Реферат на тему:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування
творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів

Інтеграція України у світовий інформаційний простір, створення мережі
інформаційного забезпечення освіти та науки мають значний вплив на
освітні процеси в державі. Швидкими темпами здійснюється інтенсифікація
системи навчання та виховання дітей і учнівської молоді на основі
використання інформаційно-комунікаційних технологій, триває формування
інформаційної культури педагогів та їх вихованців.

Запровадження зазначених інновації в освітній процес загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів забезпечує формування технічно та
технологічно освіченої творчої особистості, підготовленої до життя,
активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного
суспільства, створює належне підґрунтя для розвитку життєвої
компетентності, пізнавальної та творчої активності дітей та учнівської
молоді, їх творчу самореалізацію та професійне самовизначення з
урахуванням індивідуальних можливостей та особистісних уподобань.

З огляду на це метою нашої статті є розроблення психолого-педагогічної
характеристики інформаційно-комунікаційних технологій як механізму
розвитку творчої особистості і визначення організаційно-педагогічних та
дидактичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій
у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних
навчальних закладів.

Творча активність – особистісне утворення динамічного характеру, яке є
комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних властивостей,
що дозволяють особистості продуктивно використовувати творчість у
будь-якому виді діяльності. Розвиток творчої активності – процес
прогресивних змін у часі і просторі, що відображається у кількісних,
якісних і структурних творчих перетвореннях особистості як цілісної
системи і полягає в керованому розвитку її творчих здібностей та
інтелекту на основі пробудження інтересу до творчої діяльності,
оволодіння методами творчого отримання знань, формуванням
індивідуального стилю творчої поведінки [2, 96].

Метою позашкільної освіти відповідно до суспільного замовлення та
освітньої політики держави, є створення педагогічних умов для
повноцінного творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості;
підвищення її мотивації до пізнання і творчості; задоволення освітніх
потреб творчої особистості за допомогою залучення її до свідомої та
систематичної творчої діяльності.

Тому ознайомлення вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних
навчальних закладів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних
технологій у сучасній науці, техніці, виробництві, повсякденному житті
та їх практична підготовка до раціонального використання під час
розв’язування задач, пов’язаних з пошуком та опрацюванням інформації, її
систематизацією та зберіганням, поданням широкому загалу і передаванням,
забезпечення участі в проектно-технологічній та інформаційній
діяльності, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини (від появи
творчого задуму до реалізації готового продукту) – головне завдання
позашкільних навчальних закладів [6, 8].

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що активно
запроваджуються в навчально-виховний процес позашкільних навчальних
закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають
нові перспективи для пізнавальної та творчої діяльності вихованців
гуртків, творчих об’єднань, тобто створюють умови для наступного:

— забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної
та творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних
таблиць, мультимедійних презентацій, фото-, відеодокументів тощо, що
уможливлює їх подальше перетворення, вдосконалення та поширення;

— доступу до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної та
наукової інформації, високої швидкості її отримання та варіативності
способів аналітичної обробки, виникнення феномена «безпосереднього
включення» особистості в інформаційний простір людства;

— конструктивного змістового діалогу з користувачем; утворення з ним
єдиного функціонального предметно орієнтованого освітнього середовища
(тобто комп’ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості
особистості, впливає на її пам’ять, емоції, мотиви та інтереси, але й
змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної та продуктивно-творчої
діяльності особистості) [1].

З огляду на це сучасні інформаційно-комунікаційні технології у
практичній діяльності гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних
закладів можуть використовуватися як:

— засіб навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів,
дистанційної освіти);

— технічний засіб автоматизації процесу пізнавальної та творчої
діяльності особистості, який дозволяє мобільно працювати з текстом,
графічним, звуковим або відеодокументом, робити складні розрахунки,
якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися з своїми
однолітками або представниками наукової еліти в усьому світі;

— зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички
оволодіння ними, дає знання про їх назви та функціональне призначення
складових елементів і системи зв’язків, принципи роботи апаратного і
програмного забезпечення;

— ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність
особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх
результат і перевіряти їх правомірність тощо [4].

