Реферат на тему:

Бізнес-план у ринковій системі господарювання

План

Місце планування в ринковій економіці

Цілі, завдання та функції бізнес-плану

Порядок формування інформаційного забезпечення бізнес планування

Загальна методологія складання бізнес-плану

1.Місце планування в ринковій економіці

Планування — це процес розробки і прийняття цільових установок
кількісного і якісного характеру і визначення шляхів найефективнішого їх
досягнення. Це установки, що розробляються у вигляді «дерева цілей».

Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається тим, що
планування є однією з функцій управління, отже фінансове планування — це
функція управління фінансами.

Планування в управлінні — це:

1) конкретизація цілей управління в системі показників
фінансово-господарської діяльності підприємства;

2) розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення
цілей менеджменту.

З погляду менеджменту функція «планування» полягає в розробці змісту та
послідовності. дій для досягнення сформульованих цілей.

Практично вся система господарського управління і регулювання
виробництва побудована на методах планування. Оскільки завершення одного
етапу роботи служить початком наступного, пов’язати всі етапи без
допомоги планування неможливо.

За твердженням канадського бізнесмена Д. Дейла, «план є основою
контракту між підприємцем і фінансистом-інвестором. План бізнесу — це
загальноприйнятий прийом менеджменту, який використовується корпораціями
і установами всіх розмірів для того, щоб сформулювати мету і
запропонувати шляхи її досягнення. Він, як правило, складається на 5
років. Рада директорів розвинутої компанії орієнтується на
довгостроковий план, як на дорожню карту».

Вдалий план, на думку Д. Дейла, — одна з головних умов успіху будь-якої
фірми. Виходити на ринок зі своєю продукцією, не маючи чітко продуманого
і розрахованого плану дій, гарантія провалу фірми.

Необхідність складання планів визначається багатьма причинами,
наприклад, В.Ковальов виділяє три найважливіших (рис.1).

Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і
взаємопов’язаних цільових установок, що дисциплінують оперативну і
перспективну діяльність підприємства.

Невизначеність майбутнього полягає не у визначенні точних цифр і
орієнтирів стану фірми у майбутньому, а у встановленні важливих напрямів
(коридору), в межах яких може коливатись той чи інший показник.

Рис. 1. Причини складання планів

Оптимізація економічних наслідків полягає в, тому, що будь-яке
неузгодження чи збій діяльності системи потребує фінансових затрат на
його подолання. Якщо є план, ймовірність збою є нижчою.

Сьогодні планування діяльності підприємства стало досить серйозною
проблемою, що викликано рядом причин. По-перше, це відсутність
зрозумілих цілей, задач діяльності підприємства керівництвом. По-друге,
це складності, які виникають при визначенні потреб в поточних видатках
(кількість працівників, потужності тощо). По-третє, в сучасних умовах
плани і кошти більше не спускаються зверху і підприємство повинно
самостійно орієнтуватись на ринку. По-четверте, у багатьох підприємств
немає системи надання достовірної інформації в необхідний час, в
потрібному місці.

Планування — це процес, який складається з наступних процедур:

1) аналіз фінансових та інвестиційних можливостей, які має підприємство.

2) прогнозування наслідків поточних рішень з метою уникнення
несподіванок і усвідомлення зв’язку зробленого сьогодні з тим, які
рішення доведеться приймати в майбутньому.

3) обґрунтування обраного варіанту рішень з ряду можливих (цей варіант і
буде представлений в кінцевій редакції плану).

4) оцінка результатів підприємства в порівнянні з цілями, встановленими
у фінансовому плані.

Хоча потреба широкого впровадження планування в сучасних економічних
умовах є очевидною, однак є певні фактори, які обмежують його
застосування в Україні. Такими факторами виступають:

— відсутність зрозумілих стратегічних цілей у підприємств;

— нестабільність фіскальної політики держави;

— складності при визначенні потреб підприємства в ресурсах;

— недостатність досвіду самостійної постановки цілей, планування дій і
залучення ресурсів в умовах ринку; недоліки існуючої системи
управлінського обліку;

— застарілі методи оперативного планування; відсутність кваліфікованих
кадрів і обізнаних із сучасними методами планування;

— недостатній ;рівень розвитку інформаційних технологій на
підприємствах.

