.

Сучасний стан дошкільної лінґводидактики в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1725
Скачать документ

 Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу

Інформатизації освітніх закладів стає більш актуальною в умовах ринкової
економіки, що обумовлює нестабільність зовнішнього та внутрішнього
середовища. Це, у свою чергу, значно скорочує час для отримання та
оброблення інформації традиційними методами й потребує опанування
інформаційно-комунікативними технологіями   кожною людиною.

Тому завданнями педагогів-дослідників є розроблення наукових основ
інформаційно-комунікаційних технологій, а завданнями педагогів-практиків
– оптимізація їх використання у навчально-виховному процесі.

Питанням інформатизації приділяється увага вітчизняними та зарубіжними
вченими. Так, ресурсне забезпечення інформатизації розглядається в
працях Л.Полонкоєвої [1]; розвитку інформаційного суспільства присвячена
праця Е.Тоффлера [3]; філософії комп’ютерної революції – А.Ракітова [2];
інформатизації суспільства – А.Урсула [4]. З’являються праці, у яких
розглядається відповідний інструментарій для вирішення зазначених вище
питань [7]. Проте немає робіт, які б описували технологію розроблення
такого інструментарію.

Метою представленої статті є розгляд сутності поняття “інформатизація
навчального закладу”, його структури і відповідної
факторно-критеріальної моделі інформатизації навчального закладу.

Перехід до широкого використання інформаційно-комп’ютерних технологій
(далі ІКТ) відбувся швидко і охопив абсолютно всі сторони життя світової
громади взагалі та кожної людини зокрема. Цей процес почався з оснащення
навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, а згодом
перетворився на більш широкий і складний із впровадження ІКТ в усі
складові навчально-виховного процесу: від організації й адміністрування
до використання навчальних і наочних посібників на уроках та в
позаурочний час.

Вітчизняні освітяни після появи такого потужного інструмента зрозуміли
його очевидну користь у навчальному процесі. Тривалий час під поняттям
інформатизація навчального закладу розуміли ступінь оснащення
навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою, наявність локальної
(внутрішньої) мережі та виходу у всесвітню мережу Інтернет. Згодом стало
очевидно, що оскільки саме поняття “інформатизація” – це більш складне
поняття, пов’язане насамперед із життям суспільства, ніж з конкретними
технологіями, то і поняття “інформатизація навчального закладу” – це
складне багатогранне поняття. Інформаційні технології – це також складне
поняття, яке вміщує в себе декілька складових, і комп’ютерна техніка є
лише однією із частин інформаційних технологій.

У Модельному законі про інформатизацію, інформацію та захист інформації,
прийнятому на XXVI пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї
держав-учасників СНД, дано таке визначення поняття інформаційних
технологій: “… методи та способи пошуку, збирання, зберігання,
оброблення і передавання (розповсюдження) інформації на основі
використання комп’ютерних та інших технічних пристроїв, програм для
електронних обчислювальних машин і засобів зв’язку” [5].

Отже, комп’ютерна техніка є лише засобом для використання інформації.
Поняття ж інформатизації (від англ. Informatisation) на сьогодні
визначається як “сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових,
політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих
процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних
потреб громадян і суспільства на основі створення, розвитку і
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних
технологій, які побудовані на основі застосування сучасної
обчислювальної і комунікаційної техніки” [6]. Якщо використати
визначення інформатизації щодо навчального закладу чи навчального
процесу, то стає зрозумілим, що тільки присутність комп’ютерної техніки,
навіть найпотужнішої та найсучаснішої, не є достатньою для повного
розкриття цього поняття [1]. Ураховуючи визначення інформатизації,
зауважимо, що головними відправними компонентами для визначення
інформатизації навчального закладу є такі сентенції:

–    інформатизація – це сукупність процесів: організаційних, правових,
науково-технічних, навчальних, виховних, пізнавальних;

–    інформатизація навчального закладу є цілеспрямованим процесом
актуалізації учнів і педагогів до життєдіяльності та професійної
діяльності у динамічних умовах інформатизації соціуму на основі
створення інформаційно-навчального середовища;

–    інформатизація навчального закладу заснована на оптимальному і
всебічному використанні інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному та виховному процесах і повсякденному житті;

–    інформатизація навчального закладу передбачає активну діяльність
усіх учасників навчально-виховного процесу навчального закладу
(адміністрації, вчителів, учнів, батьків) у єдиному освітньому
інформаційному середовищі.

Таким чином, поняття інформатизації навчального закладу ми визначаємо як
цілеспрямовану сукупність процесів: організаційних, правових,
науково-технічних, навчальних, виховних, пізнавальних; процес
актуалізації учнів і педагогів до життєдіяльності та професійної
діяльності у динамічних умовах інформатизації соціуму на основі
створення єдиного освітнього інформаційного середовища для оптимального
та всебічного використання інформаційно-комунікаційних технологій всіма
учасниками навчального процесу.

