.

 Важливий складник реформування освіти.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1366
Скачать документ

Низенко Ольга Іванівна,

вчитель зарубіжної літератури

Л. В. Вільчинська, вчитель математики

Чорнобаївської гімназії

Чорнобаївської районної ради

Черкаської області

Важливий складник реформування освіти

Мистецтво навчання полягає

не в умінні повідомляти, а в умінні

збуджувати, будити , оживляти.

А.Дістервег

Безумовно, важливим складником у реформуванні загальноосвітньої
підготовки є постійне оновлення методів навчання, впровадження нових
педагогічних технологій. І сьогодні до активного словникового запасу

вчителя ввійшло «інновації», «інноваційні технології».

Зрозуміло, що в педагогічній інтерпретації «інновація» означає
нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу.

Дослідники проблеми педагогічної інноватики (О.Арламов, М.Бургін,
В.Журавльов, В.Загвязинський, Ю.Юсурбеков, А.Ніколас та ін. ) намагались
пояснити її як корисне, прогресивне, передове, сучасне. Варто
прислухатися думки І.Підласого, котрий вважає, що інновації – це ідеї,
і процеси,і засоби, і результати, взяті в якості якісного вдосконалення
педагогічної системи. Сьогоднішній урок повинен стати потрібним для
кожного учня, зокрема, допомогти йому в реалізації власної мети,
задумів, прагнень. Учень має здобути не просто знання, вміння і навички,
а ґрунтовані на них та на досвіді цінності, нахили, компетентності.

Аналізуючи інноваційні тенденції, що відбуваються останнім часом у
загальному освітньому процесі і сприяють його удосконаленню, необхідно
звернути увагу, що, як зауважує учений – дидакт В. Краєвський, однією з
характеристик наукового знання є його кумулятивність, або певне
інноваційне посилення попередніх наукових результатів, які слугують
орієнтиром для подальшого наукового прогресу, і їх не можна ігнорувати.

Серед найбільш поширених інновацій вважаю доцільним виокремити:

— комп ‘ютерне навчання;

— діалогові (інтерактивні) технології

Зараз з впевненістю можна сказати, що в усі сфери людської
життєдіяльності проникають інформаційні технології, під якими прийнято
розуміти «сукупність методів і технічних засобів збирання, організації,
збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою
комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій», адже це передбачає і
Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ ст., яка визначає такі
пріоритети: впровадження сучасних інформаційних технологій у практику
навчально-виховного процесу та формування високого рівня інформаційної
культури кожного члена суспільства.

Залучення учнів до сучасних методів роботи з інформацією,
комп’ютеризоване навчання сприяє формуванню творчого мислення школярів,
готовності їх до роботи в умовах сучасної інформатизації суспільства.
Крім того, зважаючи на останні науково-технічні досягнення у
суспільстві, виходить, що використання комп’ютерних технологій, уміння
знаходити та відбирати важливу інформацію, навички її цілеспрямованого
застосування — це необхідні реалії сьогодення. Без сумніву, як і
визначає дослідник впливу інформаційних технологій П. Сердюков, що
комп’ютеризоване навчання сприяє розвитку таких видів діяльності, як
пізнавальна (пошук, вивчення та обробка інформації, звернення до
додаткової інформації); тренувальна (формування та розвиток різних видів
діяльності); дослідницька (проведення дослідження,
зіставлення);допоміжна (підготовка, обробка, зберігання та роздрукування
текстів), що веде за собою підвищення зацікавленості до предмета,
поглиблення знань, підвищення результативності навчання.

Для мене,як вчителя зарубіжної літератури, найближчим є застосування
мультимедії, що безперечно підвищує ефективність навчання, адже
мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в яких одночасно
використовуються кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео,
фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід.
Це здебільшого презентації, створені за допомогою програми MS Power
Point.

Інформаційні технології, зокрема на уроках зарубіжної літератури, –
це і використання мережі Інтернет, електронних енциклопедій http;
//mega.km.ru; (Енциклопедія Кирила й Мефодія), http; // krugosvet. ru
(Електронна енциклопедія «Кругосвіт») та ін.

Зараз немає однозначної думки щодо використання та поєднання
комп’ютерних технологій і вивчення літератури, адже літературний текст
як повноцінне художнє явище передбачає діалог на рівнях: художній текст
— читач, читач — автор, автор —художній текст — читач тощо, які є
вічними необхідними компонентами у процесі літературної освіти школярів,
бо одним із завдань вивчення літератури є формування читача. Але
водночас слід зазначити, що ефективне використання комп’ютерних
технологій та Інтернету при вивченні літератури є засобом розвиваючого
навчання, який вивільняє багато часу вчителя та учнів для творчої роботи
і здатен стимулювати інтерес школярів до читання літературних творів.

