.

Використання технології розв\’язання винахідницьких задач у навчально-виховному процесі початкової школи (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1269
Скачать документ

Використання технології розв’язання винахідницьких задач у
навчально-виховному процесі початкової школи

На початку XXI століття в теорії і практиці навчання особливо гостро
стоїть питання про розвиток творчих здібностей молодших школярів. Аналіз
І існуючої традиційної практики початкової освіти свідчить про те, що
головним для вчителів є формування в молодших школярів знань, умінь і
навичок, а творчий розвиток залишається поза їхньою увагою. Іншими
словами, в масовій практиці початкової школи практично відсутня
спеціальна цілеспрямована, систематична робота, спрямована на розвиток
творчості учнів. Багато хто з вчителів та батьків вважають: що, якщо
дитина буде знати предмет-буде й розвиненою. Якщо це так, то виникають
інші питання: „Чому діти, які добре молодіють правилами орфографії, не
вміють грамотно писати?” „Чому діти, які гарно пишуть контрольні роботи
з математики, не можуть розв’язати задачу з логічним навантаженням?”
„Чому учні, котрі знають багато віршів і вміють відтворити текст, не
вміють застосовувати свої знання в нестандартній ситуації?”

Все це відбувається тому, що наявність знань – це тільки одна сторона
розвитку дитини і, як показали психологічні дослідження, не
найголовніша. Це приводить до того, що більшість випускників, які на
відмінно знали шкільну програму, не вміють використовувати отримані в
школі знання в нестандартній ситуації, під час розв’язання проблемних
завдань у різних сферах суспільного життя. На жаль, у більшості нинішніх
випускників не розвинене творче мислення, вони слабо підготовлені до
узагальнення отриманої інформації, перетворення її в гнучкі системи,
придатні для застосування в різних життєвих ситуаціях; фактично не
підготовлені до творчого аналізу ситуації. Більшість студентів та
старшокласників бояться самостійності, тяжіють не до оригінального
мислення, а до інформації, яку педагог розкладе „по поличках” і у
„готовому вигляді” донесе до учня чи студента. Проте, відомо, що діти
від природи допитливі і сповнені бажання вчитися. Для того, щоб кожна
дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне застосування у
навчально-виховному процесі активних форм і методів навчання. Отже,
перед учителем стоїть важливе завдання – створення сприятливих умов для
розвитку творчого потенціалу кожного учня і його самореалізації у
навчально-виховному процесі школи, починаючи з молодшого шкільного віку.
Відомий педагог В.О.Сухомлинський писав: “Духовне життя дитини
повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики,
фантазії, творчості. Ми повинні вчити і виховувати так, щоб дитина
почувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови
одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними
почуттями і може принести маленьким людям переживання творця”. Значною
мірою вирішенню проблеми розвитку творчих здібносте сприяє наукова
технологія творчості ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач).
Основи цієї технології розроблені інженером і письменником-фантастом
Г.С.Альтшуллером. ТРВЗ будується як точна наука, що має свою галузь
дослідження, свої методи, свої інструменти. Основний постулат ТРВЗ:
технічні системи розвиваються за об’єктивно існуючими законами; ці
закони можу бути пізнані, їх можна виявити та використати з метою
свідомого розв’язання винахідницьких задач.

Психолог Л.О.Макрідіна виділяє такі концептуальні положення технології

ТРВЗ:

-Теорія – каталізатор творчого розв’язання проблем.

-Знання – інструмент, основа творчої інтуїції.

-Творчими здібностями наділена кожна людина (винаходити можуть усі).

-Творчості треба навчати всіх!

-Творчості, як і будь-якій діяльності, можна навчитися [2]

Технологія ТРВЗ відрізняється від інших методик тим, що це не поєднання
окремих прийомів, а технологія, завдяки якій можна вирішувати різні
складні проблеми, задачі, бути в постійному творчому пошуку. За
допомогою ТРВЗ створено принцип, завдяки якому педагог разом з учнями
може знаходити логічний вихід з будь-якої ситуації, а учень – грамотно
вирішувати свої проблеми. ТРВЗ забезпечує розв’язання задач на основі
логічних операцій, алгоритмів замість порожніх спроб і пошуків наосліп.
Технологія ТРВЗ – це новий інструмент для розвитку творчого мислення
дорослих і дітей. Головні принципи ТРВЗ:

• розв’язання суперечностей;

• системний підхід (вміння бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх
його елементів);

• вміння віднайти необхідний у даній ситуації резерв.

