.

Вивчення задоволеності учасників навчального процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1640
Скачать документ

Вивчення задоволеності учасників навчального процесу

Під задоволеністю найчастіше розуміється емоційно-оцінне ставлення
особистості та колективу до виконуваної роботи та умов її протікання

Ключові поняття: універсальні критерії діяльності людини –
продуктивність, задоволеність.

У педагогічній теорії та практиці існують різні підходи до вивчення
ефективності функціонування навчального закладу, до визначення критеріїв
і показників її результативності. Однак, як стверджують багато
дослідників, у якості мірила ефективності будь-якої діяльності людини
можна виділити два універсальних критерії:

продуктивність діяльності;

задоволеність діяльністю її учасників.

Варто помітити, що в науці й у практиці велика увага приділяється
розробці діагностик продуктивності та вкрай мало – створенню методик, що
дозволяють визначити задоволеність учасників навчального процесу. У той
же час з’ясувати ступінь задоволеності суб’єктів навчального процесу, що
відбувається у школі, не менш важливо, ніж визначити, наскільки
продуктивна їхня діяльність.

Для людини важливий, як правило, не тільки продукт діяльності, а й те,
наскільки вона задоволена або незадоволена цим продуктом, задоволена або
незадоволена процесом діяльності, відносинами між її учасниками. Не
випадково більшість педагогічних працівників чітко усвідомлюють, що
навряд чи можна визнати школу успішно працюючою, якщо в ній досягають
добрих показників навченості й вихованості школярів, і поряд із цим учні
та педагоги знаходяться у стані дискомфорту, не палають бажанням учитися
і працювати в ній.

Оцінити задоволеність не завжди вдається за допомогою спостереження. У
процесі дослідно-експериментальної діяльності нами були розроблені й
апробовані методики, використання яких у діагностико-аналитичній роботі
допомагає отримати досить повну інформацію про задоволеність членів
шкільного співтовариства діяльністю школи, відносинами в навчальному
закладі. Ця інформація може виявитися корисною для оцінки роботи
навчального закладу, тому пропонуємо вам познайомитися зі змістом
створених нами методик.

Методика вивчення задоволеності учнів шкільним життям (розроблена О. О.
Андрєєвим)

Мета: визначити ступінь задоволеності учнів шкільним життям.

Процедура проведення. Учням пропонується прочитати (прослухати)
твердження й оцінити ступінь згоди з їх змістом за такою шкалою:

4 – цілком згодний;

3 – скоріше згодний;

2 – важко сказати;

1 – скоріше не згодний;

0 – цілком не згодний.

Твердження

1. Я йду до школи з радістю.

2. У школі в мене звичайно гарний настрій.

3. У нашому класі добрий класний керівник.

4. До наших шкільних учителів можна звернутися за порадою й допомогою у
важкій життєвій ситуації.

5. У мене є улюблений учитель.

6. У класі я можу завжди вільно висловити свою думку.

7. Я вважаю, що в нашій школі створені всі умови для розвитку моїх
здібностей.

8. У мене є улюблені шкільні предмети.

9. Я вважаю, що школа по-справж-ньому готує мене до самостійного життя.

10. На літніх канікулах я нудьгую за школою.

Обробка отриманих даних. Показником задоволеності учня шкільним життям
(У) є частка від розподілу суми балів, отриманої шляхом додавання оцінок
з усіх відповідей, але загальна кількість відповідей (на 10). Якщо В
більше 3, то можна констатувати високий ступінь задоволеності, якщо ж У
більше 2, але менше 3 або В менше 2, те це, відповідно, свідчить про
середній та низький ступінь задоволеності учня шкільним життям.

Методика вивчення задоволеності педагогів життєдіяльністю в навчальному
закладі (розроблена Є. М. Степановим)

Мета: визначити ступінь задоволеності педагогів життєдіяльністю у школі
та своїм положенням у ній.

Процедура проведення. Педагогам пропонується прочитати включені в тест
твердження і за допомогою шкали оцінок виразити ступінь своєї згоди з
ними. Для цього вчителю варто поставити напроти кожного твердження одну
з п’яти цифр, що означає відповідь, яка відповідає його точці зору:

4 – цілком згодний;

3 – скоріше згодний;

2 – важко сказати;

1 – скоріше не згодний;

0 – цілком не згодний.

Твердження

1. Я вдоволений(а) своїм навчальним навантаженням.

