця 3.2.2

ДИНАМІКА

обсягу і структури товарних запасів на ТОВ ”Омега” за 2001-2002 р.

(в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)

СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ +/-

Код Товари і товарні групи 2001 2002 По сумі По пит. вазі

сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4

51 Верхній трикотаж 15,00 6,13 31,51 9,79 16,51 110,07 3,67

54 Шкіряне взуття 4,96 2,03 5,44 1,69 0,48 9,68 -0,34

78 Килими та килимові вироби 3,59 1,47 7,48 2,32 3,89 108,36 0,86

69 Телерадіотовари 91,44 37,36 69,90 21,73 -21,54 -23,56 -15,63

83 Електроосвітлювана арм-ра 63,06 25,76 18,00 5,59 -45,06 -71,46
-20,17

66 Обчислювальна техніка 52,23 21,34 170,20 52,90 117,97 225,87 31,56

– Інші непродовольчі товари 14,48 5,92 19,20 5,97 4,72 32,60 0,05

Всього: 244,76 100,00 321,73 100,00 76,97 31,45

Таблиця 3.2.3.

ДИНАМІКА

оборотності товарних запасів ТОВ ”Омега” за 2001-02рр.

Товари СЕРЕДНІ ТЗ Реалізація Швидкість обертання ТЗ (днях) Оборотність
ТЗ (разах)

Код і 2001 2002 2001 2002 2001 2002 Відхил. 2001 2002 Відхил.

товарні групи (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн)

абсол.

абсол.

1 2 3 4 5 6 7=3*360/5 8=4*360/6 9=8-7 10=5/3 11=6/4 12=11-10

51 Верхній трикотаж 15,00 31,51 11,30 12,10 477,88 937,49 459,61 0,75
0,38 -0,37

54 Шкіряне взуття 4,96 5,44 15,80 8,30 113,01 235,95 122,94 3,19 1,53
-1,66

78 Килими та килимові вироби 3,59 7,48 6,30 3,20 205,14 841,50 636,36
1,75 0,43 -1,33

69 Телерадіотовари 91,44 69,90 435,20 495,00 75,64 50,84 -24,80 4,76
7,08 2,32

83 Електроосвітлювана арматура 63,06 18,00 88,30 111,20 257,10 58,27
-198,82 1,40 6,18 4,78

66 Обчислювальна техніка 52,23 170,20 427,80 459,00 43,95 133,49 89,54
8,19 2,70 -5,49

– Інші непродовольчі товари 14,48 19,20 3,50 5,60 1 489,37 1 234,29
-255,09 0,24 0,29 0,05

Всього: 244,76 321,73 988,20 1 094,40 89,17 105,83 16,67 4,04 3,40
-0,64

Таблиця 3.3.1

Р О З Р А Х У Н О К

впливу показників товарного балансу на обсяг товарних запасів ТОВ
”Омега” на кінець 2002 р.

Відхилення фактичних товарних запасів періоду від базисного “+ чи “-

Код Товари і товарні ЗАГАЛЬНЕ В тому числі за рахунок зміни

групи ^ Зк ^ Зп ^ Н -(^іВ) -(Р)

1 2 3 4 5 6 7

51 Верхній трикотаж 6,3 13,0 -6,1 0,2 -0,8

54 Шкіряне взуття 6,7 -2,9 2,4 -0,3 7,5

78 Килими та килимові вироби 6,4 0,7 1,1 1,5 3,1

69 Телерадіотовари -8,6 -50,7 109,7 -7,5 -60,1

83 Електроосвітлювана арм-ра -35,6 -15,5 2,8 0,0 -22,9

66 Обчислювальна техніка 198,0 7,6 224,4 -2,8 -31,2

– Інші непродовольчі товари 6,8 6,4 2,5 0,0 -2,1

Всього: 180,0 -41,4 336,8 -8,9 -106,5

Таблиця 3.3.2

РОЗРАХУНОК

впливу факторів на швидкість обертання товарних запасів

по товарним групам на ТОВ ”Омега” за 2001-02 р.

Товарні запаси Перерахована швидкість Відхилення + чи –

Товари в днях обертання Загальне В т. ч. за рах. зміни

Код і товарні групи 2001 2002 Д‘=ТЗ1*360/Р0 2002 Обсягу реалізації
Середнього ТЗ

1 2 3 4 5 6=4-3 7=4-5 8=5-3

51 Верхній трикотаж 477,88 937,49 16,06 459,61 921,43 -461,82

54 Шкіряне взуття 113,01 235,95 2,61 122,94 233,34 -110,40

78 Килими та килимові вироби 205,14 841,50 1,82 636,36 839,68 -203,32

69 Телерадіотовари 75,64 50,81 1 044,07 -24,83 -993,26 968,43

83 Електроосвітлювана арматура 257,10 58,27 80,13 -198,83 -21,86
-176,97

66 Обчислювальна техніка 43,95 133,49 56,04 89,54 77,45 12,09

– Інші непродовольчі товари 1 489,37 1 234,20 23,17 -255,17 1 211,03 -1
466,20

Всього: 89,16 102,84 271,12 13,68 -168,28 181,96

Д`- при фактичних середніх товарних запасах та реалізації базисного
періоду.

Таблиця 3.3.3

Розрахунок

впливу на зміну об’єму товарних запасів зміни об’єму товарообігу

та організації завозу товарів

Товарні запаси

Товарообіг Перерахований товарний

Відхилення + чи –

Товари в днях Рзв запас

В т.ч. за рах. зміни

Код і товарні групи норматив звіт звіт ТЗ‘=Рзв*d0/360 Загальне Зміни ТО
Організ. завозу товару

1 2 3 4 5 6=5*3/360 7=4-3 8=6-3 9=4-6

51 Верхній трикотаж 12,50 937,49 12,10 0,42 924,99 -12,08 937,07

54 Шкіряне взуття 90,00 235,95 8,30 2,08 145,95 -87,93 233,88

78 Килими та килимові вироби 72,00 841,50 3,20 0,64 769,50 -71,36
840,86

69 Телерадіотовари 163,80 50,18 495,30 225,36 -113,62 61,56 -175,18

83 Електроосвітлювана арм-ра 113,40 58,27 111,20 35,03 -55,13 -78,37
23,24

66 Обчислювальна техніка 36,00 133,49 459,00 45,90 97,49 9,90 87,59

– Інші непродовольчі товари 80,00 1 234,29 5,60 2,80 1 054,29 -177,20 1
231,49

Всього: 87,48 105,80 1 094,70 266,01 18,32 178,53 -160,21

PAGE

PAGE 33

PAGE

PAGE

PAGE 31

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020