.

Тема ‘Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій у ході вивчення правознавства’.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
4 3924
Скачать документ

Расулова Валентина Іванівна,

учитель історії та правознавства

Балаклеївської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №1 імені Євгенії Гуглі

Смілянської районної ради,

спеціаліст вищої категорії,

учитель-методист

У запропонованому матеріалі розкрито особливості використання
інформаційно-комунікативних технологій на уроках правознавства та в
правоосвітній роботі вчителя Балаклеївської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів імені Євгенії Гуглі Смілянської районної ради Расулової
Валентини Іванівни. Досвід використання ІКТ на уроках
суспільствознавчого циклу Расулової В.І. поширюється на районних
тематичних семінарах учителів історії, правознавства, методичних
об’єднаннях, засіданні школи молодого учителя для широкого ознайомлення
і вправадження у педагогічну практику.

Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій

у ході вивчення правознавства

У прийнятому Верховною Радою України 9 січня 2007 р. Законі «Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки»
визначено однією зі стратегічних цілей «забезпечення комп’ютерної та
інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи
освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно
розвиненої особистості» [4].

Переваги ІКТ грунтуються на їх основних можливостях:

* Мультимедійність — це доцільне поєднання в комп’ютерному навчальному
засобі (презентації, програмі тощо) текстових, графічних, аудіо- та
відеоматеріалів. Мультимедійність дає змогу максимально унаочнити
навчальний матеріал.

• Інтерактивність — це можливість спілкуватися з комп’ютером, наявність
іншої реакції програми на кожну іншу дію користувача. Інтерактивність —
невід’ємна складова частина якісного навчального процесу та навчальних
комп’ютерних матеріалів. Надаючи школярам можливість вибору різних
варіантів їх дій, інтерактивність є основою тестів, навчальних ігор та
інших засобів пробудження учнівського інтересу та пізнавальної
активності. Презентаціям і подібним продуктам програмного забезпечення
(ППЗ) інтерактивність надає нелінійної структури, яка передбачає
можливість врахування різного ходу думок учнів на уроці та створює умови
для активізації їх самостійного мислення, сприяє розвитку творчих
здібностей учнів.

• Більша автономність та активність учнів у навчальному процесі —
забезпечується можливістю їх вільного доступу до альтернативних джерел
інформації, які вони можуть шукати в Інтернеті. У інформаційному
суспільстві вчитель і підручник вже не можуть бути єдиними та
непорушними джерелами істини. Життя настільки стрімко змінюється, що
жодна освіта не в змозі забезпечити людину сумою необхідних і назавжди
усталених знань. Тому від сучасної молоді вимагається оволодіння
навичками самоосвіти, яку вона повинна продовжувати практично протягом
усього свого життя. А найкращим інструментом для розвитку цих навичок
нині є саме можливості ІКТ.

• Забезпечення рівного доступу до якісної освіти — ще одна надзвичайно
важлива перевага ІКТ, яка забезпечується в результаті співпраці вчителя
і учня.

• Відповідність уподобанням і потребам сучасної молоді.

Ще Я.А. Коменський наполягав на тому, «щоб усе, що викладається юнацтву,
не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок примусу, а
навпаки давало змогу, наскільки це можливо, все робити добровільно й
самостійно з певним захопленням» [11, с. 160]. Цей принцип широко
використовується в сучасних педагогічних технологіях, відомих як
особистісно орієнтоване навчання та педагогіка співпраці (партнерська
педагогіка) [11, с. 67—68]. А оскільки одним із пріоритетних захоплень
сучасної молоді є саме комп’ютерні технології, школа повинна спиратися
на цей інтерес учнів і максимально широко впроваджувати ІКТ у навчальний
процес. Залучення учнів до використання цих технологій також стане для
них доброю підготовкою до життя в сучасному світі, де володіння
комп’ютером є однією з ключових компетентностей, що забезпечує
конкурентоспроможність людини на ринку праці[2,3-4].

• Економія коштів і часу. Як для держави – через випуск електронних
підручників, так і для вчителя – через використання відповідних
педагогічних програмних засобів.

Поряд з загальними можливостями і закономірностями використання ІКТ в
навчальному процесі, цей процес має свої особливості і в залежності від
конкретних дисциплін його застосування. Це стосується і
суспільно-гуманітарних дисциплін,.

