Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів

 

Психічні особливості дітей 6-7 років передбачають певні вимоги до
побудови організації їх навчання. Оскільки гра є провідною діяльністю
дітей цього віку, то в навчальному процесі повинні переважати також
ігри. Варто зауважити, що у шкільних підручниках вміщено недостатню
кількість ігор, які дієво підвищують інтерес до навчання.

На основі аналізу публікацій і наукових праць, в яких започатковано
розв’язання розглядуваної проблеми, зробили висновок, що питанню
навчання іноземної мови молодших школярів присвячено значну кількість
досліджень (О.Б.Бігич, О.І.Гузь, М.В.Денисенко, О.П.Петращук,
О.П.Петренко, В.М.Плахотнік та ін.), в них розкрито різні аспекти
навчання іноземної мови у початковій школі, зокрема у працях
 Н.Кудикіної було розглянуто роль гри у вихованні дітей.

Автор статті має на меті продовжити розгляд питання функціонування гри у
навчанні іноземних мов учнів 6-7 років і зробити практичний внесок у
процес навчання у початковій школі. Аналіз загальної теорії діяльності,
теорії провідної діяльності та зміни цієї діяльності на різних етапах
розвитку психіки людини (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв та ін.) показав,
що ігрова діяльність, так само як і навчальна та діяльність спілкування,
має вагоме значення у розвитку молодшого школяра.

У психологічному словнику дано таке визначення поняття «гра»: гра ? це
форма діяльності в умовних ситуаціях, що спрямована на відтворення і
засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених
способах здійснення предметних дій у сферах науки і культури [1].

Навчальну гру, яка використовується на уроках іноземної мови, визначаємо
як форму організації діяльності учнів для засвоєння ними нового
матеріалу, закріплення набутих навичок і розвитку вмінь мовлення на
основі залучення учнів до виконання різноманітних мовних і мовленнєвих
дій. Така гра характеризується чіткістю поставленої мети, наявністю
мотивації і певним результатом. Трактування гри як моделі соціальної
дійсності дозволяє створити автентичні умови спілкування, які наближають
навчання до повноцінного процесу комунікації, сприяють оволодінню
сталими предметними діями і засвоєнню суспільного досвіду.

Загальновідомо, що молодші школярі здатні успішно засвоювати іноземну
мову. Варто зазначити, що в основі цієї здатності –  значні пізнавальні
й емоційні зусилля учнів, оскільки в цей віковий період вони інтенсивно
навчаються не лише іноземній, але й рідній мові. Тому в процесі навчання
молодших школярів учителю необхідно враховувати психічні особливості
молодших школярів, оскільки притаманний їм конкретно-образний характер
мислення передбачає дотримання певних вимог під  час пояснення
граматичних правил, зокрема таких:

– не використовувати терміни, наприклад, „present indefinite” або
„adverbs of frequency”;

– граматичні правила демонструвати на прикладах; для їх засвоєння
застосовувати велику кількість вправ;

– на уроці повинні використовуватися різні види діяльності з тим, щоб
підтримувати інтерес та увагу дітей до навчального матеріалу [3].

Отже, конкретно-образний різновид мислення молодших школярів, інші
психічні особливості, притаманні їм у цьому віці, передбачають широке
використання різних методів і прийомів у навчанні іноземних мов.

Існують також різноманітні засоби, які інтенсифікують і роблять більш
цікавим процес навчання у початковій школі. Для прикладу, з цією метою
використовується зображальна статична наочність (малюнки), рольові ігри,
аудіо- та відеоматеріали та інше. Але низький рівень знань іноземної
мови в учнів 6-7 років обмежує використання цих засобів. Тому навчальна
гра має визначальне значення на цьому етапі навчання і є одним з
ефективних методів навчання молодших школярів.

2]) для успішного перебігу діяльності і позитивного впливу на
особистість учня, а саме:

– всебічне забезпечення суб’єктивних моментів діяльності;

– поступове ускладнення діяльності, змісту її мотивів;

– розвиток активності й самостійності самого учня у діяльності.

