Реферат на тему:

Вимоги до стилю написання

та оформлення бізнес-плану

У самому загальному випадку план — це образ чого-небудь, модель бажаного
майбутнього або система мір, спрямована на досягнення поставлених цілей
і задач. Бізнес-план, як один з найбільш розповсюджених у даний час
видів планів, являє собою:

— робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи;

— розгорнуту програму (раціонально організованих мір, дій) здійснення
бізнесу-проекту, що передбачає оцінку витрат і доходів;

— документ, що характеризує основні сторони діяльності і розвитку
підприємства;

— результат дослідження й обґрунтування конкретного напряму діяльності
фірми на визначеному ринку.

Бізнес-план це документ, що описує всі головні аспекти діяльності
майбутнього підприємства, аналізує проблеми з якими воно може
зіткнутися, а також визначає способи розв‘язання цих проблем. Включає
також розроблення метиі та завдань, що ставляться перед підприємцем на
найближчу і майбутню перспективу.

Основна мета – планування підприємницької діяльності на певний період
часу відповідно до визначеної «бізнес-ідеї», потреб ринку, можливостей
його ресурсного забезпечення та отримання прибутку.

Бізнес-план дозволяє:

управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на
події;

обгрунтувати вигідність запропонованого проекту;

залучити можливих котрагентів, важливих партнерів;

привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку
виробництва або послуг та залучити їхні гроші;

як реальна та послідовна програма — ефективно здійснювати намічене.

Бізнес-план розробляється на поточний період або на більш тривалу
перспективу.

Підприємство може мати одночасно кілька бізнес-планів, у яких ступінь
деталізації обґрунтувань може бути різним. У малому підприємництві
бізнес-план і план підприємства можуть збігатися і по обсягу, і по
змісту.

Будь-який бізнес-план повинен давати переконливі відповіді для самого
підприємця і його можливих партнерів принаймні на п’ять основних питань:

Що робити?

Оцінка сучасного стану підприємства (ситуації);

Напрямок розвитку (бажаний стан);

Способи досягнення мети;

Оцінка витрат ресурсів і фінансових результатів.

Бізнес-планування, як необхідний елемент керування виконує в системі
підприємницької діяльності ряд найважливіших функцій, серед яких
найбільше значення мають наступні:

— ініціювання — активізація, стимулювання і мотивація намічуваних дій,
проектів і угод;

— прогнозування — передбачення й обґрунтування бажаного стану фірми в
процесі аналізу й обліку сукупності факторів;

— оптимізація — забезпечення вибору припустимого і найкращого варіанта
розвитку підприємства в конкретному соціально-економічному середовищі;

— координація й інтеграція — облік взаємозв’язку і взаємозалежності всіх
структурних підрозділів компанії з орієнтацією їх на єдиний загальний
результат;

— безпека управління — забезпечення інформацією про можливі ризики для
своєчасного вживання упереджувальних заходів по зменшенню або
запобіганню негативних наслідків;

— упорядкування — створення єдиного загального порядку для успішної
роботи і відповідальності;

— контроль — можливість оперативного відстеження виконання плану,
виявлення помилок і можливого його коректування;

— виховання і навчання — сприятливий вплив зразків раціонально
спланованих дій на поводження працівників і можливість навчання їх, у
тому числі і на помилках;

— документування — представлення дій у документальній формі, що може
бути доказом успішних або помилкових дій менеджерів фірми.

При розробці бізнес-планів необхідно дотримувати основні принципи
планування, що створюють передумови для успішної діяльності підприємства
в конкретному економічному середовищі.

Основні принципи планування тісно зв’язані між собою і в кінцевому
рахунку орієнтують підприємців на всебічне обґрунтування планових
показників і досягнення найкращих соціально — економічних результатів
підприємства. Вони визначають зміст і орієнтацію планової роботи на всіх
стадіях обґрунтування проекту і його послідовної реалізації.

Крім перерахованих базових принципів у процесі планування звичайно
враховуються і загальноекономічні принципи науковості, пріоритетності,
динамічності, директивності, ефективності, комплектності й ін.

Існує значне число розробок по складанню бізнес-плану, але усі вони
схожі і відрізняються лише послідовністю розділів.

Основними розділами бізнес-плану є наступні:

1. Короткий опис

2. Бізнес і його стратегія

3. Ринок і маркетингова стратегія

4. Виробництво й експлуатація

5. Управління і процес прийняття рішень

6. Фінанси

7. Фактори ризику

8. Додатки

Бізнес-план повинен бути детальним. Він не обмежується обсягами, хоча
лаконічність його викладення необхідна.

