.

Виховання свідомої дисципліни, почуття обов’язку та відповідальності

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1778
Скачать документ

Виховання свідомої дисципліни, почуття обов’язку та відповідальності

Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості —
рис, що в нашому характері репрезентовані надто слабко. У їх формуванні
значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній
дисципліні.

Шкільна дисципліна — дотримання учнями правил поведінки в школі та за її
межами, чітке й організоване виконання ними своїх обов’язків, підкорення
громадському обов’язку.

Показниками високого рівня дисципліни є розуміння учнями необхідності
дотримання її в школі, громадських місцях, в особистій поведінці;
готовність і потреба у виконанні загальноприйнятих норм і правил
дисципліни праці, навчання, вільного часу; самоконтроль у поведінці;
боротьба з порушниками дисципліни в школі та за її межами.

Свідома дисципліна виявляється в усвідомленому суворому, неухильному
виконанні суспільних принципів і норм поведінки й ґрунтується на
сформованості в учнів такої риси, як дисциплінованість і почуття
обов’язку та відповідальності.

В основі дисциплінованості — прагнення й уміння особистості керувати
своєю поведінкою відповідно до суспільних норм і вимог правил поведінки.

Обов’язок — усвідомлена особистістю система суспільних і моральних
вимог, що диктується соціальними потребами і конкретними цілями та
завданнями певного історичного етапу розвитку.

Відповідальність — якість особистості, що характеризується прагненням і
вмінням оцінювати свою поведінку з погляду її доцільності або шкоди для
суспільства, порівнювати свої вчинки з панівними в суспільстві вимогами,
нормами, законами, керуватися інтересами соціального прогресу.

Шкільна дисципліна є умовою нормальної навчально-виховної діяльності
школи. Цілком очевидно, що за відсутності дисципліни не можна провести
на належному рівні ні уроку, ні виховного заходу, ні будь-якої іншої
справи. Вона є водночас і засобом виховання школярів. Дисципліна сприяє
підвищенню виховної ефективності діяльності учнів, дає змогу обмежувати,
гальмувати нерозважливі дії та вчинки окремих школярів.

Важливу роль у вихованні почуттів обов’язку і відповідальності відіграє
робота вчителів щодо засвоєння учнями правил поведінки в школі.
Необхідно привчати їх до виконання цих правил, формувати в них потребу в
постійному їх дотриманні, нагадувати їх зміст, вимоги. Недоречно ділити
правила поведінки на основні й другорядні, коли за порушення одних учень
несе відповідальність, а недотримання інших залишається непоміченим.
Відповідну роботу слід проводити також з батьками учнів. Адже правила
охоплюють основні обов’язки школярів, сумлінне виконання яких свідчить
про їх загальну вихованість. Щоб допомогти школі у виробленні в учнів
якостей, передбачених цими правилами, батьки мають знати їх, володіти
елементарними педагогічними прийомами для формування цих якостей.

Виховання звички дотримуватися правил поведінки, дисциплінованості
починається з перших днів перебування учня в школі. Учитель початкових
класів повинен чітко знати, якими методами домагатися її, пам’ятаючи, що
навіть наймолодший учень-першокласник — це вже громадянин, наділений
певними правами й обов’язками. На жаль, учителі молодших класів дуже
часто бачать в ньому лише дитину. Деякі з них впливають на школярів
тільки суворістю, прагнуть домогтися слухняності, ламаючи волю дитини. У
такому разі в учнів виховується бездумний послух або зухвала непокора. У
середніх і старших класах окремі вчителі надмірною суворістю,
прямолінійністю суджень нерідко пригнічують інтереси школярів,
породжують небажання йти до школи. Невсипущий контроль, постійні
обмеження призводять до протилежних результатів, зауваження викликають
роздратування, грубість, непокору.

Вимогливість і суворість учителя мають бути доброзичливі. Він повинен
розуміти, що учень може помилятися не тільки на уроці, коли відповідає
на запитання, а й припускатися помилок у поведінці через брак життєвого
досвіду. Суворий і добрий учитель уміє прощати такі помилки і вчить
неповнолітніх, як поводитися в складній життєвій ситуації.

А. Макаренко велику роль у дисциплінуванні учнів відводив шкільному
режимові, вважаючи, що він виконує свою виховну роль лише тоді, коли
доцільний, точний, загальний і визначений. Доцільність режиму полягає в
тому, що всі елементи життєдіяльності учнів у школі й удома продумані та
педагогічне виправдані. Точність режиму виявляється в тому, що не
допускає жодних відхилень у часі й за місцем проведення намічених
заходів. Точність передусім повинна бути властива педагогам, тоді вона
передається дітям. Загальність режиму — його обов’язковість для всіх
членів шкільного колективу. Стосовно педагогічного колективу ця риса
виявляється в єдності вимог, які педагоги висувають до вихованців. Кожен
вихованець повинен чітко уявляти, як він має діяти, виконуючи певні
обов’язки. Такий режим сприяє розвиткові в учнів здатності керувати
собою, корисних навичок і звичок, позитивних моральних і правових
якостей.