Як вчитель, зацікавлений в результативному використані ІКТ, хочу
зазначити, що методика їх використання у викладанні
суспільно-гуманітарних дисциплін, зокрема історії та правознавства
перебуває у стадії становлення. Це дає можливість вчителю бути учасником
цього процесу.

То ж хочу поділитися і своїми напрацюваннями з даного питання, свідомо
обравши для представлення особливості використання ІКТ у викладанні
правознавства.

Зарубіжний досвід, а також напрацювання українських науковців,
методистів і вчителів, які активно впроваджують ІКТ у навчальний процес

(Т. Ладиченко[6], О. Мокрогуз [8], О. Худобець [14,15], Я.Бахматюк[2] та
ін.), засвідчують, що інформаційно-комунікаційні та мультимедійні
технології у рамках шкільної історичної освіти можна використовувати з
метою:

• пояснення нового матеріалу;

• контролю знань учнів;

• організації самостійної роботи учнів на уроці та вдома;

• організації пізнавального дозвілля учнів;

• розвитку творчої активності учнів, їх навичок роботи з програмним
забезпеченням та публічного представлення результатів своєї діяльності.

Для уроків правознавства такі рекомендації повністю підходять.

Після введення в 9 класі курсу «Правознавство. Практичний курс» почала
використовувати основний тип мультимедійних ППЗ – навчальні
презентації. Саме вони найбільш часто використовувалися для пояснення
матеріалу, бо дозволяють його добре наочно представити. Спочатку вони
були неінтерактивні – пояснення матеріалу йшло лінійно, прив’язано до
послідовності слайдів. І тільки пізніше був здійснений перехід до
інтерактивних з врахуванням реакції учнів та залучення їх до активної
навчальної діяльності.

Приклад однієї з них хочу запропонувати.

На цьому уроці можливості презентації:

– допомагають акцентувати увагу учнів на основних поняттях теми;

– пройти стадіями кримінального процесу;

– відчути атмосферу судових засідань.

Для кращого засвоєння нового матеріалу є можливість використати схеми:

і організувати роботу в малих групах.

В кінці уроку учні повертаються до визначених завдань уроку і мають
змогу переконатися наскільки результативно вони працювали.

Швидко й результативно можна провести узагальнення знань,

E

I

TH

a

?

o

oe

o

(

B

D

??????????????використовуючи і активні форми роботи.

Почата робота була продовжена на наступний рік, коли почалася підготовка
презентацій і для 10 класу.

І тут можливості презентації були використані для наочного представлення
основних понять теми, зокрема:

А порівняльні таблиці дали змогу краще засвоїти головні питання теми:

Презентації дають можливість:

– забезпечити логічність і послідовність викладу нового матеріалу;

– розширити уже здобуті знання в ході вивчення правознавства в 9 класі.

– урізноманітнити проведення узагальнення знань.

Використовуючи можливості ІКТ, контроль знань можна провести як по
окремому уроку, так і по окремій темі. Сьогодні, як правило, він
проводиться у формі тестів із різнотипними завданнями (використовуються
програми для створення та проведення тестів). З цією метою в нашій школі
є можливість використати програму «Знайка».

Використання ІКТ буде ефективним і за умови залучення учнів до
підготовки презентацій. Учні 9 класу залучаються до розроблення перших
мультимедійних навчальних матеріалів. Вони з інтересом і бажанням
виконують ці завдання і презентації у них в основному інтерактивні.

Ось приклад однієї з них уже підготовленої інтерактивної презентації.

Для оцінювання розроблених учнями мультимедійних навчальних матеріалів
застосовую розроблені спеціальні критерії. Ознайомившись з досвідом
Бахматюка Я., оцінювання учнівських презентацій здійснюю за такими
критеріями:

• змістовністю, повнотою розкриття обраної теми;

• логічністю та послідовністю викладу матеріалу;

• самостійністю у його пошуку;

• якістю оформлення, вмінням подати матеріал у яскравій візуальній
формі;

• вмінням усно презентувати свою роботу, тримати увагу класу[2,7].

Береться до уваги і трудомісткість виконаного учнями проекту, а також
інноваційність і складність застосованої при його розробці технології
для учнів певного віку.