Тому актуальним є питання не лише про запровадження та ефективне
використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
кожного позашкільного навчального закладу, а створення єдиного
інформаційного простору в ньому. Структурними підрозділом позашкільного
навчального закладу, які б якісно забезпечили виконання даної мети,
мають стати центр комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій
– науково-методичні та навчальні підрозділи, що використовують апаратні
та програмні засоби, фото, аудіо-, відеоматеріали, засоби
телекомунікаційного зв’язку, розмножувальну техніку, для: формування
інформаційного навчального середовища; забезпечення ефективного
управління навчально-виховним процесом; задоволення інформаційних потреб
усіх учасників навчально-виховного процесу; проведення пошукової,
дослідницької та експериментальної роботи творчо обдарованих і
талановитих вихованців; забезпечення комп’ютерної підтримки творчої та
навчально-пізнавальної діяльності дітей та учнівської молоді тощо.

Серед базових складових мережі інформаційно орієнтованого освітнього
середовища позашкільного навчального закладу, що використовує
комп’ютерні технічні інновації, можна виокремити наступні:

— повноцінна багатофункціональна медіатека, яка включає в себе
мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних напрямів
позашкільної освіти, науки та культури, розраховані на різні вікові
категорії вихованців різних напрямів гуртків, творчих об’єднань;

— Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для використання всіма
учасниками освітнього процесу (як вихованцями гуртків, творчих
об’єднань, так і педагогічними працівниками) інформації,
систематизованої за розділами;

— ланка дистанційного навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних
творчих, пошукових та дослідницьких проектах, конкурсах,
Інтернет-олімпіадах;

— інформаційний та редакційно-видавничий центр, що забезпечує створення,
підтримку та оновлення сайтів пошукових, дослідницьких,
експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, тез
учнівських робіт, текстів виступів на конференціях, навчальних
посібників тощо;

— каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну,
методичну та консультаційну інформацію щодо написання творчих,
пошукових, науково-дослідницьких, експериментальних робіт та всіх етапах
їх написання;

— структурована електронна бібліотека пошукових, дослідницьких,
експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів,
курсових, дипломних проектів, кандидатських і докторських дисертацій,
які можуть бути використані як зразки для оформлення і написання
конкурентноспроможних навчальних проектів та як інформаційна база даних
для подальшого використання вихованцями та педагогами у
навчально-виховному процесі гуртків, творчих об’єднань;

— електронний банк даних про творчо обдарованих і талановитих вихованців
гуртків, творчих об’єднань різних напрямів позашкільної освіти
конкретного навчального закладу, текстові, фото- відеоматеріали про їх
творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.

Систематичне включення вихованців гуртків, творчих об’єднань
позашкільних навчальних закладів у пізнавальну, творчу, пошукову,
науково-дослідницьку, експериментальну діяльність з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує формування та
постійний розвиток їх інформаційно-комунікаційної культури.
Інформаційно-комунікаційну культуру особистості розуміємо як комплекс
понять, уявлень, знань, умінь і навичок особистості, які формують у
конкретного вихованця певний стиль мислення (в основі якого –
логіко-математична та гуманітарна підготовка, яку учень здобуває у межах
поглибленої спеціалізації з адаптацією до конкретного напряму
пізнавальної та творчої діяльності гуртка, творчого об’єднання), що
дозволяє дитині ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні
технології у будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [5,
36].

