Реферат на тему:

Специфіка розвитку описового мовлення старших дошкільників засобами
української народної іграшки

У сучасному суспільстві передбачається розвиток особистості на засадах
духовності. Докорінна зміна підходів до освіти зумовлюють суттєві
інноваційні зрушення і в навчанні рідної мови дітей дошкільного віку.
Насамперед необхідно створити нові технології навчального процесу, які б
відповідали меті формування духовності та національної самосвідомості.

Питання розвитку зв’язного мовлення дошкільників досліджувалося
класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах
проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн,
І.О.Синиця та ін); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв та
ін.); лінгвістичному (Т.О.Ладиженська, Л.В.Щерба та ін); педагогічному
(А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін.);
лінгводидактичному (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, Л.І.Фесенко та ін.).

?

®

°

o

°

??3/4?0 ¶

?

тості; описи-комбінування, в яких новий художній образ створювався
шляхом синтезування або поступовим накопиченням нових елементів,
розширенням сюжету іграшки; описи-варіації, в яких новий художній образ
іграшки формувався як модифікація іграшки-попередника, іграшки-зразка;
описи-проектування, у яких відбувається проектування уявлюваного образу
засобами об’єктивації емоційних вражень у емоційні образи з подальшим
утворенням вербалізованих моделей емоційних уявлень у вигляді
текстів-описів.

За змістом об’єкта опису в сучасній методиці виділяються такі види
описових розповідей: опис одиничних предметів, тварин, приміщення,
природи, зовнішності людини, опис дій, місцевості.

Розглядаючи народну іграшку саме в аспекті її педагогічної значущості
для мовленнєвого розвитку дошкільників, слід враховувати споконвіку
існуючі зв’язки з українським фольклором –піснею, потішкою, казкою,
прислів’ям, що зробили народну іграшку найкращим вихователем і
найдосвідченішим вчителем. У дошкільному віці іграшка є головним наочним
засобом, що спроможний викликати інтерес до слова. Застосування
предметних іграшок дозволяє дитині користуватися ними у грі відповідно
ситуаціям, у яких справжні предмети фігурують у житті. Такі іграшки
пропонують різноманітні можливості для закріплення як тих уявлень, що
діти шляхом отримання досвіду здобули в житті, так і відповідних ним
словесних форм.

Отже, педагогічними умовами ефективного розвитку описового мовлення
дітей засобами української народної іграшки є: врахування емоціогенного
потенціалу української народної іграшки; різнобічна обізнаність дітей з
українською народною іграшкою, регіональною приналежністю; максимальне
врахування особистісних характеристик дошкільників під час розподілу
описово-продуктивних та описово-творчих завдань; активна
пізнавально-творча спрямованість будь-яких видів мовленнєво-описової
роботи з народною іграшкою.

Похожие записи