Шкільна методична комісія — осередок зростання педагогів

Об’єктом експериментального дослідження є соціально-психологічний
розвиток учнів і педагогів у навчально-виховному процесі школи

У 2006 році Комунальний заклад «Луганська спеціалізована школа I-III
ступенів № 5» став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл
України» у номінації «Школа педагогічного пошуку». Учителями природничих
дисциплін школи були представлені досить цікаві та ґрунтовні матеріали.

Згідно з наказом управління освіти і науки Луганської
облдержадміністрації Комунальному закладу «Луганська спеціалізована
школа I-III ступенів №5» надано статус навчального закладу регіонального
рівня, який веде експериментальну діяльність на тему
«Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості
учня загальноосвітнього навчального закладу».

Об’єктом експериментального дослідження є соціально-психологічний
розвиток учнів і педагогів у навчально-виховному процесі школи. Згідно з
програмою експериментальної діяльності була проведена перша діагностика
та зроблений комплексний аналіз психолого-соціального розвитку
особистості учнів школи та педагогічного колективу. За результатами
діагностики й аналізу були поставлені основні завдання та визначені
проблеми школи, над якими працює педагогічний колектив школи, а саме:

Формування ціннісних орієнтацій навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Завдання: підвищити життєву активність особистості учня методом
переконання у важливості знань у житті.

Формування логічного, образного та творчого мислення учнів і педагогів.
Завдання: розвивати логічне, образне та творче мислення через створення
сприятливих соціально-психологічних умов для учасників
навчально-виховного процесу методом створення спеціальних
навчально-виховних ситуацій у класних колективах.

Розвиток соціально-комунікативного розвитку учнів. Завдання: підвищити
рівень згуртованості й інтеграції класних колективів через формування в
учнів соціально-комунікативних умінь і навичок методом організації та
проведення соціально-комунікативних занять і тренінгів.

Подолання відсутності впевненості в собі, позитивного егоїзму. Завдання:
розвиток упевненості в собі, позитивного егоїзму методом упровадження
психологічно-педагогічного проектування через застосування інноваційних
технологій у навчально-виховний процес школи.

Слід зазначити, що перші три проблеми стосуються учнівського колективу
школи, а остання — педагогічного колективу. У поточному навчальному році
був проведений семінар-презентація «Проектування
особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу
загальноосвітніх навчальних закладів» (діагностично-проектувальні
комп’ютерні комплекси «Універсал» і «Персонал») для заступників
директорів і практичних психологів навчально-виховних закладів міста й
області, на якому були підбиті підсумки роботи школи за останній етап
експериментально-дослідної роботи.

Експериментальна-дослідницька діяльність школи складалася з чотирьох
етапів: І етап — діагностично-аналітичний; II етап — ко
рекційно-конструюючий; III етап — програмно-моделюючий; IV етап —
розвивально-формуючий.

Згідно з програмою експерименту зараз школа знаходиться на V етапі —
реалізаційно-регулюючому. Цей етап складається з:

науково-практичної акредитації створеної виховної системи на основі
психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості;

статистично-кількісного описового аналізу результатів експерименту,
порівняння характеристики традиційної системи виховної роботи з
інноваційною;

проведення комплексного моніторингу психолого-соціального розвитку
особистості учнів і педагогів;

підбиття підсумків експериментально-дослідної діяльності.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України нашій школі у
2007 р. надано статус експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня. На базі школи створено інформаційно ресурсний
центр із питань координації та надання методичної допомоги
загально-освітнім навчальним закладам, які працюють за виховною системою
«Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів
загальноосвітніх навчальних закладів».

За результатами тестування учасників навчально-виховного процесу закладу
в цілому та безпосередньо вчителями методичної комісії (МК) природничого
циклу на засіданні науково-методичного колегіуму школи було визначено
проблему, за якою організується діяльність, — «Формування ціннісних
орієнтацій навчально-пізнавальної діяльності при вивченні предметів
природничого циклу; створення умов для розвитку логічного, образного та
творчого мислення учнів і педагогів в умовах інтеграції природничих
дисциплін», над якою і працює методична комісія.

До складу МК природничого циклу школи входять дев’ять учителів. Із них
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне
звання «старший учитель» мають три вчителі, кваліфікаційну категорію
«спеціаліст І категорії» — чотири, кваліфікаційну категорію «спеціаліст
ІІ категорії» та «спеціаліст» — по одному. Слід зазначити, що робота
вчителів відзначена державними нагородами: знаком «Відмінник освіти
України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Важливою передумовою результативної роботи МК є детальне складання плану
роботи. Він спрямований на поліпшення науково-теоретичної, методичної та
практичної підготовки педагогічних кадрів закладу, вивищення їх
професійної майстерності. До речі, план роботи школи складається з
певних проектів. Одним із них є проект «Методичні комісії», до складу
якого входить модуль «Методична комісія природничих дисциплін». Цей
проект тісно пов’язаний з іншими проектами річного плану, а саме з
проектом «Педагогічні кадри». Прикладом слугують модуль «Педагогічна
майстерність», міні-модуль «Круглий стіл» на тему «Роль шкільної
методичної комісії у творчому зростанні вчителів», у підготовці та
проведенні якого активну участь брали вчителі МК природничих дисциплін.

t ®

стично-кількісного та якісно-описового аналізу, прогнозування та
врахування потенційних можливостей розвитку всіх учасників
навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, батьків) і планується
робота навчального закладу на найближчий час.

