.

Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній загальноосвітній школі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1944
Скачать документ

Реферат на тему:

Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній
загальноосвітній школі

 

В умовах швидко змінюваної соціальної обстановки та інформаційного
середовища середня школа призвана зіграти неоднозначну і вирішальну роль
у процесі розвитку учнів. Останні досягнення в сфері комунікаційних
технологій надають можливість не тільки для розробки нових методів
накопичення інформації, а також і для перегляду традиційних підходів до
процесів учіння і викладання.

Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливе місце займає
проблема формування самостійності мислення учнів, їхньої здатності
осмислювати одержувану інформацію, відтворювати і відображати її у
різних зв’язках та ситуаціях, генерувати різного роду ідеї. Сучасна
середня школа повинна підготувати учнів до подальшого навчання протягом
усього життя і розвивати відповідні здібності.

З метою розвитку мислення учнів, їхніх пізнавальних інтересів і
здібностей необхідно приділяти особливу увагу глибокому розумінню
матеріалу, який вивчається на уроках. Так, особлива роль повинна
приділятися роботі з основними фізичними термінами і поняттями, що є їх
змістовними значеннями і визначають розуміння викладеного матеріалу.
Актуальність і необхідність проведення такої роботи на уроках фізики
зумовлена існуванням того факту, що “…словниковий запас більшості учнів
бідний: вони оперують дуже обмеженою кількістю фізичних термінів”(2,
40), не можуть відтворювати основні поняття теми, роз’ясняти, що вони
означають і не завжди розуміють зміст вивчаємого матеріалу.

На першому етапі навчання, коли знання вперше вводяться в пам’ять учнів,
вони засвоюються не в повному об’ємі і далеко не в тій формі, що є метою
навчання. Тому вчителем повинна систематично проводитися спеціальна
термінологічна робота, у ході якої вихідні поняття піддаються
“багатоланкової та багатоаспектної диференціації” (5, 425), і у
результаті формується нова система знань. Така робота може проводитися у
вигляді тренування, що ні в якому разі не повинне бути механічним
повторенням заученого матеріалу, а є процесом пошуково-творчим, що
призводить до створення в пам’яті принципово нового – відсутньої до
тренування системи фізичних понять.

Ефективно здійснити навчання фізичної термінології і відповідно всього
курсу фізики дозволяє комп’ютер. Його дидактичні можливості великі.
По-перше, комп’ютер як технічний засіб навчання найбільш сприяє
реалізації діяльносного підходу до навчального процесу в середній школі.
Він є динамічним партнером у навчанні, який вчасно відгукається на
виклик і надає допомогу, тим самим стимулює активність учнів. По-друге,
програмованість комп’ютера та його адаптованість сприяє індивідуалізації
і диференціації навчального процесу. По-третє, комп’ютер є найбільш
ефективним засобом контролю тренувальних стадій навчального процесу.

Одним із важливих компонентів процесу навчання фізичної термінології
може стати комп’ютерний навчальний посібник, структура якого включає
теоретичний і тренувальний матеріал. Технологія створення навчальної
програми заснована на базовому тренінґу, що функціонує в трьох режимах:
“Курс”, “Тренажер” і “Тест”. Ці три складові – основна інформація курсу,
вправи, які закріплюють отримані знання з термінології і тест, що
перевіряє рівень засвоєння матеріалу.

Навчальний матеріал кожного блоку являє собою невеликий опорний
конспект, у якому в короткій формі дана основна інформація з
термінології певної теми. Опорний конспект містить головні поняття, що
відносяться до даного блока, співвідношення між ними, взаємозв’язок і
причинно-наслідкові зв’язки. При роботі з програмою в навчальному режимі
учень спочатку вивчає зміст навчального матеріалу даного блоку, а потім
приступає до самоконтролю. На цьому етапі йому послідовно один за одним
пропонуються або питання у формі тесту із декількома варіантами
відповіді на кожне його питання або фрази з пропусками, що необхідно
заповнити.

Режим “Тренажер” дозволяє з’ясувати – чи дійсно учні зрозуміли зміст
даної частини програми і дозволяє закріпити вивчене. У випадку вірного
вибору відповіді або підстановки пропущених слів у вирази, програма
переходить до наступних завдань. Якщо ж при відповіді була допущена
помилка, то програма відсилає учня до тієї її частини, де міститься
“підказування” або можливий аналіз помилки. Після вивчення цієї
інформації учень повертається до того ж самого питання, і після
правильної відповіді знову просувається далі у вивченні матеріалу.

Така програма потребує від учня завершення однієї стадії, до того, як
він перейде до наступної, а це приводить до глибокого засвоєння
навчального матеріалу. Новий матеріал органічно вбудовується в систему
вже засвоєної учнями інформації. Програма також ефективно і
результативно навчає фізичної термінології завдяки наявності миттєвого
зворотного зв’язку, що дозволяє швидко знаходити необхідну інформацію за
допомогою гіпертекстових систем. Характерною рисою гіпертексту є
об’єднання асоціативно зв’язаних блоків інформації. Таким чином,
створюються нові можливості для пошуку, збору інформації і подання її у
зручному вигляді (1, 13).