2.Поняття, цілі, завдання та функції бізнес-плану

Бізнес-план — це письмове обґрунтування програми проведення
бізнес-операції, угоди, система раціонально, планомірно організованих
заходів, дій, які розраховані на отримання підсумку попередньо
прогнозований результат.

Іншими словами, бізнес-план — це документ, який включає перелік планових
потреб та заходів щодо всіх основних сторін діяльності підприємства:
його виробничі, комерційні і соціальні проблеми. Він складається на 3-5
років з розбивкою по роках, а перший рік – по місяцях. На відміну від
директивного плану він не приймає законодавчого характеру, а регулярно
корегується в залежності від кон’юнктури ринку і, таким чином,
адаптується до непередбачених ситуацій.

В цілому період бізнес-плану залежить від характеру та масштабів
діяльності підприємства. Головне, щоб рядки плану були достатніми для
повного, закінчення реалізації разового проекту, або для виходу на
планову потужність виробництва і збуту, визначення строків окупності
вкладень та їх рентабельності.

Бізнес-план може бути підготований менеджером, підприємцем, фірмою або
групою фірм. Якщо у керівника виникла ідея освоїти виготовлення нового
продукту, виявити нову послугу або просто новий засіб організації і
управління виробництвом, він пропонує свою ідею для бізнес-плану. Для
розробки стратегії розвитку великої фірми складається розгорнутий
бізнес-план.

Бізнес-план використовується:

а) персоналом управління підприємством:

для визначення кола проблем, з яким зустрінеться підприємство при
реалізації своєї наміченої мети;

??оцінки фінансового положення і конкурентноздатності підприємства на
існуючому і новому ринку товарів і послуг;

??вироблення концепції і стратегії діяльності підприємства в умовах
конкурентної боротьби з іншими виробниками таких же товарів і схожих
послуг;

??формулювання і забезпечення шляхів вирішення цих проблем.

б) потенційним інвестором (кредитором) і партнером:

??для оцінки економічної ефективності бізнес-проектів, що намічаються,
реальності отримання бажаного прибутку;

??повернення кредиторам вкладених в цей проект засобів.

Цілі розробки бізнес-плану можуть бути різноманітними, наприклад:

??виявити ступінь реальності досягнення намічених результатів в
завершеному проекті або технічному рішенні;

??переконати колег в реальності досягнення певних якісних або кількісних
показників програми, що пропонується;

??підготувати суспільну думку до проведення акцiювання підприємства, за
схемою, що пропонується;

??довести певному колу осіб доцільність перебудови роботи і організації
існуючої або створення нової фірми;

??для притягнення уваги і підсилення зацікавленості потенційного
інвестора.

Таким чином, розробка бізнес-плану необхідна для вирішення таких
завдань:

1) чіткого формулювання цілей підприємства, визначення конкретних
кількісних показників, їх реалізації і строків досягнення;

2) розробки взаємозв’язаних виробничих, маркетингових і організаційних
програм, які забезпечують досягнення поставлених цілей;

3) визначення необхідних об’ємів фінансування i пошук його джерел;

4) виявлення труднощів i проблем, з якими прийдеться зіткнутися в ході
реалізації проекту;

5) організації системи контролю за ходом здіснення проекту;

6) підготовки розгорнутого обґрунтування, необхідного для залучення
інвесторів до фінансування проекту.

