.

Розвиток творчих здiбностей молодших школярiв (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 2064
Скачать документ

Розвиток творчих здiбностей молодших школярiв

Творчі замальовки вчителя початкових класів

 

Розвиток творчих здiбностей молодших школярiв.

Одним iз шляхiв вiдродження духовностi,самосвiдомостi українського
народу є розробка нацiональної освiти. Закон України «Про загальну
нацiональну освiту», «Концепцiя розвитку загальної середньої освiти»
вимагають виховання всебічно розвитої людини. Iдея розвитку природних
здiбностей дитини, розкриття її творчого потенцiалу одночасно відповiдає
iнтересам учня i держави, загальнодержавним запитам.

Велику увагу я придiляю розвитку творчих здiбностей молодших школярiв.
Особливо це стосується мовних здiбностей, розвитку творчої уяви,
художнього мислення i cпостережливостi, словесної, емоцiйної й образної
пам’ятi, ритмiчного слуху.

Здатнiсть творчо мислити формується на уроках творчостi. На них учнi
здобувають первиннi навички самостiйної i творчої дiяльностi по
декiлькох напрямках для того, щоб виявити свої здiбностi. Тому на наших
творчих уроках рiзнi лiтературнi герої по-рiзному себе виражають. Так,
розкриваючи характер Червоної Шапочки, дiти спiвали, танцювали, читали
віршi, малювали – кому що бiльше вдається. Дуже важливе для творчостi
здатнiсть спiвробiтничати, вмiння сформулювати свою думку, вникати в
суть пропозицiй товариша, аргументувати, критикувати свої i чужi думки.
Часто при роботi над яким-небудь твором дiти поєднуються в групи, де дiє
кожний i группа вцiлому.

 Особливе мiсце в розвитку творчих здiбностей я вiдвожу казцi, роботi
над нею. Ми учимося переробляти казку, характери героїв, а для цього
треба навчити робити смiливi припущення, абстрагувати, фантазувати – це
основа для творчого мислення.

Перед учнями ставлю завдання – зробiть припущення: якi змiни можуть
вiдбутися, якщо змiнити сюжет казки, до яких це приведе вчинкiв героїв,
якi новi проблеми виникнуть перед ними, якi в них з’являться можливостi.
Часто змiнюємо риси характеру героя на протилежнi: хто був добрим, став
злив, а персонаж з негативним характером стає добрим, ласковим, чуйним.
Вводимо в казку зовсiм нового героя чи якийсь об’єкт, предмет, що цiлком
змiнить сюжет, а як – це придумають дiти. Краще для цiєї роботи брати
лiтературнi казки. Тодi змiнюється весь сюжет, дiти починають
придумувати новi цiкавi ситуацiї, у яких можуть опинитися герої.

Особливою популярнiстю в дiтей користуються наступнi завдання:

– Написання сценарiю до кiнофiльму по данiй казцi, але обов’язково, щоб
був новий герой, чи в героїв iншi характери, iнший кiнець, iнше столiття
i т.д.

– Придумати казку за словами, наприклад: дiвчина, лiс, метелик,
камiнчик, рiка.

– Придумати «компот» («салат») з казок – народних, якогось конкретного
автора  чи прочитаних на канiкулах, вiдомих узагалi.

– Написати лист герою з схваленням чи з осудом його вчинку, порадою,
пропозицiєю i т.д.

– Придумати питання для iнтерв’ю з героєм.

– Придумати новий сучасний костюм герою.

– Придумати герб письменника, на якому будуть вiдбитi його головнi
персонажi.

– Створення книжок-малят за темою: «Зима», «Весна», «Осiнь», «Мiй друг».

– Написання творiв за темою: «Мiй 1 клас», «На яку квiтку схожа моя
матуся», «Яким птахом я себе уявляю», «Лист iз майбутнього», « Червона
(будь-який колiр) казка», «Якщо був би я дiвчиськом (хлопчиськом)»,
«Якби в мене була чарiвна паличка», «Чи принесе менi подарунок Святий
Миколай?» i т.п.