Психолого-педагогічні дослідження з даної проблеми дозволяють виділити
основні аспекти інформаційно-комунікаційної культури особистості
вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів,
включених у пізнавальну, творчу, пошукову, дослідницьку та
експериментальну діяльність з активним використанням комп’ютерної
техніки та її похідних, а саме:

gd?{d

пізнавальний аспект – спрямований на формування у вихованців певної
системи понять і термінів у галузі комп’ютерно-інформаційних технологій,
базових знань про загальні принципи застосування цих технологій, які є
підґрунтям для подальшого формування вмінь і навичок їх використання;

— технологічний аспект – спрямований на формування у вихованців певної
системи практичних вмінь і навичок використання
комп’ютерно-інформаційних технологій, таких як операції з текстом,
електронними таблицями, графічними зображеннями, засобами комунікації
тощо;

— гуманітарно-технологічний аспект – спрямований на опанування
вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять
як символ, знак, значення, мова, інформація, форми подання інформації,
види інформації, інформаційний простір тощо;

— інтеграційно-технологічний аспект – спрямований на опанування
вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять
як система, елемент системи, модель, алгоритм, код, кодування,
інформаційний процес; формування у дітей та учнівської молоді вмінь і
навичок систематизації, класифікації, структуризації, планування,
інтерпретації, логічного мислення і прийняття рішень (особистих і
групових);

— соціально-технологічний аспект – спрямований на опанування вихованцем
способів використання отриманих знань, умінь і навичок у повсякденному
житті;

— особистісний аспект – спрямований на розвиток специфічних якостей
вихованця як творчої особистості, що передбачає формування культури
творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої
активності, формування індивідуального стилю творчої діяльності;
вдосконалення вмінь аналізувати ситуації, самостійно приймати
нестандартні рішення і критично оцінювати їх результат, здійснювати
пошукову, дослідницьку діяльність у складі групи [3].

Шляхом аналітичної обробки результатів моніторингу навчально-виховного
процесу в позашкільних навчальних закладах, що ґрунтується на
використанні технічних інновацій, маємо можливість визначити основні
творчі вміння, які формуються у процесі систематичного залучення
вихованців гуртків, творчих об’єднань до використання
інформаційно-комунікаційних технологій:

— семантичні вміння – полягають у здатності співвіднесення вихованцями
символів, знаків і їх значень, а саме: розпізнавання об’єктів за їх
назвами та символами; виділення суттєвих ознак об’єктів за поняттями;
оцінювання відповідності предметно-матеріального і вербального
(текстового, символьного) представлення об’єкта; класифікація об’єктів
за певними ознаками, представленими вербально (за допомогою тексту,
символів);

— синтаксичні вміння – полягають у здатності читання і записування
символічних виразів та їх побудові відповідно до встановлених правил;

— вміння інтерпретувати – полягає у визначенні особливих ознак об’єкта,
який подається за допомогою графічного зображення, вербального
(текстового) опису або символьного представлення;

— вміння алгоритмізації – полягає у здатності побудови логічних
послідовностей об’єктів, зображень, подій у ситуаціях;

— вміння планувати – полягає у здатності формувати опис операції як
послідовності певних дій, з метою досягнення певної мети;

— вміння системного мислення – полягає у здатності до операцій
декомпозиції системи на складові елементи, встановлення функцій кожного
складового елемента і структури їх взаємозв’язків;

— вміння структуризації – полягає у здатності до формування із загальної
сукупності (множини) об’єктів субмножин об’єктів за певними критеріями і
визначення зв’язків між ними [1].

Для підвищення рівня ефективності пізнавальної та творчої діяльності,
пошукової, дослідницької та експериментальної роботи на основі
використання сучасних інформаційних технічних засобів, вихованці
гуртків, творчих об’єднань різних напрямів позашкільної освіти мають
оволодіти:

— практичними основами використання текстового редактора Microsoft Word
для оформлення власного пошукового або дослідницького проекту;

— технологіями створення та представлення широкому загалу презентації
власного пошукового/дослідницького проекту;

— практичними навичками створення інформаційних публікацій результатів
пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності;

— вміннями використання комп’ютерних мереж та мережевих ресурсів для
отримання необхідної інформації пошукового або дослідницького характеру;

— технологіями створення Web-сайтів та мережевих ресурсів для
інформаційного забезпечення власного пошукового або дослідницького
проекту;

— основами комп’ютерних графічно-інформаційних технологій тощо.