Аналіз перших п’яти направлень використання бізнес-плану свідчить про
те, що він необхідний підприємцю навіть в тих випадках, якщо участь
капіталу зі сторони в проекті не передбачається. Зараз в умовах падіння
виробництва і високої інфляції, підприємства далеко не завжди відчувають
потрібність в розробці довгострокових бізнес-планів, пов’язаних зі
значними вкладеннями у виробничі проекти. Але слід мати на увазі, що
реформи почнуть приносити відчутні результати тільки тоді, коли буде
створений сприятливий клімат для інвестиційних вкладень в виробничі
проекти. Тільки тоді вміння розробляти і складати бізнес-плани стане
необхідним елементом діяльності будь-якого підприємства. А також,
перехід української економіки на ринкову основу, відкриває можливості,
пов’язані з залученням зарубіжних капіталів. І тут для того, щоб
говорити з зарубіжними партнерами на зрозумілій для них мові конкретних
проектів та цифр, знову ж таки необхідна підготовка відповідних
обґрунтувань або бізнес-планів. Тому будь-який господарський одиниці,
для розвитку якої необхідні зовнішні джерела фінансування, потрібно
вміти на основі детального аналізу ринкових та своїх можливостей
вибирати перспективні та реальні завдання, що сподобаються потенційному
інвестору.

Завдання бізнес-плану дати цілісну, системну оцінку перспектив
інвестиційного проекту. З цієї точки зору він виступає як форма подання
результатів попереднього техніко-економічного обґрунтування великих і
середніх проектів в діловому плануванні, реалізація яких забезпечує
підтримання високої ділової активності фірми, підприємства. Що
стосується малих промислових і інших бізнес-проектів він може бути
документом, який розкриває результати повного інвестиційного проекту.

Розробка бізнес-планів дозволяє вирішити ще одне завдання – прогнозувати
різний сценарій розвитку подій і виявити перепони, які можуть виникнути
в ході реалізації проекту. З однієї сторони, це дозволить підготовити
варіанти дій по їх усуненню, а з другої сторони – умовити інвестора в
тому, що ті, хто розробляв проект, думають реальними категоріями і
готові до усунення перешкод.

Бізнес-план виконує як зовнішні, так і внутрішні, життєво важливі для
діяльності кожного підприємства, функції. При пошуках партнерів,
інвесторів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є
найкращою візитною карткою підприємця: стає можливою стандартизація
процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу зекономити часі
впорядкувати контакти. Грунтовно складений бізнес-план може бути швидко
перетворений на заявку на фінансування, оскільки він містить всю
необхідну інформацію про залучення коштів для розвитку бізнесу
(партнерства, інвестування, кредитування).

Наявність бізнес-плану суто психологічно викликає почуття
обгрунтованості та солідності підприємницького починання його власника.

Крім цих зовнішніх функцій, що реалізуються документом як таким, процес
планування змушує підприємців адекватно оцінити передбачувану ними
господарську діяльність у всіх аспектах (збут, персонал,організація,
фінансування тощо). Багато із сильних та слабких сторін підприємництва,
можливо, не могли б бути виявлені без детальної оцінки їх у ході бізнес
планування, можуть бути виявлені у первісному стані

проблеми розвитку підприємства, які в майбутньому здатні перерости у
значні перепони та суттєво ускладнити роботу.

За рахунок чітко визначених кінцевих цілей розробленого бізнес-плану вся
справа бізнесу набуває цілеспрямованості, що дозволяє спрямувати енергію
та дії підприємців в оптимальне русло. Підготувавши бізнес-план,
підприємець отримує інструмент контролю управління, що забезпечує
поступове .просування підприємства до встановленої мети.

У процесі складання бізнес-план виступає інструментом самонавчання, а
після реалізації передбачених ним дій — основою для порівняння з
фактичними досягненнями. Таким чином, підприємець набуває знань, досвіду
та професіоналізму, що неможливо без планування.

В умовах ринкової економіки бізнес-план є робочим інструментом, який
використовується у всіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує
процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники мають
намір досягти своєї мети, насамперед підвищення прибутковості роботи.
Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати
нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани свого розвитку,
формувати концепції виробництва нових товарів і послуг та обирати
раціональні шляхи їх реалізації.

Бізнес-план не є сталим документом: він систематично поновлюється, до
нього вносяться зміни, обумовлені змінами, що відбуваються всередині
фірми, змінами на ринку, в економіці в цілому. Бізнес-план узгоджує
внутрішній аналіз фірми з макроекономічним аналізом, що його проводять
спеціалізовані наукові організації.