Деякi роботи учнiв є воiстину унiкальними. При цьому треба пам’ятати пор
те, що цiкавi не стiльки продукти творчостi, скiльки особистiсть творчої
дитини. (Додаток № 1).

 

Книга Перемог. Портфолiо учня.

У першому класi вербальне оцiнювання. Ми кажемо дiтям, якi вони молодцi,
що у них все добре виходить. Але дiтям цього замало, мало i батькам. Я
вирiшила зробити «Книгу Перемог». Це звичайна папка iз файлами. У
кожному файлi окремий аркушик, заведений на дитину. Вiн має такий
вигляд: у верхньому лiвому кутку долонька дитини (я обмалювала долоньку
кожної дитини), на нiй прiзвище, iм’я. А поруч я пишу перемоги дитини.
Наприклад,

10.09 – добре складав речення до малюнку.

25.09 – виразно прочитав вiрша.

30.09 – дуже добре читав склади.

Хiба це не перемоги для дитини? Дiти дуже стараються, щоб здобути
перемогу, рахують, у кого перемог  бiльше, намагаються вчитися краще.
Батьки, приходячи за дiтьми, також у першу чергу заглядають у «Книгу
Перемог», радiють дитячим успiхам, зрiвнюють з iншими дiтьми, розумiють,
над чим треба попрацювати.

Водночас з «Книгою Перемог» я заводжу портфолiо на кожну дитину, де
збираються всi її творчi роботи з класу в клас. Перший файл я залишаю
вiльним. Пiсля закiнчення 1 класу сюди я розмiщу аркуш з «Книги
Перемог». У другому файлi аркушик, на якому працювали дiти 1 вересня у 1
класi. Тодi я просила намалювати i написати все те, що вони вмiють. А
далi вже творчi роботи дiтей. Я спостерiгаю, як дiти розвиваються,
ростуть просто на очах. Портфолiо також дозволяє виявити i враховувати
iнтереси учнiв при переходi на наступний стан творчого виховання дитини.
Батьки ознайомлюються з портфолiо на батькiвських зборах, вiдкритих
уроках для батькiв, пiд час класних свят, на виставцi. Коли дiти
закiнчують 4 клас, на останньому уроцi,я роздаю портфолiо дiтям, щоб
вони могли продемонструвати свої роботи у середнiй школi та продовжити
роботу по збиранню портфолiо i далi.

Капелюхи де Боно.

Дуже допомагає менi на уроках лiтератури iнтерактивна технологiя
«Капелюхи де Боно». Аналiзуючи який-небудь твiр, дуже часто звертаюся до
них. На окремих аркушах у мене намальовани капелюхи.

Червоний капелюх – це колiр життя, почуттiв, активних емоцiй. Коли я
вішаю на дошку червоний капелюх, діти розумiють, що ми будемо говорити
про те, якi почуття виникли у них пiд час знайомства з твором, що
сподобалося або нi у вчинках героїв.

Зелений капелюх – це колiр Землi, здорового глузду, вiн допомагає
побачити негативнi сторони, поганi вчинки. Саме коли з’являється цей
капелюх, ми розв’язуємо проблемнi завдання, відповiдаємо на провакацiйнi
питання.

Синiй капелюх – колiр знань, роздумiв. Ми говоримо про головну думку
твору, визначаємо приховану iдею, зрiвнюємо з iншими творами.

Дiти завжди з цiкавiстю реагують на появу капелюхiв. Вони знають, що їх
чекає цiкава робота (iндивiдуальна, групова чи колективна), за яку вони
беруться iз задоволенням.

Як Цицерон Iвасику допомiг.

Цицерон, готуючись до своїх великих промов, розвiшував та розкладав
написанi слова та вирази у самих несподiваних мiсцях. Наприклад, на
дверi, на вiкнi, на сосудi, з якого вiн пив, на взуттi i т.п. Це
допомагало йому краще запам’ятати тi мicця своєї промови, у яких він був
не дуже впевнений. Я якось розповiла своїм дiтям про Цицерона. А потiм
вирiшила використати його метод. Прямо на уроцi української мови я
пiдiйшла до вiкна i фарбами на вiконному склi почала писати правило, яке
мої дiти нiяк не могли запам’ятати.

