.

Використання активних форм навчання у підготовці кваліфікованих робітників (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1533
Скачать документ

Реферат на тему:

Використання активних форм навчання у підготовці кваліфікованих
робітників

Сучасне суспільство переживає важливий історичний етап переходу від
індустріального до постіндустріального, котре прийнято називати
інформаційним [1].

Розвиток телекомунікаційних мереж в Україні відкриває широкі можливості
впровадження комп’ютерних телекомунікацій у всі ланки освіти,
безпосереднього їхнього використання в навчальній роботі.

Особливі можливості одержують навчальні заклади з периферії, де є
сучасний телефонний зв’язок і можливі комп’ютерні телекомунікації, але
відсутній доступ до сучасної інформації з різноманітних галузей знань.

Ефективною формою організації навчальної діяльності учнів з
використанням телекомунікаційних мереж став навчальний
телекомунікаційний проект.

Під навчальним телекомунікаційним проектом розуміємо спільну
навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову діяльність
учнів-партнерів, що організується на основі комп’ютерної
телекомунікації, має спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи
діяльності, спрямовані на досягнення спільного результату діяльності
[4].

Швидкий розвиток комп’ютерних телекомунікацій, глобальної мережі
Internet створює умови для ефективної співпраці учнів, педагогів,
незалежно від географічного місця знаходження. Використання Інтернет як
джерела інформації для здійснення досліджень потребує навичок пошуку та
відбору необхідної інформації в мережі. Для розв’язання цієї проблеми
використовується корпоративна мережа навчального закладу Інтранет, що
моделює повністю роботи мережі Інтернет. Первинне навчання та формування
навичок пошуку та відбору інформації здійснюється в корпоративній мережі
навчального закладу.

Найбільш широкомасштабною програмою з використання інформаційних
технологій в навчальному процесі, з розробки та використання
телекомунікаційних проектів є програма Intel – «Навчання для
майбутнього».

До переваг таких технологій слід віднести:

· їх широку доступність;

· набуття навичок роботи на комп’ютері та в мережі Інтернет;

· представлення навчального матеріалу в досить яскравому вигляді;

· формування в учнів навичок самостійної роботи з пошуку
інформації, її обробки та сприйняття;

· індивідуалізацію роботи з учнями;

· можливість здійснення індивідуального підходу, більш глибокої
диференціації навчання учнів;

· можливість використання розроблених проектів у подальшій
діяльності педагогів;

· самостійне вирішення педагогами місця та можливостей використання
розроблених проектів у навчальному процесі.

Метод проектів може бути індивідуальним і груповим. Метод передбачає
певну сукупність навчально-виробничих прийомів, які дозволяють вирішити
ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою
презентацією цих результатів.

Метод проектів як педагогічна технологія – це технологія, яка включає до
себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за
самою своєю суттю.

2. Основні вимоги до використання методу проектів

Наявність проблеми (задачі), яка потребує інтегрованого знання,
дослідницького пошуку для її розв’язання.

Практична, теоретична, пізнавальна значимість можливих результатів.

Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

Структурування змістовної частини проекту.

Використання дослідницьких методів, які передбачають певну послідовність
дій:

– визначення проблеми та задач дослідження, які з неї
випливають;

– висування гіпотези їх розв’язання;

– обговорення методів дослідження;

– обговорення способів оформлення кінцевих результатів;

– сбір, систематизація і аналіз отриманих даних;

– підведення підсумків, оформлення результатів, їх презентації;

– висновки, висунення нових проблем дослідження.

3. Параметри зовнішньої оцінки проектe:

– значимість та актуальність висунутих проблем, адекватність їх
тематиці, що вивчається;

– коректність використаних методів дослідження і методів обробки
отриманих результатів;

– активність кожного учасника проекту у відповідності до його
індивідуальних можливостей;

– колективний характер прийнятих рішень;

– характер спілкування та взаємодопомоги, взаємодоповнюваності
учасників проекту;

– необхідна та достатня глибина проникнення в проблему,
застосування знань з інших областей;

– доведеність прийнятих рішень, вміння аргументувати свої
висновки;

– естетика оформлення результатів виконаного проекту;

– вміння відповідати на питання опонентів, лаконічність та
аргументованість відповідей кожного члена групи.