Творчою групою вчителів, які працюють над проблемою «Ціннісні орієнтації
навчально-пізнавальної діяльності», завданням якої є підвищення життєвої
активності особистості методом переконання учнів у важливості знань у
житті, був проведений ряд заходів, серед яких проблемні семінари, а
також педагогічна рада на тему «Розвиток інтелектуальної складової
особистості учня».

Завданням творчої групи «Соціально-комунікативний розвиток учнів» є
підвищення рівня згуртованості та комунікативності класних колективів
через формування в учнів соціально-комунікативних умінь і навичок
методом організації та проведення відповідних занять, тренінгів тощо. У
поточному навчальному році членами творчої групи був проведений семінар
на тему «Як обернути конфлікт на користь дитині».

Працюючи над проблемою «Логічне, образне та творче мислення учнів і
педагогів», завданням якого є розвивати логічне, образне та творче
мислення через створення сприятливих соціально-психологічних умов для
учасників навчально-виховного процесу методом створення спеціальних
навчально-виховних ситуацій у класних колективах, учителі провели
ґрунтовну роботу, результати якої були представлені на засіданні
педагогічної ради «Інноваційний підхід до процесу становлення
особистості учня та вчителя засобами технологій, спрямованих на розвиток
логічного, творчого й образного мислення».

Засідання МК відбуваються п’ять-шість разів упродовж навчального року у
два етапи — теоретичний, де обговорюються питання організації та
здійснення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, результати
роботи за темою експерименту, за проблемою школи та МК й поточні
питання, що виникають на різних етапах діяльності МК, а також практичний
етап (це можуть бути «круглий стіл», ділові ігри, науково-практичні
семінари, практикуми, творчі звіти) — використання інноваційних
технологій, упровадження новітніх методик у навчальний процес. Засідання
МК проходять спільно з моніторинговим центром, іншими шкільними
методичними комісіями.

Зокрема, на засіданнях методичної комісії в поточному навчальному році
були розглянуті питання:

формування образного мислення учнів у процесі вивчення природничих
дисциплін; пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного
вивчення географії;

розробка та застосування системи завдань із розвитку логічного,
образного та творчого мислення на уроках природничого циклу;

нові технології й активні методи навчання у викладанні дисциплін
природничого циклу;

володіння педтехнологіями та методиками викладання предмета як показник
майстерності вчителя природничого циклу;

розвиток практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої
освіти (з досвіду роботи вчителів МК природничого циклу);

екологізація навчання — пошуки, рішення, проблеми;

педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі;

пропедевтика профільного навчання хімії;

контрольно-оцінювальна діяльність, її особливості;

особливості навчання та виховання обдарованої дитини в сучасному
навчальному закладі.

Працюючи над проблемою школи, яка стосується всього педагогічного
колективу, засідання МК проводяться спільно з працівниками
інформаційно-ресурсного центру. Окрім традиційних форм методичної роботи
з педагогами проводять тренінги психологи центру, на яких учителі
вчаться спілкуватись, розігрують різноманітні ситуації, опрацьовують
окремі питання в дискусійних групах, беруть участь у ділових іграх. Це
сприяє активізації особистісного потенціалу вчителів, створює умови для
пошукової, дослідницької діяльності.

Одним із напрямів роботи МК є проведення предметних декад, алгоритм яких
розроблений учителями школи та затверджений на засіданні НМК. Предметна
декада включає відкриті уроки як досвідчених, так і молодих учителів
школи, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, уроки з
використанням комп’ютерних технологій навчання, «Дидактичний театр»,
уроки, які висвітлюють історію школи, «Вернісаж інтерактивних
технологій», позакласні заходи, виставку творчих робіт учнів і вчителів.

Особливу увагу вчителі МК приділяють роботі з обдарованими дітьми. Так,
уже традиційними стали регіональні конкурси юних хіміків, присвячені
нашим видатним землякам-хімікам. Ініціатором проведення цих конкурсів
виступив колектив нашої школи.

Основними завданнями учнівського конкурсу є:

стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі
професії, залучення їх до навчання в системі підготовки вищих навчальних
закладів;

формування творчого покоління молодих науковців і практиків;

підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних
дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок
дослідницької роботи;

пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрів,
студентів вищих закладів освіти до допомоги навчально-виховним закладам
у справі покращення стану викладання дисциплін із підвищення навчальних
компетентностей учнівської молоді.

Традиційним є конкурс із прикладної хімії, де визначені такі номінації:

науково-дослідницька («Хімія та література», захист творчих робіт під
девізом «Хімія — ти прекрасна!»;

художньо-образна («Хімія та косметика», конкурс домашніх рецептів і
засобів із догляду за волоссям «Продовжіть молодість вашого волосся» з
докладним описом активних компонентів);

предметно-перетворююча («Хімія та здоров’я», конкурс кулінарних рецептів
з наступною дегустацією — «Салат здоров’я», «Торт здоров’я»).

Своїми надбаннями у сфері педагогіки, передовим досвідом і творчими
напрацюваннями члени МК вчителів природничого циклу систематично
діляться з читачами фахових друкованих видань. Плідно співпрацюємо з
редакціями журналів кількох регіональних і всеукраїнських видань.

Робота школи в цілому та МК вчителів природничого циклу на тему
експерименту та над загальношкільною проблемою набуває позитивного
значення:

реальна гуманізація навчально-виховного процесу;

стійкий ріст показників соціальної активності учнів у різних видах
діяльності;

формування конструктивних ціннісних орієнтацій у розвитку переважної
більшості учнів тощо.

Похожие записи