2. Мене влаштовує розклад уроків.

3. Мій робочий час завдяки власним зусиллям і діям адміністрації
витрачається раціонально.

4. Мене влаштовує робота кафедри (методичного об’єднання) і моя участь у
ній.

5. У мене існує реальна можливість підвищувати свою професійну
майстерність, виявляти творчі здібності.

6. Я відчуваю потребу у професійному й особистісному рості та намагаюся
його реалізувати.

7. Мої досягнення й успіхи помічаються адміністрацією та педагогами
школи.

8. Мені подобається, що у школі проводиться науково-методичний пошук.

9. У мене склалися з колегами неконфліктні відносини.

10. Я відчуваю в роботі підтримку своїх колег.

11. Мені здається, що адміністрація школи справедливо оцінює результати
моєї роботи.

12. Я відчуваю доброзичливе ставлення до себе з боку керівництва школи.

13. Я комфортно почуваю себе в середовищі учнів.

14. Я вдоволений(а) відношенням учнів до мене і мого предмета.

15. У більшості випадків я випробую почуття взаєморозуміння в контактах
з батьками учнів.

16. Мені здається, що батьки розділяють і підтримують мої педагогічні
вимоги.

17. Мені подобаються мій кабінет, обладнання й умови роботи в ньому.

18. Мене влаштовує сформований морально-психологічний клімат у школі.

19. На мій погляд, створена у школі система науково-методичного
забезпечення сприяє підвищенню моєї професійної майстерності.

20. Я задоволений розміром заробітної плати та своєчасністю її виплати.

Обробка отриманих результатів. Показником задоволеності педагога
життєдіяльністю в навчальному закладі (У) є частка від розподілу суми
балів, отриманої шляхом додавання оцінок з усіх відповідей, на загальну
кількість відповідей (на 20). Якщо коефіцієнт У дорівнює чи більше
трьох, то можна констатувати високий рівень задоволеності; якщо він
дорівнює чи більше двох, то можна припустити, що існує низький ступінь
задоволеності педагогів життєдіяльністю у шкільному співтоваристві і
своїм положенням у ньому.

Поряд з виявленням загальної задоволеності доцільно визначити, наскільки
задоволені педагоги такими аспектами життєдіяльності навчального
закладу, як:

*

,

?TH,

організація праці (твердження 1-4);

можливість прояву й реалізації професійних та інших особистісних якостей
педагога (твердження 5-8);

відносини з учителями, адміністрацією навчального закладу (твердження
9-12);

відносини з учнями та їхніми батьками (твердження 13-16);

забезпечення діяльності педагога (твердження 17-20).

Коефіцієнт задоволеності педагога переліченими аспектами життєдіяльності
визначається за допомогою описаних вище обчислювальних операцій.

Методика вивчення задоволеності батьків роботою навчального закладу
(розроблена Є. М. Степановим)

Мета: виявити рівень задоволеності батьків роботою навчального закладу.

Хід проведення. На батьківських зборах батькам пропонується уважно
прочитати перелічені нижче твердження й оцінити ступінь згоди з ними.
Для цього батькові необхідно обвести нижче кожного виразу одну цифру, що
означає від-повідь, яка відповідає його точці зору.

Цифри означають такі відповіді:

4 – цілком згодний;

3 – скоріше згодний;

2 – важко сказати;

1 – скоріше не згодний;

0 – цілком не згодний.

Твердження

1. Клас, у якому вчиться моя дитина, можна назвати дружним.

2. У середовищі своїх однокласників моя дитина почуває себе комфортно.

3. Педагоги виявляють доброзичливе ставлення до моєї дитини.

4. Я випробую почуття взаєморозуміння, контактуючи з учителями та
адміністрацією школи, в якій учиться моя дитина.

5. У класі, де учиться моя дитина, добрий класний керівник.

6. Педагоги справедливо оцінюють досягнення в навчанні моєї дитини.

7. Моя дитина не перевантажена навчальними заняттями та домашніми
завданнями.

8. Учителі враховують індивідуальні особливості моєї дитини.

9. У школі проводяться заходи, що корисні й цікаві моїй дитині.

10. У школі працюють різні гуртки, клуби, секції, де може займатися моя
дитина.

11. Педагоги дають моїй дитині глибокі й міцні знання.

12. У школі піклуються про фізичний розвиток і здоров’я моєї дитини.

13. Навчальний заклад сприяє формуванню гідної поведінки моєї дитини.

