Реферат на тему:

Техніка педагогічного спілкування

План

1. Техніка педагогічного спілкування.

2. Педагогічний такт вчителя.

3. Навіювання в педагогічному процесі.

4. Невербальні засоби спілкування.

Види навіювання П с и х о л о г і ч н і  механізми  навіювання
Педагогічна техніка

1.Пряме навіювання:

а) команда, наказ

б)  настанова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Непряме:

натяк, схвалення, осуд Реалізація автоматизованих навичок. Мета —
автоматизм поведінки учня.

 Вплив на установку, несвідомі мотиви, що зумовлюють   «виконавчу
поведінку». Мета створення установки моральної поведінки

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив на емоційно-вольову сферу психіки. Мета  самооцінка вчинку, вибір
поведінки. відповідної навіюванню Слово в імперативній, короткій формі,
що визначається норматив-ними вказівками. Проголошується «командним»
голосом.  Короткі формули, без пояснень. Фраза ділиться на підготовчу і
виконавчу частини. Без жестів. Слово в імперативній формі без
аргументації. Побудова фрази, її інтонація не

допускають критичного сприймання. «Іон твердий, категоричний. Фрази
виголошуються з впевненістю у виконанні розпоряд-ження. Жести стримані,
обмежені    Фрази в формі поради або іронії. При схваленні в голосі
теплота, м’якій тон, емоційний окрас. При осуді Фрази
лаконічні,інтонаційне оздоблення відповідне емоційному стану учнів,
жести стримані, виразні

 

 

Педагогічний такт вчителя.

Вправа   №1.   Прочитайте   «Лист   про   педагогічну   етику»
В.О.Сухомлинського (Т.5.591-600) і дайте відповіді на запитання:  

В чому полягає головна причина того, що сталося з дитиною ? Чи згідні ви
з Вірою Андріївною ? Що би ви вчинили на її місці  ? Які вимоги
педагогічного такту були порушені вчителем ?

Вправа №2. Проаналізуйте ситуацію: «Під час пояснення вчителя учень
Сашко П. був неуважний, розмовляв з сусідом. Вчитель зупинив пояснення
матеріалу й викликав Сашка до дошки. Сашко відповів  на поставлене
вчителем запитання досить глибоко і вірно і чекав доброї оцінки. Але
вчитель сказав: «Хотів поставати тобі «З», але, випадково, поставив тобі
«4».  Нехай вже так залишається. Не хочу псувати журнал.»

Запитання: І. Якими мотивами керувався вчитель, коли він створював цю
ситуацію ? 2. Оцініть з позиції учня і класу діяльність вчителя.
Відтворіть можливі монологи вчителя і учня.

 З. Навіювання в педагогічному процесі.

Види навіювання і технологія їх застосування в педагогічному процесі
наведені в таблиці.

            Матеріал про техніку педагогічного навіювання можна взяти з 
книг: Шварц П.Е. Внушение в педагогическом процессе. —  Пермь,1991.-
 Гл. 6-9. — С. 126-283;  Практические занятия по психологии.- М.:
Просвещение, 1972. — Задание 6. — С. 12.

Вправа №1. Проаналізуйте ситуацію, визначте вид і методику навіювання.

Клас навесні виїхав на екскурсію в ліс на беріг річки. Раптом «заводила»
Петро вигукнув: «Хлопці, гей купатися !» Всі кинулися за ним. Вода
холодна, місце незнайоме. Дії вчителя ?

Вправа №2. Ситуація: Володя К., учень 8 класу, звичайно врівноважений,
спокійний, непоганий учень сьогодні на уроці фізики нагрубив вчителю.
Завдання:  провести бесіду з ним (непряме навіювання).

        Необхідно ознайомитися з технікою самонавіювання: сеанси
проводяться щоденно, впродовж місяця, формули самонавіювання
виголошуються ранком і перед засинанням ( на один сеанс  2-3 фрази
самонаказів ). Формули виголошуються подумки або вголос, з глибокою
вірою в їх дієвість, емоційно, стверджено. Кожна фраза виголошується
багаторазово (від З до 10 разів) з повним зосередженням на її змісті.
Якщо успіху не досягнуто за місяць, потрібно  зробити перерву на
2         тижні, переглянути формули, виявити причини невдач і повторити
заняття. Навіювання діє краще у стані релаксаці.

       Вправа №3. Формули самонавіювання для вироблення впевненості в
собі: я впевнений в собі. При відповіді воля зібрана, як пружина. Я
вивчив урок. Все буде добре.