Як результат досліджень та організаційної роботи, що має своєю метою
вивчення конкретного напрямку діяльності фірми на визначеному ринку в
організаційно-економічних умовах і що склалися, бізнес-план грунтується
на:

— конкретному проектуванні виробництва визначеного товару (послуги),
створення нового типу виробів або нових послуг;

— всебічному аналізі виробничо-господарської та комерційної діяльності
організації, метою якого є виділення її слабких і сильних сторін,
специфіки та відмінностей від інших аналогічних фірм;

— вивченні конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційних
механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних
завдань.

Бізнес-план є одним із складових документів, що визначають стратегію
розвитку фірми, базуючись водночас на загальній концепції розвитку
фірми, докладніше розробляє економічний та фінансовий аспекти
стратегії,, дає техніко-економічне обгрунтування конкретних заходів.
Реалізація стратегії грунтується на широких інвестиційних програмах, що
є складовими цілої системи взаємопов’язаних технічних, організаційних та
економічних змін за визначений проміжок часу. Бізнес-план охоплює один
із розділів інвестиційної програми, термін реалізації якої, як правило,
обмежений кількома роками.

Особливістю бізнес-плану як стратегічного документа є його
збалансованість за визначеними завданнями з урахуванням реальних
фінансових можливостей фірми. Для того, щоб бізнес-план був прийнятий,
він має бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Це значною
мірою визначає характер проектів, які вивчаються при розробці
бізнес-плану. Ці проекти мають бути не лише інноваційними, тобто
відрізнятися науково-технічним нововведенням, а й мати достатньо повну
розробку: які витрати необхідні для їх реалізації та який прибуток
очікується. Ступінь інноваційності та ризикованості проекту визначає
засоби залучення капіталу. Рівночасно залучення самого проекту в
бізнес-план можливе лише за умови «визначення джерел його фінансування.
Узагальнено сутність та функції бізнес-плану наведено на рисунку 2.

Рис. 2. Сутність та функції бізнес-плану

3.Порядок формування інформаційного забезпечення бізнес планування.

Процесу розробки бізнес–плану передує робота по формуванню
інформаційного забезпечення (інформаційного поля), тобто робота по
підбору інформації щодо розроблюваного проекту.

Інформаційне поле бізнес–плану — це сукупність документів або даних
правового, економічного, комерційного, науково–технічного,
зовнішньокономічного та соціального характеру, які забезпечують
інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес–плану.

p

¬

????¤?¤?$????????? виробника до споживача необхідним є підбір
маркетингової інформації, тобто інформації про:

— потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і
незадоволені потреби;

— технічні, експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів
продукції й ціни на них;

— особливості просування даної продукції на споживчий ринок, інші
відомості, які характеризують ринок майбутнього бізнесу.

Також, для виготовлення продукції, яка буде пропонуватися споживачам є
необхідним отримання інформації виробничого характеру, тобто інформації
про технологію виробництва даної продукції, про машини і устаткування,
про сировину, про спеціальності та кваліфікації робітників, тощо, про
встановлення контактів і проведення попередніх переговорів з
потенційними постачальниками та партнерами по виробничій кооперації.

Завдання підприємця полягає не лише в тому, що виготовити і довести свій
продукт до споживача. Зробити це треба так, щоб окупити всі витрати на
виробництво та реалізацію продукту та й ще отримати певний прибуток. З
цього погляду підприємця цікавить також і фінансова інформація, тобто
інформація про рівень рентабельності аналогічної продукції, про
необхідний початковий капітал, про потреби в кредитах, про особливості
руху готівки, про оподаткування, тощо.

З погляду системного підходу будь – який підприємницький проект – це
відкрита система, яка може існувати за умов активної взаємодії з
навколишнім діловим світом. Це означає, що успіх реалізації
підприємницького проекту багато в чому залежатиме від того, як вдало він
буде пристосований до реальної дійсності. Отже, для опрацювання бізнес –
плану необхідна також інформація про загальноекономічні і галузеві
чинники, які впливають на процес реалізації проекту, загальноекономічну
ситуацію в державі, соціальні та політичні умови реалізації проекту,
законодавчі обмеження, тенденції розвитку галузі тощо.