Структурно процес інформатизації навчального закладу – це тривалий,
складний і багатофакторний процес. Складові частини процесу
інформатизації навчального закладу поділяються на технічні, технологічні
та соціальні [1]. До технічної складової відноситься система
телекомунікацій, що забезпечує суспільний зв’язок між віддаленими
ділянками інформаційного обміну засобами систем і технологій зв’язку. У
вітчизняному просторі це доступ до всесвітньої мережі Інтернет та
мобільний зв’язок із набором сучасного мобільного сервісу для
користувачів.

До технологічної складової належить система відповідного комп’ютерного
програмового забезпечення, яка відповідає завданням навчального процесу
та організації діяльності навчального закладу. До цих комп’ютерних
програм належить також система створення інформаційного освітнього
середовища для забезпечення повного доступу та комунікації всіх
учасників навчального процесу.

До соціальної складової відноситься глобальне використання інформації
засобами інформаційно-комунікаційних технологій всіма учасниками
навчального процесу у всіх сферах життєдіяльності в цілому та у
навчальному процесі зокрема [2].

В умовах стрімкого розвитку й поширення інформації з одного боку і
поширення використання ІКТ в усіх сферах життя вітчизняного суспільства
з іншого стає актуальним вироблення механізму й інструментарію
вимірювання стану інформатизації навчальних закладів.

Найкращим інструментом для вимірювання стану процесів, що мають
соціальну складову, на сьогодні визнано та успішно використовується
багатьма вітчизняними вченими-педагогами кваліметричний підхід. Ми
застосовуємо його для створення факторно-критеріальної кваліметричної
моделі інформатизації навчального закладу. З цією метою визначаємо
фактори, а також критерії, що деталізують фактори, та вагомість факторів
і критеріїв. Для підрахування оцінки стану інформатизації навчального
закладу застосовуємо математичний підхід.

Отже, беручи за основу структуру поняття інформатизації навчального
закладу, визначаємо такі основні фактори: технологічний, організаційний
(менеджмент процесу), змістовий (зміст і рівень використання ІКТ всіма
учасниками навчального процесу).

Кожен із факторів можна деталізувати умовними критеріями.

Технологічний фактор інформатизації навчального закладу характеризує
наявність такого:

–     комп’ютерної техніки (що реально використовується);

–     пристроїв для графічної інформації (вводу та виводу);  

–     цифрових навчальних інструментів;

–     принтерів;

–     комп’ютерних проекційних пристроїв;

–     локальної (внутрішньої) шкільної мережі;

–    вільного виходу до мережі Інтернет для всіх учасників
навчально-виховного процесу;

–     спеціалізованого програмового забезпечення для управління
навчальним процесом (планування, організації, контролю і моніторингу
навчального процесу);

P

a

закладу для всіх учасників навчального процесу.

Організаційний фактор інформатизації навчального закладу деталізується
такими умовними критеріями:

–     стратегія інформатизації навчального закладу (система шкільної
документації);

–     поетапна програма інформатизації навчального закладу із
визначенням термінів (підтверджена внутрішньошкільними документами);

–    основні виконавці процесу інформатизації, які визначені та
затверджені шкільними нормативними документами як головні відповідальні
за технічну та методичну підтримку (розробляються організаційні карти 
виконавців);

–     регламент, встановлений та затверджений у вигляді наказів,
розпоряджень, правил використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) у навчальному закладі;

–     система адміністративної підтримки використання ІКТ педагогами
школи;

–    програма придбання цифрових навчальних матеріалів для проведення
уроків. Створення доступу до них;

–     ІКТ для комплексного використання з діловодства.

Змістовий фактор інформатизації навчального закладу має такі умовні
критерії:

–   ступінь використання ІКТ вчителями навчального закладу відповідно до
компонентів педагогічної діяльності;

–    рівень володіння вчителями комп’ютерними програмами у повсякденній
діяльності;

–    ступінь використання ІКТ в адміністративних цілях: для планування
діяльності, для організації навчального процесу, для контролю і
моніторингу діяльності НЗ та учасників навчального процесу;

–    рівень володіння керівниками комп’ютерними програмами у
повсякденній діяльності;

–    ступінь використання ІКТ учнями у навчальній діяльності за вимогами
школи.

Визначаємо вагомість факторів і критеріїв для забезпечення об’єктивного
математичного механізму обчислення стану інформатизації на основі
кваліметричного підходу.

Наявність комп’ютерної та іншої прикладної цифрової техніки
інструментально забезпечує процес інформатизації навчального закладу,
але не є визначальною у цьому процесі. Організаційний фактор (менеджмент
процесу) є більш визначним і вагомим, оскільки створює умови для
результативності інформатизації навчального закладу та ефективності
діяльності кожного учасника процесу. Змістовий фактор є найважливішим,
оскільки відображає результативність процесу інформатизації навчального
закладу в цілому, акцентуючи увагу на соціальному аспекті. Отже,
значення вагомостей  розкриваємо таким чином:

1.     “Технологічний фактор інформатизації навчального закладу”  –
вагомість становить 0,28 (у частках від одиниці).

2.     “Організаційний фактор інформатизації навчального закладу” –
вагомість становить 0,33 (у частках від одиниці).