С     К П Т Ф Х

З      РОЗ      БЕЗ

Дiти iз задоволенням пiдказували менi, щоб я не наробила помилок.
Спочатку на уроках вони дуже часто повертали голову до вiкна. Потім я
спостерiгала, як вони пiд час уроку трохи посмiхаються або просто
кивають головою, згадуючи нашу пiдказку. Дуже скоро всi вже писали
потрiбну букву без допомоги нашої вiконної таблицi. Так само з’явилася
на вiкнi таблиця з математики.

НА     Б       +

НА     М      –

У        Б       х

У        М      :

Така саме таблиця висiла над дошкою, але не працювала. Цей винахiд я
використовую дуже часто. Дiтям вiн дуже подобається, а, головне,
допомагає. Вiн дiйсно працює.

Робота iз планом i картою.

З планом i картою ми починаємо працювати з перших днiв у школi. Карта
висить у класi на стiнi завжди, я її нiколи не знiмаю. У перший день ми
говоримо про те, хто ми, де мешкаємо, про наше мiсто, про Батькiвщину,
столицю. А де ж вони? Як їх побачити? Звертаємося до карти, знаходимо їх
там. Читаємо про Днiпро – дивимося, де тече ця ріка, якi мiста на нiй
побудованi, куди несе свої води. Дiти розповiдають про лiтнiй
вiдпочинок, i ми розшукуємо Чорне та Азовське моря, Крим, Карпати.
Розповiдаю дітям i про масштаб, i про колiр на картi, i про сторони
свiту, про мiста, села нашої країни. I завжди ми повертаємось до карти.
Навiть на уроках мови, вивчаючи багатозначнi слова, карта нам у пригодi.
Дивимося, а що таке коса, де вона, скiльки їх в Українi.

@-’-.A”^#b# #th&T’–’?????aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae?aeaeae

d?`„?a$gdnCm

:ли свої завдання казковi герої. Ще цiкавiше ця робота проходить на
вулицi. Під час екскурсiй з природознавства, на уроках з основ здоров’я
i навiть з фізкультури ми за планом шкiльного подвiр’я, спортивного
майдана шукаємо позначену схованку. Змагаємось, яка група швидше знайде
завдання за планом. Або кожна група шукає своє завдання у своїй
схованцi. А в нiй мета уроку, якесь завдання, загадки, ребуси, правила,
новi iгри, технiка виконання завдань з фізкультури…i т.п.

Дiтям дуже подобається. Вони iз задоволенням працюють за планом i
картою. Для них це гра. А я розв’язую багато задач.

Тому у 4 класi, коли ми пiдходимо до вивчення теми «План. Карта.» у нас
немає жодних проблем. Ми просто повторюємо i узагальнюємо те, що добре
знаємо та вмiємо.

Збiрник задач.

Працюючи над розвитком творчих здiбностей, дуже широко використовую
метод проектів. Діти працюють iндивiдуально, у великих группах (по
рядах, по варiантах), у маленьких рухомих группах. На групи подiляю я
або дiти подiляються самi. Для подiлу на групи використовую рiзноманiтнi
методи: групи за iнтересами, за поглядами, за кольором очей та волосся,
визначаємо членiв групи за лiчилками.

Проекти рiзноманiтнi: дiти складають i оформлюють картки з мови,
природознавства, випускають газети з основ здоров’я: «Корисна їжа», «Що
таке гiгiєна?», «Фізкультура i спорт», антиреклами про шкiдливi звички
та iн.

Особливо сподобався дiтям проект, коли ми усi разом складали збiрник
задач. Сталося таке, що діти розв’язали усi задачi з пiдручника, всi, що
приготувала вчителька. Що робити? Де брати задачi? Я поставила перед
учнями проблему.Дiти вирiшили скласти задачi самi. Я завела толстий
зошит, дуже яскраво його оформила за допомогою дiтей. Перша задача була
моєю. Таким чином я показала дiтям, як правильно все зробити. А потiм
кожна дитина брала цей зошит на 1 день додому. Дома вона складала
задачу, записувала до зошита, iлюстрировала сторiнку. Дiти старалися,
щоб задачi були складнi, дуже цiкавi, щоб розв’язувати їх було приємно i
весело. I ось робота закiнчена. У збiрнику 30 задач від усiх моїх дiтей.
Навiть є ще 7 вiд батькiв на «Батькiвських сторiнках».