Oe

?????????&?До позитивної якості програми варто віднести також можливість
реалізації принципу наочності і доступності, а також присутності
“ігрового моменту”. Учень втягується в гру з питань і відповідей, в якій
повинен самостійно знаходити відповідь на кожне питання, а, отже,
контролювати процес власного навчання. Це створює для нього ситуацію,
коли він самостійно визначає зручний темп роботи.

Після вивчення і відпрацювання блоків певної теми програма переходить до
останнього режиму – “Тесту”, що містить завдання, подібні завданням
“Тренажера” із вибором варіантів відповіді. Застосування тестового
контролю сприяє розгляду досягнень учнів у процесі просування від одного
рівня засвоєння матеріалу до іншого. Після завершення останнього режиму
програма робить розрахунок результату роботи учня за спеціальною
методикою і на екрані з’являється оцінка.

При використанні описаної програми важлива послідовність тренувальних
завдань, запропонованих учням. У даний час, як відзначає Шоломий К.М.
(6, 52) відсутня обґрунтована методика добору тренувальних завдань, і
використовувані при комп’ютерному навчанні списки завдань формуються, як
правило, емпірично на рівні інтуїції укладачів і індивідуально для
кожного конкретного випадку. У такий спосіб питання систематизації і
розподілу знань не менше важливі, ніж сам процес навчання.

Так, при розробці змісту програми необхідно враховувати, щоб
термінологічні завдання:

1) забезпечували активну пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах
формування понять;

2) сприяли розв’язуванню основних дидактичних завдань – придбанню учнями
глибоких та міцних знань науки фізики, формуванню в них умінь та навичок
практичного характеру, вмінню самостійно здобувати знання та
використовувати їх у навчальній і практичній діяльності;

3) задовольняли основним принципам дидактики: науковості, доступності,
наочності, інтегративності, системності;

4) включали різноманітні види робіт, виконання яких забезпечило б
формування в учнів різноманітних умінь та навичок;

5) містили ті загальнофізичні поняття і терміни, які через систему цих
спеціальних вправ на уроці знайдуть подальший розвиток.

Це надає можливість забезпечити неперервність у розвитку фізичних понять
та змісту курсу фізики.

Наведемо фрагментарно приклад завдань режиму “ Курс” і “Тренажер” при
вивченні теми “Ізопроцеси в газах”:

У цьому блоці Ви узнаєте – що таке ізопроцеси (ізо– з грец. рівні,
однакові) та їх графічне зображення; встановити зв’язок між параметрами
газу в ізопроцесах; навчитися читати графіки ізопроцесів у різних
системах координат.

1. ЗАКОН БОЙЛЯ–МАРІОТТА (1662)

Процеси зміни стану термодинамічної системи, які протікають при сталій
температурі, називаються ізотермічними.

2. ЗАКОН ШАРЛЯ (1787)

Процеси зміни стану термодинамічної системи, які протікають при сталому
об’ємі, називаються ізохорними.

 

3. ЗАКОН ГЕЙ–ЛЮССАКА (1802)

Процеси зміни стану термодинамічної системи, які протікають при сталому
тиску, називаються ізобаричними

 

Спробуйте розв’язати наступні завдання:

 

1. При постійній температурі об’єм даної маси газу зі збільшенням тиску:
а) збільшується; б) зменшується; в)не змінюється.

2. При цьому:

= const.

3. Даний процес називають:

а) ізобаричним; б) ізотермічним; в) ізохорним.

4. Для цього процесу виконується закон:

а) Гей–Люссака; б) Шарля; в)Бойля–Маріотта.

5. Графік цього процесу називають:

а) ізохорою; б) ізобарою; в) ізотермою.

 

 

 

Література

 

Бутрименко А.В., Тихонов М.Б., Якубайтис Э.А. Обучающая
терминологическая система // Дистанционное образование.– 2000. –
№4.–С.12-16.

Горбань М. Навчаймо дітей працювати з підручником // Фізика та
астрономія в школі. –2000. – №3. – С.39-42.

Сергеев А.В., Самойленко П.И. Методические основы работы с терминами
//Специалист. –1995. – № 8. – С. 29-31. – №9. – С. 24-27.

Сергеев А.В., Самойленко П.И. Работа с терминами при изучении физики
//Специалист. –1996. – № 4. – С. 25-28. – № 5. – С.26-30. – № 6. –
С.21-24.

Чуприкова Н.И. Психология умственного развития: принцип дифференциации.
–М., 1997.

Шоломий К.М. Рациональная последовательность тренировочных задач при
компьютерном обучении // Педагогика.–1999. –№ 8.–С.51-59.

P1; V1

1

P2; V2

2

Для даної маси газу при сталій температурі добуток тиску газу на його
об’єм є величиною сталою.

ізотерми

Р

О

T2>T1

Т2

Т1

V

T=const

m=const

PV=const

T=const

P1; T1

1

2

P2; T2

ізохори

Р

Т

О

V1P2

P1

P2

V2; T2

2

1

V1; T1

Для даної маси газу відношення об’єму до його температури є величиною
сталою, якщо тиск не змінюється

V=const

M=const

V/T=const

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020