Використання ІКТ значно активізує і правоосвітню роботу в школі.
Засобами ІКТ є можливість представити матеріали як власного
напрацювання, так і колег в ході Тижнів правових знань та днів
профілактики.

Що показало використання ІКТ на уроках правознавства? Необхідно не
захоплюватися ілюстративними можливостями презентацій і не перетворювати
урок в монолог вчителя, втрачаючи при цьому зв’язок з учнями.
Комп’ютерні технології не тільки наочний посібник, а засіб розвитку,
наприклад, уміння складати логічні схеми, розкривати причинно-наслідкові
зв’язки, закономірності подій і явищ громадського життя тощо. Тому
доцільно врахувати рекомендації методистів і зберегти проблемні уроки з
елементами дискусії. Загалом, усі прийоми, які успішно розроблені в
нашій дидактиці, не повинні бути відкинуті й забуті, а якісно поліпшені
та ефективніше використані з метою підвищення пізнавальної активності
учнів на уроках правознавства. Одним із засобів цього процесу якраз і є
впровадження сучасних комп’ютерних технологій на уроці.

Засвоєння готових знань на основі мультимедійної інформації потрібне,
але під час виконання певних завдань треба вміло поєднувати два типи
пізнавальної діяльності(продуктивний та репродуктивний) так, щоб основна
ознака того чи іншого явища, події чи процесу була доведена і розкрита
самими учнями у посильній для них роботі. Інформаційно – комунікативні
технології навчання досить перспективні для підвищення творчої
активності. Учень відходить від позиції об’єкта навчання, отримувача
готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом навчання, він
може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти,
сконструювати необхідні для цього способи дій.

Використання ІКТ на уроках правознавства підвищило інтерес учнів до
вивчення даного предмета, покращило їх навчальні досягнення.

Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності інформаційно –
комунікативних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо
права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спрощують
спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці і на
виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації
суспільства, розвитку його системи освіти і культури.

Список використаної літератури

Авер’янова Н. Інформаційний простір в системі освіти \\ Рідна школа.-
2001. – №2. – С.33

Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на
уроках історії \\ Історія України. – 2011. – №37. – С.3-16.

Дрібниця В. Електронний підручник – сучасний засіб навчання

\\ Історія України. – 2004. – №14. – С.11-13.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки» //
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16&p=12776741395
04567

Інновації на уроках. Методична пам’ятка вчителя \\ Історія та
правознавство. – 2004. – №20. – С.13-19

Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб в історії – новий
крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. –
2005. – №4. – С. 35-36

Методика навчання історії в школі \\ Пометун О., Фрейман Г. – К.:
Генеза, 2006. – 200 с.

Мокрогуз О. До питання методики застосування мультимедійних презентацій
PowerPoint на уроках історії // Історія України. – 2010. – №11.- С. 8-10

Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / за заг. ред.. О.М.Пєхоти. –
К.: А.С.К., 2002. – С.164-165.

Передумови та проблеми використання інформаційно-комунікативних під час
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін http: // www./ukrreferat.
com/index.php?referat = 66 264

10.Пометун О. Після цього уроку ваші учні зможуть … // Історія в школах
України. – 2004. – №6. – С.15-19

11. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. – К.: Слово,
2006. – 616 с.

12. Хворостенко С. Інформатизація навчального процесу – міф чи
реальність?//http://www.iat.kiev.ua/index./php?page_id=75

13. Хворостенко С. Чи прийде інформатизація навчання в кабінет історії?
//http://www.iat.kiev.ua/index./php?page_id=76

14. Худобець О. Використання технології презентацій в практичній роботі
шкільного вчителя історії // Історія та правознавство. – 2005. – №25. –
№ С. 19-21

15. Худобець О. Microsoft PowerPoint як інструментальне середовище
вчителя історії // Історія та правознавство. – 2006. – №5. – С.25-27

16. Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних
комп’ютерних програм(комп’ютерних посібників) з історії //Історія в
школах України. – 2003. №1. – С.21-25.

17. Фоменко А., Пометун О. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з
історії та підходи до їх використання на уроках // Історія в школах
України. – 2002. – №3. – С.26-30

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020