Реферат на тему

Визначення життєвих особистих та професійних цілей

Вільямс Джеймс вважав, що з усіх створінь, які мешкають на землі,
тільки людина може змінити себе. Тільки людина є архітектором своєї
долі.

У педагогічних колективах є люди, яким не вистачає чіткості в своїх
особистих цілях. Але є й такі, які в своєму житті виявляють надзвичайну
зібраність та зосередженість («…вони добре знають, чого бажають, та
знаходять засоби, аби досягати цього. Вони працюють заради досягнення
цілей, і ці цілі, очевидно, їх задовольняють, посеред шляху вони не
змінюють напрямку»). Як писав Дж.Сиг Паулсон: «Світ відкриває шлях для
чоловіків та жінок, у яких є ціль. Виберіть сьогодні високу мету…,
домагайтеся її, і ви повністю зміните своє життя». У житті керівника
школи чи педагога існують етапи, коли йому особливо необхідно прояснити
свої особисті та професійні цілі. Як правило, ці етапи збігаються з
таким віком:

Діаграма 5

Існує декілька прийнятних визначень поняття цілі:

ціль* – ідеальний образ бажаного, можливого та необхідного стану
керованої системи;

ціль вказує загальний напрям, в якому ми повинні рухатися для досягнення
кращого результату;

ціль… визначає бажаний стан об’єкта.

Критерії цілей: досяжність, гнучкість, вимірність, конкретність,
сумісність, прийнятність та співрозмірність.

Важливість прояснення особистих цілей посилюється в той період, коли Ви
здійснюєте один із вищезазначених життєвих кроків.

Що Вам

дасть

визначення

особистих

цілей? Ви усвідомлюєте свій вибір у відношенні до власної кар’єри;

Ви переконуєтеся в правильності обраного Вами шляху;

Ви зможете переконати оточуючих у правильності Вашої точки зору;

Це забезпечує Вам додаткові сили;

Зростає можливість досягнення бажаних результатів.

Як треба ставити собі свої цілі?

Я хочу ( Я можу ( Мені треба( Аналіз «мета-засіб»(Вибір( (Уточнення цілі
( Контроль своїх досягнень.

Ці сім кроків будуть для Вас контрольним засобом для прояснення власних
цілей. Поставте собі питання, який з цих кроків Ви частіше за все
пропускаєте або незадовільно виконуєте, і Ви будете мати основу для
перегляду своїх підходів.

Вибір і

визначення

цілей

обмежує відсутність чітких критеріїв оцінки реалізації цілі;

недостатній реалізм у виборі цілі;

невизначені рамки часу;

неефективність вибраних методів роботи;

недостатня спільна зацікавленість;

недостатній аналіз;

недостатня інформованість;

використання цілей як засобу покарання;

конфлікт з оточуючими, колегами, керівництвом.

За 257 Законом Мерфі неточно спланована програма вимагає в три рази
більше часу, ніж передбачалося; ретельно спланована тільки в два рази.

Цілі задають нам напрямок просування вперед. Цілі – це кермо в
індивідуальному та колективному розвитку. Без нього наші здібності
неправильно направляються та, відповідно, розтрачуються даремно. У
педагогічних системах цілі утворюють ієрархію:

1. Цілі суспільства – соціальне замовлення.

2. Позиція особистості.

3. Загальні цілі педагогічної системи.

4. Цілі педагогічного процесу.

Б.Блум (США) запропонував таку таксономію (когнітивний аспект)
педагогічних цілей:

Синтез

Аналіз

Використання

Оцінка

ЛІТЕРАТУРА

Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения
к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). –
Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. – 381с.

Амонашвили Ш.А. Личностно – гуманная основа педагогического процесса. –
Мн.: Университетское, 1990. – 560с.

Амосов Н.М. Алгоритмы розума. – Киев: Наукова думка, 1979. – 223с.

Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994. –
184с.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. – М.:
Педагогика, 1980. – 232с.

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. – М.:
Просвещение, 1991. – 159с.

Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение,
1989.-224с.

Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування:
Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 328с.

Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород:
МП «Балахинская типография», 1994. – 71с.

Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой
судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. – М.: Лист-Нью; Центр
общечеловеческих ценностей, 1997. – 336с.

Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1982. – 200с.

Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика,
1983. – 272с.

Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для
руководителя. – М.: АО «ИНФРА-М» – АОЗТ «Премьер», 1995. – 204с.

Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой
роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.

Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический
материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.

Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для
руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1991. – 320с.

Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. –
К.: Политиздат Украины, 1989. – 189с.

Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. –
Москва-Белгород, 1995. 251с.

Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно
обучать специалистов. – Симферополь: Таврия, 1992. – 112с.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для
учителя и руководителей. – М.: Просвещение

Період професіоналізму

Стадії Переоцінка
цінностей

росту

Досягнення успіху

Навчання

Включення

Професіоналізм

– основні переломні періоди

Майстерність

0 10 20 30
40 50 60 70

Вік людини

Похожие записи