.

Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1744
Скачать документ

Реферат на тему:

Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів

Згідно з вимогами часу та замовленням суспільства сьогодні, як ніколи,
гостро постає питання підготовки фахівців різного профілю, які володіють
кількома іноземними мовами. Це, в свою чергу, диктує необхідність
якісної підготовки школярів до користування різними іноземними мовами.

І хоч вільне володіння іноземною мовою залежить від багатьох факторів
(уміння сприймати мовлення на слух, правильно оперувати граматичним
матеріалом тощо), першорядного значення набувають лексичний запас,
ерудованість та мовленнєве багатство потенційного учасника
комунікативного процесу. Часткове вирішення цієї проблеми при вивченні
англійської мови ми вбачаємо у розширенні мовного світогляду учнів
шляхом ознайомлення їх з багатством лексичного складу, зокрема
фразеологією англійської мови. Фразеологізмам властиві такі виразові
якості як образність, емоційність, оцінність, експресивність. Образність
є домінантною рисою фразеологічних одиниць, становить їхню естетичну
цінність. У художній літературі фразеологічні звороти використовуються в
авторському мовленні, роблячи його більш різноманітним, мальовничим,
сповненим почуттів, а також у мовленні персонажів як один із засобів їх
характеристики.

Фразеологічні звороти справедливо вважають одним із невичерпних джерел
посилення експресивності та поглиблення логізації викладу. Вони
збагачують наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють
словниковий склад мови. Фразеологізми як яскравий стилістичний засіб
здатний зробити мову сильною і красивою, образною і переконливою [1,2].
У зв’язку з тим, що використання фразеологізмів у художніх творах є
показником високої мовної організації письменника, гнучкості його думки,
ерудованості тощо, вважаємо за доцільне вивчати фразеологічні одиниці на
уроках англійської мови у спеціалізованих класах.

Згідно з проектом Державного освітнього стандарту учні мають засвоїти
мовний матеріал як засіб оформлення і розуміння висловлювання у процесі
спілкування [4]. Для цього школярам необхідно зрозуміти та засвоїти
комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у
відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно добирати саме ті
мовні та мовленнєві засоби, що є оптимальними для реалізації
комунікативного наміру та адектватними певній ситуації спілкування.

Чинна програма з англійської мови для спеціалізованих шкіл висуває
серйозні вимоги до розвитку мовленнєвих умінь та навичок учнів. Школярі
мають вільно й досить вправно вести бесіду, оперуючи мовним багатством,
запорукою чого є використання різноманітної лексики взагалі й
фразеології зокрема [10].

Мета статті: дослідити, як впливає використання фразеологічних одиниць
на мовленнєву культуру учнів (на матеріалі англійської мови).

Вищеназваній проблемі присвячено низку праць сучасних методистів
(І.А.Добровольська, Г.І.Подосиннікова, Н.М.Топтигіна, Є.О.Хохлачов).
Так, Є.О.Хохлачов зазначає, що спеціальна фразеологічна робота є одним
із шляхів збагачення усного мовлення учнів загальноосвітньої школи [12,
193]. Вона полягає в ознайомленні їх із фразеологічними зрощеннями,
єдностями та сполученнями, що найчастіше використовуються в художній
літературі.

Г.І.Подосиннікова говорить про необхідність навчання школярів
ідіоматичних конструкцій,пояснюючи це тим, що ідіоматичність мовлення є
психолінгвистичним феноменом своєрідності вербального менталітету нації,
що ґрунтується на специфічності національного світосприйняття і
виражається в закріпленні в узусі відповідної мови синкретичних,
неподільних мовленнєвих одиниць [9, 37]. Саме такі мовленнєві одиниці,
які не можна перекласти дослівно, відбивають особливості сучасного
літературно-розмовного мовлення. Н.М.Топтигіна підкреслює, що специфіка
використання ідіом, мовленнєвих штампів та інших видів фразеологічних
одиниць у мовленні значною мірою відображає культуру спілкування як в
англомовному середовищі, так і в будь-якій іншій спільноті [11, 41].