Однією з перспективних форм організації пошуково-дослідницької
діяльності вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних
закладів є метод телекомунікаційних проектів. Під навчальним
телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну навчально-пізнавальну
діяльність, пошукову, дослідницько-експериментальну творчу чи ігрову
діяльність вихованців-партнерів, в основі якої – використання
комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, яка має загальну
проблему, мету, регламентовані методи і способи розв’язання проблеми,
спрямовані на досягнення спільних результатів. При цьому
використовується дослідницький метод навчання, а самі комп’ютерні
технології виступають не як предмет навчання, а як знаряддя пізнання.
Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю
суттю завжди міжпредметні. Розв’язання навчальної проблеми, закладеної у
кожному проекті, завжди потребує застосування інтегрованих знань, що
забезпечують новизну пізнання, новизну сприйняття та можливість
самореалізації і самоствердження в ході пошукової або дослідницької
діяльності [4].

Телекомунікаційні проекти мають високу результативність за умови, що у
процесі їх реалізації передбачено наступне:

— постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними,
фізичними, соціальними чи іншими явищами, які потребують пошукової,
дослідницької чи експериментальної діяльності у різних регіонах;

— порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події,
які відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних
тенденцій, закономірностей, вироблення творчих пропозицій;

— планується порівняльне вивчення ефективності використання одного й
того самого або різних, – альтернативних, – способів розв’язання
проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;

— пропонується спільна творча розробка певної ідеї.

Для забезпечення ефективності реалізації комп’ютерно орієнтованого
навчального середовища позашкільного навчального закладу пропонується
наступна модель організації освітньої діяльності його вихованців, яка
базується на таких принципах:

— фуркація – формування навчальних мікрогруп, контингент яких є
однорідним за початковим рівнем теоретичної і практичної підготовки і не
залежить від віку вихованця, тематики пізнавальної, творчої, пошукової
або дослідницької роботи;

— способи викладання нового навчального матеріалу ґрунтуються на
постійному спілкуванні з вихованцями, максимальному їх залученні до
виконання практичних вправ у процесі занять як спільно з викладачем, так
і самостійно;

— спосіб ведення занять спрямований на розвиток та удосконалення у
вихованців незалежного самостійного мислення, творчого пошуку та
здатності до прийняття самостійних рішень;

— зміст програмного матеріалу є мобільним і може бути адаптований з
урахуванням уподобань та інтересів вихованців;

— викладання ґрунтується на припущенні, що всі вихованці мають початкову
здатність до творчої діяльності, яка підлягає виявленню і подальшому
розвитку;

— суб’єкт-суб’єктна взаємодія, співробітництво та співтворчість
вихованців та педагога підпорядковані єдиній меті – стати вправними
користувачами сучасних комп’ютерних і інформаційних засобів, щоб
грамотно застосовувати отримані вміння і навички в повсякденному житті і
подальшій навчальній та професійній діяльності;

— використання комп’ютерних засобів у динамічному процесі навчання
створює те навчальне середовище, що дозволяє вихованцям гуртків, творчих
об’єднань швидко та якісно опанувати основні поняття, призначення і
можливості сучасної комп’ютерної техніки й інформаційно-комунікаційних
технологій;

— здійснення постійного моніторингу рівня навчальних досягнень і рівня
мотивації творчої та пізнавальної діяльності вихованців.

Список літератури:

Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація
середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За
ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. –
276 с.

Гаврилюк В.Ю. Творча активність старшокласників як психолого-педагогічна
проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської
молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 1. – К., 2005. –
С.95-100.

Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів
та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук.
праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76-95.

Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.:
Нора-прінт, 2005. – 528 с.

Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних
умовах гуртків науково-технічного напряму: Науково-методичний посібник /
Сиротенко А.Й., Пустовіт Г.П., Мачуський В.В. та ін. – К.: Грамота,
2005. – 80 с.

Похожие записи