Хотілося б, щоб з метою подальшого впровадження інформатизації,
школи мали більшу кількість педагогічних програмних засобів навчання з
усіх дисциплін і, звичайно, з предметів гуманітарного циклу. В цьому
році проходять апробацію ППЗ з деяких навчальних дисциплін, але слід
зауважити, що вони потребують багато доопрацювань, бо здебільшого несуть
інформаційний характер, а хотілося б мати в них більше практичних
завдань, підібраних з урахуванням сучасних інтерактивних методів і
прийомів. Для ефективного застосування вчителем ІКТ необхідне в
достатній кількості обладнання в школах відповідних кабінетів.

Значимість комп’ютеризованого навчання полягає і в тому, що реалізує
важливі принципи : індивідуалізації (учитель має можливість персонально
працювати з кожним учнем, враховуючи індивідуальні здібності школярів,
рівень їхніх знань, умінь та навичок);диференціацію (можна обирати та
пропонувати школярам необхідні варіанти навчальних завдань певної
складності й кількості та у такій послідовності, що відповідають
пізнавальним можливостям учнів, рівню їхніх знань та умінь),
інтенсифікацію (структурування навчального матеріалу з широким
залученням інтерактивних видів і форм робіт).

І нарешті, використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення
зарубіжної літератури допомагає не тільки зацікавленню учнів творами
світової літератури, унаочненню навчального матеріалу, розширенню знань
школярів із певної навчальної теми, перевірку та самоперевірку набутих
знань та умінь учнів, виконання творчих робіт різного роду і т.п., а і
створенню власних комп’ютерних баз. Сучасний інноваційний підхід дає
можливість самовиявленню дитини, розвитку її творчого мислення, творчої
уяви, тобто розвитку творчої особистості, яка вміє асоціювати, висувати
нові ідеї, аргументувати її доцільність та результативність. «Розум
дитини – не посудина, яку слід заповнити, а смолоскип, який слід
запалити»

( Плутарх)

І цьому допомагає застосування інтерактивного навчання, тобто
навчання, побудованого на принципах взаємодії учня з усіма учасниками та
об’єктами педагогічного процесу.

Якщо говорити зокрема про процес вивчення зарубіжної літератури, то
слід зауважити, що перевагу слід надати особистісно орієнтованому
навчанню з діалогом як домінуючою формою спілкування на уроці. Це
потребує сьогодні переосмислення організації та проведення певних
прийомів та видів навчальної діяльності з погляду пріоритетів сучасної
шкільної гуманітарної освіти. Серед інтерактивних видів та форм робіт
ефективними, на мій погляд, є рольові ігри, “мозкова атака” та
дискусія, «аналіз ситуації», «займи позицію», «за і проти», «коло
думок», «асоціативний кущ» та ін., які рекомендуються використовувати за
технологією критичного мислення, що є досить ефективною на уроках при
роботі з художнім текстом.

Серед інтерактивних технологій кооперативного навчання ефективними є
робота в парах, малих групах, «акваріум». Групова робота на уроках, що
передбачає навчання за рахунок міжособистісного спілкування під
безпосереднім керівництвом вчителя. Сама методика роботи в групах
доводить, що така діяльність є корисною і результативною як для учня
слабшого, так і для сильного, а ще така діяльність дозволяє реалізувати
прагнення до спілкування, взаємодопомоги, співробітництва, тобто
з’являється можливість не тільки самостверджуватися й самореалізуватися,
а і спілкуватися, співпрацювати. Так, використання «акваріуму», роботи в
малих групах та інших інтерактивних технологій на уроці узагальнення й
систематизації знань показало високий рівень засвоєння учнями
навчального матеріалу.

(Діаграма 1)
( Діаграма 2)

Цікавою, на мій погляд, є технологія «Нова освіта», що виникла в
середині 20-х років минулого століття ( «Французька група нова освіта»
-GFEM) , мета якої – виховання вільної і критично мислячої особистості.
Проведені експериментальні уроки – майстерні показали добрі результати.
(Діаграма 2)

I

hb

Вже традиційними стали в практиці так звані нестандартні уроки,
основані на інтерактивних методах, інноваційних підходах. Це і
уроки-подорожі, літературні вітальні, уроки-дослідження, урок-суд,
урок-роздум і т.п. На уроках інтерактивні методи можна поєднувати з
різними формами індивідуальної, групової чи фронтальної роботи.

