.

Розмноження тварин у природі (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 15909
Скачать документ

Правила життя в суспільстві

Урок курсу «Я і Україна. Громадянська освіта»

4 клас

Мета: уточнити та розширити уявлення учнiв про правопорушення, можливi
наслiдки i вiдповiдальнiсть за них; виховувати негативне ставлення до
хулiганства, легковажного ставлення до своїх вчинкiв, крадiжок, обману;
формувати умiння передбачати наслідки своїх вчинкiв, прагнення до
справедливостi; спонукати до вiдповiдальностi за свої вчинки.

Словник:

Вiдповiдальнiсть — покладене на когось або взяте кимось зобов’язання
звiтувати за свої дiї i брати на себе вiдповiдальнiсть за можливi
наслiдки.

Вiдповiдальний — той, хто заслуговує на довiру, надiйний, вмiє себе
контролювати i готовий вiдповiдати за свої вчинки.

Правопорушення — це порушення прав iнших людей i поведiнка, наслiдки
якої шкодять iншим.

Правова поведiнка — усвiдомлена законослухняна дiяльнiсть людини

в усiх сферах життя. Звичка дотримуватися закону, спiввiдносити свої дiї

у будь-якiй ситуації iз законом. Навички правової поведiнки формуються

через правову практику.

Злочин — суспiльно небезпечне дiяння.

Право — це сукупнiсть правил поведiнки, якi мiстяться в законах.

Основнi iдеї:

1. Наша вiдповiдальнiсть у майбутньому залежить вiд рiшень, якi ми

приймаємо сьогоднi.

2. Ми є творцями своєї долi, або ми пливемо за течiєю.

3. Вiдповiдальне ставлення до життя розпочинається з рiшення стати
вiдповiдальним.

4. Бути відповідальним означає нести вiдповiдальнiсть за свою поведiнку
все життя.

5. Ми несемо вiдповiдальність за свою поведiнку та власне життя
физичнiй, розумовiй, емоцiйнiй, соцiальнiй та духовнiй сфері
життєдiяльностi.

Хід уроку

І. Вступна бесіда. Оголошення теми уроку.

— Сьогодні до нас на урок прийшов професор Знайко. Вiн приніс багато
нових цікавих завдань та запрошує до подорожi у країну ОВАРП.

ІІ. Основна частина уроку

— Ми будемо рухатись певними маршрутами. Отже, Маршрут №1.

— Послухайте, якi люди живуть у цій країні. (Додаток 1)

— А що таке добро? (Добро — це життя заради iнших.)

— Що дарують такі люди? (Чуйнiсть, уважнiсть, щедрiсть, любов, вiрність,
самопожертву заради інших, терпимiсть, стриманiсть, чеснiсть,
справедливiсть, уважнiсть, спiвпереживання, нiжнiсть, правдивiсть,
дружбу, допомогу меншим за себе, поважне ставлення до старших та
батькiв. Щирiсть, толерантнiсть, безкорисливiсть, вiдповiдальнiсть)

— Назвiть антонiм до слова добро.

— А що таке зло? (Зло — це бажання отримати вiд життя все, не зважаючи
нi на кого та нi на що.)

— Якi дiї людей належать до зла? (Грубість, розбiйництво, вбивство, зло
дiйство, насильство, неуважнiсть, замкненiсть, жорстокiсть, ненависть,
жадоба до наживи, байдужiсть)

— Як iншими словами можна назвати окремі дії людини? (Злочин)

— Що таке злочин?

— Кожен учинок, думка є вибором людини, i вона несе за це
вiдповiдальнiсть.

Маршрут №2

— За що ж вiдповiдає людина?

— Професор Знайко пригадав iсторiю, яка трапилася у цій країні дуже
давно. (Додаток 2)

— Довiривши хлопчикові охороняти вогнище, плем’я довiрило йому себе,
своє життя. А вiн пририк усiх на смерть. За це, згiдно з тодiшніми
законами, вiн заслуговував на смерть.

Вже на цьому прикладi можна впевнитися хоча б у тому, що
вiдповiдальнiсть за iнших — це умiння вiдповiдати за самого себе.

Маршрут № З

— У країнi ОВАРП всi мешканцi добре знають «П’ять принципiв
вiдповiдальностi»:

1. Я несу вiдповiдальнiсть за свої дiї: за правильнi вчинки я отримую
винагороду, а за неправильнi — покарання. Я повинен визнавати свої
помилки i не перекладати власну провину на iнших людей.

