Реферат на тему:

Розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції
фольклору з різними видами мистецтва

Художньо-естетичне виховання й освіта в системі загальноосвітніх
закладів передбачають цілеспрямоване залучення всіх дітей до цінностей
культури, освоєння ними форм і методів спілкування з культурною
спадщиною минулого й сучасності, формування навичок творчої діяльності й
усвідомлення загальнолюдських цінностей.

Спілкування з мистецтвом, “осягнення” художніх образів неможливо без
сформованого в кожної дитини художньо-образного мислення. Саме воно має
непересічне значення для повноцінного, цілісного сприйняття світу,
формування переконань, поглядів та системи цінностей особистості. Тому
проблема формування художньо-образного мислення дітей є важливою і
потребує глибокого та ґрунтовного вивчення.

На сучасному етапі, коли сформульовані нові завдання освітньої галузі
“Мистецтво”, на уроках музики у загальноосвітній школі, а також на
інтегрованих уроках мистецтва створюються особливі можливості для
формування системи естетичних та загальножиттєвих цінностей особистості,
передбачається розвиток здібностей дітей, а також таких психічних
процесів, як відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, тощо.

В останні роки у музичній педагогіці та психології активно розробляються
питання, пов’язані з розвитком художнього, образного і музичного
мислення (В. Медушевський, О. Рудницька, Н. Суслова та ін.). Особливого
значення набуває розвиток образного мислення, бо саме в образі
відбувається своєрідний “сплав інтелекту й афекту” (Л. Виготський).
Утворення образів і оперування ними є однією з основних фундаментальних
особливостей інтелекту людини. Без цього людина неспроможна планувати
свої дії, передбачати їх результати та, при необхідності, вносити в них
зміни.

n

p

????????y?, риси музичної стилістики та жанрове різноманіття
(М. Стельмахович, Г. Лозко, Є. Сявавко та ін.), деякими науковцями
фольклор розглядається як синкретичне, цілісне художньо-інформаційне й
естетико-філософське явище, яке у своїй органічній цілісності має
особливі інформаційні та емоційно-естетичні параметри, що впливають на
людину (М. Чумарна, А. Іваницький та ін.). Розвиваючи думки цих
науковців, ми вважаємо перспективним розвиток художньо-образного
мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами
мистецтва (музикою, образотворчим мистецтвом, хореографією, театральною
діяльністю тощо).

Мета уроків мистецтва, побудованих на інтегрованому змісті, полягає в
тому, щоб реалізувати взаємозв’язок художньої культури суспільства і
внутрішнього художнього світу особистості, забезпечити осмислення учнями
непересічності загальнолюдських художніх цінностей та високої
духовно-творчої місії української художньої культури, створити
передумови для системного розгляду певного явища, поняття, активізації
уяви, фантазії. Інтеграція фольклору з різними видами мистецтва вимагає
від вчителя створення уроків-образів, які мають базуватися на принципі
емоційно-асоціативного узагальнення. Саме такі уроки змушують дітей
емоційно пізнавати свою історію, культуру, засвоювати почуттями
створювану віками мораль, правила поведінки тощо.

Література:

Горюнова Л., Школяр Л. Развитие художественно-образного мышления детей
на уроках музыки // Музыка в школе. – 1991, № 1. – С. 30-33.

Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа, 2001.
— №1. – С. 28-54.

Масол Л.М. Впровадження нових програм з мистецтва і художньої культури.
// Мистецтво та освіта. — 2001, № 3. – С.27-29.

Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.:
АПН України, 2002. – 267с.

Похожие записи