Сучасна англійська мова надзвичайно багата на стійкі сполучення слів та
ідіоми, які вживаються для реалізації різних комунікативних намірів: для
привернення уваги співрозмовника, підтвердження або коментування
почутого, висловлення вдячності, згоди, прохання тощо. Тому важливість
навчання фразеологічних одиниць є очевидною. Адже, як відомо,
правильність, природність мовлення багато в чому залежать не тільки від
того, чи використовує мовець фразеологічні одиниці, які зберігаються в
його мовній пам’яті, але й від того, наскільки доречно він це робить.
І.А.Добровольська стверджує, що для того, щоб сприймати мову як рідну
необхідне не тільки глибоке знання самої мови, а й безпомилкове чуття
стилю фразеологізму. Тому навчання вживати в мовленні фразеологічні
одиниці, що узагальнюють і типізують кожен окремий вияв суспільного та
особистого життя у досвіді цілих поколінь, є прекрасним засобом для
розширення продуктивного лексичного запасу учнів [5, 37].

Отже, планомірна систематична робота щодо розвитку культури мовлення
учнів загальноосвітньої школи засобами фразеології набуває актуальності
на сучасному етапі.

Щоб з’ясувати рівень ознайомленості з англійською фразерлогією, нами
було проведено анкетування серед учнів 6-11 класів ЗОШ №16 з поглибленим
вивченням англійської мови.

Анкета

1. Чи знайоме вам поняття “фразеологія”?

так

ні

2. Чи використувуєте ви фразеологічні звороти в своєму мовленні?

a) так

b) ні;

c) не замислювався.

3. Для чого використовуються фразеологізми?

a) для збагачення мовлення;

b) для того, щоб зробити мову більш яскравою;

c) висловити власну думку.

4. Яке головне джерело фразеології:

a) мовлення;

b) літературні твори;

c) інші джерела.

Результати свідчать, що в цілому учні ознайомлені з поняттям
фразеологізму, 63% учнів ІІ ступеня та 71% – ІІІ ступеня вміють
виділяти деякі з них (знайомі) у тексті запропонованого твору, вживають
у мовленні, 55% учнів 6-9 класів та 67% старшокласників основним
джерелом англійських фразеологічних одиниць вважають твори художньої
літератури. Відповідно 37% і 32% школярів називають джерелом
фразеологізмів усне мовлення, а 8% і 1% учнів наводять інші джерела
англійських фразеологізмів.

Учні ІІ-ІІІ ступенів цієї школи задовільно володіють уміннями та
навичками, але водночас, мовлення учнів (особливо писемне) має ряд
недоліків. На нашу думку, найсуттєвіший недолік полягає в тому, що
мовлення учнів характеризується бідністю висловлювання думок,
відсутністю їх емоційного забарвлення, обмеженістю виражальними
мовленнєвими можливостями.

Для подолання цих недоліків нами було запропоновано різнорівневі вправи
на опанування фразеологічних одиниць на прикладі творів Джона Ґолсуорсі
“Власник” та “Сучасна комедія”.

LEVEL 1

Task 1 (1 point)

Read the sentences and underline set expressions

And there in the dark of it he was sitting when they come, full of
bubble and squeak.

One of these days they’d try and bring in prohibition, he shouldn’t
wonder but that cock wouldn’t fight in England – too extravagant.

An old fellow with one foot in the House of Lords and
on??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????

+Damn it, sir, you put the chestnuts in the fire, it’s up to you to
pull’em out.

When you were ill, I stole for you. I got the bird for it.

LEVEL 2

Task 1 (1 point)

Choose the right translation of set expressions

A
B

An Irish bull 1.Припинити в корені;
погубити;

Play a wrong card 2. Гальмувати; затримувати

розвиток;

To one’s own cheek 3. Сяючий; радісний;

More than meets the eye 4. Тільки для себе; у свою кишеню;

Give somebody the bird 5. Зробити хибний крок;

As bright as a button 6. Звільнити кого-небудь;

(penny, pin)

Check (crush, hip) in the bud 7. Нічний злодій, зломщик;

Keep somebody in the air 8. Більш ніж здається на

перший
погляд;

Cat burglar 9. Явна безглуздість;

Put (set, turn) back 10.Тримати кого-небудь у

the clock стані
непевності, чекання.

Task 2 (1 point)

Distribute the sentences into set expressions and word combinations

He stole some books and Mr. Dandy had given him the bird.

Mummy gave him a bird as a birthday present.

Englishmen always wait to see which way the cat jumps.

Boys stood at the foot of the tree to see which way the cat jumps.

The old man fell but fortunately broke no bones.

In that dersirable sphere, called society, every one is slandered
daily, and no bones broken.

Mrs. Brown asked the tailor to cut her skirt short.

Young Jolyon felt a malicions desirs to cut their enjoiment
short.

She would make him sorry for that, because his compunction would
be the best card in her hand.

They were going to win the game having the best cards.

A bottle of “Pol Roger” to his own cheek had given him a new contempt
for Games.

Little Liz took the kitten and pressed it to her own cheek.