14. Адміністрація та вчителі створюють умови для прояву і розвитку
здібностей моєї дитини.

15. Школа по-справжньому готує мою дитину до самостійного життя.

Обробка результатів тесту. Задоволеність батьків роботою школи (У)
визначається як частка від розподілу загальної суми балів усіх
відповідей на загальну кількість відповідей (на 15).

Якщо коефіцієнт У дорівнює 3 чи більше, то це свідчить про високий
рівень задоволеності; якщо він дорівнює чи більше 2, але не менше 3, то
можна констатувати середній рівень задоволеності; якщо ж коефіцієнт У
менше 2, те це є показником низького рівня задоволеності батьків
діяльністю навчального закладу.

Інший варіант методики вивчення задоволеності батьків життєдіяльністю
освітньої установи запропонований О. О. Андрєєвим.

Комплексна методика для вивчення задоволеності батьків життєдіяльністю
навчального закладу (розроблена О. О. Андрєєвим)

Частина I

Мета: отримання інформації про оцінку батьками ролі навчального закладу
у вихованні в їхніх дітей якостей життєвої компетентності, позитивних
поведінкових і морально-психологічних якостей.

Хід проведення. Батькам пропонується заповнити бланк анкети.

Оцініть, будь ласка, в якому ступені навчальний заклад, який відвідують
ваші діти (ваша дитина), виховує в них (у нього) перелічені нижче
якості.

При оцінці скористайтеся такою шкалою:

5 – повною мірою;

4 – у значній мірі;

3 – на достатньому рівні;

2 – у незначному ступені;

1 – практично немає.

Обведіть кружком номер відповіді, найбільш близький вашій точці зору.

Твердження

1. Акуратність (уміння тримати в порядку речі)

2. Дисциплінованість (уміння додержуватися встановлених правил у
справах)

3. Відповідальність (уміння дотримувати слово)

4. Воля (уміння не відступати перед труднощами)

5. Гарні манери поведінки

6. Життєрадісність (здатність приймати життя і радуватися йому)

7. Освіченість

8. Розум (здатність здорово й логічно мислити)

9. Високі життєві запити

10. Самостійність (здатність самому приймати відповідальні рішення)

11. Чесність у відносинах з людьми

12. Доброта у відносинах з людьми

13. Чуйність у відносинах з людьми

14. Справедливість у відносинах з людьми

15. Терпимість до поглядів і думок інших

Обробка отриманих даних. При обробці результатів випливаючі з анкети
якості розділити на три групи:

а) якості 1-5 утворять блок поведінкових якостей;

б) якості 6-10 – блок життєвої компетентності;

в) якості 11-15 – блок морально-психологічних якостей.

Необхідно підрахувати середній показник оцінок батьків по кожному блоку,
а також загальний середній показник з усієї сукупності запропонованих
п’ятнадцяти якостей. Отримані показники треба співвіднести з
використаною при анкетуванні шкалою. Якщо середній показник виявиться
нижче 3-х балів, то це свідчить про оцінку батьками ролі навчального
закладу в розвитку перерахованих якостей особистості в дитини як
недостатню.

Чaстина II

Мета: отримання інформації про оцінку батьками допомоги навчального
закладу у вихованні в їхніх дітей здатності до рішення основних життєвих
проблем.

Хід проведення. Батьки заповнюють опитувальний лист із такою
інструкцією.

Обведіть, будь ласка, кружком номер твердження, найбільш близький вашій
точці зору на навчальний заклад, у якому навчається ваша дитина (ваші
діти):

Обробка отриманих даних. Підраховується середній показник оцінки батьків
з усієї сукупності запропонованих тверджень. Його значення зіставляється
зі шкалою оцінювання, використаною в даній методиці. Якщо отриманий
показник виявиться менше 3-х балів, то результати опитування свідчать
про низьку оцінку батьками допомоги навчального закладу у вихованні в
дітей здатності до рішення основних життєвих проблем.

Самоосвітні завдання

Проведіть процедури вивчення задоволеності діяльністю вашого навчального
закладу за методиками, що наведені в публікації.

Проведіть в інтерактивному режимі тренінгу з педагогічним колективом
вашої школи вивчення таких методик.

Співставте опубліковані методики з тими, що знайшли розповсюдження у
вашому навчальному закладі. На користь яких методик вивчення відзначено
більше позитивних моментів?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020