Розглянемо декілька прикладів ігор для вивчення різного мовного
матеріалу, зокрема алфавіту, у навчанні іноземних мов молодших школярів.
Наявна низка ігор, які не потребують значної підготовки до їх
застосування, наприклад:

– озвучити пред’явлені вчителем букви;

– вибрати названу букву з ряду даних;

– визначити кількість букв і звуків у слові;

– показати або написати букву, що відповідає звуку, який вимовив
учитель.

Варто використовувати й ігри, які потребують певної підготовки учителя і
можуть виявитися більш цікавими для учнів.

ГРА 1. Підготовка до гри: вирізати фігури, які складають літери (довгі і
короткі прямі полоски, великі й маленькі півкулі).

Хід гри: роздати учням вирізані фігурки і попросити скласти букви, які
назве вчитель.

ГРА 2. Підготовка до гри: вирізати з цупкого шершавого паперу букви
алфавіту, які вивчаються, і наклеїти їх на картонні картки (хоча букви
можна і не наклеювати).

Хід гри: дати учням торкнутися букви, звернути їхню увагу на будову
букв. Наприклад: буква „А” складається з двох довгих рисочок і короткої,
що їх поєднує. Потім покласти букви в коробку і попросити учнів знайти
названу букву, не дивлячись у коробку.

            ГРА 3. Підготовка до гри: підготувати картки з буквами
алфавіту, до кожної картки прикріпити скріпку. Необхідно змайструвати
„вудку” – до палички на вірьовці прив’язати магніт.

Хід гри: розкласти картки з буквами на столі, буквою донизу, щоб учні їх
не бачили. Учень ловить букви на магніт і називає їх.

ГРА 4. Підготовка до гри: на мотузці розвісити всі заглавні букви в
алфавітному порядку.

Хід гри: учні повинні прикріпити до цих букв відповідні їм маленькі
букви (варіант: учні можуть прикріпити до букв речі або малюнки речей,
які починаються з відповідних букв).

ГРА 5. Ця гра не потребує певної підготовки. Її хід є таким: учні
діляться на команди. Команд може бути дві-три залежно від кількості
учнів. Від кожної команди виходять по два учасники. Одному учню з пари
учитель показує одну букву так, щоб інший учень цієї пари її не бачив.
Учні повинні написати пальцем побачену букву на спині іншого учня з
пари. Цей учень, у свою чергу, намагається відчути цю букву і написати
її дошці (варіант: з більш підготовленими учнями учитель може показати і
попросити написати будь-яке слово). Виграє команда, учні якої написали
всі букви або слова правильно.

ГРА 6 „Лото”. Підготовка до гри: підготувати картку з буквами таким
чином:

A B C D E F G H I G K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Хід гри: учні повинні співвіднести великі і маленькі букви алфавіту.
Букви можуть розташовуватися не по порядку.

Як видно з описаних ігор, застосування деяких з них вимагає кількох
наборів алфавіту. Учні можуть виготовити ці набори самостійно та
неодноразово їх використовувати.

Презентовані ігри можуть використовуватися не лише для вивчення букв, а
й для навчання нових лексичних одиниць.

Висновок. Навчальні ігри є важливими і необхідними у навчанні молодших
школярів. Їх застосування відповідає психологічним та методичним вимогам
до організації навчання іноземної мови школярів зазначеної вікової
категорії.

 

Список використаної літератури

1. Психология : словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.
– М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

2. Скалкин М. Н. Совершенствование процесса обучения. Проблемы и
суждения / Н. С. Скалки – М. : Педагогика, 1971. – 206 с.

3. Brown H. D. Teaching by Principles. – USA : Prentice-Hall, Inc.,
1994. – 467 p.

4. Marzollo J., Lloyd J. Learning through Play. – USA : Harper & Row
Publishers, Inc., 1974. – 211 p.

 

Похожие записи