Детальніше хотілося б зупинитися на інтегрованих уроках, як одній із
форм інноваційного підходу до навчання та шляху реалізації проектної
технології. Вже традиційними стали у нас в гімназії проведення уроків
такого типу, адже це можуть бути і вступні уроки до вивчення тієї чи
іншої теми, і підсумкові, і уроки компаративного аналізу.

Реалізуючи особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання
учнів, чинне місце відводимо проектам. Проектна діяльність вимагає від
учителя не стільки пояснення «знання», скільки створення умов для
розширення пізнавальних інтересів дітей і на основі цього – можливостей
їхньої самоосвіти і творчого розвитку в процесі практичного застосування
знань. Класифікація проектів за провідною діяльністю учнів виділяє один
із найбільш складних – рольовий проект.

Беручи участь у цьому проекті, проектанти виконують ролі
літературних або історичних персонажів, вигаданих героїв та ін.
Результат проекту може залишатись відкритим до самого закінчення
(реалізації), адже багато буде залежати від виконавця тієї чи іншої
ролі. Це творчий підхід до роботи як вчителя, так і учня, адже
прийнято, що вибрана проектна діяльність включає : збір інформації,
аналіз, оформлення результатів. Рольово – ігрові проекти можуть бути
таких видів:

Досвід показав, що добрий результат на шляху реалізації рольово –
ігрових проектів дають інтегровані уроки, зокрема зарубіжної літератури
та історії з поєднанням знань із художньої культури, музики,
образотворчого мистецтва.

Наприклад, ролі інтегрованого уроку Клуб Любителів
Середньовіччя(КЛС)

( Тема уроку: «Культура Середньовіччя. Зображення величі історичного
минулого у творах середньовічної літератури та літератури про добу
Середньовіччя)

На уроці були використані такі інтерактивні форми роботи:

Практикуємо інтеграцію різних предметів.

Наприклад, інтегрований урок зарубіжна література / математика (додаток
1)

Умови результативності педагогічної технології

Бузумовно, результативність інноваційних технології має бути
забезпечена низкою психолого-педагогічних умов, зокрема таких:

— урахування типологічних (вікових) особливостей школярів;

— дотримання в навчально-виховному процесі принципів індивідуалізації,
емоційності, адаптивності, психологічної комфортності, самоорганізації,
проблемності і колективності;

— урахування рівня читацької культури школярів, їхніх мотивів звернення
до книги і читацьких потреб;

— прогнозування результатів педагогічного впливу інноваційної
технології;

— забезпечення поетапної реалізації навчального процесу;

— варіативність методів, прийомів, видів, форм і засобів навчання в
процесі вивчення зарубіжної літератури;

— інтегроване використання індивідуальних і групових методів і форм
навчальної діяльності, класної і позаурочної роботи.

Досвід показує, що впровадження інноваційних технологій дає певні
результати , а саме: збільшується інтерес до предмета, зростає
активність учнів на уроках, підвищується рівень знань, прагнення до
самостійного пошуку, до творчого представлення набутих знань.

Додаток 1

Інтегрований урок зарубіжна література / математика у 5 класі

Тема: Дзеркало розуму – найкраще дзеркало на світі.

Урок узагальнення за темою «Літературна казка»

Мета: узагальнити знання учнів, структурувати отримані знання з
математики та зарубіжної літератури у систему особистісних знань учнів;

розвивати уміння аналізувати, самостійно мислити і працювати в групах

сприяти формуванню ціннісних орієнтирів у житті.

Епіграф: Пусть добрым будет ум у вас ,

А сердце умным будет

С.Я.Маршак

Обладнання: дерево очікування , сніжинки і сердечка

Тип уроку : урок узагальнення знань

Вид уроку : інтегрований урок зарубіжної літератури і математики

Хід уроку

Слово вчителя. Прийом «Я так думаю»

Як ви зрозуміли слова , записані на дошці?

А чи можна поєднати розум і серце ?

У шкільному житті ви здобуваєте знання на окремих уроках, але чи
існують ті знання в реальному житті так же ізольовано, відокремлено

А чи можна в житті поєднувати знання, отримані на різних уроках ?

Тож чи можна поєднати, наприклад, математику і зарубіжну літературу?(ви
це вже доказали, провівши певну дослідницьку роботу)

Повідомлення теми, мети уроку (про очікування від уроку)

Робота в групах.

Учитель зарубіжної літератури

Як пов’язані казки Маршака з математикою?

(назва «Дванадцять місяців», у казці ще зустрічаються числа).