2. Я несу вiдповідальнiсть за навчання: нiхто не повинен робити за мене
те, що я здатний зробити сам.

3. Я несу вiдповідальнiсть за шанобливе та чуйне ставлення до iнших
людей.

4. Я несу вiдповідальнiсть за порядок у своєму мiстi, країнi та усьому
свiтi.

5. Я несу вiдповiдальнiсть за дбайливе ставлення до довкiлля та
збереження його для майбутнiх поколiнь.

— Якi з цих вiдповiдальностей ви несете зараз?

Маршрут №4

— Професор Знайко запрошує вас прочитати оповiдання В. Осєєвої

«Перо». (Додаток 3)

— Чому плакав Мишко?

— Хто вчинив правильно — Мишко чи Федько? Чому?

— Що можна сказати про вiдповiдальнiсть вчинкiв Федька?

— Чому дiти не пожалiли Мищка?

— Прийняття відповiдальностi — нелегка справа. Альтернативою
відповідальностi може бути залежнiсть вiд оточення. Можливо, так легше,
але тодi наше життя перебуває пiд контролем iнших людей, як у випадку iз
Мишком.

— Що ще думаєте про вчинок Федька?

— Які з даних прислiв’їв розкривають головну думку оповідання? (Додаток
4)

Маршрут № 5

Фiзкультхвилинка (Додаток 5)

Маршрут №6

— Основний принцип проголошує: «Я несу вiдповiдальнiсть за свої вчинки».
До чого тут авторитет моїх батькiв? Як ви думаєте? (Кожна людина несе
загальну відповiдальнiсть за свої дії та має спецiальнi обов’язки,
виконання яких їй було доручено. Батьки несуть вiдповiдальнiсть за дiтей
до їхнього повнолiття та мають коло численних обов’язкiв. Незважаючи на
те, що ви вiдповiдаєте за своє життя та вчинки, вони також тримають над
вами «парасольку» власної вiдповiдальності.)

— Послухайте оповiдання Бруно Ферреро «Жахлива iсторiя». (Додаток 6)

— Як ви думаєте, що ж вчинив батько?

— Хто та яку вiдповiдальнiсть несе в цiй iсторiї?

Маршрут № 7

— Що ви думаєте про цю корисну пораду? (Додаток 7)

— Якi ви ще знаєте дитячi правопорушення?

Маршрут № 8

На перехрестi.

Тренiнг. Вправа «Ваша вiдповiдальнiсть». (Додаток 8)

Висновок. Незнання закону не звiльняє вiд вiдповiдальностi.

Маршрут № 9

Тренiнг. Вправа «Не нашкодьте собi». (Додаток 9)

Маршрут № 10

— Ось i закiнчилася наша подорож. Чи здогадались ви, до якої країни
здiйснювали мандрiвку?

— Звичайно, ПРАВО.

ІІІ. Підсумок уроку

1. Висновок уроку

Людина від народження надiлена правами, а з часом, у процесi життя,
пiсля досягнення встановленого законом вiку набуває здатностi мати
обов’язки та нести вiдповiдальнiстьза свої дії.

2. Оцiнка уроку

Подивiться на «Пухнастикiв». У них рiзний настрiй. Розфарбуйте
«пухнастика», в якого такий самий настрiй, як у вас.

3. Закiнчiть речення:

На уроцi я довiдався/лась __________________________.

Додаток 1

Добра людина,

Хороша людина

Поряд із нами

Хай буде завжди,

Через століття

І кожну хвилину

Тебе і мене

Збереже від біди. (В.Пушкарьова)

Додаток 2

Одному хлопчиковi доручили охороняти вогонь. Тодi люди не вміли добувати
вогонь, вони пiдтримували його, не даючи згаснуги. І ось хлопчик заснув,
і вогонь погас. А це означало, що все плем’я приречене на голод, холод,
можливо, на загибель.

Додаток 3

Перо

У Мишка було нове перо, а у Федька старе. Коли Мишко пiшов до дошки,
Федько замінив своє перо на Мишкове i став писати новим. Мишко це
помітив і на перервi сказав:

— Чому ти взяв моє перо?

— Подумаєш — перо! — закричав Федько,— знайшов чим дорiкати! Та я тобi
таких пер завтра двадцять принесу!