???????¤?¤?$????????стем розвивального навчання зі спрямованістю на
розвиток творчих якостей особистості. Творчий інтелект ми розуміємо як
єдність і взаємодію емоційно-образного і логічного мислення, тому
технологія на основі ТРВЗ включає дві системи тренувальних вправ для
розвитку:

а) логічного мислення;

б) творчої уяви.

Вправи на логічне мислення ставлять дітей у таку ситуацію, коли вони
повинні порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати. Ці
вправи стимулюють постановку таких питань і появу таких висловлювань у
учнів та вчителя, які рідко виникають при простому обговоренні
„готового” тексту підручника. А високорозвинена уява – це особливість
творчої людини. Л.С.Виготський писав, що творча діяльність робить людину
„істотою, зверненою в майбутнє” [1]. Чим вищий рівень уяви, тим
ефективніша творча діяльність. Уява – це звичка до самостійних рішень,
відкриттів, пошуку, це відхід від зразка і робота за власним задумом,
створення нового образу, якого до цих пір у свідомості не було. За
оцінкою психологів, педагогіка творчості, яка здійснюється за
технологією ТРВЗ, сприяє розвитку у школярів таких розумових здібностей,
як:

– вміти аналізувати ситуацію і передбачати розвиток; розмірковувати і
вміти обґрунтовувати свою думку;

– швидко та оригінально мислити;

– активно використовувати уяву; -бачити протиріччя, ставити і вирішувати
задачі;

– робити висновки і синтезувати нову інформацію.

З метою виявлення впливу технологій ТРВЗ на розвиток творчих здібностей
молодших школярів нами було проведено експеримент. Експеримент
проводився на базі педагогічного ліцею «Творчість» протягом двох років.
Під час експерименту на уроках використовувалися різні методи творчого
мислення.

Наприклад. Найпростіший з методів творчого мислення – метод спроб і
помилок. Це найпростіший метод пошуку нових розв’язків. Вдаються до
нього для розв’язання завдань, де досить перебрати один-два десятки
варіантів.

Використовуючи цей метод, можна пропонувати будь-які розв’язки, якими б
безглуздими вони не здавались на перший погляд. Дітям були запропоновані
різні проблеми, які можна розв’язати за допомогою методу спроб і
помилок. Наприклад:

– Що повинен зробити Колобок, щоб Лисичка його не з’їла?

-Як швидше прибрати осіннє листя біля школи?

– Як зробити своє робоче місце зручнішим?

Вам на день народження подарували іграшку. А у вас є така сама. Ваші
дії.

Для розв’язання більш складних творчих завдань нами було використано
метод, який дістав назву «Мозковий штурм». Він полягає в колективному
пошуку нетрадиційних шляхів розв’язання проблеми і може широко
використовуватися в роботі не тільки з дітьми, а й з педколективом,
батьками.

Цікаво і корисно використовувати мозкову атаку для розв’язання проблем,
що мають моральний аспект. Наприклад:

-як відучитись дражнитись;

-як піклуватися про чистоту повітря;

– ідеальний клас.

Як його зробити таким? Метод „мозкового штурму” використовується при
створенні проектів: проект „Новорічна ялинка”. Як зберегти традицію і
ялинковий ліс? За допомогою цього методу діти вчаться вільно
висловлювати свої думки, поважати свою і чужу думку, набувають вміння
вислуховувати товариша, не боятися помилитися і намагаються висунути
якомога більше пропозицій. Складним засобом активізації творчого
мислення є метод фокальних об’єктів. Суть цього методу – в перенесенні
ознак кількох випадково вибраних об’єктів на той, що розглядається.
Внаслідок цього виходять незвичайні сполучення, а велика кількість
варіантів дає можливість вибору. Наприклад:

-Виготовити незвичайну новорічну іграшку.

-Придумати нову годівничку для птахів.

-Створити новий персонаж до казки Л.Українки «Біда навчить».

Результати експерименту дозволили нам зробити такі висновки:

-Технологія творчості ТРВЗ активно сприяє розвитку творчої уяві
фантазії, розвитку системного та діалектичного мовлення.

-Творчі завдання на основі ТРВЗ сприяють оволодінню учнями методами
пошуку нового та генерації оригінальних ідей; зниження психологічної
інерції.

Отже, технологія ТРВЗ набуває особливого значення у контексті нової
освітньої парадигми, оскільки значною мірою сприяє реалізації актуальної
проблеми розвитку творчого потенціалу школярів.

Література:

1.Виготський Л.С. Уява і творчість в дитячому віці. – М: Просвіта,
1991., -93 с.

2.Макрідіна Л.О. Технологія творчості ТРВЗ / Управління школою. 2003.
-№32 (44) -С. 12-26.

3.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К.: Рад.шк., 1984. – 288 с

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020