LEVEL 3

Task 1 (1 point)

Translate the sentences using the most suitable translation of set
expressions

She’s not a bit like me, she’s your mother all over.

(такий же, як; дуже схожий; викапаний; копія)

“I’ve been altering my arrangments go” he said “You can cut your coat
a bit longer in the future – I’m settling a thousand a year on you at
once”.

(жити по коштам; урізувати себе; по своєму ліжку простягати ніжки; по
достатках ноги простягай; так кравець крає, як йому матерії стає)

Young Jolyon felt a malicions desirs to cut their enjoiment
short.

(покоротшати; скоротити; урізати; припинити; обірвати; перервати)

… give us a chance, constable; I’m right on my bones… Two bob’s all
I’v got left in the world besides a wife.

(бути у важкому матеріальному стані; дійти до крайності; дійти до
крапки; бути на мілині)

5. We others never know what you English will do. You always wait to
see which way the cat jumps.

(займати очікувальну позицію; чекати, як розгорнуться події;
тримати ніс за вітром; чекати відкіля вітер віє (подме))

6. “If you got pneumonia” he said, “I should go clean out of curl”.

(позбавитися енергії; стати апатичним; бути вибитим з колії)

7. Another election! Could he stand a second time without showing
his true colours?

(показати свій справжній характер, своє справжнє обличчя; показати
себе у справжньому світлі; скинути маску)

Task 2 (2 points)

Make up your own sentences with the set expressions mentioned above

all over;

to cut one’s coat;

to cut short;

to be one’s bones;

to see which way the cat jumps;

to go out of curl;

to show one’s true colours.

LEVEL 4

Task 1 (3 points)

Make up your own dialogue on any topic you like using set expressions
from the novels “The Man of Property” and “A Modern Comedy” by John
Galsworthy.

Task 2 (3 points)

Write a composition why it is important to use set expressions in our
everyday conversations.

Проведене нами дослідження впливу фразеологічних одиниць на мовленнєву
культуру учнів дозволяє зробити такий висновок: для поповнення активного
мовленнєвого запасу учнів фразеологізмами, посилення продуктивності їх
ужитку та розвитку виразного мовлення школярів необхідно використовувати
на уроках іноземної мови спеціальні різнорівневі вправи на основі
текстів літературних творів видатних англійських письменників. Завжди
досить важко визначити, чи стане в пригоді вивчена фразеологічна одиниця
для усного мовлення, письма чи розуміння тексту. Але незалежно від цього
ми вважаємо за необхідне поповнювати словниковий запас учнів
фразеологізмами, щоб у разі потреби вони змогли б скористатися цими
засобами в усному чи писемному мовленні.

ЛІТЕРАТУРА

Амосов Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л. Изд. «Ленинградский
Университет». – 1963. – 287 с.

Антрушина Г.Б. Английская лексикология. – М.: Высшая школа. – 1985. –
318 с.

Голсуорси Д. Собрание сочинений в шестнадцати томах: Т. 1, 6, 7, 8. –
М.: Правда: 1962.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) //
Іноземні мови. – 2004. – №1. – С.3-8

Добровольська І.А. Вивчення фразеологізмів на старшому ступені
середньої школи як засіб розширення продуктивного лексичного запасу
учнів // Іноземні мови. – 2001. – №2. – С.5-7.

Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский
язык. – 1984. – 576 с.

Олійник І. С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і
російсько-український фразеологічний словник. – Київ: Радянська школа.
– 1971. – 350 с.

Подосиннікова Г.І. Принципи відбору фрагментів англомовних художніх
текстів для навчання ідіоматичного розмовного мовлення на середньому
етапі вищої мовної школи // Іноземні мови. – 2000. – №4. – С.27-29.

Подосиннікова Г.І. Систама вправ для навчання ідіоматичних
предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення // Іноземні
мови. – 2001. – №1. – С.37-39.

Програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
– К.: Перун, – 1996. – 45 с.

Топтигіна Н.М. Міні-словник ідіом та мовленнєвих штампів для ведення
дискусії англійською мовою // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 41-46.

Хохлачев Е.А. Развитие речевых умений и навыков на фразеологическом
материале в старших классах школ с преподаванием ряда предметов на
иностранном языке // Вопросы обучения устной речи и чтению на
иностранном языке / – М.: Просвещение: 1965. – С.191-201.

John Galsworthy The Man of Property. – М.: Прогресс: 1974. – 256 с.

John Galsworthy. A Modern Comedy. – М.: Прогресс:1976. – 493 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020