— Менi не треба двадцять! А ти не маєш права так робити! — розсердився
Мишко.

Навколо Мишка та Федька зiбралися дiти.

L

^

?n

:uX— Шкода пера! Для свого ж товарища! — кричав Федько. — Ех, ти!

Мишко стояв розчервонiлий і намагася розказати, як все було:

— Та я не давав тобi… ти сам взяв,.. ти помiняв.

Та Федько не давав йому говорити. Вiн розмахував руками i кричав на весь
клас:

— Ех, ти! Скупий! Та з тобою нiхто з дiтей бавитись не буде!

— Та вiддай ти йому це перо, i справа з кiнцем! — сказав хтось iз
хлопчикiв.

— Звичайно, вiддай, раз вiн такий… — підтримали iншi. Вiддай! Не
зв’язуйся! Через одне перо крик здiйняв!

Раптом iз очей Мишка покотились сльози. Федько схопив свою ручку,
витягнув з неї перо Мишка і кинув його на парту.

— На, забирай! Заплакав! Через одне перо!

Дiти розiйшлися. Федько теж пiшов. А Мишко все сидiв і плакав.

Додаток 4

Прислів’я

• Чого не доглянеш, — за те й вiдповiси.

• Вiдповiдай за те, що сам звершив.

• Закон — не паркан, через нього не перелiзеш.

• Винуватому все здається, що про нього говорять.

• На злодiєвi шапка горить.

• За праве дiло стiй сміло.

• За чужим погонишся, своє загубиш.

• Не той правий, хто сильнiший, а той,— хто чеснiший.

• Без дозволу взяв, нiкому не сказав — це означає, що вкрав.

• Не плюй у криницю, бо доведеться води напитися.

• Хто не соромиться свого злочину, винний подвiйно.

• Якого ставлення бажаєш до себе — так стався до iнших.

• Який грiх, така і розправа.

Додаток 5

Півники

За віщо посварилися —

не знаю я того,

а тiльки стрiлись пiвники:

—Ти чого?

Круг шиї пiр’я дибиться,

стирчить сюди-туди.

Дзьобами в землю ткнулися:

— Ось пiдiйди!

А гребнi у пiвникiв

розжеврiлись, мов жар,

стоять i не ворушаться:

— Ану вдар!

Обоє враз пiдскочили,

аж курява знялась.

І знов стоять надибленi:

— Зась!

Тут з вулицi почулося —

кричала тiтка: — Киш!

Розбiглися два пiвники:

— Гляди ж!

Розбiглися два пiвники

курчаткам всiм на смiх…

Як схожi й ми буваємо

на пiвникiв таких! (В. Бичко)

Вправа «Пiвники»

Мета: вiдстежити змiни (фiзичнi, на рiвнi емоцiй) в ситуацiї конфлiкту;
налаштувати учасникiв на обговорення методiв самоконтролю.

Методика проведення: учасники об’єднуються в пари. Вони стають один
навпроти одного, заклавши руки за спину, i намагаються штовхнути один
одного.

Питання для обговорення:

1. Як змiнювалися вашi емоцiї пiд час виконання вправи?

2. Що вiдбувалося з вашим тiлом?

3. Як можна уникнути бiйки?

Правила «Як уникнути бiйки»?

1. Зупиниться i подумайте, чому ви хочете битися?

2. Визначте, яких наслiдкiв ви чекаєте вiд бiйки?

3. Подумайте про iншi шляхи розв’язання ситуацiї.

4. Виберiть кращий шлях розв’язання ситуацiї.

Додаток 6

Жахлива історія

Один хлопець учинив крадiжку, через якийсь час справа випливла на
поверхню. Хлопець страшенно боявся реакцiї свого батька — чоловiка
гiдного i шанованого у мiстi.

Атмосфера в хатi булла страшенно напруженою. Пiсля вечерi залишилися
тiльки батько та син.

Хлопець з острахом чекав, що буде далi, але батько за вечiр не вимовив
нi слова.

Несподiвано батько встав i підiйшов до камiна. Вiн узяв до рук залiзну
кочергу. Кочерга мала загостренi зубцi i була розпечена до червоного.
Батько мовчки наблизився до столу. Переляканий хлопець не зводив iз
батька широко вiдкритих очей.

