.

Демократія в Америці (по книзі Алексіса де Токвілля) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
347 2402
Скачать документ

Міністерство освіти України

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича

РЕФЕРАТ

з прочитаної англійською мовою літератури

з фаху (всесвітня історія, 07.00.02)

на тему:

Демократія в Америці –

“DEMOCRACY IN AMERICA”

by

Alexis de Tocqueville

Пошукувача КОСТЮКА Сергія Михайловича

Науковий керівник: д.і.н., проф. Троян Сергій
Станіславович

Викладач англійської мови: Романова Тетяна
Олександрівна

Чернівці, 2000 р.

ЗМІСТ

Вступ

Історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах
Америки

Основні параметри і характеристики демократії в Америці

Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя
американців

Висновки

Термінологічний словник

Вступ

Безумовно, “Демократія в Америці” Алексіса де Токвілля, займає одне із
центральних місць серед низки класичних праць як з політології так і з
історії. Водночас, це дослідження присвячене також історії, культурі та
традиціям американців.

Написана майже два століття тому “Демократія в Америці” і сьогодні
залишається актуальним дослідженням інформаційно-аналатичного характеру
як в політологічній так і в історичній думці. Неабияке значення ця праця
має для України, яка знаходиться на шляху демократичного розвитку.

Мета реферату – стислий аналіз англомовної праці Алексіса де Токвілля,
“Демократія в Америці”. Беручи до уваги обсяги реферату, його автор
приділятиме увагу лише окремим аспектам книги французького дослідника.
Відповідно розробленого плану, слід виділити наступні завдання роботи:

– показити історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених
Штатах Америки, за Алексісом де Токвіллем;

– окреслити основні параметри і характеристики демократії в Америці;

– зазначити характерні особливості політичного та соціально-культурного
життя американців;

– створити термінологічний словник;

– зробити висновки з прочитаної праці, а також висновки реферату
українською мовою.

Структура роботи відповідає поставленій меті та завданням.

Використання англомовної літератури покращує як рівень фахової
підготовки так і рівень англійської мови. Реферат українською мовою з
англомовної книги “Демократія в Америці” також сприятиме ефективному
засвоєнню основних моментів дослідження.

I. Історичні передумови демократичних інститутів Сполучених Штатів
Америки

Історія утворення та розвитку Сполучених Штатів Америки є одним із
головних чинників зародження та функціонування демократії в цій країні.
Все що побачив Алексіс де Токвілль під час своїх двох подорожей до
Америки та відобразив у своїй праці майже два століття тому, свідчить
про незмінність тих принципів на яких базується демократія в США. Вони
(принципи) практично не зазнали суттєвих змін. В чому ж тут суть?
Відповідь на питання про походження, утвердження та “стійкість”
принципів американської демократії необхідно шукати в наступних розділах
роботи А. Токвілля:

“Походження англо-американців”,

“Демократичні суспільні умови англо-американців”,

“Суверенітет людей в Америці”,

“Майбутні перспективи США”,

“Філософський метод американців”.

У вище зазначених розділах книги автор зазначає причини зародження і
утвердження демократії в Америці, а також робить ряд висновків, на яких
хотілось би зупинитися більш детально. Алексіс де Токвілль в “Демократія
в Америці”, зазначає, що …. було одним із головних факторів саме
такого устрою США (С. ) Як відомо, дослідники визначають цей устрій
терміном “американська демократія”. Саме “американська”, бо разом із
спільними складовими всіх демократичних режимів, демократія в США має
цілу низку характерних особливостей. Останні беруть свій початок із
витоків історії Сполучених Штатів Америки. Цей фактор виступає ключем
для розуміння відмінностей демократії в США та Франції (батьківщиною А.
де Токвілля), США та Англії (хоча більшість дослідників вважають Англіє
“колискою” світової демократії) та ін. В “Демократії в Америці”, автор з
цього приводу зазначає: “Америка – єдина країна, де можна спостерігати
природній та спокійний розвиток суспільства, і де вплив походження
штатів на їхній подальший розвиток є беззаперечно суттєвим”. Далі автор
продовжує: “Якщо детально розглядати соціальний і політичний аспекти
розвитку США, попередньо проаналізувавши історію країни, необхідно
пам’ятати, що ні думка, ні звичай, ні закон, навіть, я б сказав, ні
подія, не можуть розглядатись доти, поки не пояснено походження людей”
(С. 40).