Досвід свідчить, що ефективною моделлю організації навчальної взаємодії
викладачів та учнів є проектно-групова модель, що передбачає широке
залучення мережних проектів.

ue th |

~

th ~

??:?Телекомунікаційні проекти надають можливість не лише передавати
учням суму тих чи інших знань, але й вчити набувати цих знань самостійно
за допомогою величезних можливостей глобальної комп’ютерної мережі
Internet, вміти користуватися набутими знаннями для розв’язання нових
пізнавальних і практичних задач, допомагати знайомитися з іншими
культурами, виховувати відчуття приналежності до єдиної світової
спільноти.

Важливою рисою телекомунікаційного проекту є його міжпредметний
характер, оскільки розв’язання проблеми, яка закладена в будь-якому
проекті, завжди потребує інтегрованих знань.

Використання телекомунікацій дозволяє залучити до розробки та наукового
керівництва дослідницькими проектами, консультування учасників –
фахівців відповідної галузі.

Завдяки цьому, телекомунікаційні навчальні проекти можуть містити якісне
предметне наповнення та можливість оперативного спілкування з
використанням сучасних засобів обміну інформацією при розв’язанні
навчальних та науково-практичних задач.

Вищезазначені положення покладені в основу мережних проектів, котрі були
розроблені викладачами Вінницького міжрегіонального вищого професійного
училища. Робота над проектами здійснюється під час проведення уроків
спеціальних та загальноосвітніх дисциплін (“Створення бази даних”,
“Твори в Paint…”, “Здорове харчування – яке воно має бути”, «Інтеграл
та його застосування» ) так і в позаурочній діяльності (“Усі тіла
геометричні”, “Мій рідний край: сторінками історії”, “Атом і ми”,
«Голодоморі на Поділлі», «Я можу виміряти все!»). Планування та
результати роботи в проектах можна переглянути на Web-сторінці училища
(http://vmvpu.vn.ua/projects.html).

Приклад плану навчального проекту

Отже, формування вмінь співпраці в мережних проектах, здійснення
інтерактивної форми ділового спілкування відкриває нові можливості
участі в різноманітних мережних телекомунікаційних проектах, об’єднує
зусилля багатьох людей для здійснення досліджень з використанням
інтегрованих знань [3]. Прикладом такої роботи може бути участь учнів
Вінницького міжрегіонального училища у конкурсі Join Multimedia.
Результатом такої співпраці була представлена на конкурс творча робота
учнів на тему «Вінниччина».

Як зазначає Могилев А.В. [2], однією з проблем розвитку
телекомунікаційного навчання є створення нових методів і технологій
навчання, що відповідають телекомунікаційному середовищу спілкування. В
цьому середовищі учні не просто пасивно споживають інформацію, а
створюють в процесі навчання власне розуміння предметного змісту
навчання. Тим самим, створюється нова модель навчання, в якій:

· в центрі технології навчання – учень;

· в основі навчальної діяльності – співпраця;

· активізація ролі учнів в навчальному процесі;

· сутність технології – розвиток здібностей до самонавчання;

· задачі, що розв’язуються в мережі, здійснюють підтримку
навчальної роботи учнів;

· забезпечення взаємодії та підтримки педагогів, обмін
матеріалами, знахідками і т. ін.;

· забезпечення доступу всіх учасників навчально-виховного процесу
до іноземних фондів;

· інформаційне забезпечення розв’язання задач управління.

Перевагою телекомунікаційного проекту є форми та методи роботи, що
містять у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів,
творчих за своєю суттю, тому цю технологію можна розглядати як
технологію, що сприяє творчому розвитку учнів, використанню ними певних
навчально пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій учнів
дають змогу вирішити ту чи іншу проблему та розвинути телекомунікаційне
спілкування.

Ключові слова: телекомунікаційний навчальний проект; корпоративна мережа
навчального закладу; диференціація навчання учнів; метод проектів;
зовнішня оцінка проекту; проектно-групова модель організації навчальної
взаємодії викладачів та учнів; міжпредметний характер.

Література

Колин К.К. Курс информатики в системе образования: современное состояние
и перспективы системы и средства информатики: Инновационные технологии в
образовании: От компьютерной технологии к информационной культуре
общества / Отв. ред. И.А.Мизин. Вып.8. – М.: Наука, Физмат, 1996,
с.77-84.

Могилев А.В. и др. Информатика: Учеб. пособ. для студентов пед. вузов/
Под ред. Е.К.Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2001. -276 с.

Н.В.Новожилова. Использование интернет-технологии в исследовательской
деятельности учителя и учащихся. Теория и практика образовательной
технологии. – М.НИИ школьных технологий, 2004. – 192 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров
/ Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С.
Полат. – М: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019