.

Урок з груповою формою роботи (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
121 1105
Скачать документ

Урок з груповою формою роботи

 

Для підвищення ефективностi уроків використовую методику організації
групової навчальної роботи.  

Групова форма навчання корисна як для слабких, так я сильних учнiв.
Слабкi збагачуються новою iнформацією, мають можливість одержати
додаткове пояснення. Завдяки контролю сильних вони роблять менше
помилок. А сильні цим самим перевiряють і змiцнюють свої знання.

Поділ на групи здiйснюю, враховуючи iндивiдуальнi особливості та
навчальнi можливостi кожного учня.

Групи створюю гомогенні (однаковий рiвень знань) i гетерогеннi (рiзний
рівень пiдготовки).

Гетерогенну групу очолює консультант, функції якого навчати й
перевiряти. В його обов’язки входить систематично консультувати учнiв
своєї групи з незрозумiлих для них питань; вiн керує пiзнавальною
дiяльнiстю мiкро-колективу, проводить усну перевiрку знань.
Консультантом може бути той учень, який швидше за iнших засвоює
навчальний матерiал, виявляє вiдповідальне ставлення до навчання, вмiє
дохiдливо пояснювати матерiал, об’єктивний в оцiнцi знань, вимогливий до
себе.

При формуваннi груп враховую психологiчну сумiснiсть дiтей i бажання
працювати разом.

 

Урок- вікторина

 

Урок-вікторину проводжу в кінці вивчення всiєї теми з метою
підсумовування відомостей про вивчений матеріал. Умови вікторини
розробляю разом з усiм класом.

Зазвичай клас подiляється на кiлька команд: по рядах або вибірково.
Утворюються групи дiтей, якi й змагаються між собою. Визначається
кiлькiсть очок, одержаних за правильну вiдповiль, доповнення та iн. Для
запису очок на дошці та спостереження за швидкiстю реакції від кожної
групи обирають по одному асистенту, якi допомагають учителеві.

Урок-вiкторина може бути проведений як з попередньою пiдготовкою, так i
без неї. У першому випадку учнi заздалегiдь знають тему вiкторини.
Прагнення принести успiх своїй командi спонукає школярiв пiдготуватися
до уроку. І таким чином сумнозвiсна проблема домашнього завдання з
предмета вирiшується просто i природно.

Урок-вiкторину iнодi проводжу й за спецiально заготовленими запитаннями
з метою закрiплення теми, що вивчається. Тодi вiн проходить на зразок
телевiзiйної передачi «Що? Де? Коли?».

 

Урок-семінар

 

Такий урок, як узагальнення і систематизацію вивченого, проводжу з
 природознавства в 4 класі.

Підготовка вчителя до уроку-семiнару включає аналiз навчального
матерiалу конкретної теми i складання базових понять та опорних умiнь;
пiдготовку завдань для закріплення, систематизацiї та перевiрки
вивченого матеріалу.

Структура семiнарського заняття:

1. Коригуюча частина — 8—10 хв. Запитання ставити лаконічно, щоб вони
відображали головне. Мета — усна перевірка знань, водночас з якою
вiдбудеться уточнення, доповнення. Функцiю контролю може виконати
сильний учен ь.

2. Навчальна частина — 20 хв. — головна в семiнарi. Її мета полягає в
забезпеченнi мiцного i свiдомого засвоєння знань, формуваннi вiдповiдних
умiнь. Значна частина вiдводиться тренувальним вправам. Таким чином учнi
здiйснюють аналiтико-синтетичну дiяльнiсть, закрiплюють і поглиблюють
знання, доводять до рiвня формувань вмiнь і навичок.

3. Контролююча частина — 10—12 хв. — оцiнювання знань кожного учня.
Консультацiї та використання підручника при перевiрцi знань не
допускаються.

 

Урок-«круглий стiл»

 

Урок-«круглий стіл» – це передусiм слухання певної інформації й бесіда
про неї. Доцiльно проводити в 4 класi.

Традиційне опитування на уроках не завжди дає бажанi результати,
оскільки для цього характерний деякий формалізм, що заважає формуванню в
учнiв власних думок про певні подiї, факти, персонажі, видатнi постатi,
явища. А бесiда за «круглим столом» є невимушеною, що створює умови для
комфортного і неформального спiлкування в класi.

Можливість висловитися кожному учневi стимулюється на уроках такого типу
не тiльки завдяки особливому, довірливому тону вчителя, а й навiть
нетрадицiйному розмiщенню парт (у формi кола), що дозволяє кожному
бачити всiх.

Пiд час бесiди учнi можуть звертатися безпосередньо до когось iз
присутнiх, дивлячись на нього i називаючи його iм’я (на традицiйних
уроках так не прийнято).

Ведучим «круглого столу» можуть бути не тiльки учитель, а й хтось iз
учнiв. Як i на iнших уроках, тут можуть виникнути цiкавi дискусiї.