Розділ 1.

Вміщує резюме бізнес плану. Резюме доцільно складати на останньому
етапі розробки бізнес-плану, оскільки саме тут подаються уявлення про
мету бізнес-плану, характер підприємницької діяльності авторів проекту,
їх ринкові можливості, склад управлінської команди, потенційних
інвесторів, фінансові прогнози, очікувані результати тощо.

Від чіткості викладення цієї інформації буде залежати початкове
ставлення офіційних осіб до фінансового забезпечення проекту і позитивне
вирішення питання щодо сутності справи.

Розділ 2 – «Характеристика підприємницької діяльності та її можливості».

Стисло викладаються об‘єктивні дані щодо суб‘єктів господарювання ,
досвіду комерційної діяльності, цільових орієнтирів та напрямів її
продовження чи відкриття нової, а також конкретних завдань, вирішення
яких дозволить забезпечити комерційний успіх. Подайте опис деяких таких
рис продукту або послуг, які мають безперечні переваги порівняно з
конкурентами. Якщо маєте змогу, обгрунтуйте можливості подальшого
розвитку продукту. У цьому ж розділі розтлуматче найбільш значні
перепони та ризики, які очікують Вашу підприємницьку діяльність на шляху
реалізації її бізнесової концепції.

Розділ 3. «Кон‘юнктура ринку».

Займає особливе місце у бізнес-плані. Як свідчить досвід, невдачі у
більшості суб‘єктів підприємницької діяльності були пов‘язані саме із
низьким рівнем вивчення кон‘юнктури ринку, переоцінкою своїх можливостей
та ін. Тут важливо визначитись із сегментами ринку, які передбачається
охопити, оцінити тенденції їх розвитку з урахуванням попиту на конкретні
товари чи послуги, рівень його задоволення та пропозиції, реально
оцінити майбутнє ринку, на якому передбачається здійснювати
підприємницьку діяльність, об‘єктивно визначити свій потенціал.

Слід врахувати вплив на кон‘юнктуру ринку таких факторів, як
соціальних, економічних, національно-культурних, політичних тощо.

Доцільно дати оцінку конкурентам та обгрунтувати конкурентноспроможність
запропонованого проекту. Це вимагає проведення відповідних досліджень та
розрахунків, які б переконувалим в успіху започаткованої справи.

Розділ 4. «Маркетинг і збут».

Визначає перспективи підприємницької діяльності. Тут має бути
відпрацьовано весь спектр засобів, за допомогою яких можна забезпечити
успіх реалізації бізнес-плану:

розробити та обгрунтувати загальну стратегію маркетингу,

схему реалізації товару чи надання послуг,

напрями розвитку рекламної справи,

механізм стимулювання підприємницької діяльності,

методи післяпродажного обслуговування клієнтів.

Загалом даний розділ полягає у висвітленні стратегії розвитку
підприємницької діяльності. Тобто, це є комплексна програма дій, яка
забезпечує досягнення кінцевої мети Вашого бізнесу – провадження
ефективності діяльності для отримання прибутків з максимальним
використанням своїх переваг на ринку. Зверніть увагу на споживача
проаналізуйте, який споживач є найбільш доступним та сприятливим.
Доцільно скласти перелік наявних замовлень, контрактів або листів з
намірами. Сформулюйте перелік клієнтів, котрі активно цікавляться Вашим
продуктом (послугами). З’ясуйте, що їх змушує до цього. Водночас
складіть перелік потенційних споживачів, які ним не цікавляться.
Проаналізуйте, чому вони не зацівлкнні в ньому. Що можна зробити для
усунення негативних реакцій відносно Вашого продукту?

Особливу увагу рекомендуємо звернути на конкуренцію та конкурентні
переваги. Проведіть реалістичну оцінку сильних та слабких сторін
конкурентів. Оцініть альтернативні продукти. Порівняйте конкуруючі
продукти, беручи до уваги їх питому вагу на ринку, якість, ціни, сервіс,
умови поставки та гарантії. Проаналізуйте переваги Вашого продукту щодо
ціноутворення, якості, сервісу, тощо.

Опишіть методи збуту, шляхи провадження сепвісної, гарантійної політики,
рекламної діяльності, стимулювання попиту та просування продукту.

Розділ 5. «Управління і власність».

