.

Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за європейськими нормами і стандартами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1320
Скачать документ

Реферат на тему:

Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за
європейськими нормами і стандартами

Сучасний розвиток України визначається у загальному контексті
європейської інтеграції з пріоритетом фундаментальних цінностей
загальносвітової культури. Впровадження європейських норм і стандартів в
освіту і науку – вимога часу. Болонський процес, організація навчального
процесу у вищій школі за кредитно-модульною технологією зумовлюють
якісно нові вимоги до контролю і професійної підготовки майбутніх
педагогічних фахівців. З урахуванням європейської практики організації
контролю якості освіти визначальними стають тестові методи оцінювання у
системі особистих навчальних досягнень. З огляду на це, актуальною
виявилась підготовка «Збірника тестових завдань з педагогіки» для
абітурієнтів, які будуть складати вступний іспит з цієї навчальної
дисципліни за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта» галузі
0101 «Педагогічна освіта» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» [1].

Ми виходимо з того, що тестовий контроль професійно-педагогічних знань
вступників (абітурієнти вже є дипломованими молодшими спеціалістами) в
сучасних умовах має низку переваг над традиційними методами вступних
випробувань: економія витрат часу, перевірка стану засвоєння значної
частини навчального матеріалу; одночасна охопленість перевіркою великої
кількості осіб; фіксація обізнаності у кількісних показниках; визначення
рейтингу, необхідного в конкурсному наборі; кількісна фіксація (в балах)
рівня засвоєння матеріалу; зосередженість уваги на відповіді по суті;
полегшення оцінювання завдяки однозначності правильних відповідей;
отримання об’єктивної оцінки знань абітурієнтів; статистична оцінка
результатів вступного випробування.

Масив тестових завдань складено відповідно до навчальної програми
нормативного курсу педагогіки, що опановується студентами педагогічного
коледжу на другому-четвертому році здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст». Для підготовки фонду
контрольно-перевірочних завдань було проаналізувано весь
понятійно-категоріальний апарат педагогіки (методологічні поняття –
закони, закономірності, принципи і правила; процесуальні категорії –
виховання, самовиховання і перевиховання, навчання, освіта і самоосвіта,
формування особистості; суттєві поняття – мета, завдання, зміст, засоби,
методи, форми, результати), педагогічні факти, концепції і явища, що
містяться у змісті лекційних і практичних, семінарських і лабораторних
занять, самостійних, позааудиторних робіт студентів за основними
розділами програми: загальні засади педагогіки, теорія виховання, теорія
освіти і навчання, школознавство.

При складанні значної частини тестових завдань використовувалися
інформативні відомості з історії педагогіки, народної педагогіки, праці
видатних педагогів. Це зумовлено тим, що зміст навчальної програми з
педагогіки побудований за принципом розкриття педагогічних понять через
призму історичного розвитку освіти і виховання. Наявність різноманітних
сучасних навчальних підручників і посібників з педагогіки засвідчили
деякий «бум» педагогічних понять, термінів і категорій, різнобічність
інформації. Тому педагогічні явища і факти відбирались з
найавторитетніших літературних джерел, спиралися на народну багатовікову
мудрість українського народу, вдалі спостереження і науково виважену
оцінку важливих проблем освіти, навчання і виховання в досвіді видатних
зарубіжних і вітчизняних корифеїв педагогічної думки.

Значний обсяг та складність окремих завдань зумовлює те, що абітурієнти,
які складатимуть екзамен з педагогіки, вже є дипломованими молодшими
спеціалістами в галузі освіти і як фахівці повинні відзначатися
прагненням до самоосвіти, до набуття всебічної педагогічної ерудиції. В
їх арсеналі – вивчення нормативних курсів педагогіки, історії педагогіки
та педагогічної майстерності, методик викладання навчальних предметів у
початковій школі, досвід позанавчальної виховної, навчальної і
переддипломної педагогічних практик, вміння самостійно працювати, і
основне – упорядкована педагогічна теорія, багаж методичних прийомів і
практичних засобів навчально-виховної роботи з молодшими школярами в
умовах сучасної національної школи.

Усі всі тестові завдання сконструйовані у закритій формі (тобто мають
запропоновані варіанти відповідей, з яких одна чи декілька є
правильними). Кожне тестове завдання має таку структуру:
запитально-інструктивна частина і відповіді.

Запитальна частина тестових завдань, згідно існуючих вимог, подається у
стверджувальній формі. Інструкції у них подано лаконічно і виражено у
вказівному стилі: «визначте», «виберіть», «назвіть», «вкажіть»,
«зазначте», «згрупуйте», «знайдіть» та ін. Під час розв’язання тестового
завдання абітурієнту слід уважно ознайомитися із
запитально-інструктивною частиною, оскільки саме вона часто містить
підказку одноелементного чи багатоелементного (множинного) вибору
правильної відповіді.