У кiнцi уроку ведучий дякує учасникам «круглого столу» за бесiду.

TH

a

a

Такий урок допоможе активiзувати пасивних учнiв, а також виховати
культуру спiлкування.

 

Урок-КВД («Клуб веселих і дотепних»)

 

Урок-КВД доцiльно проводити за зразком телевiзiйної передачі з командами
учасникiв, ведучим і журi.

Для дітей цікавими є всi традицiйнi етапи: розминка; домашнє завдання,
конкурс капiтанiв, виїзний конкурс (завдання по селу, мiсту), конкурс
творчих праць.

Тему уроку-КВД повідомляю заздалегiдь. Для підготовки до КВД обирається
спеціальний оргкомiтет, що розглядає зміст завдань. Бажано, щоб склад
журi постiйно змiнювався. Можна вибрати когось iз учителiв або старших
учнiв. Члени журi при оцiнюваннi тактовно висловлюють свою думку,
вказують на естетичний смак учасникiв гри, музичне оформлення, одяг,
манеру говорити; правильнiсть вiдповiдей та iн.

Такий урок можна провести 2 – 3 рази на рiк. Проходить вiн незвичайно,
цiкаво, iнформацiя не буде для дiтей сухою, вони перебуватимуть пiд
яскравим емоцiйним враженням.

Урок-конференція

 

На підготовку уроку-конференції треба багато часу. Доцільно проводити в
4 класi. Підготовка здiйснюється поетапно:

І етап – учитель визначає тему конференцiї, навчальнi завдання, час
проведення.

ІІ етап – вчитель вивчає теоретичний матерiал з теми, використовує
спецiальну лiтературу. Для цього потрiбно використати книги з власної,
шкiльної чи районної бiбліотек, посiбники кабiнету. Посiбникiв має бути
не бiльше двох.

III етап – учитель здiйснює розподiл завдань мiж учнями приблизно за два
тижнi до уроку-конференцiї. Для цього клас слiд подiлити на гетерогеннi
групи, враховуючи психологiчну сумiснiсть. Оголошується тема,
призначається в кожній групi консультант. В разi потреби можна в процесi
пiдготовки зробити змiни. Готуються повiдомлення, виступи з цiкавинками,
випускається стінгазета; музична пауза пiдбирається, виготовляються
стенди, плакати, малюнки.

IV етап – iндивiдуальнi консультацiї вчителя та учня-консультанта.

Урок-конференцiя починається зi вступного слова вчителя або учня, який
повiдомляє тему заняття, розкриває його значення, ознайомлює з планом
проведення і почергово надає слово учням, що готували виступи.

У кiнцi пiдводяться пiдсумки роботи.

 

Урок-дискусія

 

Диспут, дискусiя, розгляд, дослiдження — це обговорення спiльного
питання.

Дискусiя включає три компоненти:

1. Пізнавальний (включає знання про предмет, що викликає суперечку, i
проблемну ситуацiю, яка виникла).

2. Операційно-комунікативний (означає вмiння вести суперечку,
вiдстоювати свою точку зору, володiти способами здiйснення логiчної
ситуацiї).

3. Емоційно-оціночний (включає емоцiйнi переживання, потреби, цiнностi,
вiдносини, мотиви, оцiнки).

Види дискусiї

• спонтанна дискусiя (виникає в ходi спiльного вирiшення проблеми всiма
учнями чи групою учнiв);

• заздалегідь запланована дискусія (для цього дiти попередньо
 ознайомлюються з предметами дискусiї й вiдпрацьовують вiдповiдну
лiтературу);

• дискусiя-дiалог (2 учнi), групова дискусiя (3 і більше учасникiв).

Вимоги до дискусiї

• Проблема повинна вiдповiдати вікові й накопиченому досвiдові.

•  Учням необхiдно володiти темою, яка ґрунтується на знаннях, вмiннi,
досвiдi.

• Дискусiя повинна розвиватися з основних питань i нести в собі суть
протирiччя.

Дискусiя — це один iз методiв розвитку творчого мислення iз
застосуванням теоретичних знань.

У процесi дискусiї учнi вже з початкових класiв вчаться переконливо
викладати свої думки, а також володіти собою, спiлкуватися з товаришами.

Пiд час дискусiї уважно прислухаюся до висловлювань учнiв, пiдтримую тих
iз них, якi «мають рацiю».

Не завжди дискусiя, запланована вчителем у початкових класах,
вiдбувається. Вдалою може бути дискусія на уроках читання, проведена
експромтом.

Для пiдтримки дискусiї учитель повинен проявити такт і не засуджувати
учня за неправильно висловлену думку, слід зупинити бажаючих посмiятися
над однокласником.

Учитель не повинен спiшити сам виправляти помилки, а краще запросити до
цього учнiв, запропонувавши висловити свою думку з певного питання.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020