Результативність запропонованих засобів вирішення конкретних завдань
бізнес-плану залежить від організації управління підприємницькою
діяльністю, рівня компетентності безпосередніх його виконавців.,
неконтрольованості ключових аспектів збуту продукції або надання послуг.
В даному розділі повинні отримати належне обгрунтування і висвітлення
такі питання:

форма власносності,

місце і роль співробітників у бізнесі,

форми та рівень їх оплати,

управлінські дії в непередбачених ситуаціях.

Цей розділ простіше виповнити тим, хто діятиме як суб’єкт
підприємницької діяльності – фізична особа. У цьому випадку зосередьте
увагу на Ваших особистих перевагах, як фахівця, щодо провадження
обраного виду діяльності. Якщо ви плануєте використовувавти найману
робочу силу: опишіть, як плануєте провадити добір персоналу, скільки
додаткових робочих місць плануєте створити для забезпечення
ефективноної, прибуткової діяльності. Висвітліть стисло вимоги до
персоналу в розрізі окремих посад, робочих місць. Це ж потрібно викласти
підприємцям, що створюють юридичну особу.

Розділ 6 . «План виробництва».

Доводиться:

як будуть виконуватись зобов‘язання перед клієнтами,

всебічно обгрунтовується серйозність намірів щодо організації власної
справи,

партнери переконуються у наявності ретельно продуманої програми
виробничої діяльності,

забезпеченість необхідними матеріальними ресурсами, кваліфікованими
кадрами, економічними з‘язками.

У цьому розділі зробіть розрахунки валового прибутку (наприклад, ціна
продажу за вирахуванням змінних затрат) та прибуток від виробничої
діяльності загалом та на кожний продукт зокрема. Визначте прогнозну
величину та очікуваний термін одержання прибутку. Проведіть детальне
узагальнення фіксованих та змінних затрат в гривнях (доларах) та
відсотках від загальних витрат. Визначте період досягнення точки
самоокупності.

Виробничі та операційні плани вашого бізнесу, можна розглянути в цьому
розділі або докладніше описати в окремому. При складанні цих планів
потрібно врахувати такі фактори, як місце розташування
бізнес-діяльності, види необхідного обладнання, кадровий потенціал
(постійний та тимчасовий). Якщо Ви плануєте займатися виробництвом,
потрібно придумати політику контролю матеріально-виробничих запасів,
закупівлі матеріалів контролю, якості продукції. Розглянути так звані
рішення “купити чи зробити”. Якщо Ви вирішили зайнятися бізнесом в
сфері обслуговування, зверніть особливу увагу на місце орозташування
бізнесу (близькість до споживача), на те, як можна скоротити до мінімуму
накладні витрати, як досягти максимальної продуктивності праці та
конкурентноспроможності послуг. Приділіть увагу сезонності виробничих
циклів, якщо такі матимуть місце. З’ясуйте, як можна уникнути
відповідних перевантажень, не застосовуючи серйозних змін (наприклад,
завдяки розширенню матеріально-технічної бази чи прийому тимчасових
працівників у піки навантаження).

Розділ 7. «Фінансовий план та стратегія його забезпечення».

Обгрунтовується фінансова діяльність, як на короткий термін так і на
перспективу, з метою забезпечення життєдіяльності суб‘єктів
господарювання та ефективного використання коштів. Розробляється на
основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу реалізації
продукції (надання послуг) у наступні періоди.

Мета розділу — обгрунтувати систему планових даних, що відображують
очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.

Як правило, розділ складається з:

прогнозу обсягів реалізації продукції (послуг),

балансу грошових доходів і надходжень,

таблиці доходів та витрат,

зведеного балансу активів та пасивів,

графіка прибутковості.

Розділ 8 . «Оцінка можливих ризиків».

Подається опис можливих ускладнень на всіх стадіях формування та
реалізації бізнес-плану: підготовчий, будівельний, під час вирішення
конкретних завдань. До ризиків, які можуть негативно впливати на
майбутній прибуток слід віднести фінансово-економічні, соціальні,
технічні, екологічні. Слід передбачити не тільки можливість їх
виникнення , а й дати оцінку очікуваного впливу на прибуток та заходи,
які спроможні звести вплив ризиків до мінімуму. А це, в свою чергу,
дозволить підприємцю вийти з скрутного положення з найменшими втратами.

Додатки

Автори самі вирішують , яку частину матеріалу подати в основному його
тексті, а яку (переважно деталізовану) в додатках.

Використана література

Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45
реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с.

Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие / Алексеева
А.М. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність. —
К.:Вища шк., 1997.

Похожие записи