°

???????????роцесів за певними ознаками (прості завдання на
класифікацію); на знаходження характеру співвідношення між окремими
педагогічними поняттями (типу „рід-вид”, „ширше-вужче”). Тестові
завдання першого рівня подано у формі одноелементного вибору. Тобто
серед запропонованих варіантів відповідей лише одна є правильною.
Подаємо зразок правильного запису одноелементного вибору відповіді
(приклад 1). Завдання 1. Зазначте покровителя розуму, знань,
доброчинства в Україні: 1) Св. Андрій; 2) Св. Володимир; 3) Св. Наум; 4)
Св. Семен; 5) Св. Миколай; 6) Св. Петро. Дане тестове завдання
одноелементного вибору і його правильна відповідь виражається числом 3.

Тестові завдання другого рівня носять репродуктивно-реконструктивний
характер. Вони пропонують продемонструвати обізнаність з менш відомими
педагогічними фактами, подіями, назвами, термінами; встановити логічну
послідовність алгоритмів педагогічних дій; вибрати оптимальні варіанти
розв’язання педагогічних задач; порівняти певні явища і процеси з
погляду їх реального стану в сучасній теорії і практиці навчання і
виховання; упізнати в конкретному описі (дефініції) відповідне поняття
чи категорію. Розв’язуючи педагогічні задачі та ситуації радимо
орієнтуватися на засади гуманістичної педагогіки. Численними серед
тестових завдань другого рівня, як і в першому рівні, є завдання, що
виявляють ґрунтовну обізнаність з основними ознаками педагогічних понять
і процесів. Ці ознаки розміщені серед поданих правдоподібних відповідей
і лише при повному їх наборі гарантують правильну відповідь. Тестові
завдання цього рівня представлені у формі одноелементного або
багатоелементного вибору. Подаємо приклад (завдання 2) запису
багатоелементного вибору відповіді. Завдання 2. Зазначте низку
специфічних властивостей вчительської професії за порадою
В.Сухомлинського «Що таке покликання до праці вчителя? Як воно
формується»: 1) справа з людиною; 2) тривалість кінцевого результату
педагогічної праці; 3) вплив на дитину небагатьох людей і явищ; 4)
об’єктом вчительської праці є найтонші сфери духовного життя особистості
(розум, почуття, воля, самосвідомість); 5) відповідальність за
формування людини. Дане тестове завдання багатоелементного вибору і його
правильна відповідь виражається числом 1245. В усіх багатоелементних
вибіркових завданнях правильна відповідь фіксується відповідно до
позначення наступного складового елемента (в наведеному нами прикладі 2
відповідь записується числом 1245).

Тестові завдання третього рівня є найскладнішими і носять
реконструктивно-творчий характер. Такі завдання сконструйовані у вигляді
побудови ланцюгів родо-видової, хронологічної та ін. послідовностей,
пошуку пропущених ланок тексту (понять, слів, подій), перехресного
вибору, ідентифікації понять на основі опису, відбору цілого комплекту
правильних чи неправильних тверджень. Чисельними серед тестових завдань
третього рівня є завдання на відношення, співвідношення педагогічних
понять (позначених на кругах Ейлера), на знаходження авторства
загальновідомих і менш відомих висловів з питань навчання, освіти і
виховання, а також пошуку пропущеного слова в афоризмі тощо. Для
вирішення творчих завдань абітурієнту необхідно активізувати
різноманітні мислительні процеси (аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення) і бездоганно володіти педагогічною теорією і логікою
міркувань. В основному тестові завдання реконструктивно-творчого рівня
представлені у формі багатоелементного вибору, проте є завдання, що
пропонують здійснити одноелементний вибір (вказати авторство афоризму,
співвідношення педагогічних понять на кругах Ейлера тощо). У завданнях
на логічну послідовність (відповідність), аналогію, алгоритми,
заповнення пропусків (позначених крапками), елементи відповіді потрібно
подавати в порядку, зумовленому запитальною частиною (приклад 3).
Завдання 3. Відновіть девіз лицарського виховання, замість пропущених
крапок (…) вставте необхідні слова: “Душу – …, життя – …, серце –
…, честь – …”: 1) другу; 2) Богу; 3) собі; 4) королю; 5) жінці; 6)
Сатані. Правильна відповідь виражається числом 2453. Саме в такій
послідовності і мають подаватися елементи відповіді.

Під час вступного випробування кожному вступнику буде запропоновано
певний варіант тестових завдань трьох рівнів складності (в однаковому
кількісному співвідношенні). Оцінювання тестових завдань визначатиметься
балами відповідно до рівня трудності.

Для якісної підготовки вступного випробування пропонуємо алгоритм
виконання тестового завдання.

1. Уважно прочитайте запитальну частину тестового завдання і
запропоновані відповіді, зосередивши увагу на інструкції.

2. Визначте одно – чи багатоелементний вибір необхідно зробити.

3. Здійсніть вибір відповіді (чи відповідей). Декілька разів перечитайте
варіанти відповідей, узгоджуючи їх зі змістовою (запитальною) частиною.

4. Перед тим, як зафіксувати правильну відповідь, пригадайте правила
запису відповідей основних форм тестів:

4.1. при множинному виборі цифри записуються у порядку їх зростання;

4.2. у завданнях на логічну послідовність (відповідність), аналогію,
алгоритми, заповнення пропусків (позначених крапками) цифри подаються у
порядку, зумовленому запитальною частиною.

5. Запишіть числовий вираз відповіді.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020