Основними джерелами інформації для розробки бізнес – плану можуть бути
(рис. 3):

— власний досвід практичної діяльності;

— безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками;

— відомості про конкурентів;

— статистична інформація про стан і тенденції розвитку галузі;

— поточні аналітичні огляди економічної та ринкової ситуації;

— рекламні матеріали, інформаційно – комерційні матеріали виставок,
ярмарків та науково — практичних конференцій;

— публікації з питань підприємництва.

Цінність бізнес – плану залежить від корисності інформації, яку він
містить. Тому в процесі формування інформаційного поля бізнес – плану
особливу увагу звертають на якість базової інформації. Основними
показниками якості інформації вважають:

1) об’єктивність, що характеризується оцінкою повноти, точності та
несуперечливості інформації;

2) актуальність, що передбачає відповідність інформації її конкретним
інформаційним потребам;

3) своєчасність, що відображає здатність задовольняти інформацій ні
потреби у визначений термін;

4) комунікативність, що унаочнює зрозумілість інформації для
відповідного користувача;

5) наочність, тобто очевидність.

Необхідно зазначити що інформація по бізнес–плану не може складатися
тільки з фактичної інформації, тому при розробці бізнес–плану завжди
існує елемент невизначеності — передбачення та припущень. Такими
передбаченнями та припущеннями можуть бути прогнозування обсягів
виробництва та реалізації; частки ринку; можливих цін; темпів розвитку
бізнесу тощо.

Рис. 3. Складові та джерела інформації інформаційного поля розробки
бізнес-плану

4.Загальна методологія складання бізнес-плану.

Процес складання бізнес – плану є специфічним у кожному конкретному
випадку. Тому практично не можливо дати якусь єдину схему його розробки.
Узагальнення підприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі
розробки такого бізнес – плану три стадії: початкову, підготовчу,
основну (рис. 4).

При розробці бізнес-плану для започаткування бізнесу, усі вищезазначені
стадії розробки бізнес-плану повинні бути пройдені. Якщо ж бізнес-план
розробляється для розширення вже існуючого бізнесу, то необхідність у
початковій стадії його розробки відпадає.

Розглянемо докладніше кожну зі стадій розробки бізнес – плану.

Початкова стадія.

Для заснування нового бізнесу розробка бізнес – плану починається з
вироблення концепції, тобто тих принципових рішень, які становлять його
основу. У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу здійснюється
пошук підприємницької ідеї, вибирається сфера діяльності,
обгрунтовується доцільна форма організації бізнесу, приймається рішення
про спосіб започаткування бізнесу.

Пошук привабливої ідеї бізнесу — це досить важке і відповідальне
завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати
свої знання і здібності. На цьому важливому етапі започаткування
власного діла виникає проблема: де і як шукати нову підприємницьку ідею.

Джерела ідей можуть бути різними, починаючи від спеціальних досліджень і
розробок, але найчастіше вони виходять від:

• споживачів;

• вже працюючих фірм;

• парламентів і урядів.

Споживач є по суті вихідним пунктом формування ідеї нового продукту або
послуги. Тому слід вести пошук формальних і неформальних способів
виявлення його думки, що може привести до ініціювання споживачем
перспективної ідеї бізнесу.

Детальний аналіз діяльності працюючих фірм дає змогу знайти нові
можливості вдосконалення продукції, послуг тощо і обгрунтувати концепцію
власного бізнесу.

Діяльність парламентів та урядів, періодично оприлюднювані її результати
також можуть бути корисним джерелом нових підприємницьких ідей.

Власні або запозичені результати досліджень і розробок є чи не найбільш
плодотворним джерелом нових ідей щодо бізнесової діяльності.