Дiти iз великим захопленням розв’язували задачi своїх друзiв. А потiм ми
запропонували свiй збiрник дітям з iнших класiв. Цей проект принiс
велику користь i задоволення усiм дiтям. (Додаток № 2).

Щоб дiти зростали творчими всебiчно розвиненими особистicтями, учителю
треба багато працювати над собою, бути самому творчою особистicтю. В
Донецькому лiцею №30 всi учителя намагаються працювати творчо, вiддаючи
свої знання i душу дiтям.

Додаток № 1

Салат з казок

Шалений подарунок для Діда Мороза

Зiбрались якось разом Буратино, Попелюшка, Кiт у чоботях та
Омелько-дурник, щоб вирiшити, який подарунок пiдготувати Дiдовi Морозовi
до 3х-сотлiття.

Кiт у чоботях запропонував подарувати Чарiвний горщик, який готував би
тiстечка та цукерки до Свят нескiнченно. Попелюшка – новий транспорт
Дiдовi – килим-лiтак. Буратiно – чарiвну паличку, щоб виконувати всi
бажання вiдразу. А Омелько-дурник – безлiмiтний iнтернет – довiчно, щоб
дiтлахи спiлкувалися з Дiдом Морозом on-line.

Довго вагалися, який саме з подарункiв буде до вподоби Дiдовi Морозовi.
Кожен з них по-своєму цiкавий. Але раптом пролунав грiм, i до кiмнати
завiтала найбiльша шанувальниця Дiда – Баба Яга. Довiдалась, що до
вибору подарунку її не погукали. Вирiшила негайно зiпсувати свято. Була
у своєму репертуарi. Ударом блискавки швидко знищила Килим-лiтак та
Чарiвний горщик, обезструмила Всесвiтню мережу i зламала Чарiвну палицю.
Баба Яга сказала, що її раптова поява буде тепер найкращим подарунком.
Засмутилися присутнi герої. Та робити нiчого, подарунок до
3х-сотлiтнього ювiлею готувати треба.

Вирiшили вони, що найкращий подарунок для Дiда Мороза – це i є веселi,
кмiтливi та дотепнi дiтлахи, зi своєю дитячою безпосереднiстю, щирiстю i
вiдданiстю та вiрою у чудеса. Зiбрали вони дiтей видимо-невидимо i
влаштували таке шоу-вiтання, що навiть Дiд мороз, який бачив багато
виступiв, був вражений. Не потрiбен йому нi комп’ютер, нi лiтак, словом,
нiщо не замiнить щиростi i радостi, яку дарують ДIТИ!!!

 

Казкар: Висильєв Нікіта, 3 кл.

Салат з казок

Карантин

Жили-були Колобок та Попелюшка. Вони ходили до школи. У школi почалися
канiкули. Фея задала дiтям домашнє завдання, i дiти слухняно його
виконували . Але раптом захопив їхню країну Карантин. Вiн хопав колобка
за нiс, Попелюшку за горло, а їхнiх друзiв за голову. Дiтям дуже не
сподобався цей злодiй. Вони дуже хотiли, щоб вiн покинув їхню країну, а
вони знову почали ходити до школи. Одного разу, коли дiти зiбралися
разом помiркувати, як звiльнити себе та друзiв вiд хвороби, з пiдручника
вистрибнуло 7 гномiв та Старик Хоттабич. Попелюшка спочатку дуже
злякалася, побачивши незнайомцiв. Але гноми принесли страву вiд
Карантину iз часнику, цибулi та меду. Колобок почав робити для Карантину
невiдому пастку. Старик Хоттабич придумав зброю, якою можна було
подолати цю хворобу.

Разом вони швидко все зробили i почали чекати Карантина. Пройшло чимало
часу, поки вони дочекалися його. Коли Карантин знов захотiв захопити
дiтей, Старик Хоттабич вистрелив iз своєї зброї чарiвною стравою та вбив
його.