Більше того, Алексіс де Токвілль зазначає, що читачі книги в її І-й
главі знайдуть ключ до всієї роботи.

Основні параметри і характеристики демократії в Америці

Праця Алексіса де Токвілля, характеризує вплив демократії на головні
сфери життя країни і суспільства:

політичну (законодавча, виконавча і судова гілки влади в країні,
політичні партії, громадські організації та ін.),

економічну (формування податків і цін),

соціальну (соціальна політика, сім’я, гендер),

культурну (мораль, релігія) та інші сфери життя американців.

Зокрема, автор присвячує цим питанням низку глав частини ІІ:

Книга І “Вплив демократії на дію інтелекту в Сполучених Штатах
Америки”,

Книга ІІ “Вплив демократії на почуття американців”,

Книга ІІІ “Вплив демократії на манери/образ американців”,

Книга ІV “Вплив демократичних ідей і почуттів на політичне суспільство”.

Принцип суверенітету народу в Америці лежить в основі демократичних ідей
у всіх вище згадуваних аспектах життя США, зазначає Алексіс де Токвілль
(С. 55).

Таким чином, демократія в США – не є чимось абстрактним. У цього явища
знаходить конкретне заземлення на тому способі життя, який сповідують
американці. І знову ж таки, необхідно пам’ятати про те, яким чином
проходило формування менталітету і утворенні держави жителів Америки.
Саме це і визначає “американський “спосіб мислення і життя. Це помітив
Алексіс де Токвіль, це видно і по сучасних жителях континенту.

III. Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя
американців

Щодо характерних особливостей політичного та соціально-культурного життя
американців, то автор книги віддає належну увагу цьому питанню. Зокрема
Алексіс де Токвілль присвячує їх розгляду декілька глав. Серед тих, які
безпосередньо стосуються зазначених питань слід вказати наступні:

2. “Democratic Social Conditions of the Anglo-Americans”,

“Some Reflection on American Manners”,

36.”Why Americans Show So Little Sensitiveness in Their Own
Country, and Are So Sensitive in Europe”.

Алексіс де Токвілль вказує, що соціальні умови англо-американців є
беззаперечно демократичні; це лягло в основу заснування колоній, і
все-ще зберігаї вплив навіть сьогодні… (С. 49). Демократія панує у
всіх сферах життя. Характерною ознакою від самого початку заселення
колоній, яку відзначає Алексіс де Токвілль, було те, що принципи
демократії набули поширення також на всіх берегах Америки – від Сходу й
до Заходу Гудзона і аж до Флориди. В цьому дусі дослідник пише: “Такі
принципи, як участь у громадському житті, проведення вільної податкової
політики, підзвітність носіїв влади, особиста свобода, винесення вироку
судом, які лягли в основу сучасних конституцій, в XVII столітті ще не
були чітко зрозумілими для Європи, і ці принципи навіть не домінували в
Англії, але вони були загальновизнаними і встановленими Законом у Новій
Англії, без обговорення (С. 45-46).

Використовуючи “підказу” Алексіса де Токвілля щодо розуміння його праці,
зроблену у І-й главі, в котре зауважимо, що ці особливості беруть свій
початок з історії Пн. Американського континенту. “Всі європейські
колонії містили елементи демократії, тому що залишивши свою метрополію,
емігранти на нових землях не мали ніякого бажання до панування над
іншими”. А це вже суттєва ознака, яка багато пояснює.

Фундаментом демократії в Америці є особиста свобода індивіда. Поряд із
“індивідуалізмом” слід підкреслити також інші складові демократії:
“суверенітет” та “рівноправність”.

Вражає те, як А. де Токвілль зміг проаналізувати і описати цю складну,
і, водночас просту систему демократії в порівняно невеликій за своїй
об’ємом праці. В цьому полягає її додаткова цінність.

Висновки

Отже, здійснивши стислий аналіз праці французького дослідника Алексіса
де Токвілля “Демократія в Америці” можна зробити дві групи висновків.
Перша група стосується власне самої книги, а друга – того змісту, який
вкладає автор в поняття “демократія в Америці”.