У процесі пошуку і вибору підприємницької ідеї необхідно оцінювати шанси
на успіх за практичної реалізації. Оцінювання нової ідеї має бути
комплексним, тобто ідею варто розглядати з різних поглядів:

• рівня конкуренції на ринку відповідних товарів і послуг;

Рис. 4. Стадії розробки бізнес-плану

• наявності споживачів та знання їхніх потреб зараз і в майбутньому;

• виробничих можливостей фірми щодо продукування тих або інших
необхідних ринку товарів;

• реальних можливостей залучення фінансових коштів (за
необхідності—іноземних інвестицій);

• стабільності та гнучкості чинного законодавства в галузі
господарювання підприємців;

• компетентності, досвіду й управлінських здібностей бізнесменів тощо.

Наука і практика розробили чимало методів творчого (евристичного) пошуку
підприємницької ідеї: методи індивідуального творчого пошуку (метод
аналогії, метод інверсії, метод ідеалізації); методи колективного пошуку
(“мозковий штурм”, конференція ідей, метод колективного блокнота);
методи активізації пошуку (метод контрольних запитань, метод фокальних
об’єктів, метод морфологічного аналізу).

Метод аналогії передбачає використання чогось подібного до вже відомого
рішення, «підказаного», наприклад, технічною, економічною або іншою
літературою чи «підгпянутого» в природі.

Метод інверсії— специфічний метод, що передбачає такі підходи до
вирішення нової проблеми:

• перевернути «догори ногами»;

• «вивернути» на протилежний бік;

• поміняти місцями тощо.

Метод ідеалізації базується на ініціюванні уявлення про ідеальне
вирішення проблеми, що може «наштовхнути» на усвідомлення ямзїсь нової
ідеї.Порівняно з індивідуальними колективні методи є ефективнішими. Вони
використовуються в другій групі методів пошуку підприємницької ідеї

Метод «мозкового» штурму зводиться дотворчої співпраці певної групи
спеціалістів заради вирішення проблеми за допомогою, наприклад,
проведення дискусії з конкретного кола питань. При цьому слід
дотримуватись таких правил:

1) не допускати критики і негативних коментарів щодо висловлювань
опонентів;

2) не відкидати нову ідею, якою б вона не була абсурдною з погляду
можливої її практичної реалізації в сучасних умовах.

Метод конференції ідей відрізняється від методу «мозкового» штурму тим,
що допускає доброзичливу критику у формі репліки або коментаря.
Вважається, що така критика може підвищити цінність висунутих ідей.

Метод колективного блокнота поєднує індивідуальне висунення ідеї з
колективною ЇЇ оцінкою. При цьому кожний учасник отримує блокнот, у
якому викладена суть вирішуваної проблеми. Протягом певного часу
(звичайно місяця) кожний учасник обговорення записує у блокнот власні
ідеї щодо вирішення певної проблеми. Потім блокноти отримує керівник
групи учасників для узагальнення накопиченої інформації. Лише після
завершення цієї процедури організовується творча дискусія і приймається
відповідне рішення щодо нової підприємницької ідеї.

З метою активізації творчого процесу пошуку підприємницької ідеї
використовується третя група методів.

Метод контрольних запитань. Його сутність полягає у тому, щоб ініціювати
вирішення обговорюваної проблеми з допомогою певних запитань, що мають
стимулювати власні міркування щодо висунутої нової ідеї. При
використанні цього методу бажано мати попередньо розроблені блоки
запитань (у багатьох країнах Заходу вони існують).

Сутність методу фокальних об’єктів зводиться до перенесення ознак
випадково вибраних об’єктів на об’єкт, що потребує вдосконалення.
Останній перебуває у фокусі перенесення і тому його названо фокальним.
При цьому може виникнути низка варіантів вирішення завдання. Досвід
показує, що застосування цього методу дає добрі результати щодо пошуку
нових модифікацій відомих технічних ідей і завдяки цьому дає змогу
знайти прийнятну підприємницьку ідею відносно розробки і освоєння
виробництва нових товарів.

Метод морфологічного аналізу заснований на використанні комбінаторики,
тобто дослідженні всіх можливих варіантів, виходячи з закономірностей
будови (морфології) об’єкта, що підлягає вивченню й аналізу. Шляхом
комбінування варіантів можна отримати чимало різних рішень у процесі
пошуку підприємницьких ідей. Цей метод уможливлює огляд усіх реальних
рішень проблеми і вибір оптимального варіанта.

Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля,
роздрібна торгівля, послуги, будівництво, фінансова діяльність тощо)
здійснюється з урахуванням:

1) суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;

2) особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, наявність
відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і
вподобанням самого підприємця);

3) зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавче
заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензуванні
діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галузей, сучасні й
майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії
життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні
зовнішні фактори).

Будь-яка підприємницька діяльність здійснюється в межах певної
організаційної форми. Процедура вибору організаційно-правової форми
бізнесу передбачає:

1) визначення форм організації бізнесу, які відповідають законодавству
України ;

2) визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих формі;;

3) визначення критеріїв вибору форми організації бізнесу (ступінь
відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінансових потреб для
започаткування бізнесу, ступінь контролю за фірмою, можливість залучення
інших власників, наявність управлінський здібностей у підприємця,
можливість зростання бізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації);

4) безпосередній вибір форми організації бізнесу.

До основних питань опрацювання концепції майбутнього бізнесу належить
також вибір способу започаткування бізнесу. Традиційно розглядають три
основні способи започаткування бізнесу:

1) створення нового підприємства «з нуля»;

2) придбання фірми, що вже існує;

3) придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцеві

(фірмі) право на продаж (виробництво, здійснення певної діяльності)
товарів чи послуг великої фірми, яка вже добре відома споживачам.

Крім того, існують кілька нетрадиційних способів започаткування бізнесу,
до яких, зокрема, належать:

— прямий маркетинг (сукупність операцій, за допомогою яких продавець
доводить товари та послуги до покупців, спрямовуючи свої зусилля на
заздалегідь визначену аудиторію та використовуючи один або більше
засобів інформації та комунікації з метою отримання замовлення по
телефону, поштою або внаслідок персонального візиту до клієнта);

— започаткування бізнесу виходом зі складу якоїсь великої ком

панії;

— пересувна торгівля;

— надомний бізнес.

Підготовча стадія.

Наявність концепції власної справи ставить перед підприємцем велику
кількість питань. Чим його бізнес відрізняється від бізнесу конкурентів?
Отримати відповіді на них – це завдання підготовчої стадії розробки
бізнес – плану. Отже, на підготовчій стадії:

— збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова і
загальноекономічна інформація про майбутній бізнес;

— з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в
зовнішньому середовищі;

— оцінюються сильні та слабкі сторони фірми;

— визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль,
особливий шлях у бізнесі, що відрізнятимуть її від конкурентів;

— формуються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається
те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;

— аналізуються стратегічні альтернативи та вибирається стратегія
діяльності фірми.

Основна стадія.

Основна стадія — це безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головною
метою цієї стадії є доведення економічної доцільності створення даного
бізнесу, переконливе розкритті того, як саме кошти потенційного
інвестора забезпечать очікуваний результат.

ЛІТЕРАТУРА

Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. – К.:
Знання, 1999.

Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.:
Финансы, 1994.

Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки
и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и
статистика, 1995.

Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская
школа управления. – М.: Анкил, 1995.

Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Методика составления: Метод. Пособие. – М.: ЦИПКК. А.П., 1997.

Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. –
М.: Филинъ, 1998.

Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. – М.:
Аланс, 1994.

Закон України „Про інвестиційну діяльність” №1560-ХІІ від 18.09.2001 //
Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.

Закон України „Про підприємництво” №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості
Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.

Закон України „Про підприємства” №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості
Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.

Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. – М.: Машиностроение, 1992.

Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. – Новосибирск: ЭКО,
1994.

Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. – К.:
А.Л.Д., 1997.

Пелих А.С. Бизнес-план. – М.: Ось-89, 1996.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія
розробки та обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
– К.: КНЕУ, 1999.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М.
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. – К.:
КНЕУ, 1999.

Скворцов как разработать бізнес-план предприятия? ПРактическое
руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994.

Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. 2-е изд.,
испр. и доп. – К.: Капрал, 1997.

Похожие записи