Батько став бiля сина, поклав свою руку на стiл, а потiм проколов її
розпеченим залiзом. При цьому вiн не вимовив нi слова. (Бруно
Ферреро)

Додаток 7

Все
навпаки

Якщо ви собi не твердо

Вибрали в життi дорогу,

І не знаєте, а з чого ж

Вам хотiлося б почати,

Бийте лампочки в будинках,

Буде вам за це подяка.

Допоможете народу

Енергетику змiцнити. (Г. Остер)

Додаток 8

Вправа «Ваша вiдповiдальність»

Мета: навчити дiтей розрiзняти проступки залежно вiд ступеня тяжкостi;
пояснити, яку вiдповiдальнiсть вони нестимуть за свої дiї.

Хід вправи

Клас необхiдно розподiлити на групи. Членам груп потрiбно визначити, яку
вiдповiдальнiсть нестимугь порушники.

1. Дiти 14 рокiв грали у футбол. М’яч вiдлетiв i влучив у вiтрину
магазину. Скло розбилося. Чи несуть дiти яку-небудь вiдповiдальнiсть?

(Адмiнiстративну, ст. 173 Кодексу України про адмiнiстративне порушення
(«дрiбне хулiганство»). Вони повиннi вiдшкодувати збитки за розбите
скло. У випадку, коли в них немає свого заробiтку, збитки вiдшкодовують
батьки.)

2. Миколка 12 рокiв стрiляв iз рогатки бiля дитячого майданчика i
ненавмисно влучив в око своєму ровесниковi Васильковi. Василько довго
перебував в лiкарнi i в результатi перестав бачити на одне око. Чи несе
Миколка вiдповiдальнiсть? Якщо нi, то хто?

(Вiдповiдальнiсть вiн не несе, оскiльки ще не досяг вiку, з якого
починається кримiнальна вiдповiдальність. Витрати на лiкування та оплату
iнвалiдностi Василька нестимуть спочатку Миколині батьки, а згодом,
пiсля досягнення 18-рiчного вiку, i сам Микола все життя виплачуватиме
Василевi певнi кошти.)

3. Шiстнадцятирiчна дiвчина мрiяла про нове i модне взуття. На речовому
ринку, дочекавшись, коли увагу продавця вiдвернули, вона вкрала туфлi.
Чи несе вона вiдповiдальнiсть? Якщо так, то яку?

(Кримiнальну, за ст. 185 Кримiнального кодексу України 9 «Крадiжка»)

4. Троє хлопцiв на шкiльнiй дискотецi розпили пляшку горiлки. На
зауваження вчителiв вони почали нецензурно лаятись. Чи несуть дiти
вiдповiдальнiсть за свої дiї?

(Так, адмiнiстративну, за ст. 178 кодексу України про адмiнiстративнi
правопорушення («Розпиття спиртних напоїв у грома дських місцях і поява
у громадських місцях у нетверезому виглядi), якщо їм виповнилося 16
рокiв, якщо нi, то протокол складають на батькiв — ст. 184 того самого
кодексу: «Невиконання батьками або особами, що їх замiняють, обов’язків
щодо виховання дiтей».)

Додаток 9

Вправа «Не нашкодьте собі»

Мета: показати дiтям, що їхнi дії несуть потенцiйну небезпеку для них;
навчити уникати небезпечних ситуацiй у життi.

Хід вправи

Учитель iнформує, що у мiстi N з’явився злочинець, який нападає на
пiдлiткiв з метою грабежу та насильства. Потрiбно виробити рекомендації,
якi б давали можливiсть уникнути небезпечних ситуацiй i звести ризик
нападу до мiнiмуму.

Дiти об’єднуються у три групи. Перша виступає в ролi правоохоронних
органiв мiста. Друга — члени редакцiї телевiзiйної передачi «Дiти i
закон», третя — молодiжна громадська органiзацiя «За суспільство без
злочинiв». Кожна група повинна підготувати свої рекомендації-пам’ятку
для дітей міста. Як не стати жертвою злочинця.

Як не стати жертвою злочину

(Пам’ятка)

1. Не носiть iз собою велику суму грошей.

2. Не приймайте дарунків від незнайомих людей.

3. Не заходьте до лiфта або iнших порожніх, темних примiщень iз
незнайомою людиною.

4. Не проводьте вiльний час у підвалах.

5. Пiд жодним приводом це сідайте в автомобiль до незнайомої людини.

6. Не перебувайте однi на вулицi у темну пору доби.

7. Не носiть дорогих прикрас.

8. Не вдягайте одягу, що провокує.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020