Важливе місце у привчанні учнів до належної поведінки в школі та за ЇЇ
межами належить чіткому контролю за їх поведінкою, що передбачає облік
відвідування ними уроків, вжиття відповідних заходів до тих, хто
систематично запізнюється або не з’являється на уроки без поважних
причин. У деяких школах ведуть спеціальні журнали поведінки учнів, у
яких директор або його заступник з виховної роботи регулярно фіксують
усі випадки грубого порушення учнями порядку в школі, на вулиці, в
громадських місцях, а також виховні впливи, які було застосовано до них,
і результати цих впливів. Це допомагає педагогам своєчасно аналізувати
стан дисципліни в учнівському колективі, намічати і вживати заходів щодо
його поліпшення, детальніше й повніше вивчати умови життя учнів, ближче
знайомитися з їх сім’ями, глибше вникати у внутрішній світ окремих учнів
і таким чином виявляти недоліки виховної роботи школи й удосконалювати
її. Такий журнал обліку поведінки дає можливість конкретизувати
індивідуальну виховну роботу з учнями, схильними до порушень норм моралі
та права, сприяє їх профілактиці. У деяких школах замість журналу обліку
поведінки ведуть спеціальну картотеку на учнів-правопорушників.

Перешкоджають вихованню дисциплінованості учнів намагання окремих
учителів і батьків приховати випадки порушення дисципліни, щоб не
компрометувати клас. Не реагуючи на такі вчинки, вони виховують у
неповнолітніх почуття безвідповідальності. Якщо на певному етапі
виховання учневі починають докоряти за погану поведінку, він не може
збагнути, чим останній його вчинок гірший за попередні, про які ніхто не
згадував, бо в нього притупилося почуття відповідальності, виробилася
зухвалість. З огляду на це, кожен випадок порушення правил поведінки
слід детально аналізувати й давати йому відповідну оцінку.

У дисциплінуванні учнів важливу роль відіграє щоденник. Педагог повинен
вимагати від них акуратного ведення щоденника. Оцінюючи поведінку
школяра за тиждень, слід ураховувати також його зовнішній вигляд і
участь у прибиранні класу, чергування в їдальні, ставлення до товаришів
і дорослих.

Систематичний контроль за поведінкою учнів у школі та за її межами
привчає їх до щоденного дотримання дисципліни. Такий контроль особливо
потрібен дітям, в яких сформувалися негативні звички. Він створює умови
для вироблення у них позитивних звичок, блокує появу і закріплення
негативних. Проте це не означає, що треба весь час контролювати учнів,
які випадково порушили правила поведінки. Коли їх «виховують» у багатьох
інстанціях, часто нагадують про найменші провини, це не сприяє
дотриманню ними правил поведінки, а спонукає до думки, що вони
«невиправні». Контроль повинен бути тактовний, щоб учень відчував повагу
до себе як особистості.

Зовнішній контроль певною мірою є примусом до позитивної поведінки.
Водночас діє внутрішній контроль, коли певні норми поведінки засвоєні
такою мірою, що стали внутрішніми переконаннями людини, і вона виконує
їх, часто навіть не замислюючись над тим, чому чинить так, а не інакше.
Якщо від виконання вимог шкільного режиму можна ухилитися, контролю з
боку педагогів чи колективу учнів можна уникнути, то від власної совісті
важко сховатися. Тому у вихованні слід домагатися розумного поєднання
зовнішнього і внутрішнього контролю за поведінкою вихованців, навчити їх
«робити правильно, коли ніхто не чує, не бачить і ніхто не дізнається»1.

У вихованні взагалі й у зміцненні дисципліни зокрема особливе значення
має встановлення правильного тону й стилю в діяльності учнівського
колективу. Якщо панує життєрадісний тон, в основі якого свідома
дисципліна, єдність і дружба, почуття власної гідності кожного члена
колективу, питання виховання учнів вирішувати легше.

Дієвою є профілактика конфліктних стосунків і запобігання негативним
вчинкам. Порушення дисципліни і вимог шкільного режиму найчастіше
трапляються там, де недостатньо організована діяльність учнів. Якщо
вихованцеві нічого робити на уроці чи в майстерні, якщо не організовано
його дозвілля, то виникає прагнення чимось заповнити свій вільний час,
організувати його по-своєму, не завжди розумно.

До порушень шкільного режиму окремими учнями призводить і невміння
деяких учителів працювати з педагогічно занедбаними дітьми, промахи і
помилки в роботі з ними, спричинені тим, що педагоги не розкривають
мотивів їх негативної поведінки, знання яких дає можливість ефективніше
будувати виховну роботу з ними.

Так, якщо вихованець погано поводиться через відсутність перспективи,
через байдужість до свого майбутнього, то вся робота педагога
спрямовується на формування в нього віри у це майбутнє, в можливість
досягти його власними силами.

Школа багато втрачає у вихованні свідомої дисципліни через те, що не
завжди дотримується суворої регламентації життя та діяльності учнів. А.
Макаренко з цього приводу писав, що саме «школа повинна з першого ж дня
поставити перед учнем тверді, незаперечні вимоги нашого суспільства,
озброювати дитину нормами поведінки, щоб вона знала, що можна і чого не
можна, що похвально і за що не похвалять»1. Це регламентування має
визначатися правами і обов’язками школярів, передбаченими Законом
України «Про освіту». Учням створено всі умови для навчання і праці в
школі, тому кожен з них повинен сумлінно і свідомо виконувати свої
обов’язки. Повага учнів до закону полягає у свідомому дотриманні правил
поведінки, дисциплінованості, боротьбі з порушеннями вимог шкільного
режиму, допомозі педагогічному колективу в організації
навчально-виховного процесу. Одне слово, учень має глибоко усвідомити,
що поведінка і ставлення до навчання — не лише його особиста справа, що
його обов’язок як громадянина — сумлінно вчитися, зразково поводитися й
утримувати інших від недостойних учинків.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020