Реферат на тему:

Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій має вплив на розвиток
особистості сучасного учня. Значна кількість нової інформації, реклами,
застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, розповсюдження
ігрових засобів, електронних іграшок і комп’ютерів впливають на
сприйняття дитиною навколишнього світу. Істотно змінюється і характер
улюбленої практичної діяльності дітей – гри, змінюються улюблені герої і
захоплення.

Комп’ютер, поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона,
книги, калькулятора, демонстраційної таблиці, будучи універсальною
іграшкою, здатною імітувати різні ситуації оточуючого світу, він є для
дитини ще і тим рівноправним партнером, який здатний дуже тонко
реагувати на його дії і запити, яких дитині так інколи не вистачає.

Комп’ютер природно вписується в життя школи, є ще одним ефективним
технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити
процес навчання. Учнів не потрібно переконувати у фантастичній красі
фізичних моделей, математичних формул, хімічних перетворень, біологічних
закономірностей, створених електронними засобами, школярів уже не
потрібно заохочувати до самостійних аналітичних досліджень комп’ютерних
освітніх ресурсів. Кожен урок з використаннях комп’ютерних технологій
викликає у дітей емоційний підйом, навіть учні з невисоким рівнем
навчальних досягнень охоче працюють на таких уроках. ІКТ сприяє прояву
творчих здібностей багатьох: вчителів, методистів, психологів, всіх, хто
хоче та вміє працювати, може зрозуміти сьогодення. Використання
комп’ютерів у навчально-виховному процесі школи є природним для дитини,
а також одним з ефективних засобів підвищення мотивації і
індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей і створення
сприятливого емоційного фону.

Важливим аргументом на користь використання комп’ютерних технологій у
молодших класах є принцип рівного доступу до освіти. Використання
електронних засобів не може бути прерогативою лише старшокласників. На
жаль, в «Реєстрі навчальних комп’ютерних програм» (станом на 01.08.2006
р.) – не зазначено жодного програмного засобу для школи І ступеня. Тому
створення програмного-педагогічних продуктів з використанням електронних
засобів стало необхідністю для вчителів початкових класів. Електронний
засіб з курсу «Я і Україна (Природознавство). 4 клас», створений мною 3
роки тому успішно використовують вчителі початкових класів нашої школи.
ЕЗНП (електронний засіб навчального призначення) містить 24 уроки
відповідно до програми пропедевтичного курсу «Я і Україна»
(«Природознавство») для учнів 4 класу. Курс охоплює такі теми: «Земля –
наш космічний дім», «Наша Батьківщина – Україна», «Твій рідний край».
Мета створення електронного посібника – щільніше пов’язати викладання
курсу «Природознавство» з уявленням про навколишнє середовище, пробудити
в учнів живий інтерес до природи, бажання охороняти і примножувати її
багатства. Наведені теоретичні відомості частково дублюють, доповнюють
підручник «Я і Україна. 4 клас» (Т.Байбара, Н. Бібік. – К.: Освіта,
2004.), але найважливіше – ілюструють його і забезпечують ефективне
опанування учнем програмного змісту як результату навчальної діяльності
під керуванням учителя. Ілюстрований матеріал у посібнику подано у
строгій послідовності відповідно до матеріалу підручника.

Дотримано також відповідності змісту посібника навчальній програмі щодо
структури, обсягу матеріалу, співвідносності його структурних частин з
визначеними навчальним планом та одиницями навчального часу (програма)
на його вивчення.

Кожен урок має вигляд презентації програми МS Power Point, додатків
(додаткова інформація) у вигляді публікацій МS Publisher і відеофільмів
до 15 уроків (що знаходяться на окремих дисках), тести до окремих уроків
MS Exсel. Усі програмні продукти містять теоретичні відомості,
співвіднесені із предметним змістом, відповідають вимогам програми курсу
«Я і природа».

У текстах посібника наявні елементи пояснення, роздумів, доведення,
висновки. У посібнику є завдання основного рівня, творчі завдання та
засоби самоконтролю і самооцінки засвоєння матеріалу. У них стисло
висвітлено найважливішу інформацію, яку варто використовувати з різних
джерел.

На нашу думку, кожне слово вчителя на уроці «Я і природа» повинно
викликати в уяві дитини образи. Якщо ж вона не уявляє, наприклад, який
Сатурн, чи якою є костриця, то розповідь учителя про об’єкт живої чи
неживої природи і зображення відповідного об’єкта на екрані монітора
зможуть дійсно сформувати в учнів уявлення про навколишній світ.
Презентації як продукт програми МS Power Point на уроках цього предмета
не можуть надаватися на єдиному фоні просто з текстом, оскільки кожне
слово – це образ, це крок у природу, а значущими є зміст текстів, а
сприймання навколишнього середовища. Тому кожен слайд має вигляд
автономної сторінки (із зображенням виучуваного об’єкта на весь екран)
на якій може з’являтись текст або супроводжувальний напис, або ж взагалі
вони відсутні: теоретичні відомості вчитель може подати усно.