Країна дуже дякувала маленьким друзям за порятунок. За допомогою друзiв
дверi лiцею знову вiдкрилися та всi діти пiшли навчатися.

 

Казкар: Колядюк Нікіта, 3 кл.

Салат з казок

Велике весілля

Жив-був у лiсi Вовк. Було у нього 2 дочки та син. Першу дочку звали
Дюймовочка, другу – Попелюшка, а сина – Колобок. Коли вони стали
дорослими, батько вирiшив випробувати їхню долю. Дав їм лук та кожному
по стрiлi. Запустила стрiлу Дюймовочка. Полетiла стрiла за кордон.
Запустила стрiлу Попелюшка, i полетiла стрiла за бугор. Так як у Колобка
не було нiг та рук, за нього пульнув батько-Вовк. Полетiла стрiла високо
вгору, впала в болото. Батько сказав: «Йдiть, мої доньки та син, шукайте
свою долю, туди, де впали стрiли». Вирушила Дюймовочка за кордон. Довго
шукала серед хмарочосiв свою стрiлу, i врештi решт, бачить на хмарочосi
висить пришпилений за крило стрілою кажан. «Ото доля мені випала», –
думає Дюймовочка. А кажан говорить: «Допоможи менi, дiвчино, що хочеш
для тебе зроблю. Я всемогутнiй Бетмен». «Так будь моїм чоловiком», –
каже Дюймовочка.

Попелюшка пiшла за бугор, де панував Шрек. А на той час Шрек повинен був
одружитися. Коли вiн вибрав Фiону i робив їй пропозицiю, прилетiла
стрiла та влучила їй у вухо. Фiона вскочила та умчалася. Шрек подумав –
це моя доля – i тут з’явилася Попелюшка. «Це моя стрiла, а ти, Шрек,
будь моїм чоловiком».

Вирушив Колобок на болото. Довго вiн блукав по болоту. Коли зустрічає
Кiкiмору. Розповiв їй, що шукає стрiлу, i в кого вона буде, та й буде
його дружиною. Кiкiмора була дуже самотня i запропонувала себе за
дружину. Це сподобалося Колобку, i вони вирушили далi шукати стрiлу.
Стрiла знайшлася у Жаби, яка тримала її у ротi. Колобок попросив вiддати
йому стрiлу. Але Жаба відповiла, що стрiла – це її доля. Кiкiмора, довго
не думаючи, кинула i Жабу, i стрiлу у торбу. Пiшли вони усi до Вовка.

Коли всi повернулися, вирiшили одружитися: Дюймовочка iз Бетменом,
Попелюшка iз Шреком, а Колобок iз Кiкiморою. Батько зробив для усiх
чудове весiлля. Але посеред свята прогуркотiв грiм i Жаба з торби
перетворилася на гарну Вовчиху. Батько Вовк одразу зрозумiв, що це його
доля, так як це вiн пульнув стрiлу у болото. I було в цей день не три, а
чотири весiлля. Жили усi довго та щасливо.

Казкар: Федотов Роман, 3 кл.

Додаток № 2

Задача №3

Від Лупашевської Юлії

Ми прикрашали ялинку. Всього було 36 прикрас. Кульок було 12 штук,
снiжинок – на 6 штук бiльше, нiж кульок, а зiрочок – у 3 рази менше, нiж
снiжинок.

У скiльки разiв кульок було бiльше, нiж зiрочок?

Задача №25

Від Дегтярьова Вови

Тимка був розумний кiт,

Вмiв вiн рахувати.

I  задачу вирiшив

Вам вiн загадати.

На рибалцi кiт зловив 90 карасiв.

З’їв спочатку 18, потiм з’їв iще 16.

Рибу ту, що залишилась,

В 7 пакетiв вiн поклав.

Скiльки риби у кожному пакетi?

Задача №3

Від тата Данила Бурлаченка

Хлопчикам Данилу та Мiлану подарували на Новий рiк 100 цукерок. З  1-го
сiчня вони щодня з’їдали по 5 цукерок кожен.

Якого числа сiчня мiсяця цукерки скiнчаться?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020