Публікація добре структурована, і легко сприймається (зрозуміло, що
також і завдяки адаптації Річардом Хефнером, зробленої для сучасного
читача). В “Демократії в Америці” автор приділяє достатньо уваги
практично всім аспектам демократичного устрою в США: політичному,
економічному, соціально-культурному та ін. Ключем до розуміння всієї
праці є Глава І цієї книги.

Щодо самого визначення демократії в Америці, то звісно, однозначної
відповіді немає. Алексіс де Токвілль детально описує переваги і
недоліки цього устрою в США, використовує порівняння “американської
моделі демократі” із англійською та французькою. Токвілль навіть
зазначає відмінності та спільні риси американської та російської націй.

В закінчення можна навести фразу сера Вінстона Черчілля щодо демократії:
“Демократія – це найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі
решта форм, які вже були випробувані людством”.

В цілому, мета та завдання, які були поставлені автором реферату у
вступі, виконані. Реферат сприяє кращому розумінню твору Алексіса де
Токвілля “Демократія в Америці”.

Докл. див.: Alexis De Tocqueville. Democracy in America / Edited and
abridged by Richard D. Heffner. – Penguin Books, USA Inc. – New York,
1984. – 321 p.

Термінологічний словник

Absolute sovereignty – повний суверенітет

Alternative law – альтернативний закон

Anarchy – анархія

Aristocracy – аристократія

Authority – орган з відповідними повноваженнями

A principle of equality – принцип рівності

Ballot – голосування, бюлетень

Boundless – необмежений

Branches of power – гілки влади

Community – спільнота

Compulsory occupation – примусове становище

Concentration of power – централізація влади

Constitution – конституція

Conservatism – консерватизм

Concentration of power – концентрація влади

Corruption – корупція

Centralization of government – централізація уряду

Civil society – громадянське суспільство

Civil life – громадянське життя

Civilization цивілізація

Criminal law – кримінальний закон

Creative power – креативна влада

Democracy – демократія

Democratic revolution – демократична революція

Democratic communities – демократичні співтовариства

Domestic economy – внутрішня економіка

Despotism – деспотизм

Despotic power – деспотична влада

Decentralization – децентралізація

Direct democracy – пряма демократія

Disorder – безлад

Dissimilarities of the political thoughts – розмаїття політичних думок

Elections – вибори

Enlightening – просвітництво

Executive power – виконавча влада

Equality of sexes – рівність між статями

Equality – рівність

Freedoms – свободи

Federalism – федералізм

Fixed regulations – фіксовані регулювання

Justice – правосуддя

Juridical power – судова влада

Individualism – індивідуалізм

Individual action – індивідуальна дія

Instability – нестабільність

Intelligence – інтелігенція

Irresistible – неспроможний до опору

Legislation – законодавство

Legislative power – законодавча влада

Liberty – свобода

Liberalism – лібералізм

Limits – обмеження

Mass media – засоби масової інформації

Mass culture – масова культура

Majority – більшість

Majority rule – право більшості

Mentality – менталітет

Morality – мораль

Military glory – військова слава

Minority – меншість

Monarchy – монархія

Natural opponents – природні опоненти

Nobleman – дворянин

Partnership – партнерство

Physical force – фізична сила

Principle of equality – принцип рівності

Presidential influence – президентський вплив

Progressive motion – прогресивна дія

Political power – політична влада

Political economy – політична економіка

Political rights – політичні права

Political party – політична партія

Political society – політичне суспільство

Political action – політична дія

Political theory – політична теорія

Public opinion – громадська думка

Public administration – громадська адміністрація

Public relations – громадські відносини

Public Prosecutor’s Office – прокуратура

Population – населення

Regeneration – регенерація

Religion – релігія

Religious belief – релігійне переконання

Revolution – революція

Republican government – республіканський уряд

Representative government – представницький уряд

Representative democracy – представницька демократія

Standardization – стандартизація

Social scale – соціальна шкала

Suffrage – право голосу

Sovereignty – суверенітет

Superiority of people – верховенство народу

The will of the nation – воля нації

Human rights – права людини

Totalitarianism – тоталітаризм

Tyranny – тиранія

Unlimited power – необмежена влада

Usurpation of the rights – узурпація прав

Veto – вето

Violence – насильство

PAGE 12

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020