Супроводжувальні надписи на окремих слайдах здебільшого із зображенням
рослин і тварин з’являтимуться після появи ілюстрації з метою розвитку
пізнавальної активності. Тобто учень мимоволі впізнає об’єкт, можливо,
називає, а потім перевіряє себе – чи правильно він його назвав.

Звичайно, можна вивчити природу лісостепу в навколишньому середовищі.
Але чи зможуть діти за одну екскурсію побачити 24 тварини? Звичайно, ні.
А побачити їх зображення на екрані монітора можливо.

Перевірку знань учнів можна проводити за допомогою тестів,
використовуючи програму MS Excel (уроки: 2, (5,6,7), 12, 13, 14,
(15-19), 23.) Тести розраховані на 5 – 7 хвилин, що відповідає
санітарно-гігієнічним нормам, які встановлено для учнів 4 класів.
Завдання для тестів складені відповідно до програми та теоретичні
відомості, які викладені у підручнику «Я і природа».

Для того, щоб кожен урок був успішним, потрібно заздалегідь
підготуватися до нього: ознайомитися з теоретичними відомостями,
спланувати поділ на групи для виконання кожного виду роботи (якщо урок
заплановано у комп’ютерному класі), дібрати додатковий матеріал для
роботи учнів, підготувати необхідне обладнання для дослідів або
експериментів.

Головною метою створення мультимедійного супроводу уроків «Материки,
океани Землі», «Природні зони і природні угруповання» є ілюстрування
підручника «Я і природа».

ue

th

th

gdr$I

и перенасичені матеріалом, іноді зустрічаються назви тих рослини і
тварини, що є рідкісними в даній місцевості, а характерні, навпаки –
пропущено. Тому використання презентацій дає можливість кожному
вчителеві вибрати необхідні для показу слайди із зображенням, відео чи
анімаціями рослин і тварин.

Кожну презентацію до уроку можна умовно поділити на частини, кожна з
яких відповідає певному етапу уроку. Наприклад, 3-ій слайд у деяких
презентаціях (і іноді останній слайд) – це повідомлення теми і мети,
оформлених у вигляді поетичної сторінки, казкової подорожі. Наступний
етап — сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. Для цього
етапу, дібрано найбільшу кількість слайдів, що мають інформаційний
характер. Останні слайди, зазвичай, тести, – можуть використовуватися
для письмової перевірки знань. У презентації можуть бути слайди для
закріплення знань, умінь і навичок. Деякі уроки містять тести MS Exсel.
Вони розраховані на роботу в комп’ютерному класі, коли учень працює в
умовах: 1 ПК – 1 учень, або можуть використовуватись для домашньої
самоперевірки. Зміст запитань стосується лише теми уроку та того
матеріалу, що міститься в підручнику.

Матеріал до уроку «Охорона природи» з теми «Твій рідний край» має на
меті не тільки викликати позитивні емоції у дітей. Проблеми довкілля,
занепокоєння станом флори і фауни в рідному краї передбачають
ілюстрації, що розкривають байдуже ставлення людини до природи,
ігнорування людьми, (а можливо й незнання) законів природи, і як
наслідок – неприпустимі факти руйнування довкілля, що приводить до шкоди
життю і здоров’ю самої людини. Тому слайди до уроку подаються на
чорному, сірому, («брудному», за висловами дітей) фоні.

І все ж цей урок повинен викликати відчуття захоплення красою природи, і
як наслідок цього – бажання охороняти і примножувати її багатства. Тому
неперевершені ілюстрації, існування яких стало можливим завдяки розвитку
комп’ютерної графіки, повинні закарбуватися у пам’яті дитини і формувати
уявлення про оточуючий світ разом з відчуттями краси, радості,
захоплення.

Вважаємо, що створювати ЕЗНП повинні фахівці (а не вчителі самотужки),
які досконало володіють не лише методами розроблень сучасних технологій,
але є ерудованими в області художньої композиції графічних зображень,
знають основи створення якісної мультиплікації, відео, є хорошими
режисерами та постановниками, а також володіють знаннями з психології
сприйняття людини, віковими особливості сприймання.

