.

Словник проектних термінів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1005
Скачать документ

Словник проектних термінів

Дизайн (дизайн-специфікація) — найважливіший різновид проектної
діяльності, що має за мету формування естетичних і функціональних
якостей предметного середовища (зокрема, виготовлення виробу, що поєднує
у собі красу і функціональність).

Довгостроковий проект — проект тривалістю від одного навчального
семестру і більше (до декількох років).

Дослідження (наукове) — процес вироблення нових знань, один із видів
пізнавальної діяльності. Характеризується об’єктивністю,
відтворюваністю, доказовістю, точністю; має два рівні — емпіричний і
теоретичний. Дослідження в педагогіці — це процес і результат наукової
діяльності, спрямованої на одержання нових знань про закономірності,
структуру, механізм навчання, виховання і розвитку; методику організації
навчально-виховної роботи (зміст, принципи, методи та організаційні
форми). Педагогічне дослідження ґрунтується на фактах, що допускають
їхню емпіричну перевірку, характеризується цілеспрямованістю,
систематичністю, взаємозв’язком усіх елементів, процедур і методів,
спирається на розроблені теорії, будується в рамках
логіко-конструктивних схем, елементи яких можна однозначно витлумачити і
використовувати в науковій і практичній діяльності.

Дослідження — це процес і результат наукової діяльності, спрямованої на
набуття нових знань про природу, суспільство, людину і мислення.
Проектування відрізняється від дослідження такими якостями, як: у
результаті проектування з’являється не знання, а продукт, що може бути
предметом, речовиною або заходом (наприклад, інсценуванням свята або
спектаклю, або шоу тощо); проект більше відновиться до організації
якоїсь діяльності (проект уроку, проект розвитку школи тощо).

Дослідницький проект — проект, головною метою якого є висування і
перевірка гіпотези з використанням сучасних наукових методів.

Експеримент — науково поставлений дослід, спостереження досліджуваного
явища в умовах, які розраховуються точно, що дозволяють стежити за ходом
явища і багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов.

Експеримент має бути відповіддю на яке-небудь питання. У ході
експерименту свідомо змінюють хід якого-небудь явища шляхом введення до
нього нових чинників. Новий чинник, що запроваджується або змінюється
експериментатором, називається незалежним змінним.

Чинник, що змінився під впливом незалежного змінного, називається
залежним змінним.

Етапи проекту — основні періоди роботи над проектом.

Додатки

Emanu проектування: І етап — моделювання; II етап — проектування; III
етап — конструювання.

Завдання проекту — комплекс заходів, необхідних для досягнення мети
проекту. Постановка завдань ґрунтується на поділі цілі на підцілі, в
результаті чого може бути сформульовано кілька завдань.

Захист проекту — процес подання результатів проектної роботи (з
обґрунтуванням її ефективності, соціальної значимості тощо) і
презентації проекту, що включає етапи запитань-відповідей і дискусії.
Використовується, як правило, для дослідницьких проектів.

Ігровий (рольовий) проект — проект, у якому первісно визначені лише ролі
учасників і правила взаємин між ними, тоді як структура, форма продукту
і результати залишаються відкритими.

Індивідуальний (персональний) проект — проект, що виконується одним
учнем під керівництвом педагога.

Інформаційний проект — проект, у структурі якого акцент поставлений на
роботу з інформацією та презентацію продукту.

Керівник проекту — педагог, що безпосередньо координує проектну
діяльність групи або індивідуального виконавця проекту.

Консультант — педагог або фахівець, який виконує роботу експерта й
організовує доступ до необхідних джерел інформації. Консультант
залучається до участі в проекті, якщо з окремих питань компетенції
керівника недостатньо для здійснення проекту (наприклад, з
міжпредметного, телекомунікаційного або міжнародного проекту).

Координація — спосіб управління роботою проектної групи учнів; може бути
відкритою (явною) або прихованою. В останньому випадку координатор не
виявляє себе як керівник проекту, а виступає як один із учасників,
нарівні з іншими.

Короткостроковий проект — проект тривалістю від одного

до шести уроків.

Критерій — ознака, на підставі якої виробляється оцінка, визначення або
класифікація чого-небудь; мірило оцінки.

Мета проекту — модель бажаного кінцевого результату проектної
діяльності.

Моделювання — дослідження яких-небудь явищ, процесів або систем об’єктів
шляхом побудови та вивчення їхніх моделей; використання моделей для
визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів
побудови видів конструйованих об’єктів.

Монопроект — проект у рамках одного навчального предмета (на відміну від
міжпредметного проекту).

Навчальний проект — проект, що здійснюється учнями під керівництвом
педагога, і має не тільки прагматичну, але й педагогічну мету.

Опонент — учень або викладач, який під час захисту проекту виступає із
запереченнями щодо його змісту, щоб виявити можливі протиріччя або інші
недоліки роботи, яка подається.

Портфоліо (проектна папка) — добірка робочих матеріалів і оформлених
результатів роботи над проектом.