Учитель математики

Отже, математику можна пов’язати теж із казкою . (Учні зачитують
складені дома казки, оповідання , віршики з числом 12)

Учитель зарубіжної літератури

Ви самі вчитесь складати твори, використовуючи математичні терміни та
обчислення. А чи не забули ви, який головний конфлікт казок? (боротьба
добра і зла) Це ще в літературному творі називається антитезою
(звернення до сердечка і сніжинки)

То ж хотілося б, щоб на сьогоднішньому уроці кожен старався примножувати
добро, і за правильну відповідь ви будете отримувати сердечка, чим їх у
вас буде більше, тим більше ви примножуєте добро, а найактивнішому
учаснику в подарунок дістанеться найбільше сердечко.

Почнемо: Стор. 121 підручника читання в ролях(Січень, Професор, Лютий)

«Аналіз ситуації»

За що брати-місяці перетворили бабу та її доньку на собак?

На чиїй стороні ви? Чому?

Учитель математики

Числа 3, 6, . Ці числа із казки перевірені роками.

«Хто швидше»

Підрахуємо, а скільки це місяців?(36, 72, 108).

Яку ще цікаву особливість ви бачите з цими числами ? (Якщо їх додати, в
суму буде число 9)

Учитель зарубіжної літератури

І все ж таки, що перемогло у казці ? (добро)

Які чарівні слова промовила пасербиця аби примножувати добро?

(Стор.115 виразне читання пісеньки)

«Мікрофон»

– Хто ж крім братів-місяців у цій казці ще робив добро? (королева
пасербиці)

Робота з підручником стор. 114

Завдання : Знайти вживання чисел у репліці.

Учитель математики

Число 1. найменше натуральне число, але воно найчастіше використовується
в математичних законах. Згадаємо їх.

а : а =1 ; а : 1= а; а *1= а

Учитель зарубіжної літератури

А Королева теж бувала доброю? (королева) Читання в ролях стор. 112.

Учитель математики

Якщо ж мова пішла про добро. То розв’яжемо задачу на рух , постараємось
визначити , як швидко ми дістанемось того місця, де найбільше панує
добро. (учні розв’язують задачу)

Учитель зарубіжної літератури

«Відкритий мікрофон

В якій ще казці ми зустрічаємося з королевою?

Яка вона? Чи схожа на Королеву Маршака?

В цій казці той же конфлікт, в основі якого протиставлення, антитеза, –
добро і зло.

Кому із героїв вам хотілося б допомогти? (Герді у пошуках Кая)

Герді допомагали: і птахи, і тварини і люди. Без математики не обійшовся
і олень, коли просив для Герди допомоги у фінки.

Доведіть це .Стор. 84

Учитель математики

Перевіримо свою математичну силу і розв’яжемо теж задачу на декілька
дій.

Учитель зарубіжної літератури

Ми не випадково пов’язали сьогодні урок зарубіжної літератури з
математикою. Який герой казки Андерсена особливо захоплювався
математикою? (Кай)

Снігова королева викрала хлопчика Кая, а він хотів гукнути своїх
батьків, але не міг, чому?

Робота з підручником. Стор.78 («в голові у нього була лише єдина
таблиця множення)

Учитель математики

А чи знають наші п’ятикласники таблицю множення? ( перевіряється різними
ігровими ситуаціями )

Учитель зарубіжної літератури

Про які свої математичні здібності розказав Кай Сніговій Королеві?

Робота з підручником. Стор. 79

Учитель математики

Пропоную перевірити свої знання на всі «чотири дії арифметики», які так
добре знав Кай.

(учні розв’язують заданий приклад на всі дії)

Учитель зарубіжної літератури

В палаці Снігової Королеви грався Кай і складав різні фігурки. Це і була
гра розуму. Але розум Снігової Королеви був холодний, і тому Кай
перебував у її крижаному полоні.

Чи вдалося Каю вибратися з нього? (за допомогою сліз Герди)

Отже, у людини розум повинен поєднуватися з гарячим серцем. І тільки
таке серце здатне породжувати і примножувати добро.

Поки підбиваються підсумки набутого, ми ще раз перевіримо себе.

Робота в групах «Духовна гра розуму» прочитати зашифрований вислів

«резюме»

д л ю р а

о а д к ш

б ш и и а

р у н р

а д у п

Чи отримали ви очікувані результати? (діти поміщають свої очікування на
дереві та висловлюють свої враження»

Отже, ви сьогодні разом із казковими героями подолали чимало труднощів,
значно примножили світове добро. Пам’ятайте, що чинячи добру справу, ви
й самі стаєте красивішими, привабливішими.

Приємного вам відпочинку!

PAGE

PAGE 1

Поезія ХІХст.10кл.

«Нова освіта» – урок 8 клас

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020