Вдалий ЕЗНП, на нашу думку, – це комплекс інформаційних, графічних,
методичних і програмних засобів автоматизованого навчання з якогось
курсу. Матеріал повинен бути представлений у вигляді гіпертексту (текст,
окремі слова або ділянки якого служать для зв’язку і переходу до іншого
тексту або зображення). ЕЗНП — це автоматизована навчальна система,
набір навчальних, контролюючих і інших діалогових програм, методичні
вказівки для роботи з електронним засобом і для організації практичних
занять з використанням комп’ютера. Очевидно, що компонентний склад
електронного посібника повинен відповідати змісту програмно-методичного
комплексу, і може цілком замінити не тільки різні методичні рекомендації
для вчителя (на друкарській основі), але і підручник в традиційному його
розумінні. Тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що
створюються за державні кошти, дають уявлення про досконалий ЕЗНП.
Електронні книги, які з’являються сьогодні, звичайно ж не завжди
відповідають цим вимогам. Вони мають такі форми:

— текстова книга;

— статична ілюстрована книга («книга в малюнках»);

— книга з анімованим зображеннями;

— розмовна книга (із звуковим супроводом);

— мультимедіа-книга, що об’єднує текст, звук, зображення;

— гіпермедіа-книга, яка використовує гіпертекст для нелінійної
демонстрації матеріалу;

— інтелектуальна електронна книга (зазвичай, це
експерементально-навчальна система або система, що використовує методи
штучного інтелекту);

— книга-макросвіт (віртуальна дійсність) – з елементами моделювання, що
забезпечує високий ступінь реалізму, породжуваного ситуативним сценарієм
(наприклад, відчуття руху в модельованому просторі, дозволяє зміну
сценарію безпосередньо під час перегляду і т.д.);

— телемедіа-книга, що використовується під час телекомунікації.

Вважаємо, що будь-який електронний засіб має переваги перед друкованими
за такими показниками:

— використанням образотворчих можливостей;

— можливістю забезпечити навчальний матеріал анімаційними малюнками;

— можливість моделювати;

— можливістю швидко та ефективно тестувати або в інший спосіб перевіряти
знання учнів;

— можливістю організовувати самостійну роботу учнів;

— використанням гіпертекстових посилань;

— можливістю організувати віртуальну лабораторну роботу.

Зрозуміло, що не кожен диск із насиченим яскравим матеріалом, який
відповідає віковим особливостям сприйняття та насичений науковою
інформацією, може бути використаний на уроках. Вважаємо, що основні
причини, за якими електронні засоби навчання поки не використовуються
повною мірою, є такими:

— відсутність у більшості випадків концепції програми (розробки тощо),
на основі якої створено електронний засіб навчання;

— більшість електронних посібників є спрощеними популяризованими
довідниками, які не можуть стати джерелом системного, поглибленого
постійного використання у навчально-виховному процесі, а також
насиченість зайвою, непередбаченою програмою (яка, до речі і так
перенасичена) інформацією;

— неможливість забезпечення умов: 1 ПК – 1 користувач або
незабезпеченість мультимедійним проектором;

— методично непродумане подавання навчального матеріалу, за якого учень
вимушений діяти за певною достатньо жорсткою схемою, що не сприяє
розвитку творчої уяви і унеможливлює дослідницьку діяльність школяра;

— неякісні графічні зображення, звук;

— різноманіття інтерфейсу програм. Часто навіть один виробник може
пропонувати видання з різним інтерфейсом і різними форматами зберігання
інформації на диску. Тому користувач, придбавши чергову програму,
повинен засвоювати нові прийоми роботи з нею;

— подання навчального матеріалу як текст + ілюстрація.

На нашу думку, електронні навчальні засоби повинні мати такі ознаки:

— бути багаторівневими: у змісті повинні бути представлені
аналітико-логічна, візуальна, практична та алгоритмічна форми
навчального матеріалу;

— їх конструкція повинна включати елементи самостійного дослідження,
моделювання, елементи інтелектуальної гри у вигляді уявного
експерименту;

— у них повинні використовуватися не просто завдання, а пізнавальні
задачі з багатоваріантністю початкових даних і контрольні запитання, що
припускають можливість аналізу одержаних відповідей;

— під час їх створення також повинні бути враховані відповідні пропорції
між аудіомовною, візуальною і чуттєво-сенсорною модальністю під час
засвоєння матеріалу;

— структура навчального матеріалу повинна спонукати до самостійної
роботи, розвивати творче мислення.

Тобто матеріал варто структурувати так, щоб він був для учня серією
маленьких відкриттів, сходинками, якими учень може піднятися до вищих
узагальнень. З будь-якого програмного курсу можна сконструювати таку
синтетичну вправу, завдання, виконання б якого містило різні елементи
творчості.

Похожие записи