ієнтований проект — проект, націлений на вирішення соціальної проблеми
прикладного характеру.

Презентація проекту — процес публічного подання замовникові або
громадськості результатів проектної діяльності.

Проблема — складне теоретичне або практичне питання, що вимагає
вивчення, розв’язання; у науці — суперечлива ситуація у вигляді
протилежних позицій у поясненні явищ, об’єктів, процесів, розв’язання
якої є прагматичною метою проекту.

Проект — 1) реалістичний задум, план про бажане майбутнє (проект у
буквальному перекладі з латинської — кинутий уперед), а також сукупність
документів (розрахунків, креслень, макетів тощо) для створення
якого-небудь продукту. Містить у собі раціональне обґрунтування і
конкретний спосіб здійснення; 2) метод навчання, що ґрунтується на
постановці соціально значимої мети та її практичному досягненні. На
відміну від проектування, проект як метод навчання не прив’язаний до
конкретного змісту і може бути використаний при вивченні будь-якого
предмета, а також міжпредметного курсу.

Проектування — 1) науково обґрунтоване визначення системи параметрів
майбутнього об’єкта або якісно нового стану існуючого проекту —
прототипу, прообразу передбаченого або можливого об’єкта, стану або
процесу в єдності зі способами його досягнення.

Проектування — 2) процес розробки проекту (у значенні 1) з фіксацією
результату в якій-небудь формі. Основні етапи проектування:
обґрунтований вибір майбутнього продукту; розробка проекту і його
документальне оформлення; макетування та моделювання; оформлення;
економічна та екологічна оцінка проекту і технології.

Педагогічне проектування — усвідомлена та цілеспрямована діяльність з
побудови моделі освіти.

Педагогічне проектування — прикладний науковий напрямок педагогіки і
організованої практичної діяльності, націлений на вирішення завдань
розвитку, перетворення, удосконалювання, розв’язання протиріч у сучасних
освітніх системах.

Педагогічне проектування — практико орієнтована діяльність, метою якої є
розробка нових, ще не існуючих на практиці освітніх систем і видів
педагогічної діяльності; процес створення та реалізації педагогічного
проекту; специфічний спосіб розвитку особистості; технологія навчання.

Педагогічна система – цілісна єдність всіх чинників, що сприяють
досягненню поставлених цілей розвитку людини.

Педсистеми — це особлині утворення. Кожній з них властиві свої
специфічні ознаки: вони завжди мають мету — розвиток учнів і педагогів
та їх захист від негативних впливів середовища; провідною ланкою у цих
системах завжди є учень (вихованець); кожна з них будується і діє як
система відкрита, тобто здатна змінитися під впливом зовнішніх впливів і
навіть приймає, пом’якшує ці впливи, посилює або нівелює їх.

Педагогічне моделювання (створення моделі) — це розробка цілей (спільної
ідеї) створення педагогічних систем, процесів або ситуацій і основних
шляхів їх досягнення.

Педагогічне проектування (створення проекту) — подальша розробка
створеної моделі та доведення її до рівня практичного використання.

Педагогічне конструювання (створення конструкта) — це подальша
деталізація створеного проекту, що наближає його для використання у
конкретних умовах реальними учасниками виховних відносин.

Проектна діяльність — форма навчальної діяльності, структура якої
збігається із структурою навчального проекту.

Проектні ситуації (для педагога) — різні соціальні проблеми, які можна
вирішувати з використанням методу проектів.

Результати проекту — 1) вихід проекту; 2) портфоліо проекту; 3)
педагогічний результат, що виражається в розвитку особистісної та
інтелектуальної сфери учня, формуванні в нього певних
загально-навчальних умінь і навичок (ЗНУН) та ін.

Рецензент — учень або педагог (фахівець), що представляє на захисті
проекту рецензію на підготований проект.

Середньостроковий проект — проект тривалістю від одногс тижня до одного
місяця.

Структура проекту — послідовність етапів навчального про екту. Містить у
собі постановку соціально значимої проблеми, плану вання діяльності щодо
її розв’язання, пошук необхідної інформації

Творчість — це застосування закономірностей відомого явища в нових
умовах до вирішення нового завдання, або відомого методу до вирішення
нової проблеми, або комбінування знайомих фактів для одержання нового
ефекту.

Творчий проект — проект, центром якого є творчий продукт — результат
самореалізації учасників проектної групи.

Телекомунікаційний (навчальний) проект — груповий проект, виконаний за
допомогою засобів комп’ютерної телекомунікації.

Уміння дослідника — це здібності обрати предмет дослідження, визначити
тему, сформулювати мету, розробити провідний задум (або гіпотезу),
модель досліджуваного об’єкта, підібрати метод, провести дослідження й у
підсумку одержати нове знання. Для школяра новим вважається те знання,
яке не передбачене навчальним планом.

Цільовий акт (цільова настанова) — одна із назв педагогічного методу
проектів, прийнята в американській і перекладній літературі у
1910-1920-х рр.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020