Вправа №4. Скласти формули самонавіювання для розпорядку дня, для
подолання грубощів, нечесності тощо.

4) Невербальні засоби спілкування.

Класифікація: м і м і ка  та п а н т о м і м і ка.

1. Міміка  вираз обличчя вчителя повинен відповідати зовнішній
виразності впливу на людину. Для кращого розуміння виразу людського
обличчя можна звернутись до розгляду основних 12 варіантів міміки
людини, в яких закодовано 42 типи її емоційного стану: а) байдужість; б)
ворожість; в) веселість; г) сильна злість;

д) сум; є) радість; ж) погане самопочуття; з) злість; і) велика радість;
к) глибокий сум; л) скепсис; м) скорбота.

2. Пантоміміка:  жести, рухи тіла.

Жести: вказівні, символічні, емоційно-експресивні (радість, горе,
байдужість…), оціночні.  «Слова були відсутні, окремих поглядів або
окликів не було; міміки, рухів, дій — теж. Але були очі, погляд. Це —
пряме, безпосереднс відчуття в чистому вигляді, з душі — в душу, з очей
— в очі або з кінців пальців, з тіла без видимих для зору дій. Нехай
люди науки пояснюють нам природу цього невидимого процесу, я же можу
говорити лише про те, що я сам відчуваю його в собі і як я користуюся
цими відчуттями для свого мистецтва» (К. Станиславский. Собр. соч.: в 8
т.  — М., 1954  -T.2. — С. 268 ).

B.I.Даль визначав обличчя людини як поєднання «вищих духовних дарів: “
лоб — небесна любов, очі — розуміння, розумне співглядання, вуха
-розуміння і послух, ніс — розуміння добра, щоки — осягнення духовних
істин, рот —  думка і учення, губи  — духовна хвала, борода — 
зовнішність учення” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. — Т.З. -С. 2 5 9).

Детальніше можна прочитати: 1. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы
с людьми. — К.: Политиздат Украины, 1990.

2. Ньеренберг Д.И., Калеро Г.Х. Учись читать человека как книги //
Экономика и организация промышленного производства. — 1988. — №2. 3.
Печко Л.П. Эстетическая культура и воспитание человека. — М., 1991.

Вправи. І.  Усвідомлення своєї невербальної поведінки.

№1. Привітання. Привітатися без слів  (руками тощо) з товаришами,
рухаючись по колу і передаючи індивідуальне відношення та емоції. Аналіз
вправи будується у відповідності замислу і  реакції на сприйняту дію.

№2. Передаємо предмети. Невербально передати по колу уявний предмет.
Той, кому він передається, повинен відповідно прийняти його і передати
далі. При аналізі звертається увага на те, що розпізнавання предмету й
адекватна реакція залежить від відкритості особистості, її уяви,
емоційного настрою.

№3. Індивідуальна реакція.

Учень біля дошки виконав завдання. Реакція вчителя: 1. Спокійна:

«Все вірно.» 2. Радісна: «Молодець'». 3. Приємне здивування результатом
або осуд; або співчуття, або  іронічний осуд чи  сарказм: «Прекрасно'».

№4. Початок уроку: 1) організований (ви задоволені); 2) неорганізований
(шум, крики) — ви здивовані; 3) входите в хороший клас; 4)  говорите:

«Урока не буде, хворий вчитель…»; 5) входите вперше в клас.

II. Розвиток розуміння експресії психічного стану людини.

№5. Визначення емоційного стану через емпатію. Даються фотографії.
Охарактеризувати емоційний стан людини, поставивши себе в уявну
ситуацію, визначити її зміст і почуття, що викликаються цими
обставинами.

№6. “ Хто це?” : Написати характеристику невербальної поведінки
студентів групи. На занятті зачитати без вказівки адресату. Студенти
визначають, чия це характеристика.

Література

1. Педагогічна майстерність / За ред. І.Зязюна.- К., 1997. — Розділ 7.

2. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.Зязюна. — М., 1989.
Раздел III.

3. Добрович  Л.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.- М.,
1987. -С. 19-2 1,68-74.

4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987.
-C.46-61, 101-105.

5. Леви В.Л. Искусство быть другим — М., 1986.- С.83-93.

6. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю. Розмова з молодим директором
школи / / Вибр.твори. : В 5 т.- К., 1977.- Т.2, 4.

7. Учителю о педагогической технике  / Под ред. А.И.Рувинского.- М.,
1987.-С. 33-45.

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой / / Собр.соч.: В 9
т-Mосква: Искусство, 1990.-T.3.. —  Ч,2.-С.5-489

Похожие записи