3.     “Змістовий фактор інформатизації навчального закладу”  –
вагомість становить 0,39 (у частках від одиниці).

Вагомість критеріїв усередині кожного фактора визначається як рівна доля
кожного в частках від одиниці.

Факторно-критеріальну кваліметричну модель інформатизації навчального
закладу представлено в таблиці 1.

                                                                        
                                      Таблиця 1

Факторно-критеріальна кваліметрична модель

інформатизації навчального закладу

№ Фактор Критерій Vkr Vf

1 2 3 4 5

1 Технологічний

фактор 1.  Наявність комп’ютерної техніки (що реально використовується)
0,11 0,28

2. Наявність пристроїв для графічної інформації 0,11

3.  Наявність цифрових навчальних інструментів 0,11

4. Наявність принтерів 0,11

5. Наявність комп’ютерних проекційних пристроїв 0,11

6. Наявність локальної (внутрішньої) шкільної мережі 0,11

7. Наявність вільного виходу до мережі Інтернет для всіх 0,11

8. Наявність спеціалізованого ПЗ для управлінням навчальним процесом
0,11

9. Наявність ПЗ, що забезпечує створення інформаційного середовища
закладу для всіх учасників навчального процесу 0,12

2 Організаційний фактор 10. Стратегія інформатизації навчального
закладу (система шкільної документації) 0,14 0,33

11. Поетапна програма  інформатизації  навчального закладу (із
визначенням термінів – технологічна карта інформатизації) 0,14

12. Основні виконавці процесу інформатизації, які визначені та
затверджені шкільними нормативними документами 0,14

13. Регламент, встановлений та затверджений  (у вигляді наказів,
розпоряджень, правил використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) у навчальному закладі) 0,14

14. Система адміністративної підтримки (заохочень та доган) 0,14

15. Програма придбання цифрових навчальних матеріалів для проведення
уроків. Створення доступу до них із фіксованими термінами виконання 0,15

16. ІКТ для комплексного використання з діловодства 0,15

3 Змістовий фактор 17. Ступінь використання ІКТ вчителями навчального
закладу відповідно до компонентів педагогічної діяльності 0,20 0,38

18. Рівень володіння вчителями комп’ютерними програмами у повсякденній
діяльності 0,20

19. Ступінь використання ІКТ в адміністративних цілях: для планування
діяльності, для організації навчального процесу, для контролю і
моніторингу діяльності НЗ та учасників навчального процесу 0,20

20. Рівень володіння керівниками комп’ютерними програмами у
повсякденній діяльності 0,20

21. Ступінь використання ІКТ учнями у навчальній діяльності за вимогами
школи 0,20

4 Загальна оцінка стану інформатизації навчального закладу   1,00

 

Запропонована модель відображає ідеальний (100%) стан інформатизації
навчального закладу. Оцінити ж наявний стан можна, визначивши ступінь
його відповідності ідеальному. Для обчислення величини ступеня
відповідності необхідно взяти за основу математичний кваліметричний
механізм обчислення і використати табличний редактор Excel. Отже, ми
отримаємо інструмент для вимірювання стану інформатизації навчального
закладу [6].

Отже, у статті запропоновано визначення поняття інформатизації
навчального закладу; використовуючи структуру поняття, створено
факторно-критеріальну модель інформатизації навчального закладу на
основі виділення факторів, критеріїв та їх вагомостей. Використовуючи
табличний редактор Excel, отримано інструмент для вимірювання стану
інформатизації навчального закладу. Запропонований сумарний показник
стану надає інформацію керівнику і колективу про реальний рівень
інформатизації навчального закладу, а значення часткових показників
(сумарної вагомості факторів) може допомогти педагогічному колективу
визначити  резерви підвищення рівня інформатизації навчального закладу.

Тому наступні дослідження розкриватимуть технологію вимірів і поточного
коригування процесу інформатизації закладів освіти.

Список використаної літератури

1. Полонкоева Л. Информатизация: ресурсы, которые надо использовать //
Электронная Россия. – 2005. – 25 марта.

2. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М., 1991.

3. Создание новой цивилизации. Политика третьей волны. (Тоффлер Э.,
Тоффлер Х.). – [Online]. – HYPERLINK
“http://www.net.kg/jornal/n5/JRNAL511.htm”
http://www.net.kg/jornal/n5/JRNAL511.htm

4. Урсул А.Д. Информатизация общества и переход к устойчивому развитию
цивилизации // Вестник РОИВТ. –  1993. – №1-3.

5. Модельный закон об информатизации, информации и защите информации 
Принят на двадцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ (Постановление N 26-7 от 18 ноября 2005
года). – HYPERLINK “http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi”
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

6. Інформатизація. – HYPERLINK “http://uk.wikipedia.org/wiki/”
http://uk.wikipedia.org/wiki/  

7. Діюча факторно-критеріальна кваліметрична модель інформатизації
навчального закладу, реалізована в табличному редакторі Excel. –
HYPERLINK
“http://elnik.kiev.ua/cgi-bin/counter/download.pl?file=stan-inform”
http://elnik.kiev.ua/cgi-bin/counter/download.pl?file=stan-inform

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020